dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Tô Hiến Thành

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Tô Hiến Thành

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TT

Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN

TL

TN

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN

TL

TN

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

Chương

Nguyên tử

Thành phần cấu tạo nguyên tử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2 câu

(0,5đ)

2 câu

(0,5đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị.

2 câu

(0,5đ)

1 câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(0,25đ)

1 câu

(1đ)

4 câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1,75đ)

Cấu tạo vỏ nguyên tử

2 câu

(0,5đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 câu

(0,25đ)

3 câu (0,75đ)

Cấu hình electron nguyên tử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 câu

(0,25đ)

1 câu

(1,5đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 câu

(0,25đ)

3 câu

(2đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

Chương

Bảng tuần hoàn

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2 câu

(0,5đ)

2 câu

(0,5đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử, tính chất hóa học của các nguyên tố. Định luật tuần hoàn.

2 câu

(0,5đ)

2 câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(0,5đ)

Ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1 câu

(0,25đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 câu

(1đ)

1 câu

(0,25đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2 câu

(2,5đ)

5 câu

(4đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng

7 câu ( 3,25đ)

8 câu ( 2,75đ)

5 câu ( 4đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10đ

I.MA TRẬN ĐỀ

II. ĐỀ

SỞ GD – ĐT NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT TÔ HIẾN THÀNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

NĂM HỌC : 2020- 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÔN : HÓA HỌC 10

Thời gian làm bài : 45 phút

Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………

Lớp:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số phân lớp e của của lớp K (n = 1) là

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 2. Hạt nhân nguyên tử bao gồm các hạt:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. electron B. electron, nơtron C. proton, nơtron D. proton

Câu 3:Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có bao nhiêu nhóm A

A. 5 B. 7 C. 6 D. 8

Câu 4. Số nơtron trong nguyên tử là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 29 B. 34 C. 63 D. 36

Câu 5. Nguyên tử Nito có 7 proton,7 electron và 7 notron. Số khối của nguyên tử Nito là

A. 14 B. 13 C. 7 D. 21

Câu 6. Lớp thứ 2 (n = 2) có số electron tối đa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 32 B. 16 C. 8 D. 50

Câu 7. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố X là 2s²2p2, số hiệu nguyên tử của X là

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 8. Cấu hình electron nào sau đây là của khí hiếm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1s² 2s²2p6 3s²3p1. B. 1s² 2s²2p5. C. 1s² 2s²2p6 3s². D. 1s² 2s²2p6 3s²3p6

Câu 9. Vị trí của nguyên tử có cấu hình electron 1s²2s²2p5 trong bảng tuần hoàn là

A. ô thứ 9, chu kì 2, nhóm VIIA B. ô thứ 17, chu kì 2, nhóm VIIA

C. ô thứ 10, chu kì 2, nhóm VIIIA D. ô thứ 12, chu kì 2, nhóm IIA

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10. Trong mỗi chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì

A. tính kim loại tăng, tính phi kim tăng B. tính kim loại tăng, tính phi kim giảm

C. tính kim loại giảm, tính phi kim tăng D. tính kim loại giảm, tính phi kim giảm

Câu 11:Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố trong nhóm IA thay đổi như thế nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Tăng dần. B.Giảm dần. C.Không thay đổi. D.Vừa tăng vừa giảm

Câu12: Trong nguyên tử, electron chuyển động rất nhanh trong khu vực không gian xung quanh hạt nhân và

A.theo quỹ đạo tròn. B.theo quỹ đạo bầu dục.

C.theo những quỹ đạo xác định. D.không theo những quỹ đạo xác định.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Cho các nguyên tố Na (Z =11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13) thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. Dãy các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần tính kim loại là

A.Na, Mg, Al. B.Mg, Al, Na.

C.Al, Mg, Na. D.Al, Na, Mg.

Câu 14: Nguyên tố R thuộc nhóm VIIA, công hợp chất khí của R với hidro là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.RH. B.RH2. C.RH3. D.RH4.

Câu 15: Đồng là hỗn hợp của hai đồng vị bền chiếm 73% và chiếm 27% tổng số nguyên tử đồng trong tự nhiên. Nguyên tử khối trung bình của đồng là bao nhiêu?

A. 63,54. B. 64,46. C. 64,54. D. 63,46.

Câu 16: Mức năng lượng của phân lớp nào sau đây thấp nhất?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1s. B. 2s. C. 2p. D. 3s.

II.PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1(3 điểm). Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố A (Z = 8), B (Z =10), C (Z= 11) , D (Z=15), E(Z=17), F(Z=26). Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn hóa học

Câu 2(2điểm):Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Viết cấu hình electron nguyên tử X.

b) Nguyên tố X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích

Câu 3 (1điểm): Hiđro có nguyên tử khối trung bình là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị trong 1 ml nước?

Biết: Trong nước chỉ có hai đồng vị và; khối lượng riêng của nước là 1 g/ml; nguyên tử khối của oxi bằng 16; số Avogadro N = 6,02.1023.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

———————————————

———– HẾT ———-

(Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn hóa học)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

11

12

13

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14

Đáp án

D

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

D

C

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

15

16

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

A

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi

Nội dung

Điểm

Câu 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3 điểm)

a) Cấu hình electron nguyên tử

A ( Z = 8) 1s22s22p4

B ( Z = 10) 1s22s22p6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C ( Z = 11) 1s22s22p63s1

D (Z= 15) 1s22s22p63s23p3

E ( Z= 17) 1s22s22p63s23p5

F (Z= 26) 1s22s22p63s23p53d64s2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Vị trí:

A: ô 8, chu kì 2, nhóm VIIA

B: ô 10, chu kì 2,nhóm VIIIA

C: ô 11,chu kì 3,nhóm IA

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D: ô 15, chu kì 3, nhóm VA

E: ô 17, chu kì 3, nhómVIIA

F: ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

Câu2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2 điểm)

a) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là 3s23p4.

Cấu hình electron nguyên tử của X là 1s22s22p63s23p4.

b) Nguyên tố X là phi kim

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

vì nguyên tử X có 6 electron ở lớp ngoài cùng

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi

a) Nếu viết đúng luôn cấu hình electron của X cũng cho 1,0 điểm

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

0,5

Câu 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1 điểm)

Gọi a là phần trăm số nguyên tử của đồng vị → phần trăm số nguyên tử của đồng vị là (100 – a)

Ta có: → a = 0,8%

Khối lượng riêng của nước là 1 g/ml, vậy 1ml nước có khối lượng 1g

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

= mol

Số Avogadro N = 6,02.1023 vậy 1ml nước có phân tử nước

Số nguyên tử của đồng vị

.2.= 5,35.1020 ( nguyên tử)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong 1ml nước nguyên chất có 5,35.1020 nguyên tử đồng vị

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi

Nếu giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

ĐỀ GIỮA HỌC KÌ I

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *