dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 4 năm 2022 2023

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 4 năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ LUYỆN 4

Bài 1:

 Nguyên tử Ca có bán kính gần bằng 1,97 A0 , khối lượng mol của Ca bằng 40,08 gam /mol và khối lượng riêng bằng 1,55 g/cm3. Trong tinh thể kim loại các nguyên tử Ca chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích.

Bài 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Xác định bán kính nguyên tử canxi. Cho nguyên tử khối của Ca là 40.

Bài 3:

Tỉ số phần trăm khối lượng của R trong hợp chất với hidro và trong oxit cao nhất là 2,50734

a. Xác định khối lượng mol của R

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Cho biết R thuộc nhóm lẻ và R là phi kim

c. Cho 1,8 gam kim loại M thuộc nhóm A tác dụng với R thu được 5,7 gam muối với hiệu suất 80% . Xác định kim loại M.

Bài 4:

Hòa tan 40 gam hỗn hợp X gồm  Fe và 1 oxit sắt vào 400 gam dung dịch HCl 16,425% thu được dung dịch A và 6,72 lít khí H2 ( đktc) , Thêm 60,6 gam nước vào dung dịch A được dung dịch B có nồng độ phần trăm HCl dư trong B là 2,92%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Tính thành phần trăm khối lượng các chất trong X và xác định công thức oxit sắt

b. Viết PTPU xảy ra khi cho hỗ hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư

Bài 5:

Một chất thải phóng xạ có chu kỳ bán hủy là 200 năm được chứa trong thùng kín và chôn dưới đất. Phải trong thời gian là bao nhiêu để tốc độ phân rã giảm từ 6,5.1012 nguyên tử/phút xuống còn 3.10-3 nguyên tử/phút.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 6:

Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Xác định nguyên tố R.

Bài 7: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

a. K2Cr2O7  + KI +  H2SO4  Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 4 năm 2022 2023 1 K2SO4  + Cr2(SO4)3 + I2  + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. FexOy + CO  → FemOn + CO2

c. CuFeS2 + O2 + Fe2(SO4)3 + H2O → CuSO4 + FeSO4 + H2SO4
d. FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + N2O + H2O
e. FexOy  +  HNO3 Đề thi hsg lớp 10 môn hóa đề luyện tập số 4 năm 2022 2023 2                      …  +  NnOm  +  H2O
Bài 8:

Cho 8 gam hỗn hợp X chứa Mg và kim loại M vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 16 gam hỗn hợp X ở trên tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch Y và 8,4 lít khí SO2 (đktc) duy nhất. Viết phương trình hóa học xảy ra và xác định kim loại M.

Bài 9.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. So sánh bán kính nguyên tử của các ion sau (giải thích)

Na+, Mg2+, F, O2-

2. X+, Y2- và Z có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6

a. Hãy xác định vị trí của X, Y, Z trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b.  Tổng số hạt cấu tạo nên nguyên tử  nguyên tố A là 21. Xác định vị trí A trong bảng tuần hoàn ? So sánh tính chất ( kim loại, phi kim ) của A và X ? Hãy giải thích tại sao ở nhiệt độ thường  đơn chất tạo nên từ Y hoạt động hóa học mạnh hơn đơn chất tạo nên từ A.

3. Hãy so sánh góc liên kết của các phân tử NH3, H2S, H2O ? giải thích?

Bài 10:

Clo, Brom, Iot có  thể kết hợp với Flo tạo thành hợp chất XFm. Thực nghiệm cho thấy  rằng m có 3 giá trị khác nhau nếu X là Cl hoặc Br, m có 4 giá trị khác nhau nếu X là I.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Hãy viết công thức các hợp chất dạng XFm của mỗi nguyên tố Cl, Br, I

b. Dựa vào cấu tạo và độ âm điện của các nguyên tố hãy giải thích sự hình thành các hợp chất trên ( Cho độ âm điện của F = 4,0;  Cl= 3,2 ;   Br = 3 ;  I= 2,7 )

Cho : Cho H =1; Li = 3; Be = 9; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24;  Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; I = 127; Ba = 137. H(Z = 1), Be(Z = 4); N(Z = 7), F(Z = 9), Mg(Z = 12), P(Z = 15), S(Z = 16), Cl(Z = 17), Ca(Z = 20).

……………………….0O0…………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *