Bài toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Bài toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm ​Dạng 6. H2S, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ. Phương pháp giải + H2S, SO2 khi tác dụng với dung dịch bazơ sẽ tạo ra muối axit, muối trung hòa phụ thuộc vào số mol của chúng với số mol OH–. Ta có thể chia … Read more

Bài toán thủy phân peptit

Bài toán thủy phân peptit

Bài toán thủy phân peptit Phản ứng thủy phân peptit 1. Những vấn đề lý thuyết cần lưu ý a. Phản ứng thủy phân hoàn toàn peptit + Công thức của peptit tạo thành từ các α-amino axit có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH có thể biểu diễn như sau + Bản chất … Read more

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG 1. Một kim loại tác dụng với một muối a. Tính lượng chất trong phản ứng Ví dụ minh họa * … Read more

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch axit

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch axit

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch axit BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG I. Tính lượng chất trong phản ứng 1. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng Ví dụ minh … Read more

Bài toán đốt cháy hợp chất chứa nitơ

Bài toán đốt cháy hợp chất chứa nitơ

Bài toán đốt cháy hợp chất chứa nitơ   Phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa nitơ 1. Những vấn đề lý thuyết cần lưu ý Những hợp chất hữu cơ chứa nitơ gồm : amin, muối amoni của hợp chất hữu cơ, amino axit, este của amino axit, peptit, amit. a. Phản … Read more

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

tổng hợp kỹ thuật phương pháp giải bài tập peptit

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết I.1 Công thức đốt cháy peptit NAP.332 1. Lý thuyết 2. Ví dụ minh họa (Lời giải) Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp E chứa nhiều peptit được tạo từ Gly, Ala và Val cần vừa … Read more