dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Thịnh Long

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Thịnh Long

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 HÓA 10- NĂM HỌC 2020-2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lưu ý: Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn.

Mã 102

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Hạt nào sau đây không mang điện?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. electron. B. proton. C. notron. D. prton và notron.

Câu 2: Số khối được tính bằng công thức nào sau đây?

A. A=Z-N. B. A=Z+N. C. A=N-Z. D. A=Z:N.

Câu 3: Hai nguyên tử là đồng vị của nhau thì đại lượng nào sau đây khác nhau?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Điện tích hạt nhân. B. Số khối. C. Số hạt proton. D. Số hạt electron.

Câu 4: Phân lớp p chứa tối đa bao nhiêu electron?

A. 4. B. 6. C. 2. D. 10.

Câu 5: Lớp K là kí hiệu cho lớp electron thứ mấy của nguyên tử?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Lớp thứ1. B. Lớp thứ 2. C. Lớp thứ 3. D. Lớp thứ 4.

Câu 6: Ở trạng thái cơ bản, electron ở phân lớp nào sau đây có năng lượng cao nhất?

A. 1s. B. 2s. C. 3p. D. 4s.

Câu 7: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na( Z = 11) là1s22s22p63s1. Hãy cho biết Na là nguyên tố gì?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nguyên tố s. B. Nguyên tố p. C. Nguyên tố d. D. Nguyên tố f.

Câu 8: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p2. Số hiệu nguyên tử của X

A. 13. B. 15. C. 28. D. 14.

Câu 9: Trong bàng tuần hoàn, các nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. IA. B. VIA. C. VIIIA. D. VA.

Câu 10: Số nguyên tố trong chu kì 2 là

A. 2. B. 8. C. 18. D. 32.

Câu 11: Các nguyên tố nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn có cấu hình electron lớp ngoài cùng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. ns2. B. ns2np6. C. ns2np7. D. ns2np5.

Câu 12: Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. Oxi (O). B. Clo (Cl). C. Nitơ (N). D. Flo (F).

Câu 13: Nguyên tử Lưu huỳnh (S) có Z=16. Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nguyên tử S dễ nhận thêm 2 electron để đạt được cấu hình electron bền vững của nguyên tử khí hiếm gần nhất.

B. Nguyên tử S dễ nhường đi 2 electron để đạt được cấu hình electron bền vững của nguyên tử khí hiếm gần nhất.

C. Nguyên tử S dễ nhận thêm 6 electron để đạt được cấu hình electron bền vững của nguyên tử khí hiếm gần nhất.

D. Nguyên tử S dễ nhường đi 4 electron để đạt được cấu hình electron bền vững của nguyên tử khí hiếm gần nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: Nguyên tố R có Z=8. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 2, nhóm IVA. B. Chu kì 3, nhóm VIA.

C. Chu kì 2, nhóm VIA. D. Chu kì 3, nhóm VA.

Câu 15: Một nguyên tử có 19 electron và hạt nhân của nó có 20 nơtron. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nguyên tử X ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. X có số hiệu nguyên tử là 20. B. X có số khối là 40.

C. X có 19 proton trong hạt nhân. D. X có điện tích hạt nhân là 19.

Câu 16 : Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Các nguyên tố ở chu kì 4 lớp ngoài cùng đều có 4 electron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Kim loại mạnh nhất là K.

C. Nguyên tố H thuộc nhóm IA nên H là nguyên tố kim loại.

D. Các chu kì 1,2,3 là các chu kì nhỏ.

Câu 17 : Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố X là 40. Biết số hạt nơtron nhiều hơn số hạt proton là 1. Hãy cho biết nguyên tử của nguyên tố X có bao nhiêu electron?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12. B. 13. C. 14. D. 15.

Câu 18: Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vịĐề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Thịnh Long 1 Cu và Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Thịnh Long 2 Cu; Oxi có 3 đồng vịĐề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Thịnh Long 3 O ; Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Thịnh Long 4 O ; Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa THPT Thịnh Long 5 O. Có bao nhiêu công thức phân tử CuO được tạo ra từ các đồng vị trên?

A. 6. B. 4. C. 8. D. 12.

Câu 19: Nguyên tố X (Z=12); Y(Z=11); T (Z=19); R (Z=15). Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. T có bán kính nguyên tử bé nhất. B. R có tính phi kim mạnh nhất.

C. Y có tính kim loại mạnh nhất. D. X có độ âm điện lớn nhất.

Câu 20: Hai nguyên tố A và B thuộc cùng chu kì hai ô liên tiếp(ZA<ZB). Tổng số hạt proton trong hạt nhân của A và B là 23. B thuộc nhóm nào sau đây?

A. IIIA. B. IA. C. IIA. D. IVA.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21: (1 điểm)

Cho nguyên tố X (Z= 17).

a) Viết cấu hình electron của X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Cho biết X là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? Tại sao.

Câu 22: (1 điểm)

Nguyên tố M thuộc nhóm IIA, chu kì 2; nguyên tố T thuộc nhóm VA, chu kì 3. Hãy viết cấu hình electron của M và T.

Câu 23: (1 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nguyên tố Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Hãy tính phần trăm từng loại đồng vị.

Câu 24: (1 điểm)

Một nguyên tố R tạo được hợp chất khí với H là RH3.

a) Hãy viết công thức oxit cao nhất của R.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Trong oxit cao nhất R chiếm 43,67% về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của R.

Câu 25: (1 điểm)

Nguyên tố X có 2 đồng vị X1, X2. Tổng số hạt không mang điện trong X1, X2 là 90. Nếu cho 1,2 gam Ca tác dụng với một lượng vừa đủ X thì thu được 5,994 gam hợp chất CaX2. Biết tỉ lệ số nguyên tử X1 : X2 = 9 : 16. Hãy tính số khối của X1, X2. (Cho nguyên tử khối trung bình của Ca là 40).

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

ĐÁP ÁN

ĐỀ THI gốc 8 tuần hóa 10

MA TRẬN ĐỀ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *