Đề thi HSG tỉnh Nam Định năm 2015 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Nam Định năm 2015 môn hoá học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

N

ĐỀ CHÍNH THỨC

AM ĐỊNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014-2015

Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 THPT

Phần trắc nghiệm – Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi gồm 03 trang)

MÃ ĐỀ THI: 135

Câu 1: Cho các mệnh đề:

(1) Anilin có tính bazơ yếu hơn etyl amin.

(2) Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ bán tổng hợp.

(3) Phenol có tính axit mạnh hơn axit axetic.

(4) Nhựa novolac, amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

(5) Stiren, toluen, isopren, buta-1,3-đien đều làm mất màu dung dịch nước brom.

(6) các dung dịch peptit đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức chất có màu tím.

Số mệnh đề đúng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 2: Cho các chất (1) KNO3, (2) Fe(NO3)2, (3) AgNO3 , (4) NH4NO3, (5) NH4Cl, (6) NH4HCO3, (7) NH4NO2. Số chất khi nhiệt phân xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức mạch hở A, B, D là đồng phân của nhau ( số mol của A > số mol của B > số mol của D). Cho 51,6 gam X phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi chưng cất thu được 45 gam hỗn hợp rắn Y gồm hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp hơi Z (chỉ chứa các hợp chất no). Cho Y phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 64,8 gam Ag. Cho Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 86,4 gam Ag. % khối lượng của D trong hỗn hợp X là

A. 20,00. B. 16,67. C. 25,00. D. 33,33.

Câu 4: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO­3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau

– Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa

– Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa .

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 20,62. B. 41,24. C. 20,21. D. 31,86.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 6,84 gam hỗn hợp X gồm tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, saccarozơ cần vừa đủ 5,376 lít O2 (đktc) rồi hấp thụ hết sản phẩm vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được kết tủa. Khối lượng sau phản ứng giảm m gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Giá trị của m là

A. 31,52. B. 17,00. C. 32,76. D. 14,52.

Câu 6: Hỗn hợp gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác, nung nóng được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6 và C2H2, H2 dư. Dẫn Y qua nước brom thấy bình nước brom tăng10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí ( đo ở đktc ), có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích khí O2 ( ở đktc ) vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

A. 26,88 lít. B. 22,4 lít. C. 33,6 lít. D. 44,8 lít.

Câu 7: Hợp chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử C9H8O2. Biết X làm mất màu dung dịch Br2, tác dụng với NaHCO3. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là

A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 8: Cho các phản ứng hóa học sau:

  1. FeS + HCl Khí X

  2. KClO3 Khí Y

  3. C2H5NH3NO3 + NaOH Khí Z

  4. Cu + H2SO4(đặc) Khí T

  5. KMnO4 + HCl Khí G

  6. Cu + HNO3(đặc) Khí H

  7. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) Khí E

Dãy gồm các khí đều tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. Z, T, G, H, E . B. Y, Z, T, H, E . C. X, Z, T, G, H . D. X, T, G, H, E .

Câu 9: Có hai ion XYvà XY có tổng số electron trong hai ion lần lượt là 42 và 50. Hạt nhân

nguyên tử X và Y đều có số proton và nơtron bằng nhau. Nhận định nào dưới đây về X và Y không

đúng ?

A. Ở trạng thái đơn chất Y có cả tính khử và tính oxi hóa.

B. X và Y đều là phi kim.

C. X và Y thuộc cùng một nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp.

D. Ở trạng thái đơn chất X có cả tính khử và tính oxi hóa.

Câu 10: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuSO4 (0.05 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,24 lít (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,8 gam MgO. Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là

A. 4825. B. 8685. C. 6755. D. 7720.

Câu 11: Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc ở 1700C thì thu được C2H4 có lẫn CO2 và SO2. Nếu cho hỗn hợp đi qua các dung dịch KMnO4, Ca(OH)2, K2CO3, Br2, NaOH thì số dung dịch có thể dùng để loại bỏ CO2 và SO2

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 12: Cho các phản ứng:

            Al4C3 + H2O → khí X + kết tủa Y

            Kết tủa Y + dung dịch NaOH → dung dịch T

            Dung dịch T + khí R → kết tủa Y

   Kết luận nào sau đây đúng?

A. Kết tủa Y là chất thường được dùng trực tiếp như một công cụ rửa phèn cho đất.

B.  Khí X là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính, khí R là nguyên nhân phá hủy tầng ozon.

C. Khí X và khí R đều là nguyên nhân chính làm trái đất nóng dần lên.

D.  Khí X là nguyên nhân chính gây ra mưa axit, khí R là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính.

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm ( x mol Ca, y mol CaC2 và z mol Al4C3) vào nước thì thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x,y, z là

A. x + y = 4z. B. x + y = 8z. C. x + y = 2z. D. x + 2y = 8z.

Câu 14: Cho các thí nghiệm sau:

( 1) Cho C6H5OH dư vào dung dịch (NaOH + phenolphtalein).

(2) Cho nước Cl2 vào dung dịch quỳ tím.

(3) Sục etilen vào dung dịch KMnO4.

(4) Cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch chứa hỗn hợp KMnO4 và H2SO4.

(5) Sục khí O3 vào dung dịch chứa hỗn hợp KI và hồ tinh bột.

Số thí nghiệm xảy ra sự thay đổi màu sắc là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 15: Cho vào bình kín một lượng N2 và H2, khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thấy nồng độ N2, H2 và NH3 lần lượt là: 2,5M ; 1,5M và 2M. Nồng độ của N2 và H2 ban đầu lần lượt là

A. 3,5 và 5,5. B. 3,5 và 4,5. C. 4,5 và 7,5. D. 4,5 và 4,5.

Câu 16: a mol chất béo X cộng hợp tối đa với 5a mol Br2 . Đốt a mol X được b mol H2O và V lít CO2 .Biểu thức giữa V với a, b là

A. V = 22,4.(4a – b). B. V = 22,4.(b + 3a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4.(b + 7a).

Câu 17: Cho các mệnh đề sau:

(1) Trong các kim loại, Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất, W là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

(2) Các kim loại Ba, Al, Cr đều bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội, H2SO­4 đặc nguội.

(3) Hỗn hợp Na, Al (tỉ lệ mol 2 :1) có thể tan hoàn toàn trong nước.

(4) Các kim loại : Fe, Cr, Cu đều có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện.

(5) Trong thực tế để bảo vệ vỏ tàu biển bằng sắt, người ta thường gắn vào phần vỏ tàu chìm trong nước biển các tấm kim loại bằng đồng (Cu).

(6) Khi điện phân dung dịch KCl với các điện cực bằng than chì thu được kim loại K ở catot .

Số mệnh đề đúng

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 18: Dung dịch chứa các ion: Ba2+, K+, HSO và NO. Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 1,6275 gam kết tủa. Cho dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch HCl (dư) sinh ra 0,28 lít SO2 (đktc). Mặt khác, nếu cho dung dịch X tác dụng với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 thì thu được 500 ml dung dịch có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là

A. 13. B. 2. C. 1. D. 12.

Câu 19: Cho dãy các chất: CH C – CH3, CH3 – C C – CH3, HCOOH, CH3COOH,

CH2 CHCHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (saccarozơ), C6H12O6 (glucozơ), HCOOC2H5, CH3COOCH3. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 20: Cho 3 thí nghiệm, và ba đồ thị biểu diễn nồng độ ion Fe3+ theo thời gian sau:
(1) Cho từ từ dung dịch AgNO
3 đến dư vào dung dịch Fe(NO3)2.

(2) Cho bột sắt từ từ đến dư vào dd FeCl3.

(3) cho từ từ AgNO3 vào dd FeCl3.

Thí nghiệm ứng với đồ thị tương ứng là

Fe3+

Fe3+

(a) (b) (c)

Fe3+

A. 1-c, 2-b, 3-a. B. 1-a, 2-c, 3-b. C. 1-b, 2-a, 3-c. D. 1-a, 2-b, 3-c.

———————————————–

———-Hết———-

Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Họ và tên thí sinh:……………………………Họ, tên chữ ký GT1:……………………………..……..

Số báo danh:…………………………………..Họ, tên chữ ký GT2:…………………………….……..

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

Đáp án trắc nghiệm

Hoa 2015 – Dap an Tu luan – CT

Hoa 2015 – De tu luan – CT

HSG 12-2015_MĐ_135

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Leave a Comment