dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Trần Nhân Tông

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 10 THPT Trần Nhân Tông

  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM. 4đ

    SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khoanh tròn đáp án đúng nhất

Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết hạt nhân nguyên tử là

A. proton. B. proton và nơtron.

C. proton và electron. D. proton, electron và nơtron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Nguyên tử có bao nhiêu electron ở phân lớp p?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 34, trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1. Số hạt p, n ,e của nguyên tử X lần lượt là:

A. 11, 12, 12 B. 11, 12, 11 C. 12, 11, 11 D. 12, 11, 12

Câu 5. Nhóm halogen bao gồm các nguyên tố nằm ở nhóm

A. IA. B. IIA. C. VIIA. D. VIIIA.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Nguyên tố thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA. Vậy X có cấu hình electron:

A. 1s22s22p63s23p4. B. 1s22s22p63s23p5. C. 1s22s22p63s23p3. D. 1s22s22p63s23p6.

Câu 7: Cho Z của K=19, Na= 11, Mg= 12, Al=13

Sắp xếp các kim loại Na, Mg, Al, K theo quy luật tính kim loại giảm dần:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. K, Na, Mg, Al. D. Na, K, Mg, Al. B. Na, Mg, Al, K. C. Al, Mg, Na, K.

Câu 8: Những tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?

A. Hóa trị cao nhất với oxi B. Tính kim loại, tính phi kim

C. số electron lớp ngoài cùng D. Số lớp electron

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Cation X3+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 2s22p6. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm VIA, là nguyên tố phi kim B. Chu kì 4, nhóm IVB là nguyên tố kim loại

C. Chu kì 3, nhóm IIIA, là nguyên tố kim loại D. Chu kì 4, nhóm IIIB, là nguyên tố kim loại

Câu 10: Nguyên tố có công thức oxit cao nhất là R2O5. Công thức của hợp chất với H là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. RH3 B. RH2 C. RH4 D. RH\

Câu 11: Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ?

A.1. B.2. C.3. D. 4.

Câu 12: Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. Cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Oxi (Z = 8). B. Lưu huỳnh (Z = 16). C. Flo (Z = 9). D. Clo (Z = 17).

Điền kết quả vào chỗ …

Câu 13. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là …

Câu 14:Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. Số hiệu nguyên tử của Y(ZY >ZA) là…

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15. Cho các nhận định sau:

1. Các electron có mức năng lượng bằng nhau được xếp vào một lớp.

2.Các electron có mức năng lượng bằng nhau được xếp vào một phân lớp.

3.Lớp thứ n có 2n phân lớp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4.Lớp thứ n có tối đa 2n2 electron.

5. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

6. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.

7. Cấu hình của 26Fe là 1s22s22p63s23p64s23d6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Liệt kê những nhận định đúng: …

Câu 16: Số nguyên tố cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s2 là….

  1. Phần tự luận(6đ)

Câu 1: Cho kí hiệu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Xác định hạt proton, electron, nơtron, điện tích hạt nhân. (1đ)

b. Xác định vị trí trong Bảng tuần hoàn?. Xác định tính chất hóa học? (0,75)

c. Viết phương trình khi cho S phản ứng với Na, Oxi. (0,5)

d. Viết công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với Hidro, công thức hidroxit? (0,75)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Trong tự nhiên, Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl, biết nguyên tử khối trung bình của

Clo là 35,5.

a.Tính phần trăm từng đồng vị?

b. Cho K=39, O=16 tính phần trăm khối lư­ợng của 35Cl trong KClO3?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Cho 2 gam kim loại R ở nhóm IIA phản ứng hết với dd HCl thu được 1,12 lit khí ở đktc. Tìm tên của kim loại R

Biết khối lượng nguyên tử của K= 39, Ca= 40, Na= 23, Ba= 137, Mg =24

——————————————Hết—————————————

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

CÂU TRUC VÀ ĐA ĐỀ HÓA 10 2020-2021 – nộp

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *