0

Cho các phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được Fe2O3

Cho các phát biu sau:

(a) nhit độ cao, kim loại Al khđược Fe2O3.

(b) Đin phân nóng chy NaCl, thu được khí Cl2 anot.

 

Cho các phát biu sau:

(a) nhit độ cao, kim loại Al khđược Fe2O3.

(b) Đin phân nóng chy NaCl, thu được khí Cl2 anot.

(c) Thành phn chính ca supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.

(d) Đt sợi dây thép trong khí Cl2 xảy ra ăn mòn điện hóa hc.

Sphát biu đúng là

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Lời giải

(a) nhit độ cao, kim loại Al khđược Fe2O3. => ĐÚNG

(b) Đin phân nóng chy NaCl, thu được khí Cl2 anot. => ĐÚNG pt điện phân NaCl → Na + Cl2

(c) Thành phn chính ca supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.=> ĐÚNG

(d) Đt sợi dây thép trong khí Cl2 xảy ra ăn mòn điện hóa hc. => SAI vì không có dung dịch chất điện li

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *