dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Xuân Trường C

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Xuân Trường C

ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ II. MÔN HÓA HỌC 12.BAN TỰ NHIÊN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I.MA TRẬN ĐỀ

Mức độ

Nội dung

BIẾT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HIỂU

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG CAO

1.Este – Lipit

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,6đ

4

0,8đ

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,4đ

1

0,4đ

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Glucozơ – Fructozơ – Saccarozơ – Tinh bột – Xenlulozơ

1,6đ

4

0,8đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

0,4đ

1

3. Amin – Aminoaxit

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,6đ

4

0,

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,8đ

2

0,4đ

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4. Tổng hợp

0,4đ

1

Tổng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4,8đ

12

2,4đ

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,0đ

5

0,8đ

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. ĐỀ

SỞ GD- ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG C

ĐỀ CHÍNH THỨC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HK I

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: HOÁ HỌC LỚP 12

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đ

MÃ ĐỀ 123

ề gồm 02 trang.

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số báo danh:…………………………………………………………………….

Cho nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; Na = 23; Ag = 108.

Câu 1: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 7,65 gam. B. 8,10 gam. C. 8,15 gam. D. 0,85 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng:

A. Hydrat hóa B. Crackinh C. Sự lên men D. Xà phòng hóa

Câu 3: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

A. C2H5OH. B. CH3NH2. C. NaCl. D. C6H5NH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. este đơn chức. B. ancol đơn chức. C. glixerol. D. phenol.

Câu 5: Số đồng phân amin bậc 2 ứng CTPT C4H11N là:

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam este là HCOOC2H5 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là

A. 20,0g B. 16,0g C. 12,0g D. 8,0g

Câu 7: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl fomiat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được

A. 1 muối và 1 ancol. B. 1 muối và 2 ancol. C. 2 muối và 1 ancol. D. 2 muối và 2 ancol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol.

C. C17H35COONa và glixerol. D. C15H31COOH và glixerol.

Câu 9: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. D. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

Câu 10: Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin?

A. H2N-CH2-COOH B. H2N–CH2-CH2–COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH D. CH3–CH(NH2)–COOH

Câu 11: Hợp chất hữu cơ X có CTPT C4H8O2, X tác dụng với NaOH cho chất Y có CTPT C3H5O2Na. CTCT của X là:

A. HCOOC3H5 B. C3H5COOCH3 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOC2H5

Câu 12: Alanin không phản ứng với chất nào dưới đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. dd NaOH B. dd HNO3 C. dd Br2 D. CH3OH/HCl, t0

Câu 13: Hai chất đồng phân của nhau là

A. fructozơ và mantozơ. B. glucozơ và mantozơ.

C. fructozơ và glucozơ. D. saccarozơ và glucozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H5O2(OH)3]n. B. [C6H7O3(OH)3]n. C. [C6H8O2(OH)3]n. D. [C6H7O2(OH)3]n.

Câu 15: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

A. với axit H2SO4. B. với kiềm. C. với dd iôt. D. thuỷ phân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

B. Chất béo không tan trong nước.

C. Chất béo là trieste của glixerol với axit cacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Câu 17: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. fructozơ. B. xenlulozơ. C. glucozơ. D. saccarozơ.

Câu 18: Este etyl axetat có công thức là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCOOCH3. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3.

Câu 19: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có 5 nhóm (-OH) ?

A. Glucozơ tác dụng với dd brom

B. Glucozơ tác dụng với dd AgNO3/NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Glucozơ tác dụng với (CH3CO)2O, xúc tác piriđin

D. Glucozơ tác dụng với H2/Ni, t0

Câu 20: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. H2NCH2COOH. B. CH2 = CHCOOH. C. CH3COOH. D. C2H5OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Đun nóng dung dịch chứa 0,15 mol glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 10,8 gam. B. 16,2 gam. C. 21,6 gam. D. 32,4 gam.

Câu 22: Dãy chất có pH > 7 là:

A. Anilin; etylamin; natri axetat; alanin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Metylamin; lysin; natri axetat; natri hidroxit

C. Etylamin; alanin; glixin; natri hidroxit

D. Natri hidroxit; glixin; alanin; lysin

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp gồm một amino axit chứa 1 nhóm -COOH và một este đơn chức cần vừa đủ 0,15 mol O2. Sau phản ứng thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị x là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,35 B. 0,45 C. 0,15 D. 0,25

Câu 24: Cho các nhận định sau:

(a) Thủy phân hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở trong môi trường kiềm luôn thu được muối và ancol

(b) Dung dịch saccarozo không tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch phức màu xanh lam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozo đều thu được sản phẩm cuối cùng là glucozo

(d) Để phân biệt anilin và ancol etylic ta có thể dùng dung dịch brom

(e) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

Số nhận định đúng :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3 B. 5 C. 2 D. 4

Câu 25: X, Y, Z là 3 este đều no mạch hở (không chứa nhóm chức khác và (Mx < My < Mz). Đun nóng hỗn hợp E chứa X,Y,Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1 ancol T và hỗn hợp F chứa 2 muối A, B có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 (MA< MB). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam và đồng thời thu được 4,48 lít H2 (dktc). Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, CO2 và 6,3g H2O.Số nguyên tử hidro có trong Y là

A. 6 B. 8 C. 12 D. 10

———————————————–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———– HẾT ———-

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

Mỗi câu đúng được 0,4 điểm

Đáp án :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

1

2

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

5

6

7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8

9

10

11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12

13

ĐA

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

B

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

D

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

C

C

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

14

15

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

17

18

19

20

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21

22

23

24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

25

ĐA

D

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

D

B

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

D

B

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

B

ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ II. MÔN HÓA HỌC 12.BAN XÃ HỘI

I.MA TRẬN ĐỀ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mức độ

Nội dung

BIẾT

HIỂU

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

VẬN DỤNG

1.Este – Lipit

2,0đ

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0đ

2

0,5đ

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Glucozơ – Fructozơ – Saccarozơ – Tinh bột – Xenlulozơ

2,0đ

4

1,0đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

0,5đ

1

3. Amin – Aminoaxit

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,0 đ

4

1,0đ

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng

6,0đ

12

3,0đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

1,0đ

2

II. ĐỀ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GD- ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG C

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HK I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: HOÁ HỌC LỚP 12

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÃ ĐỀ 123

ề gồm 02 trang.

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; Na = 23; Ag = 108.

Câu 1: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng:

A. Hydrat hóa B. Crackinh C. Sự lên men D. Xà phòng hóa

Câu 2: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H5OH. B. CH3NH2. C. NaCl. D. C6H5NH2.

Câu 3: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. este đơn chức. B. ancol đơn chức. C. glixerol. D. phenol.

Câu 4: Số đồng phân amin bậc 2 ứng CTPT C4H11N là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 5: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam este là HCOOC2H5 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là

A. 20,0g B. 16,0g C. 12,0g D. 8,0g

Câu 6: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl fomiat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 muối và 1 ancol. B. 1 muối và 2 ancol. C. 2 muối và 1 ancol. D. 2 muối và 2 ancol.

Câu 7: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol.

C. C17H35COONa và glixerol. D. C15H31COOH và glixerol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. D. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

Câu 9: Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. H2N-CH2-COOH B. H2N–CH2-CH2–COOH

C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH D. CH3–CH(NH2)–COOH

Câu 10: Hợp chất hữu cơ X có CTPT C4H8O2, X tác dụng với NaOH cho chất Y có CTPT C3H5O2Na. CTCT của X là:

A. HCOOC3H5 B. C3H5COOCH3 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOC2H5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Alanin không phản ứng với chất nào dưới đây:

A. dd NaOH B. dd HNO3 C. dd Br2 D. CH3OH/HCl, t0

Câu 12: Hai chất đồng phân của nhau là

A. fructozơ và mantozơ. B. glucozơ và mantozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. fructozơ và glucozơ. D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 13: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H5O2(OH)3]n. B. [C6H7O3(OH)3]n. C. [C6H8O2(OH)3]n. D. [C6H7O2(OH)3]n.

Câu 14: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. với axit H2SO4. B. với kiềm. C. với dd iôt. D. thuỷ phân.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

B. Chất béo không tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Chất béo là trieste của glixerol với axit cacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh.

D. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Câu 16: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. fructozơ. B. xenlulozơ. C. glucozơ. D. saccarozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Este etyl axetat có công thức là

A. HCOOCH3. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3.

Câu 18: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có 5 nhóm (-OH) ?

A. Glucozơ tác dụng với dd brom

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Glucozơ tác dụng với dd AgNO3/NH3

C. Glucozơ tác dụng với (CH3CO)2O, xúc tác piriđin

D. Glucozơ tác dụng với H2/Ni, t0

Câu 19: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. H2NCH2COOH. B. CH2 = CHCOOH. C. CH3COOH. D. C2H5OH.

Câu 20: Đun nóng dung dịch chứa 0,15 mol glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 10,8 gam. B. 16,2 gam. C. 21,6 gam. D. 32,4 gam.

———————————————–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———– HẾT ———-

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Đáp án :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

1

2

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

5

6

7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8

9

10

ĐA

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

D

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

C

Câu

11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12

13

14

15

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

16

17

18

19

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

20

ĐA

C

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

C

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

C

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

GIỮA HỌC KÌ 1 HÓA 12

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *