0

Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z

Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z

 

(QG 2019): Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.
B. Tên gọi của Z là natri acrylat.
C. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
D. Phân tử X chỉ chứa 1 loại nhóm chức.

 

Lời giải

X là  CH2=CHCOOC3H5(OH)OOCCH3 =>X tạp chức => D sai

CH2=CHCOOC3H5(OH)OOCCH3 + NaOH → C3H5(OH)3 + CH3COONa (Y) + CH2=CHCOONa (Z)

Z là CH3CH=CHCOONa => B sai

(Z) => CH2=CHCOOH không có đồng phân hình học => A sai

(Z) CH2=CHCOONa => B đúng

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *