dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Dành cho học sinh THPT không chuyên)

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1.

1. Viết phương trình hóa học xảy ra khi:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Nhỏ dung dịch H2SO4 đặc vào đường saccarozơ. b. Phản ứng nổ của thuốc nổ đen.

c. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeBr2. d. Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH.

e. Cho Au vào nước cường thủy.

2. Hãy chọn các chất thích hợp và viết các phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho biết: – Các chất (A), (B), (D) là hợp chất của natri.

– Các chất (M), (N) là hợp chất của nhôm.

– Các chất (P), (Q), (R) là hợp chất của bari.

– Các chất (N), (Q), (R) không tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– (X) là chất khí không mùi, làm đục dung dịch nước vôi trong.

– (Y) là muối của natri, dung dịch (Y) làm đỏ quỳ tím.

Câu 2.

1. Không dùng thêm thuốc thử, hãy trình bày cách phân biệt 5 dung dịch sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaCl, NaOH, NaHSO4, Ba(OH)2, Na2CO3.

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ D, sản phẩm chỉ gồm 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,4 gam H2O. Viết công thức cấu tạo các chất thỏa mãn tính chất trên của D (chỉ xét các nhóm chức trong chương trình Hóa phổ thông).

Câu 3. Cho 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dung dịch hỗn hợp X gồm NaNO3 0,45M và H2SO4 0,9M. Đun nóng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 3,584 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Dung dịch Y hòa tan được tối đa m1 gam bột Cu, sinh ra V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của NO).

1. Tính phần trăm về khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Tính giá trị của m1 và V.

3. Cho m2 gam Zn vào dung dịch Y (tạo khí NO là sản phẩm khử duy nhất của NO), sau phản ứng thu được 3,36 gam chất rắn. Tính giá trị của m2.

Câu 4.

1. Hợp chất A có dạng M3X2. Khi cho A vào nước, thu được kết tủa trắng B và khí C là một chất độc. Kết tủa B tan được trong dung dịch NaOH và dung dịch NH3. Đốt cháy hoàn toàn khí C rồi cho sản phẩm vào nước dư, thu được dung dịch axit D. Cho từ từ D vào dung dịch KOH, phản ứng xong thu được dung dịch E chứa 2 muối. Dung dịch E phản ứng với dung dịch AgNO3 cho kết tủa màu vàng F tan trong axit mạnh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lập luận để chọn công thức hóa học đúng cho chất A. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết M và X đều là những đơn chất phổ biến.

2. Một loại xăng có chứa 4 ankan với thành phần về số mol như sau: 10% heptan, 50% octan, 30% nonan và 10% đecan. Hãy tính xem một xe máy chạy 100 km tiêu thụ hết 2,0 kg loại xăng nói trên thì đã tiêu thụ hết bao nhiêu lít oxi không khí, thải ra môi trường bao nhiêu lít khí cacbonic và bao nhiêu nhiệt lượng, giả thiết rằng nhiệt đốt cháy của xăng là 5337,8 kJ/mol, năng lượng giải phóng ra có 80% chuyển thành cơ năng còn 20% thải vào môi trường, các thể tích khí đo ở 27,30C và 1atm, các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 5. Nung 9,28g hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí đến khối lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 3,94 gam kết tủa.

1. Tìm công thức hóa học của oxit sắt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Cho 9,28 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Dẫn 448 ml khí Cl2 (đktc) vào B thu được dung dịch D. Hỏi D hòa tan được tối đa bao nhiêu gam Cu?

————-Hết———–

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

(Đáp án có 04 trang)

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012-2013

ĐÁP ÁN MÔN: HÓA HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Dành cho học sinh THPT không chuyên)

I. LƯU Ý CHUNG:

– Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm bài học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.

– Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. ĐÁP ÁN:

Câu

Ý

Nội dung trình bày

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Điểm

1

2,0 điểm

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. H2SO4(đặc) + C12H22O11 12C + H2SO4.11H2O

C + 2H2SO4(đặc) CO2 + 2SO2 + 2H2O

b. 2 KNO3 + 3C + S K2S + N2 + 3CO2

c. 3 Cl2 + 2 FeBr2 2 FeCl3 + 2 Br2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có thể có: 5Cl2 + Br2 + 6H2O 10HCl + 2HBrO3

Cl2 + H2O HCl + HClO

d. Cl2 + 2KOH KCl + KClO + H2O

3Cl2 + 6KOH 5 KCl + KClO3 + 3H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

e. Au + 3HCl + HNO3 AuCl3 + NO + 2H2O

1,0

2

khí X là CO2, muối Y là NaHSO4, A là NaOH; B là Na2CO3; D là NaHCO3; P là Ba(HCO3)2; R là BaSO4; Q là BaCO3; M là NaAlO2; N là Al(OH)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Pthh:

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2NaOH + 2Al + 2 H2O → 2 NaAlO2 + 3H2

NaAlO2 + CO2 + 2 H2O → Al(OH)3 ↓ + NaHCO3

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 6NaCl + 3CO2

2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BaCO3 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3

1,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

2,0 điểm

1

– Trộn lẫn các cặp mẫu thử ta thu được hiện tượng như sau :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaCl

NaOH

NaHSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ba(OH)2

Na2CO3

NaCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaHSO4

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

không màu

Ba(OH)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

trắng

trắng

Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

không màu

trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*Chú thích : – không hiện tượng

 : có kết tủa ;  : có khí

0,25

*Luận kết quả :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Mẫu thử tạo kết tủa với 2 trong 4 mẫu khác là Ba(OH)2

  • 2 mẫu tạo kết tủa với Ba(OH)là Na2CO3, NaHSO4 (nhóm I)

Na2CO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + 2 NaOH

2NaHSO4 + Ba(OH)2 BaSO4+ Na2SO4 + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • 2 mẫu không tạo kết tủa với Ba(OH)là NaOH, NaCl (nhóm II)

0.25

– Lọc 2 kết tủa ở trên lần lượt cho vào 2 mẫu nhóm I : mẫu nào có sủi bọt khí là

NaHSO4, còn mẫu không sinh khí là Na2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2NaHSO4 + BaCO3 BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

0.25

– Thêm ít giọt dung dịch NaHSO4 vào hai mẫu (dư) ở nhóm II, sau đó cho tiếp kết tủa thu được ở trên (BaCO3) vào. Nếu xuất hiện khí là mẫu NaCl, còn lại là NaOH không xuất hiện khí.

NaOH + NaHSO4 Na2SO4 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Do NaOH dư nên =>NaHSO4 hết nên không tạo khí với BaCO3

0,25

2

Đặt công thức phân tử tổng quát của D là CxHyOz.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CxHyOz + O2 x CO2 + H2O

0,1 0,2 0,3

Có: nCO2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol ; nH2O = 5,4: 18 = 0,3 mol

Có: 0,1x = 0,2; => x = 2 ; 0,1y/2 = 0,3; => y = 6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nếu z = 0, CTPT của D là C2H6, D có một đồng phân: CH3-CH3.

Nếu z = 1, CTPT của D là C2H6O, D có hai đồng phân: C2H5OH và CH3-O-CH3.

Nếu z = 2, CTPT của D là C2H6O2, D có hai đồng phân: HOCH2-CH2OH và CH3-O-CH2OH.

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,0 điểm

1

2

Số mol NaNO3 = 0,36 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

số mol H2SO4 = 0,72 mol => số mol H+ = 1,44 mol

Ta có các bán phản ứng:

NO3 + 4H+ + 3e → NO + 2H2O (1)

(mol): 0,16 ← 0,64 ← 0,48 ← 0,16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số mol NO = 0,16 mol => H+ và NO3 dư, kim loại phản ứng hết.

Số mol NO3 phản ứng = 0,16 mol; số mol H+ phản ứng = 0,64 mol

Fe Fe3+ + 3e (1)

Zn Zn2+ + 2e (2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Gọi số mol Fe là x mol, số mol Zn là y mol

Theo khối lượng hỗn hợp ban đầu ta có phương trình

56 x + 65 y = 10,62 (I)

Theo định luật bảo toàn electron ta có phương trình

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3x + 2y = 0,16.3 (II)

Giải hệ phương trình (I), (II) ta có: x = 0,12 và y = 0,06 mol

mFe = 0,12.56 = 6,72 g => % mFe = 63,28%

  • % mZn =100% – 63,28 % = 36,72 %

    SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.5

0,5

Dung dịch Y có 0,2 mol NO3; 0,8 mol H+; 0,12 mol Fe3+; 0,06 mol Zn2+, khi thêm bột Cu vào dung dịch Y:

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO + 4 H2O (3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(mol): 0,3 ← 0,8 ← 0,2 → 0,2

2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+ (4)

0,12 → 0,06

Từ phản ứng (3), (4) có tổng số mol Cu = 0,36 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

m1 = 0,36.64 = 23,04 gam

VNO = 4,48 lít

0,5

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thêm m2 gam Zn vào dung dịch Y có 0,2 mol NO3; 0,8 mol H+; 0,12 mol Fe3+; 0,06 mol Zn2+:

Do khối lượng Fe3+ = 0,12.56 = 6,72 gam > khối lượng chất rắn bằng 3,36 gam. Nên trong 3,36 gam chất rắn sau phản ứng chỉ có Fe.

nFe = 3,36/56 = 0,06 mol

3Zn + 8H+ + 2NO3 → 3Zn2+ + 2NO + 4 H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(mol) 0,3 ← 0,8 ← 0,2

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+

(mol) 0,06 ← 0,12 → 0,12

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(mol) 0,06 ← 0,06 ← 0,06

Tổng số mol Zn đã phản ứng bằng 0,3 + 0,12 = 0,42 mol

=> mZn = 27,3 gam

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

2,0 điểm

1

M3X2 B(trắng) + C(độc)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B tan được trong dung dịch NaOH và dung dịch NH3, M là đơn chất phổ biến B là Zn(OH)2.

Kết tủa F màu vàng tan trong dung dịch axit mạnh F là Ag3PO4 X là P A là Zn3P2.

Phương trình phản ứng:

Zn3P2 + 6H2O 3Zn(OH)2 + 2PH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(A) (B) (C)

Zn(OH)2 + 2NaOH Na2[Zn(OH)4]

Zn(OH)2 + 4NH3 [Zn(NH3)4](OH)2

2PH3 + 4O2 P2O5 + 3H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

P2O5 + 3H2O 2H3PO4

(D)

H3PO4 + 2KOH K2HPO4 + 2H2O

H3PO4 + 3KOH K3PO4 + 3H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch E chứa: K2HPO4 và K3PO4

K3PO4 + 3AgNO3 Ag3PO4 + 3KNO3

(F)

K2HPO4 + 2AgNO3 Ag2HPO4 + 2KNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,75

2

Trong 1 mol xăng có: 0,1 mol C7H16; 0,5 mol C8H18; 0,3 mol C9H20; 0,1 mol C10H22.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đặt công thức chung các ankan trong xăng: CaH2a+2

Với a = 0,1.7 + 0,5.8 + 0,3.9 + 0,1.10 = 8,4; M = 14a +2 = 119,6

Số mol ankan có trong 2 kg xăng = 16,7224 ( mol)

CaH2a+2 + ( 3a+1)/2 O2 → aCO2 + (a+1) H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số mol O2 cần: 16,7224. (3.8,4+ 1)/2 = 219,063 ( mol)

VO2 cần = 5394,34 ( lít)

Số mol CO2 thải ra không khí = 8,4.16,7224 = 140,47 mol

VCO2 thải ra = 3459 ( lít)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhiệt tạo thành khi đốt = 16,7224. 5337,8 = 89260,8 ( kJ)

Lượng nhiệt thải ra khí quyển là: 17852,16 ( kJ)

1,0

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,0 điểm

1

Gọi công thức tổng quát của oxit sắt là FexOy (x,y N*)

Pthh: 4FeCO3 + O2 2Fe2O3 + 4CO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2FexOy + O2 xFe2O3

Cho CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 có phản ứng:

Ba(OH)2 + CO2 BaCO3 + H2O.

Có thể có phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ba(OH)2 + 2CO2 Ba(HCO3)2

Xét 2 trường hợp

0,5

TH1: Chỉ có phản ứng tạo kết tủa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Không có công thức oxit sắt phù hợp.

0.5

TH2: phản ứng tạo ra hai muối.

Oxit sắt phải tìm là Fe3O4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.5

2

Hỗn hợp A có FeCO3 (0,04 mol); Fe3O4 (0,06/3=0,02 mol).

FeCO3 + 2HCl FeCl2 + CO2 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,04 0,04

Fe3O4 + 8HCl 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

0,02 0,04 0,02

Dung dịch B tác dụng với 0,02 mol Cl2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2FeCl2 + Cl2 2FeCl3

0,06 0,02 0,04

Dung dịch D có FeCl2 (0,02 mol); FeCl3 (0,08 mol) và HCl dư tác dụng với Cu

2FeCl3 + Cu 2FeCl2 + CuCl2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,08 0,04

mCu = 0,04.64 = 2,56 gam.

0,5

———- Hết ———-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

Vĩnh Phúc 2012-2013

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *