dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Nguyễn Đức Thuận

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Nguyễn Đức Thuận

I. MA TRẬN ĐỀ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Nội dung Mức độ kiến thức, kĩ năng Tổng điểm
Biết Hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Cấu tạo nguyên tử

6 1 2 1 1 6,0

Bảng tuần hoàn

4 1 1 4,0

Tổng số câu

10 1 1 1 1 10

Tổng số điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
2,5 2,0 0,5 2,0 2,0 1,0

II. ĐỀ

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN

Đề chính thức

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: Hóa họcLỚP 10/THPT

(Thời gian làm bài: 50 phút)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề kiểm tra gồm 02 trang

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm).

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng thấp nhất.

C. Electron ở phân lớp 4p có mức năng lượng thấp hơn electron ở phân lớp 4s.

D. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.

Câu 2. Giá trị nào dưới đây không bằng số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Số hiệu nguyên tử. B. Số hạt proton.

C. Số hạt electron. D. Số hạt nơtron.

Câu 3. Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng một nhóm A ở chu kì 2 và 3 có số đơn vị điện tích hạt nhân hơn kém nhau là:

A. 8 B. 18 C. 2 D. 10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4. Trong chu kì 3, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

A. bán kính nguyên tử tăng. B. độ âm điện giảm

C. tính kim loại giảm dần. D. tính phi kim giảm dần.

Câu 5. Tính phi kim là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. mất electron tạo ion dương B. thu electron tạo ion dương

C. mất electron tạo ion âm D. thu electron tạo ion âm

Câu 6. Nguyên tử của nguyên tố X có 7 electron ở phân lớp p. Hidroxit tạo bởi X có công thức là:

A. XOH B. X(OH)2 C. X(OH)3 D. X2O3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7. Nguyên tố có Z=13 thuộc loại nguyên tố

A. s B. p C. d D. f

Câu 8. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là 79,91. X có hai đồng vị trong đó đồng vị 79X chiếm 54,5% số nguyên tử. Nguyên tử khối của đồng vị còn lại là:

A. 80 B. 81 C. 82 D. 83

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử:

A. có cùng số khối A B. có cùng số proton
C. có cùng số nơtron D. thuộc cùng chu kì

Câu 10. Vỏ nguyên tử gồm các hạt

A. electron. B. proton.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. nơtron. D. proton và nơtron.

Câu 11: Cho các phân lớp sau, kí hiệu nào sai ?

A. 2s. B. 3d. C. 4d. D. 3f.

Câu 12. Đường kính của electron và proton vào khoảng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 10-1 nm. B. 10-8 nm. C. 10-5 nm. D. 0,053 nm.

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 1 (2 điểm): Cho : 15P; 20Ca.

a. Viết cấu hình electron của P và Ca.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. P; Ca là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích?

c. Xác định vị trí của P và Ca trong bảng tuần hoàn? Giải thích?

Câu 2 (2 điểm): Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 52, trong đó số hạt không mang điện lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện tích dương.

a. Xác định các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử Y?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Viết đầy đủ và chính xác kí hiệu nguyên tử Y?

Câu 3 (2 điểm): Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R có công thức là H2R. Tỉ lệ về khối lượng giữa hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất của R là 17:40.

a. Tìm tên nguyên tố R?

b. Cho 16 gam oxit trên vào 200 gam nước được dung dịch X. Tính C% chất tan có trong X?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4 (1 điểm): Cho một dung dịch chứa 8,19g muối NaX tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 20,09g kết tủa.

a. Tìm nguyên tử khối và gọi tên X.

b. X có hai đồng vị, trong đó số nguyên tử của đồng vị thứ nhất nhiều gấp 3 lần số nguyên tử của đồng vị thứ 2. Hạt nhân của đồng vị thứ nhất có ít hơn hạt nhân của đồng vị thứ hai là 2 nơtron. Tìm số khối của mỗi đồng vị.

Cho nguyên tử khối của H=1; Li = 9; N=14; O=16; Na=23; S=32; Cl=35,5; Br=80; Ag=108.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———– HẾT ———

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020-2021

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP 10/THPT

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm).

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

11

12

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

B

B

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

D

B

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

Nội dung

Điểm

1

(2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mỗi nguyên tố:

– Viết đúng cấu hình e

– Xác định và giải thích đúng tính chất

– Xác định và giải thích đúng vị trí: ô nguyên tố, chu kì, nhóm (trong đó bắt buộc có chu kì và nhóm, thiếu chu kì hoặc nhóm được 0,25 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2 điểm)

a. Gọi số hạt proton và số hạt electron là Z

Số hạt nơtron là N (Z: nguyên dương, N € N*)

Theo bài ra:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Tổng số hạt trong nguyên tử là 82:

2Z + N = 52 (1)

– Số hạt không mang điện lớn gấp 1,095 lần số hạt mang điện dương

N = 1,059 Z (2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ (1) và (2) giải hệ phương trình được :

Z = 17, N = 18

b. A = 17 + 18 = 35 → KH nguyên tử: Cl

0,5 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

3

(2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a.

Hóa trị với H của R bằng 2 → hóa trị cao nhất với O bằng 6

Công thức oxit cao nhất là RO3

Theo giả thiết có:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=

MR= 32

R là S (lưu huỳnh)

b. SO3 + H2O → H2SO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

số mol SO3 = 0,2 → số mol H2SO4 = 0,2mol

C% = 100%= 9,83%

0,25 điểm

0,25 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25 điểm

0,25 điểm

4

(1 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaX + AgNO3 → AgX + NaNO3

Theo PT nNaX= nAgNO3

= → X = 35,5

X có nguyên tử khối là 35,5. Tên X là clo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đồng vị thứ nhất có số khối là A chiếm 75%

Đồng vị thứ 2 có số khối là A+2 chiếm 25%

35,5 =

A= 35

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số khối của đồng vị thứ nhất là 35

Số khối của đồng vị thứ nhất là 37.

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

……………..HẾT………………

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

GIỮA HOC KÌ I

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *