0

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z

 

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO nung nóng thu được anđehit T có phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ mol 1 : 4. Biết Y không có đồng phân nào khác. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ancol Z không no có 1 liên kết C=C.

B. Axit Y có tham gia phản ứng tráng bạc.

C. Ancol Z không hoà tan Cu(OH)2 để tạo dung dịch màu xanh.

D. Anđehit T là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng.

 

Lời giải

T tráng bạc tỷ lệ 1:4 => T là HCHO hoặc R(CHO)2 => Z là CH3OH hoặc R(CH2OH)2

X có độ bất bão hòa k=3 => X là este có vòng (COOCH2)CH2 =>

(COOCH2)CH2 + NaOH → (COONa)2 + CH2(CH2OH)2 (Z)

Y: (COOH)2 => B sai

Z: CH2(CH2OH)2 => A sai, B đúng

T: CH2(CHO)2 => D sai

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *