0

Hòa tan hoàn toàn 24,48 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 228 gam dung dịch X

Hòa tan hoàn toàn 24,48 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 228 gam dung dịch X

 

Hòa tan hoàn toàn 24,48 gam Al2O3 bng mt ng vừa đủ dung dch HNO3, thu được 228 gam dung dch X. Làm lạnh X đến 20°C thì m gam tinh thể Al(NO3)3.9H2O ch ra. Biết 20oC, cứ 100 gam H2O hòa tan đưc ti đa 75,44 gam Al(NO3)3. Giá tr ca m gn nhất vi giá trị nào sau đây?

A. 30. B. 13. C. 66. D. 17.

Lời giải

Hòa tan hoàn toàn 24,48 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 228 gam dung dịch X

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *