0

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 môn hoá học

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT

HÀ TĨNH NĂM HỌC 2013-2014

MÔN THI: HOÁ HỌC

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút

(Đề thi có 02 trang, gồm 07 câu)

Câu I:

1. So sánh tính bazơ của các chất sau:

Cl3CCH2NH2, CH3CH2NH2, (CH3)3CCH2NH2, (CH3)3SiCH2NH2. Giải thích?

2. So sánh tính axit của các chất sau:

HOCH2CH2COOH, HSCH2CH2COOH, CH3OCH2CH2COOH. Giải thích?

3. So sánh độ tan trong nước của các chất sau: metanol, clometan, metanal, metan. Giải thích?

Câu II:

1. Cho axit cacboxylic Z phản ứng với hợp chất Y, thu được sản phẩm duy nhất C3H9NO2. Viết các phương trình phản ứng có thể có giữa Z và Y (bằng công thức cấu tạo), gọi tên các sản phẩm thu được.

2. Cho hỗn hợp X gồm metanol, etanol, glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 18 gam nước. Mặt khác, 80 gam X hòa tan tối đa được 29,4 gam Cu(OH)2.

a. Tính thành phần % khối lượng etanol trong hỗn hợp X.

b Có bao nhiêu kiểu liên kết hiđro trong hỗn hợp gồm metanol và etanol.

Câu III:

1. Hợp chất mạch vòng A, không nhánh có công thức phân tử C6H11NO. A tác dụng được với dung dịch HCl và với dung dịch NaOH. Khi nhiệt phân A (có xúc tác), thu được hợp chất B có nhiều ứng dụng trong thực tiễn.

a. Viết công thức cấu tạo và tên gọi của A, B.

b. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X thu được m gam nước. Đun nóng X với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được hợp chất Y. Đun nóng X với dung dịch HgSO4 thu được hợp chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với dung dịch KMnO4/H2SO4 thì thu được hợp chất có công thức:

Xác định công thức cấu tạo các chất X, Y, Z, biết MX < 250.

Câu IV:

1. Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ chứa nhóm cacboxyl và amino trong phân tử) trong đó tỉ lệ về khối lượng của O và N là mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hết 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) sục vào nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa. Tính m.

2 Đun nóng hỗn hợp glyxin và alanin thì thu được hỗn hợp các đi peptit và một sản phẩm phụ Y có công thức C6H10O2N2.

a. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đi peptit đó. Viết công thức cấu tạo của Y.

b. Viết công thức cấu tạo của alanin và axit glutamic ở dạng rắn.

Câu V:

1. Hợp chất A có công thức phân tử C7H6O3. A tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ mol 1: 2. Cho A tác dụng với metanol có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được hợp chất B (C8H8O3). Cho A tác dụng với anhiđritaxetic thu được hợp chất C (C9H8O4). Hiđro hóa A bằng H2 có Ni nung nóng thì thu được hợp chất D có khả năng tạo liên kết hiđro nội phân tử.

a. Xác định công thức cấu tạo các chất A, B, C, D.

b. Viết phương trình phản ứng hóa học của các chất B, C với dung dịch NaOH.

c. Cho biết ứng dụng của B, C trong thực tiễn.

2. Hỗn hợp X gồm 3 axit hữu cơ đơn chức, mạch hở gồm 1 axit no và 2 axit không no (chứa 1 liên kết trong gốc). Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thì khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam.

a. Tính tổng khối lượng 2 axit không no trong m gam hỗn hợp X nói trên.

b.Viết phương trình phản ứng hóa học của axit no nói trên lần lượt với các chất: P2O5, dung dịch KMnO4/H2SO4, etylen glicol ( có xúc tác H2SO4 đặc).

Câu VI:

1. Thực nghiệm cho thấy rằng các phản ứng sau đều có thể tự xảy ra :

A + B­­2+ ­ → A2+ + B

B + 2D3+ → 2D2+ + B2+

Dựa vào kết quả trên, hãy sắp xếp các cặp oxi hóa – khử A2+/A, B2+/B, D3+/D2+ theo thứ tự tăng dần thế điện cực chuẩn. Giải thích sự sắp xếp đó.

2. Hòa tan a gam CuSO4.5H2O vào nước được dung dịch X. Cho 1,48 gam hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A có khối lượng 2,16 gam và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp oxit có khối lượng 1,4 gam.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu và giá trị của a.

Câu VII:

1. Có 7 gói bột trắng giống nhau: vôi bột, bột gạo, bột đá vôi, bột cát trắng, bột giấy, bột xô đa, muối ăn. Hãy phân biệt các gói bột đó bằng phương pháp hóa học.

2. Có 1 lít dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/lít và (NH4)2CO3 0,25 mol/lít. Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch đó. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 39,7 gam kết tủa A và dung dịch B.

a. Tính thành phần % khối lượng các chất trong A.

b. Cho axit HCl dư vào dung dịch B, sau đó cô cạn dung dịch và nung chất rắn còn lại tới khối lượng không đổi, được chất rắn X. Tính thành phần % khối lượng các chất trong X.

—————-Hết——————-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu (kể cả bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học).

– Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm.

– Họ và tên thí sinh……………………………………………………. Số báo danh………………………

ĐÁP ÁN

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT

HÀ TĨNH NĂM HỌC 2013-2014

MÔN THI: HOÁ HỌC

Câu I.

  1. Tính bazơ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái qua phải như sau:

(CH3)3SiCH2NH2 (1), (CH3)3CCH2NH2 (2), CH3CH2NH2 (3), , Cl3CCH2NH2 (4).

Giải thích:

(1) có gốc đẩy e lớn làm tăng mật độ e trên N, tăng tính bazơ, (1) mạnh hơn (2) vì Si có độ âm điện nhỏ, khả năng đẩy e lớn hơn cacbon, (4) có tính bazơ kém nhất vì có nguyên tử clo hút e mạnh là giảm mật độ e trên N.

  1. Tính axit được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái qua phải như sau:

HO – CH2CH2 – COOH (1), CH3 – O – CH2CH2 – COOH (2), HS – CH2CH2 – COOH (3) .

Giải thích:

  1. có nhóm OH hút e mạnh làm tăng độ phân cực của nguyên tử H trong nhóm COOH, (2) có nhóm CH3 đẩy e làm giảm bớt độ phân cực của H trong nhóm COOH, (3) có tính axit kém nhất vì S có độ âm điện nhỏ hơn oxi, khả năng hút e kém hơn oxi.

  1. Độ tan trong nước giảm dần theo thứ tự từ trái qua phải như sau:

CH3OH, CH3CHO, CH3Cl, CH4

Giải thích:

CH3OH có hiđro linh động có khả năng tạo 2 cầu liên kết hiđro với nước, CH3CHO có nguyên tử O có khả năng tạo 1 cầu liên kết hiđro với nước, CH3Cl không tạo liên kết hiđro với nước nhưng phân cực hơn CH4 nên tan trong nước nhiều hơn CH4.

Câu II.

1, Gọi x, y, z lần lượt là số mol của CH3OH, C2H5OH, C3H8O3, ta có

x + 2y + 3z = 0,7

= 2x + 3y + 4z = 1.

Mặt khác ta có: 80 gam X hòa tan tối đa 0,3 mol Cu(OH)2

(32x + 46y + 92z) gam X hòa tan tối đa z/2 mol Cu(OH)2. Từ đó suy ra phương trình:

9,6x + 13,8y – 12,4z = 0. Giải hệ ta có: x = 0,05; y = 0,1; z = 0,15. Vậy %m của C2H5OH = 23%.

b. Có 4 kiểu liên kết hiđro giữa 2 ancol đã cho:

CH3 – O – H …O – C2H5; CH3 – O – H …O – CH3; C2H5 – O – H …O – CH3

H H H

C2H5 – O – H …O – C2H5.

H

  1. A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 nên A có thể có 2 nhóm OH

A tác dụng với CH3OH/H2SO4 tạo C8H8O3 nên A có 1 nhóm COOH

A tác dụng với (CH3CO)2O tạo C9H8O4 nên A có 1 nhóm OH

A tác dụng với H2 tạo hợp chất D có liên kết hiđro nội phân tử nên A có 2 nhóm chức nói trên kề nhau.

Vậy công thức cấu tạo của A là: 0 – HO – C6H4 – COOH

(tên gọi của A là: 2 – hiđroxi benzoic)

B là: metyl – 2 – hiđroxi benzoat

C là: 0 – CH3COO – C6H4 – COOH

b. Các phản ứng:

0 – HOC6H4COOCH3 + NaOH 0 – NaOC6H4COONa + CH3OH + H2O

0 – CH3COOC6H4COOH + NaOH 0 – NaOC6H4COONa + CH3COONa + H2O

c. Ứng dụng thực tiễn:

B là metyl salixylat, dùng làm thuốc xoa bóp, giảm đau

C là axit axetyl salixylic dùng làm thuốc cảm (aspirin)

Câu III.

1. Từ giả thiết ta suy ra A là caprolactam

CH2 – CH2 – CH2

CO

CH2 – CH2 – NH

Các phản ứng:

A ( NH – (CH2)5 – CO )n (poli caproamit)

A + NaOH H2N – (CH2)5 – COONa

A + H2O ClH3N – (CH2)5 – COOH

2. Sơ đồ phản ứng:

X + O2 CO2 + H2O , vì khối lượng X bằng khối lượng H2O nên ta có nC : nH = 2 : 3.

X có dạng (C2H3)n, vì MX < 250 suy ra n < 7

Vì oxi hóa X thu được hợp chất chứa 12 nguyên tử C, vậy n = 6 và X là C12H18

Công thức cấu tạo của X là (CH3)3C – CH2 – CH – CH – C = CH

CH CH2

CH

CT của Y là (CH3)3C – CH2 – CH – CH – C = CAg

CH CH2

CH

Của Z là: (CH3)3C – CH2 – CH – CH – C – CH3

O

CH CH2

CH

Câu IV. 1, Ta có mO : mN = 80 : 21 suy ra: nO : nN = 10 : 3. Mặt khác ta có

NH2 + HCl …NH3Cl , từ đó suy ra

Hay mC + mH = 1,81 gam. Sơ đồ phản ứng: C, H, O, N + O2 CO2 + H2O + N2.

Gọi x, y lần lượt là số mol C, H, ta có 12x + y = 1,81 (1). Bảo toàn oxi ở 2 vế ta có

1,6 + = 32x + (2). Từ (1) và (2) suy ra x = 0,13; y = 0,25. Vậy số mol CaCO3 = số mol CO2 = số mol C = 0,13 mol. Khối lượng kết tủa CaCO3 là 13 gam.

2, Alanin + Glyxin 4 đi peptít mạch hở sau:

H2N – CH2 – CO – NH – CH2 – COOH ; H2N – CH2 – CO – NH – CH(CH3) – COOH

H2N – CH(CH3) – CO – NH – CH2 – COOH; H2N – CH(CH3) – CO – NH – CH(CH3) – COOH. Tên gọi tương ứng là: glyxylglyxin; glyxylalanin; alanylglyxin; alanylalanin.

Ngoài ra còn có sản phẩm phụ mạch vòng là:

CH3 – CH – CO – NH

HN – CO – CH – CH3

b, Amino axit ở trạng thái rắn tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

Công thức tương ứng là: H3N+– CH2 – COO và HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH3)+– COO.

Câu V.

1. Các phản ứng có thể xảy ra là:

HCOOH + C2H5NH2 HCOOH3NC2H5 (etyl amonifomat)

HCOOH + (CH3)2NH HCOOH2N(CH3)2 (đimetyl amonifomat)

CH3COOH + CH3NH2 CH3COOH3NCH3 (metyl amoniaxetat)

C2H5COOH + NH3 C2H5COONH4 (amoni propionat)

2. Gọi công thức chung của 3 axit là RCOOH, ta có:

RCOOH + NaOH RCOONa + H2O

0,3 mol 0,3 mol

Suy ra có 1 axit là HCOOH hoặc CH3COOH.

Trường hợp 1: HCOOH (a mol) và CnH2n-COOH (b mol) với n > 2.

Ta có: khối lượng dung dịch tăng = = (a + b(n+1)).44 + (a + nb).18 = 40,08

a + b = 0,3; = 18,2.

Giải hệ ta được a = 0,15; bn = 0,39; b = 0,15; khối lượng của 2 axit không no =b(14n + 44) = 12,06.

Trường hợp 2: CH3COOH (a mol) và CnH2n-1COOH (b mol) với n>2

Lập hệ tương tự như trên ta thu được a=0,019, bn = 0,4; b = 0,28 n <2 (loại).

Vậy khối lượng 2 axit không no là 12,06 gam.

b. Các phương trình phản ứng:

HCOOH (HCO)2O + H3PO4

HCOOH + KMnO4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

HCOOH + HO – CH2CH2 – OH HCOO – CH2CH2 – OOCH + HCOO – CH2CH2 – OH + H2O.

Câu VI.

1. (1) A + B­­2+ ­ A2+ + B

(2) B + 2D3+ 2D2+ + B2+

Phản ứng (1) có thể tự xẩy ra nên :

A có tính khử mạnh hơn B ; A2+ có tính oxi hóa yếu hơn B2+

=> EoA2+/A < E0B2+/B

Phản ứng (2) có thể tự xẩy ra nên :

B có tính khử mạnh hơn D2+ ; B2+ có tính oxi hóa yếu hơn D3+

=> E0B2+/B < E0 D3+/D2+

Kết luận : EoA2+/A < E0B2+/B < E0 D3+/D2+

2.. Nếu Mg, Fe tan hết trong dung dịch CuSO4 thì oxit phải chứa MgO, Fe2O3 và có thể có CuO. Như vậy, khối lượng oxit phải lớn hơn khối lượng kim loại.

Nhưng theo đề ra, moxit = 1,4 gam < mkim loại = 1,48 gam

=> Vậy kim loại dư, CuSO4 hết.

Nếu Mg dư thì dung dịch thu được chỉ là MgSO4 => Kết thúc phản ứng chỉ thu được MgO (trái với giả thiết). => Mg hết, Fe dư.

Gọi số mol của Mg, Fe trong hỗn hợp lần lượt là x và y mol.

Gọi số mol Fe đã phản ứng là z (zy) mol.

Ta có các phản ứng:

Mg + CuSO4 MgSO4 + Cu

x x x x (mol)

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

z z z z (mol)

MgSO4 + 2NaOH Mg(OH)2 + Na2SO4

x x (mol)

FeSO4 + 2NaOH Fe(OH)2 + Na2SO4

z z (mol)

Mg(OH)2 MgO + H2O

x x (mol)

4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O

z z/2 (mol)

=> Chất rắn A gồm Cu (x+z) mol và Fe dư (y-z) mol.

b.Oxit gồm MgO và Fe2O3.

=> 24x + 56y = 1,48 (1)

64(x+z) + 56(y-z) = 2,16 (2)

40x + 160.z/2 = 1,4 (3)

Giải hệ (1), (2) và (3) ta được x=0,015 mol, y=0,02 mol, z=0,01 mol.

mMg= 0,015.24 = 0,36 gam; mFe = 0,02.56 = 1,12gam.

Số mol CuSO4 là x+z = 0,025 mol => a = 0,025.250 = 6,25 gam

Câu VII.

1. Cho 1 ít các hóa chất trên vào H2O, khuấy đều. Dựa vào các dấu hiệu sau

đây để nhận biết:

– Vôi bột: tan một phần, phần nước lọc làm quỳ tím hóa xanh.

– Xô đa (Na2CO3): tan tốt trong nước, dd pư với HCl sinh ra khí.

– NaCl tan tốt trong nước, dd không có pư với HCl.

-Bột gao: hầu như không tan trong nước, nhưng có pư với I2 tạo màu xanh lam.

– Bột đá vôi: không tan trong nước, pư với dd HCl sinh ra khí.

– Cát trắng: không tan trong nước, đốt không cháy.

– Bột giấy (xenlulozơ): không tan trong nước, đốt cháy

2. Số mol Na2CO3 = 0,1, (NH4)2CO3 = 0,25 -> Tổng số mol CO32- = 0,35

Theo sơ đồ chuyển muối clorua thành muối cacbonat ta suy ra từ 1 mol muối clorua thành cacbonat thì khối lượng giảm 71 – 60 = 11 gam. Thực tê khối lượng chất rắn giảm 43 – 39,7 = 3,3 gam –> Số mol muối cacbonat tạo ra là 3,3 : 11 = 0,3 mol –> CO32- dư. Số mol 2 muối cacbonat lần lượt là x và y ta có hệ pt:

x + y = 0,3 và 197x + 100y = 39,7.

Giải hệ được x = 0,1 và y = 0,2

Khối lượng BaCO3 = 19,7 và CaCO3 = 20 gam –> %BaCO3 = 49,6% và CaCO3 = 50,4%

  1. Trong dd B có các ion Na+, NH4+, CO32-. Thêm HCl vào B cho đến dư, có pư:

CO32- + 2H+ –> CO2 + H2O

Cô cạn dung dịch, được các muối NaCl và NH4Cl. Nung chất rắn này có pư

NH4Cl –> NH3 + HCl

Như vậy chất rắn còn lại sau khi nung chỉ còn lại NaCl. Vậy trong X NaCl chiếm 100%.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

De va dap an HSG tinh mon Hoa12-Ha Tinh 20132014

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *