dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2020 THPT Đồng Đậu

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2020 THPT Đồng Đậu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

(Đề thi có 2 trang)

ĐỀ THI CHỌN HSG 12 LẦN 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn thi: HÓA HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Chỉ dùng thêm phương pháp đun nóng, hãy nêu cách phân biệt các dung dịch mất nhãn chứa từng chất sau: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2.

2. Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Sb2(SO4)3 + KMnO4 + H2O → H3SbO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

b) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + NO2 + H2O (tỉ lệ mol giữa N2 và NO2 bằng 2:3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2:

1. Viết các phương trình phản ứng trong các thí nghiệm sau:

a) Cho dung dịch H2SO4 tác dụng với dung dịch Ca(HCO3)2.

b) Cho dung dịch K2CO3 tác dụng với dung dịch AlCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Cho Na tác dụng với dung dịch NaHSO3.

d) Cho dung dịch NaHCO3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2.

2. Viết phương trình điều chế các chất sau trong phòng thí nghiệm: HCl, HNO3, N2, CO2.

Câu 3:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và x mol Cu2S vào dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat của hai kim loại) và khí NO. Tính x ?

2. Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch B có màu xanh, chứa 111,2 gam muối khan, 8,96 lít NO (đktc) và 1,2 gam kim loại không tan. Xác định thành phần trăm theo khối lượng của Cu và Fe trong hỗn hợp.

Câu 4:

1. Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các chất hữu cơ như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Các chữ cái A, B, C, D, E, F là kí hiệu các chất khác nhau cùng có 2 nguyên tử Cacbon trong phân tử)

Tìm công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra theo sơ đồ biến hóa trên, ghi rõ điều kiện để phản ứng xảy ra (nếu có).

2. Tiến hành lên men giấm 200ml dung dịch ancol etylic 5,750 thu được 200ml dung dịch Y. Lấy 100ml dung dịch Y cho tác dụng với Na dư thì thu được 60,648 lít H2 (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng lên men giấm?

(Biết = 0,8 g/ml; = 1 g/ml)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5:

1. Chất hữu cơ A có công thức C3HxOy (MA < 74 đvC). Chất A có đặc điểm: chất hữu cơ bền, mạch hở, đơn chức, phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa. Xác định các công thức cấu tạo có thể có của A.

2. X có công thức phân tử là C5H12O4. Cho hơi X qua ống đựng CuO đun nóng được chất Y có khối lượng phân tử nhỏ hơn X là 8 đvC. Cho 2,56 gam Y phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 được 17,28 gam kết tủa Ag. Cho X vào dung dịch NaBr bão hòa rồi thêm từ từ H2SO4 đặc vào thì được chất Z không có oxi. Đun nóng Z trong bột Zn được chất Q có tỉ khối so với hiđro < 45. Tìm công thức cấu tạo của X; Y; Z và Q?

Câu 6:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Xác định các chất và viết các phương trình phản ứng sau:

a) Y + NaOH  Z + C + F + H2O

b) Z + NaOH  CH4 + … (Biết nZ: nNaOH = 1 : 2)

c) C + [Ag(NH3)2]OH  D + Ag…

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) D + NaOH  E + …

e) E + NaOH  CH4 +…

f) F + CO2 + H2O  C6H5OH + …

2. Một hợp chất mạch hở A (chứa C, H, O, chỉ chứa một loại nhóm chức và có mạch cacbon không phân nhánh). Phân tử khối của A bằng 146. Cho 14,6 gam A tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M vừa đủ thu được hỗn hợp gồm một muối và một ancol. Xác định công thức cấu tạo của A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7:

1. Đốt cháy hoàn toàn 0,012 mol hiđrocacbon X. Sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được dung dịch Y (có khối lượng tăng 0,56 gam so với dung dịch ban đầu) và 4 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 6,534 gam kết tủa.

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) Cho 18,4 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 61,2 gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của X.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Hoà tan hết hỗn hợp rắn gồm CaC2, Al4C3 và Ca vào H2O thu được 3,36 lít hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 10. Dẫn X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí Y. Tiếp tục cho Y qua bình đựng nước brom dư thì có 0,784 lít hỗn hợp khí Z (tỉ khối hơi so với He bằng 6,5). Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng bình brom tăng m gam. Tính m?

Câu 8: Hai hợp chất hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O trong phân tử và có mạch cacbon không phân nhánh). Phân tử khối của X, Y lần lượt là MX và MY trong đó MX< MY< 130. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm X, Y vào nước được dung dịch E. Cho E tác dụng với NaHCO3 dư, thì số mol CO2 bay ra luôn luôn bằng tổng số mol của X và Y, không phụ thuộc vào tỷ lệ số mol của chúng trong dung dịch. Lấy một lượng dung dịch E chứa 3,6 gam hỗn hợp X, Y (ứng với tổng số mol của X, Y bằng 0,05 mol) cho tác dụng hết với Na (dư), thu được 784 ml khí H2 (ở đktc).

1. Hỏi X, Y có chứa những nhóm chức gì?

2. Xác định công thức phân tử của X, Y. Biết X, Y không có phản ứng tráng bạc, không làm mất màu của nước brom.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Khi tách loại một phân tử nước khỏi Y, thu được Z là hỗn hợp hai đồng phân cis-, trans- trong đó một đồng phân có thể bị tách bớt một phân tử nước nữa tạo thành chất P mạch vòng, P không phản ứng với NaHCO3. Xác định công thức cấu tạo của Y và viết các phương trình phản ứng thực hiện chuyển hoá Y Z P.

Câu 9: Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,92 mol HCl và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ có 46,95 gam hỗn hợp muối) và 2,92 gam hỗn hợp Z gồm ba khí không màu. Dung dịch Y phản ứng được tối đa với 0,91 mol KOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính thành phần phần trăm thể tích của các khí trong Z?

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Đề thi có 2 trang)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 LẦN 1

Môn thi: HÓA HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1

1.

Trích mẫu thử

Đun nóng các dung dịch:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Chỉ có khí: KHCO3

2KHCO3 →K2CO3 + CO2 + H2O

– Có khí và có kết tủa: Mg(HCO3)2 và Ba(HCO3)2 (nhóm I)

Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CO2 + H2O

– Không hiện tượng: NaHSO4 và Na2SO3 (nhóm II)

0,5

– Cho KHCO3 vào các dung dịch nhóm II

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Không hiện tượng: Na2SO3.

+ Có khí: NaHSO4

2NaHSO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lấy NaHSO4 cho vào các dung dịch nhóm I

+ Chỉ có khí: Mg(HCO3)2

Mg(HCO3)2 + 2NaHSO4 → MgSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

+ Có khí và kết tủa: Ba(HCO3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

0,25

2.

a) 5Sb2(SO4)3 + 4KMnO4 + 24H2O → 10H3SbO4 + 2K2SO4 + 4MnSO4 + 9H2SO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sb23+ → 2Sb+5 + 4e

Mn+7 + 5e →Mn+2

5Sb2+ + 4Mn+7 → 10Sb+5 +4 Mn+2

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) 23Al + 90HNO3 → 23Al(NO3)3 + 6N2 + 9NO2 + 45H2O

(tỉ lệ mol giữa N2 và NO2 bằng 2:3)

Al0 → Al+3 + 3e

2N+5 + 10e → N2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

N+5 + e → N+4

23Al0 + 21N+5 → 23Al3+ + 6N2 + 9N+4

0,5

Câu 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.

a) H2SO4 + Ca(HCO3)2 → CaSO4 + 2CO2 + 2H2O

0,25

b) 3K2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 6KCl + 3CO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + NaOH + H2O

(hoặc: 2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O)

0,25

2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Điều chế khí HCl:

NaClr + H2SO4 đ → NaHSO4 + HCl

2NaClr + H2SO4 đ → Na2SO4 + 2HCl

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Điều chế HNO3:

NaNO3 r + H2SO4 đ → HNO3 + NaHSO4

0,25

– Điều chế N2:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NH4NO2 → N2 + 2H2O

(hoặc NH4Cl + NaNO2 → NaCl + N2 + 2H2O)

0,25

– Điểu chế CO2:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

0,25

Câu 3

1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Theo bài: X chứa: Fe3+, Cu2+, SO42-

0,25

Bảo toàn Fe: Fe3+: 0,12 mol

Bảo toàn Cu: Cu2+: 2x mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bảo toàn S: SO42-: x + 0,24 mol

0,5

Bảo toàn điện tích: 0,12 .3 + 2x .2 = 2(x+0,24)

→ x = 0,06 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

2.

3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + H2O

Fe + 4 HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Fe + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + Cu

Fe + 2 Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2

Vì dư kim loại; dd có màu xanh nên 1,2 gam kim loại là Cu dư. Trong dd B chứa Cu2+ ; Fe2+.

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

n NO = 0,4 mol

Fe Fe 2+ + 2 e n Fe(NO3)2 = a m Fe(NO3)2=180 a.

a 2a ( mol)

Cu Cu 2+ + 2 e n Cu(NO3)2 = b m Cu(NO3)2=188 b.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a 2a ( mol)

N+5 + 3 e N +2 (NO)

1,2 0,4 ( mol)

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2a + 2b = 1,2 a = 0,2

180a + 188b = 111,2 b = 0,4

m Fe = 0,2 . 56 = 11,2 (g) ; m Cu = 0,4 . 64 + 1,2 = 26,8 (g)

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

% Fe = (11,2 / 38 ) . 100% = 29,47 %

% Cu = 100 % – 29,47 % = 70,53 %

0,25

Câu 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.

Công thức cấu tạo các chất:

  1. CH2=CH2 B. HOCH2-CH2OH C. CH3-CH2-Cl

D. CH3-CH2-OH E. CH3-COOH F. CH3-COONH4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A→B:

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3 HOCH2-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

0,25

B→CH3CHO: HOCH2-CH2OH CH3-CHO + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A → C: CH2=CH2 + HCl CH3-CH2-Cl

0,25

C → D: CH3-CH2-Cl + NaOH CH3-CH2-OH + NaCl

D → E: CH3-CH2-OH + O2 CH3-COOH + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

CH3-CHO→ F:

CH3-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

E→ F: CH3COOH + NH3 → CH3COONH4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

2

bân đầu = = 11,5 ml => = 11,5.0,8 = 9,2 gam

  • ban đầu = 0,2 mol

    SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • ban đầu = 200 – 11,5 = 188,5 ml => ban đầu = 10,4722 mol

0,25

Giả sử có x (mol) ancol bị chuyển hoá, ta có

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

x mol x mol x mol

Vậy sau phản ứng dung dịch Y có: x(mol)CH3COOH ;

(0,2 -x) mol C2H5OH và

(x+10,47)mol H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Cho Na dư vào 100 ml dung dịch Y:

CH3COOH + Na CH3COONa + 1/2H2(1)

C2H5OH + Na C2H5ONa + 1/2H2(2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H2O + Na NaOH + 1/2H2(3)

0,25

  • = ¼(x + 0,2 – x + 10,4722 + x) = ¼(10,6722 + x)

  • Theo bài = 2,7075 mol => ¼(10,6722 + x) = 2,7075 => x = 0,1578

    SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Hphản ứng = 78,9%

0,25

Câu 5

1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CTCT của A:

CH≡C-CHO CH2=CH-CHO CH3-CH2-CHO CH3COCHO HCOOCH=CH2 CH≡C-CH2OH CH≡C-COOH CH3-O-C≡CH

1,00

2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta thấy X no trong X chỉ có nhóm ete hoặc ancol hoặc cả hai. Vì X pư được với CuO nên X chắc chắn có nhóm anol –OH.

Khi 1 nhóm CH2–OH chuyển thành –CH=O hoặc CH-OH thành C=O thì số H giảm đi 2 tức là KLPT sẽ giảm 2 đvC. Theo giả thiết thì MY nhỏ hơn MX là 8 đvC nên trong X phải có 4 nhóm –OH (X không có nhóm ete vì X chỉ có 4 oxi) Y có CTPT là C5H4O4 hay MY = 128 gam.

0,25

Số mol Y = 2,56/128 = 0,02 mol; số mol Ag = 0,16 mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong Y chắc chắn có nhóm anđehit –CHO có thể có nhóm xeton C=O . Đặt Y là R(CHO)n ta có

R(CHO)n + 2nAgNO3 + 3nNH3 + nH2O → R(COONH4)n + 2nAg + 2nNH4NO3

0,02 0,16

n = 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X và Y có CTCT lần lượt là

0,25

Khi X + NaBr/H2SO4 đặc tương đương với X pư với HBr vì:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2NaBr + H2SO4 Na2SO4 + 2HBr

Do đó ta có:

0,25

Do Q có M < 90 nên Q không còn Br vậy Q là sp của pư sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

Câu 6

1.

Y: CH2=CHOOC-CH2-COOC6H5 Z: CH2(COONa)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C: CH3CHO D: CH3COONH4

E: CH3COONa F: C6H5ONa

0,25

CH2(COONa)2 + 2NaOH CH4 + 2Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH CH3COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

CH3COONH4 + NaOH NH3 + CH3COONa

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3

C6H5ONa + CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3

0,25

2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+) nA= 0,1 mol; nNaOH= 0,2 mol;

A tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối và một ancol, với tỉ lệ mol của A:NaOH = 1:2

=> A là este 2 chức

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+) TH1: Tạo bởi axit 2 chức và ancol đơn chức

A có công thức dạng R(COOR’)2

=> R + 2R’=58

=> R’=15 và R=28 => CTCT của A là CH3OOC-CH2-CH2-COOCH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

hoặc R’=29 và R=0=> CTCT của A là C2H5OOC-COOC2H5

0,5

+) TH2: Tạo bởi axit đơn chức và ancol 2 chức

A có công thức dạng (RCOO)2R’

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> 2R + R’=58

=> R=1 và R’=56 => CTCT của A là HCOO-CH2-CH2-CH2-CH2-OOCH

hoặc R=15 và R’=28=> CTCT của A là CH3COO-CH2-CH2-OOCCH3

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7

1a.

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

0,04 0,04

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

2a a

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 BaCO3 + CaCO3 + H2O

a a a

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

197a + 100a = 6,534 → a = 0,022

CO2: 0,084 mol

mdd tăng = mCO2 + mH2O – mkt

0,56 = 44.0,084 + mH2O – 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

→ H2O: 0,048 mol

0,25

0,25

Gọi X là CxH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

→ x = 0,084:0,012 = 7

→ y = 0,048.2:0,012 = 8

Vậy X là C7H8

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1b.

Theo bài: C7H8: 0,2 mol

Do X tác dụng với AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa

→ X có liên kết ba đầu mạch

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C7H8 + kAgNO3/NH3 C7H8-kAgk

Theo bài: 0,2(92 + 107k) = 61,2

→ k = 2

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy CTCT của X:

CH≡C-CH2-CH2-CH2-C≡CH

CH≡C-CH(CH3)-CH2-C≡CH

CH≡C-CH(C2H5)-C≡CH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH≡C-C(CH3)2-C≡CH

0,5

2. nX=0,15mol MX=10.2=20mX=n.M=0,15.20=3(gam)

nZ=0,035mol MZ=6,5.4=26 mZ=n.M=0,035.26=0,91(g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

mX=mY=m(C2H2+C2H4)+mZ

⇒ bình Br2 tăng = mX – mZ = 3 – 0,91 = 2,09 (g)

0,5

Câu 8

1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+) Dung dịch E tác dụng với NaHCO3 sinh ra CO2

chứng tỏ X, Y chứa nhóm chức –COOH.

0,25

Gọi công thức 2 chất R1(COOH)x và R2(COOH)y với số mol lần lượt là a, b

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi đó số mol CO2 là ax+by = a+b, không phụ thuộc vào a, b nên x=y=1.

0,25

+) Trong 3,6 gam X, Y

Đặt CT chung R-COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi tác dụng NaHCO3 thu được nCO2=0,05=n(A,B) =n-COOH nên M(X,Y)=3,6/0,05=72 → MR=72 – 45=27

+) Khi phản ứng với Na tạo ra H2 với nH2=0,035 mol chứng tỏ số mol H linh động trong E là 0,035.2=0,07 > n-COOH nên X, Y vẫn còn –OH

Đặt R’(OH)k(COOH) + Na→(k+1)/2 H2

0,05 0,035 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

→ k=0,4 <1

Với R=27 mà MX< MY nên X không chứa –OH,

Y chứa 1 hoặc 2 –OH (không thể là 3 vì MY<130).

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy X chỉ chứa nhóm chức – COOH

Y chứa cả nhóm chức – COOH và nhóm chức –OH

0,25

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+) TH1: Y chứa 1 nhóm – OH khi đó X là R1’(COOH) a (mol)

Y là R2’(OH)(COOH) b (mol)

Ta có

X, Y không làm mất màu nước Br2, không có phản ứng tráng bạc nên X, Y là hợp chất no

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nghiệm thỏa mãn R1’= 15 ; R2’=28

Vậy X là CH3COOH; Y là C2H4(OH)(COOH)

+) TH2: Y chứa 2 nhóm –OH tương tự ta tính được 4R1 + R2’= 118

Nghiệm thỏa mãn R1’= 15; R2’ = 41

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy X CH3COOH; Y là C3H5(OH)2(COOH)

0,5đ

0,5đ

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+) Y tách H2O cho 2 đồng phân hình học Z1, Z2 nên Y chỉ có thể là:

+) Z1 đun nóng, tách H2O tạo P mạch vòng, không phản ứng NaHCO3 nên P là este vòng => Z1 dạng cis, Z2 dạng trans

0,25đ

0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5đ

Câu 9

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đồng Đậu 2019-2020

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *