dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ LUYỆN 3

Bài 1.

Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số hạt mang điện của nguyên tử  Y ít hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 20 hạt.

a) Hãy xác định kí hiệu hoá học của X,Y và công thức phân tử XY2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Viết cấu hình electron của nguyên tử X,Y; xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. Cho biết bộ 4 số lượng tử ứng với electron ngoài cùng trong mỗi nguyên tử X, Y.  

Bài 2:

X, Y là 2 chất khí. X có công thức là AOx trong đó  O chiếm 60% về khối lượng. Y có công thức là BHn trong đó mH:mB = 1:3.  Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 0,2. Xác định A, B. Viết CTCT của AOx, BHn và hợp chất tạo thành giữa A và B. Xác định dạng hình học của chúng .

Bài 3:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực nghiệm cho biết ở pha rắn, vàng ( Au) có khối lượng riêng là 19,4 g/cm3 và có mạng lưới lập phương tâm diện trong đó các nguyên tủa chiếm a% thể tích tinh thể phần còn lại là không gian trống. .Nếu xem nguyên tử Au có dạng hình cầu có bán kính gần đúng là 1,44A0. Khối lượng mol nguyên tử của vàng là: 197 g/cm3.Tính phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của vàng.

Bài 4:   

Hòa tan hoàn toàn 36 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng  thu được V lít khí SO2 (đktc) duy nhất và dung dịch chứa 80 gam một muối. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí SO2 trên trong 600ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 35,5 gam chất rắn khan. Tính V và  xác định công thức oxit trên. 

Bài 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. So sánh  tính axit và tính khử  của HF, HBr, HCl,HI ? giải thích ?

b.  Sắp xếp các chất: CO2, SO2 và SO3 theo thứ tự góc liên kết giảm dần? Giải thích? 

Bài 6:

 1.  Sau bao nhiêu phóng xạ α và β thì 23892U→  22688Ra.  

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 2. Đồng vị  Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 1 có chu kỳ bán rã là 4,5.109 năm , còn Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 1là 7.108 năm . Uran tự nhiên có 99,28% Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 1 và 0,72 % Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 1

a. Tính tỉ lệ tốc độ phân rã Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 1Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 1trong tự nhiên

b. Một khoáng vật có chứa 50% Uran tính tốc độ phân rã của Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 1trong 1,0 kg chất này.

Bài 7:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Tính thể tích HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y.

2. R là nguyên tố thuộc nhóm A, hợp chất với hiđro có dạng RH3. Electron cuối cùng trên nguyên tử R có tổng 4 số lượng tử bằng 4,5. Ở điều kiện thường RH3 là một chất khí. Viết công thức cấu tạo, dự đoán trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm trong phân tử RH3, trong oxit và hiđroxit ứng với hóa trị cao nhất của R.

Bài 8:

Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (hóa trị n không đổi). Hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư được dung dịch A và V lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hấp thụ hoàn toàn lượng SO2 trên bằng 500 ml dung dịch NaOH 0,2M được dung dịch chứa 5,725 gam chất tan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thêm vào m gam X lượng M gấp đôi lượng M ban đầu được hỗn hợp Y. Cho Y tan hết trong dung dịch HCl được 1,736 lít H2 (đktc).

Thêm một lượng Fe vào m gam X để được hỗn hợp Z chứa lượng sắt gấp đôi lượng sắt có trong X. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng  dư được dung dịch B chứa 5,605 gam muối.

a. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính V.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Tìm kim loại M và thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong X.

Bài 9:

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

a. Al  + HNO3    Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 8 Al(NO3)3  + N2O  +  N2  + H2O    ( Víi tØ lÖ sè mol  Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 9= Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 10 )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4  ® K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

c. FeS2 + H2SO4   ® … + SO2 + H2O

d. Fe3O4  + HNO  ®  Fe(NO3)3  +  NxOy  +  H2O

  Cho : Cho H =1; Li = 3; Be = 9; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24;  C =12; Al = 27; N =14; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; I = 127; Ba = 137. H(Z = 1), Be(Z = 4); N(Z = 7), F(Z = 9), Mg(Z = 12), P(Z = 15), S(Z = 16), Cl(Z = 17), Ca(Z = 20).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 3 năm 2022 2023 11                                  ………………………..           ………………….

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hóa học

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *