dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Nguyễn Trãi

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Nguyễn Trãi

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài thi: HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề

Họ và tên:……………………………………………………………………. Lớp: …………………

Số báo danh: …………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Mã đề 115)

Cho M: (H=1,N=14,0=16,Na=23,Mg=24,Al=27,P=31,S=32,K=39,Ca=40,Ba=137) Z:(C=6,N=7,O=8,F=9,Ne=10,Na=11,Mg=12,Al=13,Si=14,P=15,S=16,Cl=17,K=19)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A: ( Na=23,Mg=24,Al=27,Cl=35và37, Ar=40,K=39,Ca=40)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM(5 điểm)

Câu 21 :

Có các nguyên tố X(Z=7), Y(Z=9),T(Z=11),Q(Z=13), M(Z=15).Số nguyên tố là phi kim là?

A.

2

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
1

C.

4

D.

3

Câu 22 :

Ion M2+ có 10 electron . Số electron trong nguyên tử M là ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
12

B.

8

C.

20

D.

10

Câu 23 :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Nguyên tử X có Z = 15.Số electron trong X là?

A.

8

B.

15

C.

5

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
10

Câu 24 :

Một số nhận xét về nguyên tố X có Z=8

-X có 8 electron

-X là phi kim

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

-X có 8 pronton,8 nơtron

-X ở chu kì 2, nhóm VIA

-Điện tích hạt nhân của X là 8+

-X có số khối bằng 16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số nhận xét đúng là?

A.

4

B.

3

C.

6

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
5

Câu 25 :

Nguyên tử Y có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3.

Nhận xét đúng là?

A.

Y ở chu kì 3 nhóm IIA

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Y ở chu kì 3 nhóm IIIA

C.

Y ở chu kì 3 nhóm VA

D.

Y có 3 electron lớp ngoài

Câu 26 :

Nguyên tử X có Z=12.Số electron lớp ngoài cùng của X là?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
1

B.

2

C.

3

D.

5

Câu 27 :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Tổng số hạt (p,n,e) trong nguyên tử X bằng 58. Biết Z <N <1,5Z. Số nguyên tử thỏa mãn là

A.

3

B.

4

C.

1

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
2

Câu 28 :

Nguyên tử X có 13 electron và 14 nơtron. Số khối (A) của X là ?

A.

40

B.

27

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
26

D.

14

Câu 29 :

Hai nguyên tố X,Y(ZX < ZY) ở 2 nhóm A liên tiếp và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn.Biết tổng số hạt proton trong X và Y bằng 23, X và Y không phản ứng với nhau. X và Y lần lượt là ?

A.

O và P

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Na và K

C.

N và S

D.

S và N

Câu 30 :

Chất có tính bazo mạnh nhất là?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Mg(OH)2

B.

NaOH

C.

H2SO4

D.

Al(OH)3

Câu 31 :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Số electron tối đa trong phân lớp p là?

A.

4

B.

8

C.

10

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
6

Câu 32 :

Nguyên tử của nguyên tố Na có 11 electron. Để trở thành ion thì Na dễ:

A.

Mất 2 electron

B.

Thu 7 electron

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Thu 1 electron

D.

Mất 1 electron

Câu 33 :

Oxít cao nhất của R có dạng RO3. Công thức hợp chất khí với hiđro của R là?

A.

RH

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
RH2

C.

RH4

D.

RH3

Câu 34 :

Cho X(Z=11),Y(Z=12),T(Z=13),Q(Z=19). Nguyên tử dễ mất electron nhất là

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
T

B.

Y

C.

Q

D.

X

Câu 35 :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Chọn phát biểu đúng:

Trong 1 chu kì từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

A.

Tính phi kim các nguyên tố tăng dần

B.

Độ âm điện các nguyên tố giảm dần

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần

D.

Tính kim loại các nguyên tố tăng dần
Câu 36 : Nguyên tử có độ âm điện lớn nhất là

A.

F

B.

P

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
S

D.

Na

Câu 37 :

Nguyên tố X ở chu kì 3 nhóm IA. Cấu hình electron của X là

A.

1s22s22p63s23p5

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
1s22s22p5

C.

1s22s22p63s1

D.

1s22s22p63s2

Câu 38 :

Cho 4,6 gam Na vào nước dư thu được thể tích khí H2 ( đktc) là?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
2,24 lít

B.

3,36 lít

C.

1,12 lít

D.

4,48 lít

Câu 39 :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Tổng số electron trong các phân lớp s bằng 6. Số nguyên tử thỏa mãn là

A.

2

B.

1

C.

6

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
7

Câu 40 :

Vỏ nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt nào?

A.

Nơtron

B.

Proton và Nơtron

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Electron

D.

Proton

PHẦN II: TỰ LUẬN( 5điểm)

Bài 1(2 điểm): Nguyên tử X có Z= 16.

– Viết cấu hình electron

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Cho biết chu ki,nhóm,X là kim loại hay phi kim?

Bài 2( 1,75 điểm): Tổng số hạt (p,n,e) trong nguyên tử nguyên tố X bằng 40. Trong X tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện bằng 12. Viết kí hiệu nguyên tố.

Bài 3(1,25 điểm): Hòa tan hết 47,95 gam kim loại M nhóm IIA vào nước thu được dung dịch Y và khí H2. Trung hòa hoàn toàn dung dịch Y cần vừa đủ 100ml hỗn hợp dung dịch HCl 3M, H2SO4 2M.Tìm M

Bài làm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHIẾU SOI – ĐÁP ÁN (Dành cho giám khảo)

MÔN : ………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÃ ĐỀ: ………..

01

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 

02

 

03

 

04

 

05

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 

06

 

07

 

08

 

09

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 

10

 

11

 

12

 

13

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 

14

 

15

 

16

 

17

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 

18

 

19

 

20

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

Hóa 10 GHKI

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *