dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 21-25)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 21-25)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 6-10)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 11-15)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 16-20)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 26-30)

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5 mục tiêu 7 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

ĐỀ MINH HỌA

 

SỐ 21

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

               Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

 

Câu 1: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Au. B. Ag. C. Al.                              D. Cu.

Câu 2: Kim loại nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài là 3s1?

 1. Na. B. K. C. Ca.                             D. Ba.

Câu 3: Điểm giống nhau giữa N2 và CO2

 1. đều không tan trong nước. B. đều có tính oxi hóa và tính khử.
 2. đều không duy trì sự cháy và sự hô hấp. D. đều gây hiệu ứng nhà kính.

Câu 4: Este X mạch hở có công thức phân tử C3H4O2. Vậy X là

 1. vinyl axetat. B. metyl axetat. C. metyl fomat.               D. vinyl fomat.

Câu 5: Cho dung dịch HCl vào dung dịch chất X, thu được khí không màu, không mùi. Chất X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. NaHSO3. B. NaOH. C. NaHCO3.                    D. NaCl.

Câu 6: Hợp chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

 1. Metylamin. B. Trimetylamin. C. Axit glutamic.            D. Anilin.

Câu 7: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

 1. Mg. B. Na. C. Al.                              D. Cu.

Câu 8: Hợp chất nào sau đây có màu đỏ thẫm?

 1. Cr2O3. B. Cr(OH)3. C. CrO3.                          D. K2CrO4.

Câu 9: Tên gọi của polime có công thức cho dưới đây là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. tơ nilon-6. B. tơ nilon-7. C. tơ nilon-6,6.               D. tơ olon.

Câu 10: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

 1.  Fe3+. B. Cu2+. C. Fe2+.                           D. Al3+.

Câu 11: Cacbohiđrat nào sau đây có độ ngọt cao nhất?

 1. amilopectin. B. saccarozơ. C. fructozơ.                     D. glucozơ.

Câu 12: Chất nào sau đây được dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, tinh chế quặng nhôm trong công nghiệp luyện nhôm và dùng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ?

 1. NaOH. B. NaNO3. C. Na2O.                         D. NaHCO3.

Câu 13: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 5,6. B. 11,2. C. 6,72.                           D. 4,48.

Câu 14: X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

 1. 19,1. B. 29,9. C. 24,5.                           D.  16,4.

Câu 15: Cho các chất: axetilen, glucozơ, fructozơ, amoni fomat. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3

 1. 4. B. 2. C. 3.                               D. 1.

Câu 16: Lên men a gam glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 20 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 6,8 gam so với ban đầu. Biết hiệu suất quá trình lên men là 90%. Giá trị của a là

 1. 30 gam. B. 2 gam. C. 20gam.                       D. 3 gam.

Câu 17: Cho 2,67 gam một amino axit X (chứa 1 nhóm axit) vào 100 ml HCl 0,2M, thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa đủ với 200 ml KOH 0,25M. Số đồng phân cấu tạo của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 1. B. 3. C. 2.                               D. 4.

Câu 18: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một chất khí khác nhau, chúng được úp ngược trong các chậu nước X, Y, Z, T. Kết quả các thí nghiệm được mô tả bằng hình vẽ sau:

Hãy cho biết khí ở chậu nào tan trong nước nhiều nhất?

 1. T. B. X. C. Y.                               D. Z.

Câu 19: Muối nào tan trong nước

 1. Ca3(PO4)2. B. CaHPO4. C. Ca(H2PO4)2.                D. AlPO4.

Câu 20: Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất khi phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo thành Ag là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. saccarozơ và glucozơ. B. saccarozơ và xenlulozơ.
 2. glucozơ và tinh bột. D. glucozơ và fructozơ.

Câu 21: Nhúng thanh kẽm trong dung dịch HCl 1M (TN1), nhúng thanh kẽm trong dung dịch HCl 1M có nhỏ vài giọt CuSO4 (TN2), nhúng hợp kim kẽm và sắt trong dung dịch HCl 1M (TN3). Thí nghiệm có tốc độ thoát khí hiđro nhanh nhất là

 1. thí nghiệm 1. B. thí nghiệm 2.
 2. thí nghiệm 3. D. tốc độ thoát khí ở các thí nghiệm bằng nhau.

Câu 22: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là

 1. 3. B. 2. C. 5.                               D. 4.

Câu 23: Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

 1. 3. B. 1. C. 2.                               D. 4.

Câu 24: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6, thủy tinh plexiglas, teflon, nhựa novolac, tơ nitron, tơ capron. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 5 B. 3 C. 2                                D. 4

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam S có trong oxi dư, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 120 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Giá trị của m là

 1. 3,84. B. 2,56. C. 3,20.                           D. 1,92.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 4a). Hiđro hóa m1 gam X cần 4,48 lít khí H2 (đktc), thu được 20,4 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, thì có x mol AgNO3 đã phản ứng. Giá trị của x là

 1. 0,40. B. 0,20. C. 0,25.                           D. 0,50.

Câu 27: Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + NaOH dư  X1 + X2 + X3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) X2 + H2   X3

(3) X1 + H2SO4 loãng   Y + Na2SO4

Phát biểu nào sau đây sai?

 1. X3 là ancoletylic. B. X2 là anđehit axetic.
 2. X1 là muối natri malonat. D. Y là axit oxalic.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1 : 1).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.

(e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

(g) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 2. B. 3. C. 4.                               D. 5.

Câu 29: Cho các phát biểu sau:

(a) Nước cứng có chứa đồng thời anion HCO3 và SO42- hoặc Cl là nước cứng toàn phần.

(b) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) được dùng để bó bột, đúc tượng.

(c) Cho nước cứng đi qua chất trao đổi cation, các ion Ca2+, Mg2+ sẽ bị hấp thụ và được trao đổi ion H+ hoặc Na+.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nhôm bị thụ động bởi dung dịch axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội.

(e) Các kim loại Na, K, Ca, Ba đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Số phát biểu sai

 1. 3. B. 2. C. 5.                               D. 4.

Câu 30: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp X (đktc) chứa 12% C2H2; 10% CH4; 78% H2 (về thể tích). Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2CH4 ® C2H2  +  3H2           (1)

CH4 ® C  +  2H2                 (2)

Giá trị của V là

 1. 407,27. B. 448,00. C. 520,18.                       D. 472,64.

Câu 31: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,10 mol KHCO3 Số mol khí CO2 thu được phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn trên đồ thị sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị của a + b là

 1. 0,45. B. 0,30. C. 0,35.                           D. 0,40.

Câu 32: Cho các phát biểu sau:

(a) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(b) Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và có một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu xanh đặc trưng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch polime phân nhánh.

(d) Trong cơ thể, chất béo bị oxi hóa chậm cho CO2 và H2O và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

(e) Etyl fomat là chất mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.

(g) Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là amoni acrylat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

 1. 5. B. 2. C. 3.                               D. 4.

Câu 33: Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 2,68A. Sau thời gian điện phân t (giờ), thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu. Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 2,55 gam Al2O3. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?

 1. 4. B. 5. C. 6.                               D. 3,5.

Câu 34: Cho ba este no, mạch hở X, Y và Z (MX < MY < MZ). Hỗn hợp E chứa X, Y và Z phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol T và hỗn hợp F chứa hai muối (P, Q) có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 (MP < MQ). Cho toàn bộ T vào bình đựng Na dư, khối lượng bình tăng 12,0 gam và thu được 4,48 lít H2 (đktc). Đốt cháy toàn bộ F, thu được Na2CO3, CO2 và 6,3 gam H2O. Tổng số nguyên tử có trong một phân tử Y là

 1. 14 B. 17. C. 20.                              D. 22.

Câu 35: Hỗn hợp gồm m gam các oxit của sắt và 0,54m gam Al. Nung hỗn hợp X trong chân không cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được V lít H2 (đktc); dung dịch Z và chất rắn T. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Z thu được 67,6416 gam kết tủa. Cho chất rắn T tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,22V lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 17. Giá trị của V là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 11,25. B. 12,34. C. 13,32.                         D. 14,56.

Câu 36: Tiến hành thí nghiệm (như hình vẽ): Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC. Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.

Hiện tượng xảy ra là :

 1. Dung dịch trong ống nghiệm là một thể đồng nhất.
 2. Ống nghiệm chứa hai lớp chất lỏng và kết tủa màu trắng.
 3. Ống nghiệm chứa một dung dịch không màu và kết tủa màu trắng.
 4. Dung dịch trong ống nghiệm có hai lớp chất lỏng.

Câu 37: Dung dịch X chứa hai chất tan có số mol bằng nhau. Tiến hành các thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào X, thu được dung dịch chứa 2 chất tan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HCl dư vào X, thu được dung dịch chứa 3 chất tan.

– Thí nghiệm 3: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, thu được dung dịch chứa 4 chất tan.

Hai chất tan trong X là

 1. Na2CO3 và NaHCO3. B. NaHCO3 và Ba(HCO3)2.
 2. NaHCO3 và BaCl2. D. Na2HPO4 và NaH2PO4.

Câu 38: Hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức và 1 este đơn chức (mạch hở, cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ V lít O2, thu được 17,472 lít CO2 và 11,52 gam nước. Mặt khác, m gam X phản ứng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,26 mol hỗn hợp ancol. Biết X không tham gia phản ứng tráng gương, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là bao nhiêu?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 21,952. B. 21,056. C. 20,384.                       D. 19,6.

Câu 39: Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với V lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32,25), thu được hỗn hợp rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1,12 gam một kim loại không tan, dung dịch T và 0,224 lít khí H2 (đktc). Cho T vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 27,28 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

 1. 1,536. B. 1,680.                         C. 1,344.                                     D. 2,016.

Câu 40: Cho hỗn hợp E gồm 2 peptit mạch hở X, Y (MX < MY). Biết X và Y hơn kém nhau 1 liên kết peptit và đều được tạo nên từ glyxin và alanin. Cho 7,65 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được dung dịch Z chứa 11,51 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 7,65 gam E thì cần 7,56 lít oxi (đktc). Tổng số nguyên tử có trong một phân tử của Y là

 1. 36. B. 46. C. 30.                              D. 37.

———– HẾT ———-

ĐỀ MINH HỌA

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

SỐ 22

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

               Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 1: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

 1. Zn. B. Hg. C. Ag.                             D. Cu.

Câu 2: Kim loại nào sau đây có số oxi hóa +2 duy nhất trong hợp chất?

 1. Al. B. Fe. C. Mg.                            D. Na.

Câu 3: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. H2. B. N2. C. CO2.                           D. O2.

Câu 4: Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?

 1. Dầu lạc (đậu phộng). B. Dầu vừng (mè). C. Dầu dừa.                     D. Dầu luyn.

Câu 5: Cho dung dịch HCl và dung dịch chất X, thu được khí không màu, mùi hắc. Chất X là

 1. NaHSO3. B. NaOH. C. NaHCO3.                    D. NaCl.

Câu 6: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

 1. CH3NH2. B. C6H5NH2 (anilin). C. C2H5NH2.                   D. NH3.

Câu 7: Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Al2O3. B. Al. C. Al(OH)3.                     D. NaAlO2.

Câu 8: Hợp chất nào sau đây có màu lục thẫm?

 1. Cr2O3. B. Cr(OH)3. C. CrO3.                          D. K2CrO4.

Câu 9: Tên gọi của polime có công thức cho dưới đây là

 1. cao su buna. B. cao su buna-S. C. cao su buna-N.            D. cao su isopren.

Câu 10: Điện phân dung dịch nào sau đây, thì có khí thoát ra ở cả 2 điện cực (ngay từ lúc mới đầu bắt đầu điện phân)

 1. Cu(NO3)2. B. FeCl2. C. K2SO4.                        D. FeSO4.

Câu 11: Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. nhóm chức ancol. B. nhóm chức xeton. C. nhóm chức anđehit.    D. nhóm chức axit.

Câu 12: Chất nào sau đây là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi?

 1. NaCl. B. NaNO3. C. Na2CO3.                      D. NaHCO3.

Câu 13: Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam bột Fe, thu được 1,016 gam hỗn hợp hai oxit sắt (hỗn hợp X). Lấy hỗn hợp X này trộn với 5,4 gam bột Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (hiệu suất 100%). Hòa tan hỗn hợp thu được sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư. Thể tích khí bay ra (đktc) là

 1. 6,608 lít. B. 6,806 lít. C. 3,304 lít.                     D. 3,403 lít.

Câu 14: Cho 100 ml dung dịch gồm (MgCl2 0,2M; AlCl3 0,05M; HCl 0,50M) tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch gồm KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,5M. Để khối lượng kết tủa lớn nhất thì giá trị V là

 1. 100,5. B. 80,5. C. 87,5.                           D. 96,5.

Câu 15: Cho dãy các chất: HCOONH4, (CH3NH3)2CO3, CH3COOH, H2NCH2CONHCH(CH3)COOH. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH và HCl là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 4. B. 2. C. 3.                               D. 1.

Câu 16: Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46o (d = 0,8 g/ml) bằng phương pháp lên men? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81%.

 1. 46,875 ml. B. 93,75 ml. C. 21,5625 ml.                D. 187,5 ml.

Câu 17: X là một amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu được 6,635 gam chất rắn Z. X là

 1. Glyxin. B. Alanin. C. Valin.                         D. Phenylalanin.

Câu 18: Cho phản ứng của Fe với oxi như hình vẽ sau. Vai trò của lớp nước ở đáy bình là

 1. Giúp cho phản ứng của Fe với oxi xảy ra dễ dàng hơn.
 2. Hòa tan oxi để phản ứng với Fe trong nước.
 3. Tránh vỡ bình vì phản ứng tỏa nhiệt nhanh.
 4. Giúp cho phản ứng của Fe với oxi xảy ra dễ dàng hơn; hòa tan oxi để phản ứng với Fe trong nước; tránh vỡ bình vì phản ứng tỏa nhiệt nhanh.

Câu 19: Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. HCl. B. K3PO4. C. KBr.                           D. HNO3.

Câu 20: Cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Những chất mà dung dịch có khả năng hòa tan Cu(OH)2 là:

 1. saccarozơ và glucozơ. B. saccarozơ và tinh bột.
 2. glucozơ và tinh bột. D. glucozơ và xenlulozơ.

Câu 21: Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng nào sau đây?

 1. Bọt khí bay lên ít và chậm dần. B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều dần lên.
 2. Không có bọt khí bay lên. D. Dung dịch không chuyển màu.

Câu 22: Chất X có công thức phân tử là C8H8O2. X tác dụng với NaOH đun nóng thu được sản phẩm gồm X1 (C7H7ONa); X2 (CHO2Na) và nước. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

 1. 3. B. 4. C. 2.                               D. 5.

Câu 23: Cho dãy chất: NaHCO3, Al2O3, Cr2O3, Fe(OH)3. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 1. B. 4. C. 3.                               D. 2.

Câu 24: Cho các polime sau: amilopectin, glicogen, poli(metyl metacrylat), tơ visco, poliisopren, nhựa novolac. Số polime có cấu trúc mạch phân nhánh là

 1. 5. B. 3. C. 4.                               D. 2.

Câu 25: Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là

 1. 10,6 gam. B. 11,6 gam. C. 13,7 gam.                   D. 12,7 gam.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol một chất béo X cần dùng vừa đủ 6,36 mol O2. Mặt khác, cho lượng X trên vào dung dịch nước Br2 dư thấy có 0,32 mol Br2 tham gia phản ứng. Nếu cho lượng X trên tác dụng hết với NaOH thì khối lượng muối khan thu được là

 1. 72,8 gam. B. 88,6 gam. C. 78,4                            gam.   D. 58,4 gam.

Câu 27: Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2. B. Phân tử chất Z có 7 nguyên tử hiđro.
 2. Chất Y không có phản ứng tráng bạc. D. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 4.

Câu 28: Thực hiện các thí nghiệm sau :

(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.

(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

(e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(g) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 2. B. 3. C. 5.                               D. 4.

Câu 29: Cho các phát biểu sau:

(a) Khi thêm dung dịch kiềm vào muối cromat sẽ tạo thành muối đicromat.

(b) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.

(c) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

(e) Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng đolomit.

Số phát biểu đúng là

 1. 3. B. 2. C. 5.                               D. 4.

Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ khối so với H2 bằng 16,625. Lấy hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X và 2 gam H2. Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (ở đktc) có chứa Ni xúc tác. Nung bình một thời gian thu được hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 bằng 143/14. Biết hiệu suất phản ứng hiđro hoá của các anken bằng nhau. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 60%. B. 55%. C. 50%.                           D. 40%.

Câu 31: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO vào nước dư, thu được 0,06 mol H2 (đktc) và dung dịch Y. Khi sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Y thì thì mối liên hệ giữa số mol CO2 phản ứng và số mol kết tủa BaCO3 được thể hiện ở đồ thị dưới đây:

Giá trị của m là

 1. 11,84. B. 12,52. C. 9,76.                           D. 11,28.

Câu 32: Cho các phát biểu sau:

(a) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Khi thủy phân đến cùng peptit trong môi trường axit hoặc kiềm, thu được các -amino axit.

(c) Este phenyl propionat tác dụng với dung dịch NaOH, thu được 2 muối là natri phenolat và natri propionat.

(d) Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng và glixerol.

(e) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(g) Thành phần phân tử của protein luôn có nguyên tố nitơ.

Số phát biểu đúng là

 1. 5. B. 2. C. 3.                               D. 4.

Câu 33: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là

 1. 25,6. B. 23,5 C. 51,1.                           D. 50,4.

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 6,75 gam hỗn hợp E chứa 3 este đều đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 8,904 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 4,95 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng dung dịch chứa NaOH (vừa đủ), thu được 2 ancol (no, đồng đẳng liên tiếp) và hai muối X, Y có cùng số C (MX > MY và nX < nY). Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên cần vừa đủ 0,18 mol O2. Tỉ số nX:nY

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 11 : 17. B. 4 : 9. C. 3 : 11.                         D. 6 : 17.

Câu 35: Nung hỗn hợp X gồm Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian, thu được m gam chất rắn Y và 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho m gam Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa hỗn hợp muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 11,4). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 1. 36,5. B. 55,5. C. 41,5.                           D. 34,5.

Câu 36: Thực hiện thí nghiệm theo hình vẽ sau:

 

Thí nghiệm trên đang chứng minh cho kết luận nào sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Dung dịch glucozơ tạo kết tủa xanh thẫm với Cu(OH)2.
 2. Dung dịch glucozơ có nhiều nhóm -OH nên tạo phức xanh lam với Cu(OH)2.
 3. Dung dịch glucozơ tạo phức với Cu(OH)2 khi đun nóng.
 4. Dung dịch glucozơ có nhóm chức anđehit.

Câu 37: Cho các dung dịch: Ba(OH)2 1M, BaCl2 1M, NaOH 1M được kí hiệu ngẫu nhiên là (a), (b), (c). Tiến hành các thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm 1: Cho V ml dung dịch (a) và V ml dung dịch (b) vào dung dịch Ba(HCO3)2 dư, thu được m1 gam kết tủa.

– Thí nghiệm 2: Cho V ml dung dịch (a) và V ml dung dịch (c) vào dung dịch Ba(HCO3)2 dư, thu được 2m1 gam kết tủa.

– Thí nghiệm 3: Cho V ml dung dịch (b) và V ml dung dịch (c) vào dung dịch Ba(HCO3)2 dư, thu được m2 gam kết tủa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mối quan hệ giữa m2 với m1

 1. m2 = 2m1. B. m2 = 3m1. C. m2 = 1,5m1.                D. m2 = m1.

Câu 38: Hỗn hợp Z gồm ancol X no, mạch hở và axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hở (X và Y có cùng số nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z cần 31,36 lít (đktc) khí O2, thu được 26,88 lít (đktc) khí CO2 và 25,92 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng 0,4 mol Z với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Giá trị của m là

 1. 10,4. B. 36,72 gam. C. 10,32 gam.                  D. 12,34 gam.

Câu 39: Hòa tan hết 18,32 gam hỗn hợp X gồm Al, MgCO3, Fe, FeCO3 trong dung dịch chứa 1,22 mol NaHSO4 và 0,25 mol HNO3, thu được dung dịch Z (chỉ chứa muối trung hòa) và 7,97 gam hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2, NO, H2 (trong Y có 0,025 mol H2 và tỉ lệ mol NO : N2 = 2 : 1). Dung dịch Z phản ứng được tối đa với 1,54 mol NaOH, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe đơn chất trong X là

 1. 30,57%. B. 24,45%.                                   C. 18,34%.                     D. 20,48%.

Câu 40: Hỗn hợp E gồm 2 peptit X và Y (MX < MY) mạch hở, có tổng số liên kết peptit là 10. Đốt cháy 0,2 mol E với lượng O2 vừa đủ, thu được N2; x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 0,08. Mặt khác, đun nóng 48,6 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của glyxin và valin có tổng khối lượng là 83,3 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 38,9%. B. 56,8%. C. 45,8%.                        D. 30,9%.

———————————————–

———– HẾT ———-

 

Link download 5 đề (21-25) bản pdf không có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề 21-25 không có đáp án

Link download 5 đề (21-25) bản pdf có đáp án và lời giải rất chi tiết

Đề 21-25 Đáp án và lời giải chi tiết

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 6-10)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 11-15)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 16-20)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 26-30)

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5 mục tiêu 7 điểm)

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *