0

Bài toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Bài toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Dạng 6. H2S, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ.

Phương pháp giải

+ H2S, SO2 khi tác dụng với dung dịch bazơ sẽ tạo ra muối axit, muối trung hòa phụ thuộc vào số mol của chúng với số mol OH. Ta có thể chia ra các trường hợp như bảng sau:

+ Khi giải bài tập chúng ta nên áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng..

Các ví dụ minh họa ◄

Ví dụ 1: Cho 2,24 lít (đktc) khí H2S hấp thụ hết vào 85 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan gồm:

A. NaHS và Na2S. B. NaHS.

C. Na2S. D. Na2S và NaOH.

Ví dụ 2: Cho 2,24 lít SO2 (đktc) hấp thụ hết vào 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối có trong dung dịch Y là

A. 11,5 gam. B. 12,6 gam. C. 10,4 gam. D. 9,64 gam.

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam khí H2S thu được V lít SO2 (đktc) và m gam hơi nước. Hấp thụ toàn bộ SO2 ở trên vào 200 gam dung dịch NaOH 5,6% thì thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của chất tan có phân tử khối lớn hơn trong Y là

A. 5,04%. B. 4,74%. C. 6,24%. D. 5,86%.

Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam S có trong oxi dư, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 120 ml dung dịch NaOH 1M thì thu được dung dịch chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Giá trị của m

A. 3,84. B. 2,56. C. 3,20. D. 1,92.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Ví dụ 5: Dẫn 3,36 lít khí H2S (đktc) vào 250 ml dung dịch KOH 2M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

A. 16,5. B. 27,5. C. 14,6. D. 27,7.

Ví dụ 6: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít H2S (đktc) trong oxi dư, rồi dẫn tất cả sản phẩm vào 50 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28). Nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch là

A. 47,92%. B. 42,98%. C. 42,69%. D. 46,43%.

(Đề thi thử THPT Tam Nông Phú Thọ, lần 1 năm 2016)

Ví dụ 7: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và FeS bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 8,96 lít (đkc) hỗn hợp khí X. Dẫn hỗn hợp khí X đi qua dung dịch CuCl2 dư, tạo ra 9,6 gam kết tủa. Giá trị m gam hỗn hợp đã dùng là

A. 16,8. B. 18,6. C. 25,6. D. 26,5.

Dạng 7. H2S, SO2 tác dụng với chất oxi hóa mạnh.

Phương pháp giải

+ H2S, SO2 có tính khử khi tác dụng chất có tính oxi hóa mạnh như dung dịch KMnO4, dung dịch Br2… thì nguyên tử lưu huỳnh , sẽ chuyển lên . Ví dụ:

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4;

H2S + 4Br2 + 4H2O 8HBr + H2SO4;

SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4;

+ Khi giải bài tập chúng ta nên áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng…

Các ví dụ minh họa ◄

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn V lít khí H2S (đktc) bằng một lượng oxi vừa đủ thu được khí Y. Hấp thụ hết Y cần vừa đủ 200 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của V là

A. 0,2. B. 4,48. C. 0,5. D. 11,2.

Ví dụ 2: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2S và SO2 tác dụng hết với 1,25 lít dung dịch nước brom dư. Thêm tiếp vào dung dịch sau phản ứng Ba(NO3)2 dư, thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m

A. 116,50. B. 29,125. C. 58,25. D. 291,25.

Ví dụ 3: Hấp thụ V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2S và SO2 bằng một lượng vừa đủ 850 ml dung dịch Br2 1M thu được dung dịch Y. Cho một lượng dư BaCl2 vào dung dịch Y thu được 93,2 gam kết tủa trắng. Phần trăm khối lượng của H2S trong hỗn hợp X là

A. 37,50%. B. 62,50%. C. 75,83%. D. 24,17%.

Dạng 6. H2S, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ.

Câu 19: Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí SO2 (đktc) vào 50,0 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan gồm:

A. NaHSO3. B. NaHSO3 và Na2SO3.

C. Na2SO3. D. NaOH và Na2SO3.

Câu 20: Hấp thu hoàn toàn 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch KOH 0,9M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là?

A. 83,4 gam. B. 47,4 gam. C. 54,0 gam. D. 41,7 gam.

 

O2 education xin gửi các thầy cô link download file đầy đủ

Bài toán SO2 tác dụng với dung dich kiềm

 

Xem thêm

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm halogen

Phân dạng bài tập halogen

Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

Bài toán SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Phân dạng bài tập axit sunfuric

Phân dạng bài tập oxi lưu huỳnh

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *