0

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2013

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: HÓA HỌC

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 02/11/2012

(Đề thi gồm 02 trang)

Câu 1: (2,0 điểm)

1) Trong phòng thí nghiệm, bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng để điều chế những chất khí nào trong số các khí sau: Cl2, O2, NO, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4, giải thích. Mỗi khí điều chế được, hãy chọn một cặp chất A và B thích hợp và viết phản ứng điều chế chất khí đó?

2 ) Cho a mol Cu tác dụng với 120ml dung dịch A gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc).

a. Tính V, biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

b. Giả sử sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng Cu kim loại không tan hết thì lượng muối khan thu được là bao nhiêu gam?

Câu 2: (2,0 điểm)

1) Cho dãy phản ứng sau:

Cho biết công thức cấu tạo thu gọn của các chất ứng với các chữ cái M, A, B, X, Y trong dãy phản ứng. Viết phương trình phản ứng (4), (5), (9), (10)?

2) Các chất A, B, C, D, E, F có cùng công thức phân tử C4H8. Cho từng chất vào brom trong CCl4 và không chiếu sáng thấy A, B, C và D làm mất màu brom rất nhanh. E làm mất màu brom chậm hơn, còn F hầu như không phản ứng. B và C là đồng phân lập thể của nhau, trong đó B có nhiệt độ sôi cao hơn C. Khi cho tác dụng với hiđro (có xúc tác Ni, to ) thì A, B, C đều cho cùng sản phẩm G.

Lập luận để xác định công thức cấu tạo và gọi tên của A, B, C, D, E, F?

Câu 3: (2,0 điểm)

1) Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chỉ chứa 2 muối sunfat) và 26,88 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO ở điều kiện tiêu chuẩn (không còn sản phẩm khử nào khác), tỉ khối của Y so với H2 là 19. Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thì thu được kết tủa E. Nung E đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.

a. Tính % theo thể tích các khí.

b. Tính giá trị m.

2) Cho BaO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho B tác dụng với kim loại Al dư thu được dung dịch D và khí E. Thêm K2CO3 vào dung dịch D thấy tạo kết tủa F. Xác định các chất A, B, D, E, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 4: (2,0 điểm)

Cho 2,760 gam chất hữu cơ A (chứa C, H, O và có 100 < MA< 150) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó làm khô, phần bay hơi chỉ có nước, phần chất rắn khan còn lại chứa hai muối của natri có khối lượng 4,440 gam. Nung nóng 2 muối trong oxi dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,180 gam Na2CO3, 2,464 lít CO2 (ở đktc) và 0,900 gam nước.

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.

Câu 5: (1,0 điểm)

Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit A có khối lượng phân tử 293 thu được 2 peptit B và C. Mẫu 0,472 gam peptit B phản ứng vừa đủ với 18 ml dung dịch HCl 0,222 M khi đun nóng và mẫu 0,666 gam peptit C phản ứng vừa đủ với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (khối lượng riêng là 1,022 g/ml) khi đun nóng. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A, biết rằng khi thủy phân hoàn toàn A thu được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin và phenyl alanin.

Câu 6: (1,0 điểm)

Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH; 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH có H2SO4 đặc xúc tác ở toC (trong bình kín dung tích không đổi) đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,6 mol HCOOC2H5 và 0,4 mol CH3COOC2H5. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 3 mol CH3COOH và a mol C2H5OH ở điều kiện như trên đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,8 mol HCOOC2H5. Tính a.

Hết

Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013

Môn: HÓA HỌC – THPT

HƯỚNG DẪN CHẤM

(Gồm 06 trang)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(2,0đ)

1) Trong phòng thí nghiệm bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng để điều chế những chất khí nào trong số các khí sau: Cl2, O2, NO, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4, giải thích. Mỗi khí điều chế được hãy chọn một cặp chất A và B thích hợp và viết phản ứng điều chế chất khí đó?

Đáp án:

– Giải thích: Để điều chế được khí C như bộ dụng cụ vẽ thì khí C phải có đặc điểm: nặng hơn không khí (= 29) và không tác dụng với không khí.

=> có thể điều chế được các khí: Cl2, SO2, CO2, O2.

(0,5đ)

– Phản ứng điều chế:

2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Na2SO3 + H2SO4 (loãng) Na2SO4 + SO2 + H2O

CaCO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O

H2O2 (xúc tác MnO2) H2O + 1/2O2

(0,5đ)

2) Cho a mol Cu tác dụng với 120ml dung dịch A gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc).

a. Tính V, biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

b. Giả sử sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng Cu kim loại không tan hết thì lượng muối khan thu được là bao nhiêu gam?

Đáp án:

a). Tính VNO.

Theo bài ra ta có: = 0,12 (mol); = 0,06 (mol)

=> số mol H+ = 0,24 ; số mol NO3 = 0,12 ; số mol SO42- = 0,06

Phương trình phản ứng:

3Cu + 8H+ + 2NO 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Bđ: a 0,24 0,12 (mol)

– Nhận xét: → bài toán có 2 trường hợp xảy ra:

(0,25đ)

*Trường hợp 1: Cu hết, H+ dư (tức là a < 0,09) → nNO = (mol)

→ VNO = 14,933a (lít)

(0,25đ)

*Trường hợp 2: Cu dư hoặc vừa đủ, H+ hết (a ≥ 0,09)

→ VNO = 0,06.22,4 = 1,344 (lít)

(0,25đ)

b). Khi Cu kim loại không tan hết (tức a > 0,09) thì trong dung dịch sau phản ứng gồm có: số mol Cu2+ = 0,09 ; số mol NO3 = 0,06 ; số mol SO42- = 0,06

→ mmuối = 0,09.64 + 0,06.62 + 0,06.96 = 15,24 (gam)

(0,25đ)

Câu 2

(2,0đ)

1) Cho dãy phản ứng sau:

– Cho biết công thức cấu tạo thu gọn của các chất ứng với các chữ cái M, A, B, X, Y trong dãy phản ứng

– Viết phương trình phản ứng (4), (5), (9), (10)?

Đáp án:

1)

– Công thức cấu tạo thu gọn của các chất :

M: C6H5CH2CH3 ; A: C6H5CH2CH2Cl ; B: C6H5CH2CH2OH ;

X: C6H5CHClCH3 ; Y: C6H5CHOHCH3

(0,5đ)

– Viết phương trình phản ứng:

(4) C6H5CH2CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2OC6H5CH2COONH4 + 2Ag+ 2NH4NO3

(5) 2C6H5CH2COONH4 + H2SO4 2C6H5CH2COOH + (NH4)2SO4

(9)

(10)

(0,5đ)

2) Các chất A, B, C, D, E, F có cùng công thức phân tử C4H8. Cho từng chất vào brom trong CCl4 và không chiếu sáng thấy A, B, C và D làm mất màu brom rất nhanh. E làm mất màu brom chậm hơn, còn F hầu như không phản ứng. B và C là đồng phân lập thể của nhau, trong đó B có nhiệt độ sôi cao hơn C. Khi cho tác dụng với hiđro (có xúc tác Ni, to ) thì A, B, C đều cho cùng sản phẩm G.

Lập luận để xác định công thức cấu tạo và gọi tên của A, B, C, D, E, F?

Đáp án:

  1. Các chất là: A: but-1-en ; B: cis-but-2-en ; C: trans-but-2-en

D: 2-metylpropen ; E: metyl xiclopropan ; F: xiclobutan

(0,5đ)

Giải thích:

– A, B, C phản ứng với H2 (xt Ni) đều cho một sản phẩm G là butan

– B và C là đồng phân hình học, B có nhiệt độ sôi cao hơn C vì phân cực hơn.

– E phản ứng chậm với brom (vòng 3 cạnh). F không phản ứng với brom (vòng 4 cạnh)

(0,5đ)

Câu 3

(2,0đ)

1) Cho hỗn hợp gồm a mol FeS2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch A (chỉ chứa 2 muối sunfat) và 26,88 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO ở điều kiện tiêu chuẩn (không còn sản phẩm khử nào khác), tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với H2 là 19. Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thì thu được kết tủa E. Nung E đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.

a. Tính % theo thể tích các khí?

b. Tính giá trị m?

Đáp án:

a) Áp dụng phương pháp sơ đồ đường chéo ta có:

=> = = = 0,6 mol

=> %V = %V= 50%

(0,25đ)

b) * Sơ đồ phản ứng:

FeS2 + Cu2S + HNO3 dd { Fe3+ + Cu2+ + } + NO+ NO2+ H2O

a b a 2b 2a + b mol

– Áp dụng bảo toàn định luật bảo toàn điện tích ta có:

3a + 2.2b = 2(2a + b) => a – 2b = 0 (1)

– Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:

FeS2 Fe3+ + 2S+6 + 15e

Cu2S 2Cu2+ + S+6 + 10e

=> 15n+ 10n = 3n + n

=> 15a + 10b = 3.0,6 + 0,6 = 2,4 (2)

Giải hệ (1), (2) ta có: a = 0,12 mol; b = 0,06 mol

(0,25đ)

* Sơ đồ phản ứng:

{Fe3+, Cu2+, SO} {Fe(OH)3, Cu(OH)2, BaSO4}

{Fe(OH)3, Cu(OH)2, BaSO4Fe2O3, CuO, BaSO4

BaSO4 BaSO4

0,3 0,3 mol

=> m(chất rắn) = 0,06.160 + 0,12.80 + 0,3.233 = 89,1 gam

(0,5đ)

2) Cho BaO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho B tác dụng với kim loại Al dư thu được dung dịch D và khí E. Thêm K2CO3 vào dung dịch D thấy tạo kết tủa F. Xác định các chất A, B, D, E, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Đáp án:

* Trường hợp 1: dung dịch B: Ba(OH)2

A: BaSO4

B: Ba(OH)2

D: Ba(AlO2)2

E: H2

F: BaCO3

Các phương trình phản ứng:

1. BaO + H2SO4 → BaSO4↓ + H2O

2. BaO + H2O → Ba(OH)2

3. 2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

4. K2CO3 + Ba(AlO2)2 → BaCO3↓ + 2KAlO2

(0,5đ)

* Trường hợp 2: dung dịch B: H2SO4

A: BaSO4

B: H2SO4

D: Al2(SO4)3

E: H2

F: Al(OH)3

1. BaO + H2SO4 → BaSO4↓ + H2O

2. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

3. Al2(SO4)3 + 3K2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

(0,5đ)

Câu 4

(2,0đ)

Cho 2,760 gam chất hữu cơ A (chứa C, H, O và có 100 < MA< 150) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó làm khô, phần bay hơi chỉ có nước, phần chất rắn khan còn lại chứa hai muối của natri có khối lượng 4,440 gam. Nung nóng 2 muối trong oxi dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,180 gam Na2CO3, 2,464 lít CO2 (ở đktc) và 0,900 gam nước.

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.

Đáp án:

* 2,76g A + NaOH → 4,44g muối + H2O (1)

* 4,44g muối + O2 → 3,18g Na2CO3 + 2,464 lít CO2 + 0,9g H2O (2)

(mol)

mmuối = 0,72g

Tổng khối lượng nước của (1) và (2) = 1,62g

(0,75đ)

=> CTPT của A là (C7H6O3)n , n nguyên 1.

Theo đề bài, ta có 100 < 138.n < 150.

=> n = 1, công thức phân tử của A là C7H6O3 có M = 138

(0,25đ)

* nA = 0,02mol; nNaOH = 0,06 mol

* nA : nNaỌH = 1 : 3 mà A chỉ có 3 nguyên tử oxi, khi tác dụng với NaOH sinh ra hai muối nên A có 1 nhóm chức este của hợp chất phenol và một nhóm –OH loại chức phenol.

=> công thức cấu tạo có thể có của A là:

(1,0đ)

Câu 5

(1,0đ)

Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit A có khối lượng phân tử 293 thu được 2 peptit B và C. Mẫu 0,472 gam peptit B phản ứng vừa đủ với 18 ml dung dịch HCl 0,222 M khi đun nóng và mẫu 0,666 gam peptit C phản ứng vừa đủ với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (khối lượng riêng là 1,022 g/ml) khi đun nóng. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A, biết rằng khi thủy phân hoàn toàn A thu được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin và phenyl alanin.

Đáp án:

– Nhận xét: MA = MAla + MGly + Mphe – 2.18 → A là tripepit được tạo nên từ 3 amino axit Gly (M = 75), Ala (M = 89) và Phe (M= 165)

(0,25đ)

– Khi thủy phân không hoàn toàn A thu được peptit B và peptit C => B, C thuộc đipeptit => số mol B = ½ sốmol HCl và số mol C = ½ số mol NaOH

– Số mol HCl = 0,018 . 0,2225 = 0,004 mol ;

số mol NaOH =

=> ;

=> ;

=> B: Ala – Phe hoặc Phe – Ala vì 165 + 89 – 18 = 236

và C: Gly – Phe hoặc Phe – Gly vì 165 + 75 – 18 = 222

(0,5đ)

=> CTCT của A là: Ala-Phe-Gly

H2NCH(CH3)CO-NHCH(CH2C6H5)CO-NHCH2COOH

hoặc Gly-Phe-Ala H2NCH2CO-NHCH(CH2-C6H5)CO-HNCH(CH3)COOH

(0,25đ)

Câu 6

(1,0đ)

Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH; 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH có H2SO4 đặc xúc tác ở toC (trong bình kín dung tích không đổi) đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,6 mol HCOOC2H5 và 0,4 mol CH3COOC2H5. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 3 mol CH3COOH và a mol C2H5OH ở điều kiện như trên đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,8 mol HCOOC2H5. Tính a.

Đáp án:

– Các phương trình phản ứng:

HCOOH + C2H5OH HCOOC2H5 + H2O K1

[ ] 0,4 1 0,6 1 (mol)

=> K1 = 1,5

CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O K2

[ ] 0,6 1 0,4 1 (mol)

=> K2 = 2/3

(0,5đ)

– Gọi số mol của CH3COOC2H5 là b mol. Ta có:

HCOOH + C2H5OH HCOOC2H5 + H2O

[ ] 0,2 a-0,8-b 0,8 0,8+b (mol)

CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

[ ] 3-b a-0,8-b b 0,8+b (mol)

=> ;

=> → b = 1,92 → a = 9,97 mol

(0,5đ)

( Lưu ý: các cách làm khác đáp án nhưng đúng, vẫn được điểm tối đa)

Hết

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

VInh Phucde thi HSG Hoa Hoc 12THPT nam 20122013

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *