0

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn hóa chuẩn cấu trúc đề minh họa file word đề số 9

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn hóa chuẩn cấu trúc đề minh họa file word đề số 9

ĐỀ SỐ 9

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT

MÔN: HÓA HỌC

Năm học: 2020-2021

Thời gian làm bài: 50 phút( Không kể thời gian phát đề)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;

Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba =137

Câu 1. X là kim loại cứng nhất, được sử dụng để mạ các dụng cụ kim loại, chế tạo các loại thép chống gỉ,… Kim loại X

A. Cr B. Al C. Ag D. Au

Câu 2. Cho dãy các kim loại: Li, Na, Ca, Sr, Cs, Ba, Mg. Số kim loại kiềm là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 3. Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin), có thể rửa cá với

A. Giấm. B. Nước. C. Cồn. D. Nước muối.

Câu 4. Công thức phân tử của este etyl propionat là

A. C4H8O2 B. C5H8O2 C. C6H12O2 D. C5H10O2

Câu 5. Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Al2O3 ?

A. HCl B. NaCl C. NaOH D. Ba(OH)2

Câu 6. Amin nào sau đây không phải là chất khí ở điều kiện thường?

A. CH3NH2 B. (CH3)2NH C. c2h5nh2 D. C2H5NHCH3

Câu 7. Trong công nghiệp, khí nitơ được điều chế từ

A. không khí. B. axit nitric. C. amoniac. D. muối amoni.

Câu 8. Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe(OH)3. D. Fe(NO3)3.

Câu 9. Nilon-6,6 là loại

A. tơ visco. B. polieste. C. tơ poliamit. D. tơ axetat.

Câu 10. Kim loại phản ứng với HCl và Cl2 thu được cùng một muối là

A. Fe B. Cu C. Al D. Ag

Câu 11. Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng là

A. fructozơ, saccarozơ và tinh bột. B. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.

C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ. D. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Câu 12. Ứng với CTPT C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 13. Cho phương trình hóa học của 2 phản ứng sau:

FeO + CO → Fe + CO2.

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O.

Hai phản ứng trên chứng tỏ FeO là chất

A. chỉ có tính khử. B. chỉ có tính bazơ.

C. chỉ có tính oxi hóa. D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Câu 14. Hòa tan hoàn toàn 0,04 mol hỗn hợp X gồm K và Na vào nước thu được dung dịch Y. Trung hòa Y cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 0,8M. Giá trị của V là

A. 50 B. 100 C. 200 D. 400

Câu 15. Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch?

A. Benzylamoni clorua. B. Anilin. C. Metyl fomat. D. Axit fomic.

Câu 16. Hỗn hp X gồm hai chất là glucozơ và fructozơ có khối lượng là 27 gam. Cho X tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m

A. 43,2 B. 32,4 C. 16,2 D. 27,0

Câu 17. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H11N

Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng với hợp chất hữu cơ?

A. Liên kết hóa học thường là liên kết cộng hóa trị.

B. Nhất thiết phải chứa cacbon.

C. Không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

D. Phản ứng thường xảy hoàn toàn, theo một hướng nhất định.

Câu 19. Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

A. CH3COOH. B. NaCl. C. C2H5OH. D. H2O.

Câu 20. Cho các phát biểu sau:

(a) Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều có thể bị thủy phân.

(b) Glucozơ, fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

(d) Glucozơ làm mất màu dung dịch Br2.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 21. Người ta có thể bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép bằng cách gắn những tấm Zn vào vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển vì

A. Thép là cực dương, không bị ăn mòn, Zn là cực âm, bị ăn mòn.

B. Thép là cực âm, không bị ăn mòn, Zn là cực dương, bị ăn mòn.

C. Zn ngăn thép tiếp xúc với nước biển nên thép không tác dụng với nước.

D. Zn ngăn thép tiếp xúc với nước biển nên thép không tác dụng với các chất có trong nước biển.

Câu 22. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Triolein X Y Z

Tên của Z là

A. axit linoleic. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic.

Câu 23. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng.

(2) Cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột ở nhiệt độ thường.

(3) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glixerol.

(4) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch axit axetic.

(5) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch propan-1,3-điol.

Màu xanh xuất hiện ở những thí nghiệm nào?

A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (2), (3), (4), (5). C. (2), (4), (5). D. (2), (3), (4).

Câu 24. Tính chất vật lý nào dưới đây không phải của Fe?

A. Kim loại nặng, khó nóng chảy. B. Dần điện và dẫn nhiệt tốt.

C. Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn. D. Có tính nhiễm từ.

Câu 25. Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 1,84 gam kim loại ở catot. Công thức của muối clorua là

A. LiCl B. NaCl C. CsCl D. KCl

Câu 26. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam B. 18,24 gam C. 18,38 gam D. 17,80 gam

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.

B. Các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol).

C. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

Câu 28. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 trong phòng thí nghiệm:

Trong phễu (1) chứa dung dịch nào sau đây?

A. NaOH. B. H2SO4 đặc. C. NaCl. D. HCl đặc.

Câu 29. Cho 61,2 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với HNO3 đun nóng, khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đuợc 3,36 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 151,5 gam B. 137,1 gam C. 97,5 gam D. 108,9 gam

Câu 30. Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C4H10 và H2. Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 64 gam brom tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X được 55 gam CO2 và m gam nước. Giá trị của m là

A. 31,5 B. 27 C. 24,3 D. 22,5

Câu 31. Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al. Cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thu được 12,32 lít H2 (đktc). Cũng m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H2. Cô cạn Y thu được 66,1 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 36,56 B. 27,05 C. 24,68 D. 31,36

Câu 32. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

(1) C4H6O2 (A) + NaOH → (B) + (C)

(2) (C) + AgNO3 + NH3 + H2O → (D) + NH4NO3 + Ag ↓

(3) (D) + NaOH(B) + NH3+H2O

Công thức của A là

A. HCOOCH=CH2. B. CH3COOCH=CH2. C. HCOOCH=CHCH3. D. CH2=CHCOOCH3.

Câu 33. Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al vào 200 ml dung dịch CuCl2 0,75M và FeCl3 0,60M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được dung dịch Z và chất rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z, thấy lượng NaOH phản ứng là 28,80 gam. Cho toàn bộ Y vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy thoát ra 4,704 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là

A. 69,23% B. 26,21% C. 36,00% D. 41,28%

Câu 34. Hỗn hợp X gồm triolein và hai oligopeptit mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 3,265 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch nước vôi trong lấy dư, thu được 258,0 gam kết tủa. Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X cần dùng 360 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hp Y gồm ba muối, trong đó có hai muối của glyxin và alanin. Phần trăm khối lượng của oligopeptit có khối lượng phân tử nhỏ là

A. 27,3% B. 29,2% C. 25,9% D. 21,6%

Câu 35. Cho m gam hỗn hp gồm Na2O và Al2O3 vào 400 ml dung dịch H2SO4 0,3M và HCl 0,9M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

Giá trị của m là?

A. 16,04 gam B. 17,2 gam C. 11,08 gam D. 9,84 gam

Câu 36. Tiến hành thí nghiệm điều chế xà phòng theo các bước dưới đây:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ 1 ml dầu ăn và 3 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 8-10 phút. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khay nhẹ. Sau đó để nguội.

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ở bước 1 có thể thay thế dầu ăn bằng mỡ động vật.

B. Ở bước 2, nếu không liên tục khuấy đều phản ứng sẽ xảy ra chậm vì dầu ăn không tan trong dung dịch NaOH.

C. Việc thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp sản phẩm để độ tan của xà phòng giảm đi, đồng thời làm tăng tỉ trọng của hỗn hợp sản phẩm giúp xà phòng nổi lên trên mặt, dễ dàng tách ra khỏi hỗn hợp.

D. Sau bước 3, khi để nguội ta thấy phần dung dịch bên trên có một lp chất lỏng màu trắng đục.

Câu 37. Cho 56,36 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)3, FeCl2 và Fe3O4 vào dung dịch chứa 1,82 mol HCl được dung dịch Y và hỗn hp khí Z gồm 0,08 mol NO và 0,06 mol N2O. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,045 mol NO (sản phẩm khử duy nhất) đồng thời thu đuợc 298,31 gam kết tủa. Nấu cô cạn dung dịch Y thì thu đuợc 97,86 gam muối. Phần trăm khối luợng FeCl2 trong X là

A. 31,55% B. 27,04% C. 22,53% D. 33,8%

Câu 38. Đun nóng hợp chất hữu cơ X mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được duy nhất một muối natri của axit cacboxylic (có mạch không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác) và 9,3 gam ancol Y. Dn toàn bộ 9,3 gam Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 9,0 gam. Đốt cháy toàn bộ muối cần dùng 0,6 mol O2 ; thu được CO2, 2,7 gam H2O và 15,9 gam Na2CO3. Nhận định nào sau đây là sai?

A. X tác dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:2.

B. Trong X chứa 3 nhóm –CH2.

C. Trong X chứa 1 nhóm –OH.

D. X có 1 đồng phân cấu tạo duy nhất.

Câu 39. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y:

Khí Z được tạo ra từ phản ứng hóa học nào dưới đây?

A. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O. B. NH4Cl + NaOH NaCl + NH3 + H2O.

C. H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O. D. CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3.

Câu 40. X, Y là 2 peptit được tạo từ các αamino axit no, mạch hở chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH. Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Đốt cháy toàn bộ lượng muối này thu được 0,2 mol Na2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 65,6 gam. Mặt khác, đốt cháy 1,51m gam hỗn hợp E cần dùng a mol O2, thu được CO2, H2O , N2. Giá trị của a gần nhất với

A. 2,5 B. 3,5 C. 3,0 D. 1,5

Những điểm cần nắm khi làm bài tập này:

– Đề sử dụng lượng chất khác nhau cho các phản ứng nên cần quy đổi tỉ lệ.

– Sử dụng một số cách tính số gốc amino axit hay số -CH2 để biện luận.

tính số gốc amino axit trung bình.

Biện luận số -CH2 bằng cách xem hỗn hợp peptit là .

Đáp án

1-A

2-B

3-A

4-D

5-B

6-D

7-A

8-A

9-C

10-C

11-D

12-C

13-D

14-A

15-B

16-B

17-A

18-D

19-B

20-C

21-A

22-D

23-D

24-C

25-B

26-D

27-D

28-D

29-A

30-B

31-B

32-B

33-C

34-C

35-C

36-D

37-B

38-D

39-A

40-B

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A

Kim cương cao nhất > Cr > W > Fe > Cu > Al.

Độ cứng của kim loại:

Thấp nhất: kim loại nhóm IA: Cs thấp nhất

Câu 2: Đáp án B

Kim loại kiềm gồm: Li, Na, Cs.

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án D

Công thức của este: CH3CH2COOCH2CH3.

Câu 5: Đáp án B

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

9. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa Học – Đề 9 – File word có lời giải chi tiết

 

Xem thêm

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *