0

Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối

Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối

 

Cho este hai chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y không hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai

A. Axit Z có phản ứng tráng bạc.

B. Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được anđehit hai chức.

C. Axit T có đồng phân hình học. 

D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

Lời giải

X: HCOOCH2CH2CH2OOCCH=CH2 có 1 CTCT duy nhất => D đúng

HCOOCH2CH2CH2OOCCH=CH2 + NaOH → HOCH2CH2CH2OH (Y) + HCOONa (Z) + C2H3COONa (T)

HOCH2CH2CH2OH (Y) + 2CuO → CH2(CHO)2

T: CH2=CHCOOH không có đồng phân hình học => C sai

Oxi hóa (Y) HOCH2CH2CH2OH => CH2(CHO)2 => B đúng

Axit (Z) HCOOH có phản ứng tráng bạc => A đúng

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *