dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi gồm 02 trang

Câu 1 (1,0 điểm)

Có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng đầy một chất khí khác nhau trong các khí: HCl, NH3, SO2, N2. Các ống nghiệm được úp ngược trên các chậu nước cất, sau một thời gian thu được kết quả như hình vẽ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 1

a. Xác định mỗi khí trong từng ống nghiệm. Giải thích.

b. Giải thích sự thay đổi mực nước trong ống nghiệm ở chậu B trong các trường hợp sau:

– Thêm vài giọt dung dịch H2SO4 loãng vào chậu B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Làm lại thí nghiệm ở chậu B nhưng nước cất thay bằng nước brom.

Câu 2 (1,0 điểm)

Cho A là dung dịch HCl, B là dung dịch Na2CO3. Tiến hành 3 thí nghiệm (TN):

TN 1: Cho từ từ 100 gam dung dịch A vào 100 gam dung dịch B thu được 195,6 gam dung dịch.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN 2: Cho từ từ 100 gam dung dịch B vào 100 gam dung dịch A thu được 193,4 gam dung dịch.

TN 3: Cho từ từ 50 gam dung dịch A vào 100 gam dung dịch B thu được 150 gam dung dịch.

Tính nồng độ phần trăm của các dung dịch A, B.

Câu 3 (2,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Có 6 lọ hoá chất bị mất nhãn, trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: NaCl, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, BaCl2. Cho đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm cần thiết và chỉ được dùng thêm thuốc thử là quỳ tím. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các dung dịch trên. Viết các phương trình hoá học xảy ra.

2. Nêu hiện tượng và viết phương trình ion rút gọn (nếu có) cho các thí nghiệm sau:

a. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch chứa CuSO4.

b. Cho KHS vào dung dịch CuCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 1M, đun nóng nhẹ.

d. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và AlCl3.

Câu 4 (1,0 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp Cu, Fe và Fe2O3 trong 240 gam dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 7,35% và H2SO4 6,125% thu được dung dịch X chứa 37,24 gam chất tan chỉ gồm các muối và thấy thoát ra khí NO (NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 50,95 gam chất rắn. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu. Tính m.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5 (1,0 điểm)

Cho sơ đồ chuyển hóa sau đây:

Các chất A, A1, A2, A3, A4, A5 là các hiđrocacbon khác nhau. Xác định các chất trong sơ đồ. Hoàn thành các phản ứng hóa học, ghi rõ điều kiện nếu có.

Câu 6 (1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp lỏng X gồm C2H5OH và 2 hiđrocacbon Y, Z là đồng đẳng kế tiếp nhau (MY<MZ). Nếu cho m gam X bay hơi thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,32 gam CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Khi đốt hết m gam X cần 0,2925 mol O2. Cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 36,9375 gam kết tủa.

a. Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon.

b. Gọi tên Z, biết khi Z tác dụng với Cl2 (ánh sáng) thu được một sản phẩm thế monoclo duy nhất.

Câu 7 (1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp E có khối lượng 17,75 gam gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Hòa tan hoàn toàn E vào nước thu được dung dịch F trong suốt và hỗn hợp khí G. Đốt cháy toàn bộ G thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 10,35 gam H2O. Thêm từ từ 500 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch F thu được m gam kết tủa. Tính m.

Câu 8 (1,0 điểm)

Hỗn hợp khí A gồm một ankin X và một anken Y (có cùng số nguyên tử cacbon) và hiđro. A có tỉ khối so với metan là 1,375. Cho A qua ống chứa Ni, nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp khí có tỉ khối so với metan là 2,75. Xác định công thức phân tử của X, Y.

Câu 9 (1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung 5,99 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Al, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2 (oxi chiếm 34,7245% về khối lượng) trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và 0,672 lít hỗn hợp khí. Hòa tan hoàn toàn X bằng một lượng dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không có muối amoni) và 0,448 lít hỗn hợp khí gồm H2 và NO có tỉ khối so với He là 4. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch AgNO3 1M thu được m gam kết tủa và giải phóng 0,224 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính m.

————–Hết—————

Thí sinh chỉ được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên thí sinh:…………………….………..…….…….….….. Số báo danh:……………………….

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

(Đáp án có 05 trang)

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2016-2017

ĐÁP ÁN MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. LƯU Ý CHUNG:

– Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm bài học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.

– Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.

II. ĐÁP ÁN:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CÂU

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

ĐIỂM

Câu 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Chậu A, B, C, D lần lượt là khí: N2, SO2, NH3, HCl

Giải thích:

+ Độ tan trong nước tăng dần: N2< SO2< HCl < NH3.

(SGK cho biết 1lít nước ở 20oC hòa tan 40 lít SO2, 800 lít NH3, 500 lít HCl )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Khi tan trong nước xảy ra các phản ứng:

SO2 + H2O H2SO3 (1)

H2SO3 H+ + (2)

HSO3 H+ + (3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

dung dịch SO2 thu được có pH<7.

HCl H+ + Cl.

Do HCl tan nhiều hơn SO2 và phân li hoàn toàn

NH3 + H2O NH4+ + OH pH > 7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

N2 tan rất ít trong nước và không có phản ứng với H2O pH=7.

b. Trường hợp 1: Thêm dung dịch H2SO4 vào có phản ứng: H2SO4 2H+ + SO42-

Làm cho cân bằng (1), (2), (3) chuyển dịch sang trái quá trình hòa tan SO2 giảm đi mực nước trong ống nghiệm sẽ thấp hơn so với mực nước trong ống nghiệm của chậu B ban đầu.

Trường hợp 2: SO2 tan mạnh trong nước Br2 nhờ phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr

Mực nước trong ống nghiệm dâng cao hơn so với mực nước trong ống nghiệm của chậu B ban đầu.

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Câu 2

Các phản ứng xảy ra

+ Cho từ từ HCl vào Na2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCl + Na2CO3 NaHCO3 + NaCl (1)
HCl + NaHCO
3 NaCl + CO2 + H2O (2)
+ Cho từ từ Na
2CO3 vào HCl.

2HCl + Na2CO3 2NaCl + CO2 + H2O (3)
– TN 1: m
dd giảm = 4,4 gam sinh ra từ (2) = 0,1 mol
– TN 2: m
dd giảm = 6,6 gam sinh ra từ (3) = 0,15 mol
Gọi x, y lần lượt là số mol của HCl và Na
2CO3 trong 100 gam mỗi dung dịch.
Ở TN 3: Không có khí thoát ra
nHCl< nNa2CO3 0,5x < yx<2y.
Ở TN 1: Vì có khí thoát ra nên ta có x>y.
Mặt khác, do x<2y nên sau phản ứng (2) HCl hết, tính theo HCl.
HCl + Na
2CO3 NaHCO3 + NaCl (1)
y y y mol
HCl + NaHCO
3 NaCl + CO2 + H2O (2)
0,1 0,1 mol
Ta có : x = y + 0,1
Ở TN 2: Do x<2y nên HCl hết
nHCl =2 = 0,3 mol
x = 0,3 mol
y = 0,3 – 0,1 = 0,2 mol
mHCl = 0,3. 36,5 = 10,95 gam  C%HCl = 10,95%

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Câu 3

1.

– Cho quỳ tím lần lượt vào các dung dịch:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Quỳ tím không đổi màu là: NaCl, BaCl2 (nhóm I)

+ Quỳ tím chuyển thành xanh là: NaHCO3, NaOH, Na2CO3 (nhóm II)

+ Quỳ tím chuyển màu đỏ là NaHSO4.

– Dùng NaHSO4 cho vào các chất ở nhóm I.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Chất có kết tủa trắng là BaCl2.

NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl + NaCl.

+ Chất còn lại ở nhóm I là NaCl.

– Dùng BaCl2 cho vào các chất ở nhóm (II).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Chất tạo kết tủa trắng là Na2CO3.

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

+ Còn hai chất: NaHCO3, NaOH (nhóm III)

– Dùng NaHSO4 nhận được ở trên cho vào các chất ở nhóm (III)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Trường hợp có khí thoát ra là NaHCO3.

NaHSO4 + NaHCO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

+ Trường hợp không thấy hiện tượng gì là NaOH.

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

2.

a. Có kết tủa xanh do phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cu2+ + 2NH3 + 2H2O Cu(OH)2 + 2.

Sau đó kết tủa xanh tan dần, tạo dung dịch xanh đậm.

Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH)4](OH)2.

b. Xuất hiện kết tủa đen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cu2+ + HS CuS + H+

c. Dung dịch có màu vàng và có khí không màu hóa nâu trong không khí bay ra.

3Fe2+ + NO3 + 4H+ 3Fe3+ + NO + 3H2O

2NO + O2 NO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d. Ban đầu chưa xuất hiện kết tủa, sau đó mới có kết tủa keo trắng nếu nhỏ tiếp dung dịch NaOH đến dư vào thì kết tủa tan.

OH + H+ H2O

Al3+ + 3OH Al(OH)3

Al(OH)3 + OH AlO2 +2H2O

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

Câu 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Tính được số mol NO theo bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố

Có:

Gọi số mol Cu; Fe; Fe2O3 lần lượt là x; y; z

(1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung kết tủa thu được chất rắn gồm:

0,15 mol BaSO4 ; x mol CuO và mol Fe2O3

 

(2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi hỗn hợp ban đầu phản ứng với axit thì :

Bảo toàn H :

Bảo toàn khối lượng :

– Tính số mol từng chất trong hỗn hợp đầu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bảo toàn N :

Vậy muối gồm : x mol Cu2+ ; mol Fen+ ; 0,18 mol  ; 0,15 mol

 

(3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ (1), (2), (3)

– Tính số mol Fe3+ trong dung dịch X và từ đó tính ra m.

Giả sử trong muối x có a mol Fe2+ và b mol Fe3+

Bảo toàn nguyên tố Fe: (*)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bảo toàn điện tích:

 

Từ (*) và (**)

Vậy trong dung dịch X chỉ có Fe3+ là có khả năng hòa tan Cu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5

A: CH4; A1: C2H2; A2: C2H4; A3: C4H10; A4: C4H4; A5: C4H6

Các phản ứng:

2CH4 C2H2 + 3H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H2 + H2 C2H4……………………………………………………………

nC2H4PE.

2C2H2CH2=CH-CCH…………………………………………

CH2=CH-CCH + 3H2C4H10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C4H10CH4 + C3H6…………………………………………………………………………………..

CH2=CH-CCH + H2CH2=CH-CH=CH2

2C2H5OH CH2=CH-CH=CH2 + H2+2H2O.

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

Câu 6

Số mol X =0,03; O2 = 0,2925 mol; CO2 = 0,1875 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đặt số mol C2H5OH: x (mol).

Hidrocacbon: y (mol).

C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O (1)

x 2x 3x mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hidrocacbon + O2 CO2 + H2O (2)

Từ (1) và (2): Bảo toàn O có

Từ (1) có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ (2)

Vậy 2 hidrocacbon phải thuộc loại ankan, nankan=0,0225=y.

Gọi số C trung bình trong hai ankan là n; số mol ancol =x= 0,0075

Bảo toàn C cho (1) và (2) có 0,0225n+0,0075.2=0,1875n= 7,67

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hai ankan là Y: C7H16.

Z: C8H18.

(Học sinh có thể tính để xác định hai hidrocacbon là ankan)

b. Công thức cấu tạo của Z:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,2,3,3- tetrametylbutan

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Câu 7

1,0đ

Số mol CO2 = 0,25 mol; H2O = 0,575 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Qui đổi hỗn hợp về Al: x mol; Ca: y mol; C: 0,25 mol

27x + 40y = 17,75 – 0,25.12 (1)

Bảo toàn O khi đốt cháy

Bảo toàn electron 3x + 2y = 0,5375.4 – 0,25.4 (2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

x=0,25; y=0,2.

Dung dịch F gồm: Ca2+: 0,2 mol; AlO2: 0,25 mol; OH: 0,15 mol

Khi F tác dụng với HCl:

H+ + OH H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,15 0,15 mol

H+ + AlO2 + H2O Al(OH)3

0,25 0,25 0,25 mol

3H+ + Al(OH)3 AlCl3 + 3H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,1 mol

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Câu 8

1,0đ

Hỗn hợp đầu gồm:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chọn: x + y + z = 1 x + y = 1 – z

Ta có 14nx + (14n-2)y + 2z = 16.1,375
14n(x+y) – 2( y – z) = 22 (I)

BTKL: 1.1,375 = nsau.2,75 => nsau = 0,5 mol

Số mol H2 phản ứng = 1 – 0,5 = 0,5 mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trường hợp 1: H2 hết, hiđrocacbon dư.

Gọi CT chung của các hiđrocacbon sau phản ứng là CnHt (t là giá trị trung bình).

Ta có:

(Loại)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trường hợp 2: H2 dư, sau phản ứng thu được

nsau = x + y + z – x –2 y = z – y = 0,5 (mol) (II)

Số mol H2 pư = 2x + y = 0,5 mol 0,25 < x +y < 0,5 (III)

Thế (II) vào (I) được 14n (x+y) = 21 (IV)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thế (III) vào (IV) được 3 < n < 6 n = 4.

Vậy 2 hiđrocacbon là C4H6 và C4H8.

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Câu 9

1,0đ

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

(2)

 

(3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sơ đồ 1 (1): Nhiệt phân A tạo X.

Sơ đồ 2 (2): X tác dụng với dung dịch HCl.

Sơ đồ 3 (3): Y tác dụng với AgNO3.

Từ (1), bảo toàn O có nO trong Y = 0,07 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ (2), số mol trong Y = số mol NO =0,01 mol.

Số mol O trong oxit ở Y = 0,04 mol.

Từ (2) nHCl phản ứng = 2.0,04 +4.0,01+2.0,01 = 0,14.

Từ (3) nHCl dư = 4.0,01=0,04 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bảo toàn clo có nAgCl = 0,18; bảo toàn Ag có nAg= 0,02.

Khối lượng kết tủa là: 27,99 gam

0,5

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

——-Hết——–

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

Vĩnh phúc 2016-2017

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *