dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Đoàn kết

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Đoàn kết

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. MA TRẬN

Nội dung

Biết

Hiểu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng

Tổng

Este

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

3

9

Chất béo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

1

3

Glucozơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

1

2

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

2

2

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

Tổng hợp

2

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng

9

7

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

25(10đ)

 1. ĐỀ

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN : HÓA HỌC 12

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(H = 1; Li =7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1. Công thức phân tử của tristearin là

A. C57H110O6. B. C54H110O6. C. C54H104O6. D. C51H98O6.

Câu 2. Saccarit nào sau đây chiếm thành phần chính trong các loại hạt như gạo, ngô, lúa mì, lúa mạch?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Tinh bột. D. Xenlulozơ.

Câu 3. Có bao nhiêu đồng phân tạo este mạch hở có công thức C5H8O2 khi thủy phân tạo ra một axit và một anđehit?

 1. 2

 1. 4

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 3

 1. 5

Câu 4. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp 1 chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este đó là:

 1. HCOOCH2CH=CH2

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. HCOOC(CH3)=CH2

 1. CH2=CHCOOCH3

 1. HCOOCH=CHCH3

Câu 5. Cho các chất: axit propionic (X); axit axetic (Y); ancol etylic (Z) và metyl axetat (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. T, Z, Y, X

 2. Z, T, Y, X

C. T X, Y, Z

D. Y, T, X, Z

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Cho dãy chuyển hóa sau:

CH4 X Y Z T E

Công thức cấu tạo của chất E là:

 1. CH3COOCH3

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. CH2=CHCOOCH3

 1. CH3COOCH=CH2

 1. CH3COOC2H5

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây là sai về tinh bột?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Là lương thực cơ bản của con người.

B. Gồm hai thành phần là amilozơ và amilopectin.

C. Phân tử có chứa các liên kết glicozit.

D. Được cấu tạo bởi các gốc β-glucozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

 1. stiren

 1. Propen

 1. toluen

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. isopren

Câu 9. Este vinyl axetat có công thức tương ứng là:

 1. CH3COOCH=CH2

 1. CH=CH2COOCH3

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. CH3COOC2H5

 1. HCOOC2H5

Câu 10. Xà phòng hóa tristearin thu được sản phẩm là:

 1. C15H31COONa và etanol

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. C17H35COONa và glixerol

 1. C15H31COOH và glixerol

 1. C17H35COOH và glixerol

Câu 11. Mùi tanh của cá chủ yếu được gây nên bởi một số amin, nhiều nhất là trimetylamin. Để khử mùi tanh của cá trước khi chế biến, các đầu bếp đã sử dụng chất nào sau đây.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. giấm ăn. B. ancol etylic. C. nước muối. D. nước vôi.

Câu 12. Có các chất mất nhãn riêng biệt sau: etyl axetat, formandehit, axit axetic và etanol. Để phân biệt chúng dùng cặp chất thuốc thử nào sau đây?

 1. AgNO3/NH3, dung dịch Br2, NaOH

 2. Quỳ tím, AgNO3/NH3, Na

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 3. Quỳ tím, AgNO3/NH3, NaOH

 4. Phenolphtalein, AgNO3/NH3, NaOH

Câu 13. Cho 3,88 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp), tác dụng hết với HCl, thu được 6,80 gam muối. Công thức phân tử của hai amin là

A. C3H9N và C4H11N.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH5N và C2H7N.

B. C3H7N và C4H9N.

D. C2H7N và C3H9N.

Câu 14. Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Anilin là chất rắn, tan nhiều trong nước.

 2. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa vàng.

 3. Dung dịch anilin không làm đổi màu quì tím.

 4. Anilin dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 15. Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch KOH thu được 4,6 gam glixerol và m gam xà phòng. Giá trị của m là

 1. 92,8 gam

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 85, 4 gam

 1. 91,8 gam

 1. 80,6 gam

Câu 16. Cặp chất nào dưới đây là đồng phân của nhau?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tinh bột và xenlulozơ.

B. Fructozơ và matozơ.

C. Saccarozơ và glucozơ.

D. Saccarozơ và matozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17. Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 150ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là

 1. HCOOCH3, HCOOC2H5.

B. C2H5COOCH3, C2H5COOC2H5.

C. CH3COOCH3, CH3COOC2H5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. C2H3COOCH3, C2H3COOC2H5.

Câu 18. Chất không bị thủy phân trong môi trường axit là chất nào dưới đây?

 1. Mantozơ.

B. Xenlulozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Saccarozơ.

D. Glucozơ.

Câu 19. Ứng với công thức phân tử C5H13N có bao nhiêu amin bậc I là đồng phân cấu tạo của nhau ?

 1. 5

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 6

 1. 8

 1. 9

Câu 20. Muốn xét nghiệm sự có mặt của glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường, người ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Na.

B. CuSO4 khan.

C. H2SO4.

D. Cu(OH)2/OH–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 4,96 gam. Giá trị của m là

 1. 30

 1. 15

 1. 16

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 32

Câu 22. Cho 240 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư được 212 gam muối. Hiệu suất

phản ứng lên men là

A. 70%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. 65%

C. 75%

D. 80%.

Câu 23. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái qua phải là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Amin có tính bazơ vì trên nguyên tử N có đôi electron tự do nên có

khả năng nhận proton.

B. Trong phân tử anilin có ảnh hưởng qua lại giữa nhóm amino và gốc phenyl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Anilin có tính bazơ nên làm mất màu nước brom.

D. Anilin không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 25. Để phân biệt các dung dịch: CH3NH2, C6H5OH, CH3COOH, CH3CHO không thể dùng

 1. quỳ tím, dung dịch Br2.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. quỳ tím, AgNO3/NH3.

C. dung dịch Br2, phenolphtalein.

D. quỳ tím, Na

Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X được 8,4 lít CO2, 1,4 lít N2 (các thể tích khí được đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. C3H7N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H9N.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27. Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt dãy nào dưới đây chứa các dung dịch riêng biệt?

A. Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic.

B. Glucozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

C. Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic.

Câu 28. Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH dư, có tối đa 2,4 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa hai muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là

A. 1,64 gam. B. 2,46 gam. C. 3,28 gam. D. 2,72 gam.

Câu 29. Điểm khác nhau về tính chất hóa học giữa glucozơ và fructozơ là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. phản ứng cộng với hiđro.

B. phản ứng tráng gương.

C. phản ứng với Cu(OH)2.

D. phản ứng vớidung dịch Br2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30. Một dung dịch có các tính chất:

– Hoà tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam.

– Khử [Ag(NH3)2]OH và Cu(OH)2 khi đun nóng.

– Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. glucozơ.

B. mantozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———HẾT——-

 1. HƯỚNG DẪN CHẤM

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : HÓA HỌC 12

1A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2C

3B

4D

5A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6C

7D

8C

9A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10B

11A

12B

13D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14A

15A

16D

17A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

18D

19C

20D

21C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

22C

23A

24C

25D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

26C

27A

28D

29D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

30B

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I HÓA 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *