dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Phương pháp đồ thị

Phương pháp đồ thị

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

BÀI 5: GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC DỰA VÀO ĐỒ THỊ

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. CO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 hoặc Ca(OH)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ví dụ minh họa

* Mức độ vận dụng

Ví dụ 1: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Phương pháp đồ thị 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên?

A. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

B. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2.

C. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Zn(NO3)2.

Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO và H2O, thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X, qua quá trình khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như sau:

Phương pháp đồ thị 2

Giá trị của x là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,025. B. 0,020. C. 0,050. D. 0,040.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Long PhuVĩnh Long, năm 2016)

Ví dụ 3: Hấp thụ hết 1,6V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,42 mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Phương pháp đồ thị 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá tr của V là

A. 7,84. B. 5,60. C. 6,72. D. 8,40.

Ví dụ 4: Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Biết số Giá trị của m là

A. B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. D.

Bài tập vận dụng

Câu 1: Sục từ từ CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 0,1M, sự biến thiên khối lượng kết tủa theo thể tích CO2 được biểu diễn bằng đồ thị sau:

 Phương pháp đồ thị 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Để tạo thành 15,76 gam kết tủa theo đồ thị trên, cần sục vào dung dịch Ba(OH)2 0,1M một thể tích CO2 (ở đktc) là:

A. 1,792 lít hoặc 2,688lít.    B. 1,792 lít.

C. 2,688 lít.        D. 1,792 lít hoặc 3,136 lít. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Sục từ từ CO2 vào V lít dung dịch Ca(OH)2 0,5M. Kết quả thí nghiệm biểu diễn trên đồ thị sau:

Phương pháp đồ thị 5

Giá trị của V là

A. 0,10. B. 0,05. C. 0,20. D. 0,80.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hòa Đà – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 3: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Phương pháp đồ thị 6

Tỉ lệ a : b là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2 : 1. B. 5 : 2.

C. 8 : 5. D. 3 : 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Linh – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 4: Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phương pháp đồ thị 7

Nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

A. 34,05%. B. 30,45%.

C. 35,40%. D. 45,30%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Ba(OH)2 có cùng số mol vào nước, thu được 500 ml dung dịch Y và a mol H2. Hấp thụ 3,6a mol CO2 vào 500 ml dung dịch Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Phương pháp đồ thị 8

Giá trị của m là

A. 41,49. B. 36,88. C. 32,27. D. 46,10.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Khi cho 0,02 hoặc 0,04 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 thì lượng kết tủa thu được đều như nhau. Số mol Ba(OH)2 có trong dung dịch là

A. 0,01 mol. B. 0,02 mol. C. 0,03 mol. D. 0,04 mol.

Câu 7: Hp thụ hết V lít k CO2 vào dung dịch cha 0,42 mol Ca(OH)2, thu được a gam kết ta. Tách ly kết ta, sau đó thêm tiếp 0,6V lít k CO2 nữa, thu thêm 0,2a gam kết ta. Th tích c k đo ở đktc. Giá tr của V là

A. 7,84 lít. B. 5,60 lít. C. 6,72 lít. D. 8,40 lít.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. CO2 tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp các bazơ NaOH (hoặc KOH) và Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2)

Ví dụ minh họa

* Mức độ vận dụng

Ví dụ 1: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phương pháp đồ thị 9

Phát biểu sau đây đúng là

A. X là dung dịch NaOH; Y là dung dịch gồm HCl và AlCl3; Z là Al(OH)3.

B. X là dung dịch NaOH; Y là dung dịch AlCl3; Z là Al(OH)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. X là khí CO2; Y là dung dịch Ca(OH)2; Z là CaCO3.

D. X là khí CO2; Y là dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2; Z là CaCO3.

Ví dụ 2: Cho m gam hỗn hợp Na và Ca vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít khí (đktc). Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Phương pháp đồ thị 10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị của m là

A. 8,6. B. 6,3. C. 10,3. D. 10,9.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Bỉm Sơn – Thanh Hóa, năm 2017)

Ví dụ 3: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phương pháp đồ thị 11

Tỉ lệ a : b là

A. 4 : 5. B. 5 : 4. C. 9 : 5. D. 4 : 9.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt – Bình Thuận, năm 2017)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 education gửi các thầy cô link download file đầy đủ

Phương pháp đồ thị

Xem thêm

Phân dạng bài tập kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phân dạng bài tập hợp chất của kim loại kiềm kiềm thổ

Phân dạng bài tập nhôm và hợp chất

Phương pháp đồ thị

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *