dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2018

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2018

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017-2018

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Đề thi gồm 02 trang

Câu 1 (1,0 điểm)

1. Bằng phương pháp hóa học và chỉ dùng một thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng, hãy nhận biết các ống nghiệm chứa các dung dịch riêng biệt sau: BaS, Na2S2O3, Na2SO4, Na2CO3, Fe(NO3)2. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Rót 1,5 ml dung dịch saccarozơ 1% vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2,lắc nhẹ một thời gian rồi sau đó lại tiếp tục đun nóng.

Thí nghiệm 2: Cho nước ép quả chuối chín vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, sau đó đun nóng nhẹ.

Câu 2(1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức, mạch hở, tham gia phản ứng tráng bạc.X, Y có cùng số nguyên tử cacbon và MX< MY. Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư chỉ thu được CO2, H2O và số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,15 mol hỗn hợp E gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 42,12 gam Ag. Tính khối lượng của Y trong hỗn hợp E.

2. X có công thức phân tửC6H10O5, X phản ứng với NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí có số mol đúng bằng số mol X đã dùng. X, B và D thỏa mãn sơ đồ sau theo đúng tỉ lệ mol.

X B + H2O

X + 2NaOH 2D + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B + 2NaOH 2D.

Xác định công thức cấu tạo của X, B, D. Biết D có nhóm metyl.

Câu 3 (1,0 điểm)

1. Chất hữu cơX có công thức phân tử C7H18O2N2 thỏa mãn các phương trình hóa học sau theo đúng tỉ lệ mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) C7H18O2N2 (X) + NaOH X1 + X2 + H2O

(2) X1 + 2HCl X3 + NaCl

(3) X4 + HCl X3

(4) X4 HN[CH2]5COn+ nH2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xác định công thức cấu tạo của các chất X, X1, X2, X3, X4.

2. X có công thức phân tử C6H6. X chỉ có các vòng đơn, không có liên kết π,cộng Br2 theo tỉ lệ 1:2, tác dụng với H2tỉ lệ 1:5. X tác dụng với Cl2(ánh sáng) theo tỉ lệ 1:1 thu được một sản phẩm monoclo duy nhất. Xác định công thức cấu tạo của X.

Câu 4 (1,0 điểm)

Viết phương trình hóa học điều chế các chất sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Trong phòng thí nghiệm: N2, H3PO4, CO, C2H4, C2H2.

2. Trong công nghiệp: photpho, urê, etin, etanal, supephotphat đơn.

Câu 5 (1,0 điểm)

1. Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N2; 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của X, Y.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và đều chứa vòng benzen trong phân tử, tỉ khối hơi của X đối với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ số mol giữa 2 este. Cho 34 gam X tác dụng vừa đủ với 175ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối khan. Tính m.

Câu 6 (1,0 điểm)

Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước, thu được 0,15 mol khí H2 và dung dịch X. Sục 0,32 mol khí CO2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y chỉ chứa các ion Na+, và kết tủa Z. Chia dung dịch Y làm 2 phần bằng nhau.

– Cho từ từ đến hết phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thấy thoát ra 0,075 mol khí CO2, coi tốc độ phản ứng của với H+ bằng nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Cho từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl 0,6M vào phần 2, thấy thoát ra 0,06 mol khí CO2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, H2O phân li không đáng kể. Tính m.

Câu 7 (1,0 điểm)

1. Viết các phương trình hóa học trong sơ đồ sau đây:

.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết rằng X, Z, T, M là các chất hữu cơ; Y có tên gọi làp-nitrotoluen.

2. Tiến hành lên men m gam glucozơ thành C25OH với hiệu suất 75%, rồi hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (d = 1,05 gam/ml) thu được dung dịch hỗn hợp hai muối có tổng nồng độ phần trăm là 3,211%. Tính m.

Câu 8 (1,0 điểm)

Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn A gồm Mg, Cu(NO3)2, Fe, FeCO3 bằng dung dịch chứa H2SO4 và 0,054 mol NaNO3, thu được dung dịch B chỉ chứa 75,126 gam các muối (không có ion Fe3+) và thấy thoát ra 7,296 gam hỗn hợp khí X gồm N2, N2O, NO, H2, CO2 (trong X có chứa 0,024 mol H2). Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 38,064 gam thì dùng hết 1038 ml dung dịch NaOH. Mặt khác, cho BaCl2 vào dung dịch B vừa đủ để kết tủa hết ,sau đó cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào thì thu được 307,248 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính % khối lượng của FeCO3 có trong hỗn hợp A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9 (1,0 điểm)

Hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm tetrapeptit X; pentapeptit Y và Z là este của α-amino axit có công thức phân tử C3H7O2N. Đun nóng 36,86 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa ancol T có khối lượng 3,84 gam và phần rắn gồm 2 muối của glyxin và alanin. Đốt cháy hết hỗn hợp muối cần dùng 1,455 mol O2,thu được CO2, H2O, N2 và 26,5 gam Na2CO3. Tính phần trăm khối lượng của Y trong E.

Câu 10 (1,0 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn 2,54 gam este A (không chứa nhóm chức khác) mạch hở, được tạo ra từ một axit cacboxylic đơn chức và ancol no, thu được 2,688 lít khí CO2 (đktc) và 1,26 gam nước. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với 200ml NaOH 1,5M tạo ra m gam muối và ancol.Tính giá trị m.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch H2SO40,8M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch gồm NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Tính % khối lượng của Al, Mg trong X.

————–Hết—————

Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên thí sinh:…………………….………….…….….….; Số báo danh:……………………….

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

đ

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017-2018

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐÁP ÁN MÔN: HÓA HỌC 12

Đáp án gồm có 6 trang

I. LƯU Ý CHUNG:

– Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm bài học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.

II. ĐÁP ÁN:

CÂU

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

ĐIỂM

1

1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Mẫu thử tạo khí mùi trứng thối và kết tủa trắng là BaS

BaS + H2SO4 H2S + BaSO4 .

– Mẫu thử vừa tạo khí mùi sốc vừa tạo kết tủa vàng với H2SO4 loãng là Na2S2O3

Na2S2O3 + H2SO4 S + SO2 + Na2SO4 + H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Mẫu thử tạo khí không màu không mùi với H2SO4 loãng là Na2CO3

Na2CO3 + H2SO4 CO2 + Na2SO4 + H2O

– Mẫu thử tạo khí không màu hóa nâu trong không khí là Fe(NO3)2.

3Fe2+ + 4H+ + 3Fe3+ + NO + 2H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2NO + O2 2NO2

Còn lại là Na2SO4.

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. – Kết tủa Cu(OH)2 tan ra và tạo ra dung dịch có màu xanh lam đặc trưng, sau đó đun nóng không thấy xuất hiện thêm hiện tượng gì.

Giải thích: Saccarozơ mang tính chất của ancol đa chức hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam. Saccarozơ không chứa nhóm chức anđehit nên không có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm để tạo kết tủa Cu2O màu đỏ gạch khi đun nóng.

2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + H2O.

– Khi chuối chín, tinh bột chuyển thành glucozơ nên nước ép quả chuối chín tham gia phản ứng tráng gương tạo chất kết tủa màu trắng bạc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O

CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + NH4NO3.

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

1. Khi đốt cháy mỗi chất X, Y đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2 X, Y đều là no, đơn chức.

Do và X,Y đều tráng bạc.

Hỗn hợpphải có HCHO có x mol và một chất khác có một nguyên tử C, tráng bạc đó là HCOOH có y mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCHO + AgNO3/NH34Ag.

x 4x

HCOOH+ AgNO3/NH32Ag

y 2y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

2. X phản ứng với NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí có số mol đúng bằng số mol X đã dùng X có một nhóm –COOH, 1 nhóm –OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Công thức cấu tạo:

Học sinh viết đúng 2 cấu tạo cho 0,25đ, viết đúng 3 cấu tạo cho 0,5đ

0,5

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Xác định các chất:

X4: H2N[CH2]5COOH.

X3: ClH3N[CH2]5COOH……………………………………………………………………….

X1: H2N[CH2]5COONa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X2: CH3NH2.

X: H2N[CH2]5COOH3NCH3.

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
2. Độ bất bão hòa của X = 4; X + Br2 theo tỉ lệ 1: 2 X chỉ có 2 vòng 3 cạnh.

X tác dụng với H2 theo tỉ lệ 1:5X có thêm 3 vòng 4 cạnh.

X tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1: 1, thu được sản phẩm monoclo duy nhất X chỉ có các nhóm CH. Công thức cấu tạo X là:

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

4

1. N2: NH4Cl + NaNO2 N2 + NaCl + 2H2O.

H3PO4: P + 5HNO3 đặc H3PO4 + 5NO2 + H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CO: HCOOH CO + H2O.

C2H4: C2H5OH C2H4 +H2O.

C2H2: CaC2 + H2OC2H2 + Ca(OH)2.

2. Photpho: Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C 3CaSiO3 + 2P + 5CO.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Urê: CO2 + 2NH3 (NH2)2CO + H2O.

Supephotphat đơn: Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4.

Etin: 2CH4 CH CH + 3H.

Etanal: 2CH2= CH2 + O2 2CH3CH = O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Học sinh viết đúng 2-3pt cho 0,25; 4-5-6 pt được 0,5; 7,8 pt được 0,75; 9-10 pt được 1,0đ

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

5

1. Số nguyên tử C trung bình:

Hỗn hợp có HCOOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Do , Y có 1 nhóm -NH2 Y no và có 1 nhóm –COOH.

Gọi số C trong Y là n; số mol X là x; của Y là Y.

Ta có

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Amino axit có công thức cấu tạo H2NCH2COOH

0,25

0,25

2. Mx = 136. Số mol X = 0,25.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X có este của phenol.

Tỉ khối hơi của X đối với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ số mol giữa 2 este

 X gồm 2 este đồng phân có CTPT là C8H8O2 (MX = 136).

X + NaOH tạo ra hai muối CTCT các chất trong X:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCOOCH2C6H5: x mol.

HCOOC6H4CH3: y mol.

HCOOCH2C6H5 + NaOH HCOONa + C6H5CH2OH.

HCOOC6H4CH3+ NaOH HCOONa + NaOC6H4CH3 + H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta có hệ:

Số mol của HCOONa: 0,25 mol.

NaOC6H4CH3: 0,1 mol.

Khối lượng muối Y bằng 30 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

6

Bảo toàn electron có x + 2y -2z =0,15.2 (I)…………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Sục CO2 vào dung dịch X:

Bảo toàn C có: a + b = 0,32 (II).

Bảo toàn điện tích có: a +2b = x+2y (III)……………………………………………………………

Dung dịch Y có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Cho từ từ dung dịch Y vào HCl.

+ H+ H2O + CO2.

Ban đầu

Phản ứng 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ 2H+ H2O + CO2.

Ban đầu

Phản ứng 

Ta có :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

………………………………………………………….

Cho từ từ HCl vào Y:

+ H+ .

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ H+ H2O + CO2.

0,06 0,06

= 0,06 (V)

Từ (I), (II), (III), (IV), (V) có a = 0,08 mol; b = 0,24; x=0,32; y = 0,12; z = 0,13.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy m = 25,88.

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

7

1. Viết phương trình hóa học.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 

 

Học sinh viết đúng 1-2 pt cho 0,25đ; 3-4 pt cho 0,5đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

2. Các phản ứng xảy ra:

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CO2 + NaOH NaHCO3

x x x mol

CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O.

y 2y y mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta có hệ:………………………

m = 90 gam

0,25

0,25

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 

(3)

Bảo toàn Na cho sơ đồ (2) {Dung dịch B+NaOH} nNa2SO4 = 0,546 mol.

Bảo toàn S nH2SO4 = 0,546 mol…………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bảo toàn khối lượng cho sơ đồ (2) tính được nNH3=0,03 moln=0,03 mol..

Bảo toàn H cho sơ đồ (1){A+H2SO4+NaNO3}tính được số mol H2O = 0,462 mol.

Bảo toàn khối lượng cho sơ đồ (1) tính được m=32,64 gam.

Bảo toàn e cho sơ đồ (3) {Dung dịch B+BaCl2+AgNO3}:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có số mol Fe2+ trong B: 0,216 mol…………………………………………………………

Trong A đặt số mol Mg = a; Cu(NO3)2 = b; Fe = c; FeCO3 = 0,216-c.

+) m = 32,6424a+188b-60c= 7,584 (I)

+) Dung dịch B+ NaOH 2a+2b=0,576 (II).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+) Khối lượng kết tủa hidroxit = 38,052 58a+98b=18,624 (III).

Giải hệ a=0,24; b=0,048; c=0,12 mol % khối lượng của FeCO3 = 34,12%

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

9

Z là este của α-amino axit có công thức C3H7O2N

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CTCT của Z làH2N-CH2-COOCH3………

Coi hỗn hợp E là

Đốt cháy muối

Bảo toàn Na, C, H ta có:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ bảo toàn O có y = 0,72

Đặt công thức và số mol lần lượt của X, Y:

Số mol E = 0,5-0,3 = 0,2Số mol X,Y = 0,2 – 0,12 = 0,08 và bảo toàn Na ta có:

Bảo toàn C cho hỗn hợp E có: 2n.0,02 +3(4 – n).0,02+ 2m.0,06+ 3(5- m).0,06=0,98

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

% khối lượng của Y: 56,16%.

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

1. Đặt công thức của A: CxHyOz(x, y, z nguyên dương).

Đốt cháy X có n= 0,12mol; = 0,07 mol nO(X) = 0,03 mol.

x: y: z = 6:7:3 Công thức đơn giản nhất của A: C6H7O3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta có: nA : nNaOH = 1: 3.

A có 3 chc esteCTPT A: C12H14O6( =6)……………………………………………….

Axit có 2 liên kết .

A có dạng (CnH2n-1COO)3CmH2m-1 3n+m =3n=2, m=3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CTCT A:

(CH2=CH-COO)3C3H5+ 3NaOH 3CH2=CH-COONa + C3H5(OH)3.

0,1 mol 0,3 mol

Khối lượng muối thu được m = 0,3.94 = 28,2 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

2.

Bảo toàn điện tích có .—————————————————

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ sơ đồ ta có hệ

0,25

0,25

Hết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

DE HSG VINH PHUC 20172018

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *