dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Quất Lâm

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Quất Lâm

I. MA TRẬN ĐỀ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.Mục đích của đề kiểm tra:

Đánh giá kết quả học tập của HS theo các chuẩn kiến thức, kĩ năng (được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT) của chương sự điện li ,nitơ và hợp chất của nitơ.

2.Hình thức kiểm tra :

– Hình thức kiểm tra của đề kiểm tra 1 tiết nói trên theo hình thức TNKQ kết hợp TL.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I LỚP 11

Hình thức : TNKQ kết hợp TL

Cấp độ

Tên

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chủ đề 1: Sự điện li

Nêu/nhận ra

– Chất điện li mạnh chất điện li yếu.

-Môi trường của dung dịch chất điện li

– phương trình ion rút gọn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sự tồn tại của các ion trong dung dịch chất điện li

– Xác định pH của dung dịch

– Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn

Vận dụng viết phương trình in rút gọn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng trong dung dịch

– Tính pH trong dung dịch

Số câu

Số điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tỉ lệ %

6

1,5

15%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1,5

15%

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75

7,5%

1

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10%

1

0,25

2,5%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1

10%

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

60%

Chủ đề 2: Nitơ và hợp chất

Biết tính chất hóa học của nitơ và amoniac

– Nhận ra tính chất vật lí của NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Viết phương trình muối amoni tác dụng với dd bazo.

– Tính khối lượng, thể tích các chất trong bài toán muối amoni tác dụng với dd bazo

– Nhận biết được các dung dịch riêng biệt

Giải bài toán hỗn hợp chất tác dụng với amoniac

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

0,5

5%

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75

7,5%

1

1,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15%

1

0,25

2,5%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1

10%

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

40%

Tổng số câu

Tổng số điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tỉ lệ %

8

2

20%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1,5

15%

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,5

15%

2

2,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

25%

2

0,5

5%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1,0

10%

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

10%

16

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

100%

 

II. ĐỀ

ĐỀ CHÍNH THỨC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Môn:Hóa học – lớp 11 THPT

(Thời gian làm bài: 45 phút.)

Đề khảo sát gồm 02 trang

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I.TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu 1: Trong phân tử NH3, nitơ có số oxi hóa là

A. +3. B. 0. C. -3. D. +5.

Câu 2: Một dung dịch có pH = 2, đánh giá nào dưới đây là đúng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. [H+] = 1,0.10-2M B. [H+] = 2,0.10-2M C. [H+] = 1,0.10-12M D. [H+] = 2,0.10-12M

Câu 3: Khí NH3 làm quí tím ẩm chuyển sang màu:

A. Xanh. B. Đỏ. C. Tím. D. Hồng.

Câu 4: Cho Mg(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl. Phương trình ion rút gọn của phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Mg2+ + 2Cl MgCl2 B. Mg(OH)2+ 2H+ Mg2+ + 2H2O

C. Mg(OH)2+2Cl MgCl2+ 2OH D. H+ + OH H2O

Câu 5: Dung dịch nào sau đây có pH > 7 ?

A. NaCl. B. HCl. C. H2O. D. KOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn: H+ + OH → H2O

A. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O B. Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

C. Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O D. 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O

Câu 7: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ba(OH)2. B. Fe(OH)2. C. Al(OH)3. D. Cu(OH)2.

Câu 8: Một dung dịch có chứa các ion : Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3 (0,1 mol), và SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,1. B. 0,05. C. 0,075. D. 0,15.

Câu 9: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCl. B. H2SO4. C. Ba(OH)2. D. Na2SO4.

Câu 10: Ở điều kiện thường, nitơ là khí

A. màu lục nhạt. B. có màu nâu đỏ. C. có mùi khai. D. không màu.

Câu 11: Khi nói về muối amoni, phát biểu không đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.  Muối amoni là chất điện li mạnh. B.  Dung dịch muối amoni có tính chất bazơ.

C.  Muối amoni kém bền với nhiệt. D.  Muối amoni dễ tan trong nước.

Câu 12: Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. Fe2(SO4)3 B. KHSO4 C. NaH2PO4 D. NaHCO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Dung dịch NaOH 0,01M có nồng độ ion H+ bằng?

A. 1.10-12 mol/l B. 1.10-2 mol/l C. 1. 10-13 mol/l D. 1.10-3 mol/l

Câu 14: . Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

A. Mg(OH)2. B. C2H5OH. C. HNO3. D. NaCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: Từ phản ứng: 2NH3 + 3Cl2 6HCl + N2. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Cl2 là vừa khử. B. NH3 là chất oxh.

C. Cl2 vừa oxi hoá vừa khử D. NH3 là chất khử.

Câu 16: Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Các chất điện li yếu là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOH, CuSO4. B. H2O, CH3COOH.

C. H2O, CH3COOH, CuSO4. D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4

II. TỰ LUẬN(6 điểm)

Câu 1. ( 1,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoàn thành phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau

a. K2SO4 + BaCl2

b. HCl + NaHCO3

c. NaOH + HNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d. CaCO3 + HCl

e. NH4Cl + NaOH

g. NaHCO3 + Ca(OH)2 dư

Câu 2. ( 0,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm hóa học sau:

a. Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch FeCl3.

b. Đưa đầu đũa thuỷ tinh có tẩm dung dịch HCl vào miệng lọ đựng dung dịch amoniac.

Câu 3. ( 1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoàn thành sơ đồ phản ứng

NH3 NH4NO3 NH3 N2 NO

Câu 4: ( 2,0 điểm)

Dung dịch X có chứa 100 ml HCl 0,1M.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch Y có chứa: 0,08 mol Na+; 0,01 mol SO42- và x mol OH.

a, Hãy tính pH của dung dịch X.

b, Trộn X và Y thu được 500 ml dung dịch Z. Hãy tính pH của dung dịch Z

Câu 5: ( 1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hỗn hợp khí X gồm 1 mol N2 và 4 mol H2 vào bình kín có xúc tác và thực hiện ở điều kiện thích hợp để thực hiện phản ứng tổng hợp NH3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y biết tỉ khối hơi của X so với Y bằng 0,8. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3?

———-HẾT———

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP11

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM

(0,25 đ/ 1 câu)

MÃ ĐỀ 132

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CÂU

1

2

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

5

6

7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8

9

10

11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12

13

14

15

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

16

ĐA

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

B

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

D

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

C

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

MÃ ĐỀ 209

CÂU

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

3

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

6

7

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

10

11

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

14

15

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐA

C

A

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

D

C

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

D

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

A

B

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

MÃ ĐỀ 357

CÂU

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

11

12

13

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14

15

16

ĐA

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

B

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

B

B

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

A

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

D

C

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÃ ĐỀ 485

CÂU

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

12

13

14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15

16

ĐA

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

A

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

D

D

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

A

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

A

D

B.PHẦN TỰ LUẬN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi

Đáp án

Điểm

Câu 1. ( 1,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoàn thành phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau

a. K2SO4 + BaCl2

b. HCl + NaHCO3

c. NaOH + HNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d. CaCO3 + HCl

e. NH4Cl + NaOH

g. NaHCO3 + Ca(OH)2 dư

a. K2SO4 + BaCl2 2KCl + BaSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ba2+ + SO42- BaSO4

Viết đúng mỗi phương trình 0,25 điểm

Câu 2. ( 0,5 điểm)

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm hóa học sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch FeCl3.

b. Đưa đầu đũa thuỷ tinh có tẩm dung dịch HCl vào miệng lọ đựng dung dịch amoniac.

a. tạo kết tủa nâu đỏ

3NH3 + FeCl3 + 3H2O→ Fe(OH)3 + 3NH4Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. khói trắng bốc lên

NH3 + HCl→ NH4Cl

Viết đúng mỗi phương trình 0,25 điểm

Câu 3. ( 1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoàn thành sơ đồ phản ứng NH3 NH4NO3 NH3 N2 NO

NH3 + HNO3→ NH4NO3

NH4NO3 + NaOH→ NaNO3 + NH3 + H2O

2NH3 + 3O2 →N2 + 3H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

N2 + O2→2NO

Viết đúng mỗi phương trình 0,25 điểm

Câu 4: ( 2,0 điểm)

Dung dịch X có chứa 100 ml HCl 0,1M.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch Y có chứa: 0,08 mol Na+; 0,01 mol SO42- và x mol OH.

a, Hãy tính pH của dung dịch X.

b, Trộn X và Y thu được 500 ml dung dịch Z. Hãy tính pH của dung dịch Z

a.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đs: pHX = 1

b. Đs: pHZ = 13

Tính số mol OH = 0,06

Viết phương trình so sánh hết dư

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tính pH

0,5 đ

0,5đ

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5đ

Câu 5: ( 1,0 điểm)

Cho hỗn hợp khí X gồm 1 mol N2 và 4 mol H2 vào bình kín có xúc tác và thực hiện ở điều kiện thích hợp để thực hiện phản ứng tổng hợp NH3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y biết tỉ khối hơi của X so với Y bằng 0,8. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3?

N2 + 3H2 →2NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BĐ 1 4

PU a 3a 2a

SPU 1-a 4-3a 2a

Áp dụng tỉ khối → a= 0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H= 50%

0,5 đ

0,5 đ

———-HẾT———

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

GIỮA HỌC KÌ I-HOÁ HỌC 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *