0

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa học tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa học tỉnh Bắc Ninh năm 2021

 

UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn thi: Hóa học 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 06 trang, 50 câu trắc nghiệm)

Họ và tên học sinh :…………………………………………….. Số báo danh : ……………….
Cho biết nguyên tử khối của một số nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1. Cho 8,96 gam bột Fe vào bình chứa 200 ml dung dịch NaNO3 0,4M và H2SO4 0,9M. Sau khi kết thúc
các phản ứng, thêm tiếp lượng dư dung dịch Ba(OH)
2 vào bình (không có mặt oxi), thu được m gam rắn
không tan. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của NO
3-. Giá trị của m là
A. 56,68. B. 55,66. C. 54,54. D. 56,34.
Câu 2. Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn
toàn m gam
E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m
gam
E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62
gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong
T
A. 2,72 gam. B. 3,84 gam. C. 3,14 gam. D. 3,90 gam.
Câu 3. Cho 0,15 mol hỗn hợp rắn X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M thì được
dung dịch Y và 7,52 gam rắn gồm 2 kim loại. Cho dung dịch AgNO
3 dư vào Y, thu được 29,07 gam kết tủa .
Nếu cho 0,15 mol X trên vào dung dịch HNO
3 loãng dư, thấy khí NO thoát ra đồng thời thu được dung dịch
Z có khối lượng tăng 4,98 gam so với dung dịch ban đầu. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối
khan là
A. 33,86 gam. B. 33,06 gam. C. 32,26 gam. D. 30,24 gam.
Câu 4. Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào H2O, thu được 0,15 mol khí H2 và dung
dịch X. Sục 0,32 mol khí CO
2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và kết tủa Z. Chia
dung dịch Y làm 2 phần bằng nhau:
+ Cho từ từ phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thấy thoát ra 0,075 mol khí CO
2.
+ Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,6M vào phần 2, thấy thoát ra 0,06 mol khí CO
2.
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 30,68. B. 20,92. C. 25,88. D. 28,28.
Câu 5. Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4
NaCl cho tới khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,448 lít khí
(đktc). Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,68 gam Al
2O3. Giá trị m là
A. 5,97 hoặc 8,946. B. 11,94 hoặc 8,946.
C. 5,97 hoặc 4,473. D. 11,94 hoặc 4,473.
Câu 6. Hỗn hợp X gồm Mg (0,1 mol); Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO3
loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là
A. 0,6975 mol. B. 0,6200 mol. C. 1,2400 mol. D. 0,7750 mol.
Câu 7. Cho dãy các chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch
H
2SO4 loãng là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 8. Hỗn hợp X gồm một axit, một este và một ancol đều no đơn chức mạch hở. Cho m gam hỗn hợp X
tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO
3 thu được 28,8 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng vừa
đủ với dung dịch NaOH thì thu được 3,09 gam hỗn hợp muối được tạo bởi 2 axit là đồng đẳng kế tiếp và
0,035 mol một ancol duy nhất Y. Biết tỉ khối hơi của ancol Y so với hiđro nhỏ hơn 25 và ancol Y không điều
chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn 3,09 gam 2 muối trên bằng oxi thì thu được muối
Mã đề 041
ĐỀ CHÍNH THỨC
2/6 – Mã đề 041 – https://thi247.com/
Na2CO3, hơi nước và 2,016 lít CO2 (đktc). Giá trị của m có thể là
A. 57,1. B. 66,4. C. 75,4. D. 65,9.
Câu 9. Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí như
hình vẽ sau:
Khí
X
A. Cl2. B. SO2. C. CO2. D. NH3.
Câu 10. Hỗn hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al. Hòa tan m gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ thì
thu được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H
2SO4
đặc nóng dư thu được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng
với dung dịch HNO
3 loãng dư thu được 7,616 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro là
318/17, dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 324,3 gam muối khan. Giá trị m
gần giá trị nào nhất
sau đây?
A. 61,98. B. 30,99. C. 59,76. D. 29,88.
Câu 11. Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một
thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch
X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch
Y. Giá trị của m là
A. 2,240. B. 2,800. C. 1,435. D. 0,560.
Câu 12. Cho 12,48 gam X gồm Cu và Fe tác dụng hết với 0,15 mol hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2, thu được
chất rắn
Y gồm các muối và oxit. Hòa tan vừa hết Y cần dùng 360 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung
dịch
Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Z, thu được 75,36 gam chất rắn. Mặt khác, hòa tan hết 12,48 gam
X trong dung dịch HNO3 nồng độ 31,5%, thu được dung dịch T và 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy
nhất, ở đktc). Nồng độ % của Fe(NO
3)3 trong T gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 7,28. B. 5,67. C. 6,24. D. 8,56.
Câu 13. X là este đơn chức, nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được thể tích CO2 bằng thể tích oxi đã phản
ứng (cùng điều kiện);
Y là este no, hai chức (biết X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 25,8 gam hỗn hợp
E chứa X, Y bằng oxi vừa đủ thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 56,2 gam. Mặt khác đun nóng 25,8
gam
E cần dùng 400 ml dung dịch KOH 1M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có khối
lượng m gam và hỗn hợp gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Giá trị của m là
A. 37,1. B. 26,9. C. 43,5. D. 33,3.
Câu 14. Hòa tan hết 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,05
mol NaNO
3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 22,47 gam muối và 0,448 lít
(đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N
2 có tỷ khối so với H2 bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X
thu được kết tủa Y, lấy Y nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 9,6 gam chất rắn. Mặt
khác nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO
3 (dư) thu được m gam kết tủa . Biết chất tan trong
X chỉ chứa hỗn hợp các muối. Giá trị của m
gần nhất với
A. 58. B. 85. C. 64. D. 52.
Câu 15. Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch
NaOH đun nóng, thu được khí
Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q.
Nhận định nào sau đây
sai?
A. Chất Z là NH3 và chất T là CO2. B. Chất X là (NH4)2CO3.
C. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH. D. Chất Q là H2NCH2COOH.
Câu 16. X là este mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic hai chức và một ancol đơn chức . Y, Z là hai ancol
đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam hỗn hợp
E chứa X, Y, Z cần dùng
3/6 – Mã đề 041 – https://thi247.com/
7,728 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 4,86 gam nước . Mặt khác, đun nóng 5,7 gam hỗn hợp E trên cần
dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa 2 ancol
Y, Z
khối lượng 4,1 gam. Phần trăm khối lượng
X có trong E
A. 62,28%. B. 61,40%. C. 57,89%. D. 60,35%.
Câu 17. Hỗn hợp E gồm amino axit X, đipeptit Y (C4H8O3N2) và muối của axit vô cơ Z (C2H8O3N2). Cho E
tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M và KOH 1M đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được 4,48 lít khí
T (đo ở đktc, phân tử T có chứa một nguyên tử nitơ và làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn dung dịch sau phản
ứng, thu được m gam chất rắn khan gồm bốn muối. Giá trị của m là
A. 49,3. B. 38,4. C. 47,1. D. 42,8.
Câu 18. Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl
2 và m gam FeCl3. Giá trị
của m là
A. 6,50. B. 7,80. C. 8,75. D. 9,75.
Câu 19. Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản
ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO
4 0,5M. Giá trị của V là
A. 40. B. 60. C. 80. D. 20.
Câu 20. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh
ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)
2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch
NaOH 1M vào
X, thu được kết tủa . Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch
NaOH. Giá trị của m là
A. 75,6. B. 72,0. C. 90,0. D. 64,8.
Câu 21. Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số bốn chất sau: C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol),
C
6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất X Y Z T
Nhiệt độ sôi (°C) 182,0 33,4 16,6 184,0
pH (dung dịch nồng độ 0,1 mol/l) 8,8 11,1 11,9 5,4

Nhận xét nào sau đây đúng?
A. T là C6H5NH2. B. X là NH3. C. Z là C2H5NH2. D. Y là C6H5OH.
Câu 22. Trộn V ml dung dịch H3PO4 35% (d = 1,25 g/ml) với 100 ml dung dịch KOH 2M thì thu được dung
dịch
X chứa 14,95 gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của V là
A. 7,35. B. 26,25. C. 16,80. D. 21,01.
Câu 23. Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 0,448 lít khí N2 (đktc) và
dung dịch
X chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 39,8. B. 18,9. C. 28,3. D. 37,8.
Câu 24. Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:
(1) X + NaOH dư
→ t° X1 + X2 + X3
(2) X2 + H2 → Ni, t° X3
(3) X1 + H2SO4 (loãng) → t° Y + Na2SO4.
Phát biểu nào sau đây
sai?
A. X và X2 đều làm mất màu nước brôm.
B. Nung nóng X1 với vôi tôi xút thu được CH4.
C. Nhiệt độ sôi của Y cao hơn các chất X2, X3.
D. Trong phân tử X1 có liên kết ion.
Câu 25. Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu
được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H
2 là 20. Giá trị của m là
A. 6,4. B. 5,6. C. 3,2. D. 7,2.
4/6 – Mã đề 041 – https://thi247.com/
Câu 26. Cho các nhận xét sau:
(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua .
(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.
(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H
2PO4)2.CaSO4.
(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu
hạn cho cây.
(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K
2CO3.
(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.
Số nhận xét
sai
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 27. Cho các nhận định sau:
(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.
(2) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn không màu, dễ tan trong nước .
(3) Dung dịch axit acrylic làm hồng dung dịch phenolphtalein.
(4) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.
(5) Dung dịch phenol làm đổi màu quỳ tím.
(6) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t
0) thu được tripanmitin.
(7) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.
Số nhận định đúng là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 28. Hoà tan 5,4 gam bột Al vào 150 ml dung dịch A chứa Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. Kết thúc
phản ứng thu được m gam rắn. Giá trị của m là
A. 10,95. B. 13,80. C. 15,20. D. 13,20.
Câu 29. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Cu(NO3)2 và HNO3. B. Al(NO3)3 và NH3.
C. Ba(OH)2 và H3PO4. D. (NH4)2HPO4 và KOH.
Câu 30. Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít
khí CO
2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được
chất rắn
Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z
A. 92,1 gam. B. 80,9 gam. C. 84,5 gam. D. 88,5 gam.
Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol
H
2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là
A. 60,36. B. 54,84. C. 53,15. D. 57,12.
Câu 32. Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
(b) Đipeptit là những peptit chứa 2 liên kết peptit.
(c) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước .
(d) Ở điều kiện thường, metylamin và etylamin là những chất khí có mùi khai.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 33. Trong phòng thí nghiệm, tiến hành điều chế H2 bằng cách cho Zn tác dụng với dung dịch HCl loãng.
Khí H
2 sẽ thoát ra nhanh hơn nếu thêm vào hệ phản ứng vài giọt dung dịch nào sau đây?
A. NaCl. B. MgCl2. C. AlCl3. D. CuCl2.
Câu 34. Cho các chất sau: axit axetic, glucozơ, saccarozơ, lòng trắng trứng, triolein, xenlulozơ, ancol etylic .
Số chất hòa tan được Cu(OH)
2 ở điều kiện thường là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
5/6 – Mã đề 041 – https://thi247.com/
Câu 35. Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân bằng 100%) với cường độ dòng
điện 150000 A trong thời gian t giờ, thu được 252 kg Al ở catot. Giá trị
gần nhất với t là
A. 5. B. 6. C. 10. D. 8.
Câu 36. Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este
Z tạo ra từ X Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam
muối và 8,05 gam ancol. Công thức của
X Y có thể là
A. HCOOH, C3H7OH. B. CH3COOH, CH3OH.

C. HCOOH, C2H5OH.
Câu 37. Tiến hành các thí nghiệm sau đây:
D. CH3COOH, C2H5OH.

(1) Ngâm một lá đồng vào dung dịch AgNO3.
(2) Ngâm một lá kẽm vào dung dịch HCl loãng.
(3) Ngâm một lá sắt được quấn dây đồng trong dung dịch HCl loãng.
(4) Để một vật bằng thép ngoài không khí ẩm.
(5) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe
2(SO4)3.
Trong các thí nghiệm trên có bao nhiêu trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa?
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 38. Biết a mol chất béo X cộng hợp tối đa với 5a mol Br2 còn khi đốt a mol X được b mol H2O và V lít
CO
2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là
A. V = 22,4.(b + 7a). B. V = 22,4.(b + 3a).
C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4.(4a – b).
Câu 39. Hỗn hợp X gồm etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic và ancol metylic (trong đó
anđehit acrylic và ancol metylic có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 19,16 gam X cần dùng 1,05 mol O
2,
sản phẩm cháy gồm CO
2, H2O được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được dung dịch có khối lượng giảm m gam so với ban đầu. Giá trị m là
A. 37,24. B. 35,24. C. 29,24. D. 33,24.
Câu 40. Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch
H
2SO4 1M thu được 0,19 mol hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, có 1 khí hóa nâu ngoài không
khí, có tỉ khối hơi so với H
2 bằng 5,421; dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa (không chứa ion
Fe
3+). Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X
giá trị
gần giá trị nào nhất?
A. 18,1%. B. 20,1%. C. 18,5%. D. 19,1%.
Câu 41. Cho m gam hỗn hợp E gồm một peptit X và một peptit Y (Biết số nguyên tử nitơ trong X, Y lần
lượt là 4 và 5, X và Y chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) tác dụng với lượng NaOH vừa đủ, cô
cạn thu được (m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng O
2 vừa đủ
thu được Na
2CO3 và hỗn hợp hơi F gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi F qua bình đựng NaOH
đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít một khí duy nhất (đktc)
thoát ra, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E
gần nhất
với?
A. 51%. B. 46,2%. C. 47%. D. 54%.
Câu 42. Thủy phân 109,44 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 60% thu được
hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X bằng NaOH thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch
AgNO
3/NH3 dư đun nóng thu được m gam Ag kết tủa . Giá trị của m là
A. 110,592. B. 82,944. C. 138,24. D. 69,12.
Câu 43. Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung
dịch
X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m
gam muối khan. Giá trị của m là
A. 49,521. B. 49,512. C. 49,125. D. 49,152.
6/6 – Mã đề 041 – https://thi247.com/
Câu 44. Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-6,6. Số tơ tổng hợp

A. 5 B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 45. Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và hai amin no, đơn chức, mạch hở X Y
đồng đẳng kế tiếp (M
X< MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được N2; 5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2
(đktc). Phân tử khối của chất X
A. 31. B. 73. C. 59. D. 45.
Câu 46. Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc . Cho a
mol
X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu
được 0,2 mol CO
2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m lần lượt là
A. 0,1 và 16,6. B. 0,1 và 16,8. C. 0,1 và 13,4. D. 0,2 và 12,8.
Câu 47. Cho các chất sau: tơ capron; tơ lapsan; nilon–6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac .
Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà phân tử của chúng có chứa nhóm –NH-CO-?
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 48. Khi clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,78% clo theo khối lượng. Số mắt xích trung bình của
PVC tác dụng với 1 phân tử clo là
A. 2,5. B. 2. C. 1,5. D. 3.
Câu 49. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3
0,045 mol và H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là 62,605 gam và
3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02 mol H
2). Tỉ khối của Z so với O2 bằng 19/17. Thêm tiếp
dung dịch NaOH 1 M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Giá trị
của m là
A. 19,8. B. 27,2. C. 26,5. D. 22,8.
Câu 50. Este X mạch hở có công thức C5H8O2 khi tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được muối
Y và chất hữu cơ Z không có khả năng tác dụng với Na . Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là
A. 7. B. 8. C. 5. D. 6.
—— HẾT ——

Câu 543 937 510 041
1 B A B B
2 C B D C
3 B D B B
4 C C C C
5 A C D C
6 A C A D
7 B A C D
8 A C D C
9 D B C D
10 C C C B
11 C B A A
12 C A B B
13 A B C D
14 B A C C
15 B D D D
16 B B B D
17 A C C A
18 A A B D
19 B D C A
20 D C B A
21 D B A C
22 C D D C
23 D C A A
24 B B B B
25 A A D B
26 B C B D
27 C D D A
28 D A A B
29 B C D A
30 A D C D
31 B A D B
32 D D B D
33 B D B D
34 C A C A
35 D B B A
36 A A A D
37 A B A D
38 C A C A
39 D C C B
40 D B B B
41 B B C C
42 B B D A
43 C D A C
44 C C A D
45 B D D A
46 A C D A
47 B D B B
48 C B D B
49 D D B B
50 D C D A

 

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC
HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2020-2021

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

2020-2021-so-gddt-bac-ninh

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *