0

Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n ≥ 2) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E

Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n ≥ 2) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E

 

Hn hợp E gm hai amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n 2) hai anken đng đng kế tiếp. Đt cháy hoàn toàn 0,05 mol E, thu đưc 0,02 mol N2, 0,14 mol CO2 và 0,19 mol H2O. Phần trăm khi lượng ca X trong E

A. 45,04%. B. 28,24%. C. 56,49%. D. 22,52%.

Lời giải

Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n ≥ 2) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *