dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Giao Thủy

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Giao Thủy

I. MA TRẬN:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ESTE (8 câu LT + 5 câu BT)

– Xác định số công thức cấu tạo của este (có tối đa 4 bốn nguyên tử cacbon): 2 câu (1cấp độ 1, 1 cấp độ 2)

– Gọi tên este: 1 câu (cấp độ 1)

– Xác định este tham gia phản ứng thủy phân dựa vào sản phẩm của phản ứng thủy phân và ngược lại: 2 câu (1cấp độ 1, 1 cấp độ 3: sơ đồ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Điều chế este: 1 câu (cấp độ 1)

– Tính chất vật lí, ứng dụng: 1 câu (cấp độ 1)

– Tổng hợp: 1 câu (cấp độ 3: sử lí sản phẩm của phản ứng thủy phân…)

– BT xác định khối lượng este tham gia phản ứng xà phòng hóa và sản phẩm: 1 câu (cấp độ 2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– BT xác định công thức phân tử hoặc công thức cấu tạo của este: 1 câu (cấp độ 2)

– BT điều chế este, hiệu suất phản ứng este hóa: 1 câu (cấp độ 2)

– BT hỗn hợp este đơn chức: 1 câu (cấp độ 3)

– BT hỗn hợp este đơn chức và este đa chức: 1 câu (cấp độ 4)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CHẤT BÉO (4 câu LT + 2 câu BT)

– Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, ứng dụng của chất béo: 1 câu (cấp độ 1)

– Tên chất béo: 1 câu (cấp độ 1)

– Xác định số chất béo dựa vào phản ứng thủy phân, phản ứng este hóa: 1 câu (cấp độ 2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Tính chất hóa học của chất béo: 1 câu (cấp độ 1)

– BT xác định khối lượng chất béo tham gia phản ứng xà phòng hóa và sản phẩm: 1 câu (cấp độ 2)

– BT tổng hợp về chất béo (phản ứng cháy, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng cộng vào gốc hiđrocacbon): 1 câu (cấp độ 4)

CACBOHIĐRAT (6 câu LT + 3 câu BT)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Công thức phân tử, công thức cấu tạo: 1 câu (cấp độ 1)

– Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí, ứng dụng: 2 câu (1cấp độ 1, 1 cấp độ 2)

– Tính chất hóa học: 3 câu (1cấp độ 1)

– BT phản ứng tráng bạc: 1 câu (cấp độ 2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– BT phản ứng lên men rượu: 1 câu (cấp độ 3)

– BT sản xuất xenlulozơ trinitrat, phản ứng cháy: 1 câu (cấp độ 2)

CÂU HỎI TỔNG HỢP VÀ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH (2 câu )

– Câu hỏi thí nghiệm thực hành: (1 câu cấp độ 4)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

-Câu hỏi nhiều nhận xét: (1 câu cấp độ 3)

II. ĐỀ

ĐỀ CHÍNH THỨC

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT GIAO THỦY

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: Hóa – lớp 12 THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Thời gian làm bài: 45 phút.)

Đề khảo sát gồm 03 trang

Câu 1. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2. Etyl axetat có công thức là

A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. CH3COOH.

Câu 3. Đun nóng metyl axetat với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. HCOONa và CH3OH. D. CH3COOH và CH3OH.

Câu 4. Đun hồi lưu metanol với axit fomic, có H2SO4 đặc xúc tác thu được sản phẩm là

A. HCOOCH3. B. CH3COOH. C. CH3COOCH3. D. CH3CHO.

Câu 5. Nhận xét nào sau đây không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Este tan rất ít trong nước.

B. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit có cùng số nguyên tử C.

C. Ở điều kiện thường, este chỉ tồn tại ở trạng thái lỏng.

D. Các este thường có mùi thơm dễ chịu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

C. Dầu ăn và dầu mỡ bôi trơn có thành phần nguyên tố khác nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Chất béo có 6 nguyên tử oxi trong phân tử.

Câu 7. Tên gọi của (C17H35COO)3C3H5

A. tristearin. B. tripanmitin. C. triolein. D. trilinolein.

Câu 8. Trong công nghiệp, để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn hoặc bơ nhân tạo, thực hiện phản ứng nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. hiđro hóa (Ni, to). B. xà phòng hóa. C. làm lạnh. D. cô cạn ở nhiệt độ cao.

Câu 9. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là

A. Cn(H2O)n. B. Cn(H2O)m. C. CnH2nOm. D. CnH2mO2.

Câu 10. Loại cacbohiđrat nào sau đây không tan trong nước?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. glucozơ. B. saccarozơ. C. fructozơ. D. xenlulozơ.

Câu 11. Chất nào sau đây không bị thủy phân?

A. triolein. B. tinh bột. C. saccarozơ. D. fructozơ.

Câu 12. Polisaccarit X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Đun nóng chất X với axit H2SO4 loãng thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. X có phản ứng tráng bạc. B. Y tác dụng với H2 tạo sobitol.

C. X hòa tan được Cu(OH)2 trong nước. D. Y không tan trong nước.

Câu 13. Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số CTCT của X là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14. Xà phòng hóa 2,64 gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 2,46 gam. B. 2,64 gam. C. 2,68 gam. D. 2,86 gam.

Câu 15. Cho 11,1 gam este no, đơn chức E tác dụng hết với 150ml dung dịch NaOH 1M thu được 10,2 gam muối. Tên gọi của este E là

A. metyl fomat. B. etyl axetat. C. etyl fomat. D. metyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16. Khối lượng etyl fomat thu được khi đun nóng 57,5 gam axit fomic với 55,2 gam etanol (H = 60%) là

A. 55,5 gam. B. 53,28 gam. C. 92,5 gam. D. 52,8 gam.

Câu 17. Khi thủy phân chất béo X thu được glixerol và hỗn hợp 2 axit C17H35COOH và C17H33COOH có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1. Số CTCT của X là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo cần vừa đủ 600ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 17,8 gam muối. Giá trị của m là

A. 17,80 gam. B. 17,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Vị ngọt của nước mía là do đường saccarozơ.

C. Trong y học, glucozơ dùng làm thuốc tăng lực (huyết thanh glucozơ) cho người bị bệnh.

D. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh do sự đồng hóa khí CO2.

Câu 20. Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 10,8 kg glucozơ. Tính khối lượng của Ag bám vào gương, biết hiệu suất phản ứng đạt 95%?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12,312 kg. B. 23,223 kg. C. 14,234 kg. D. 15,768 kg.

Câu 21. Khi đốt cháy hoàn toàn 3,51 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ cần vừa đủ 0,12 mol O2, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 1,80. B. 2,07. C. 2,70. D. 3,60.

Câu 22. Cho sơ đồ phản ứng: Este X (C4H6O2) (Y) (Z) C2H3O2Na.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chất X là

A. CH3COOCH2CH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH=CHCH3.

Câu 23. Hai este X, Y (chứa vòng benzen) có cùng CTPT là C9H8O2. Biết X tác dụng với xút cho một muối và một anđehit; Y tác dụng với xút dư cho hai muối và nước. Các muối thu được đều có phân tử khối lớn hơn của natri axetat. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

A. C6H5COOCH=CH2; CH3CH2COOC6H5. B. HCOOCH=CHC6H5; CH2=CHCOOC6H5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. C6H5COOCH=CH2; HCOOC6H4CH=CH2. D. C6H5COOCH=CH2; CH2=CHCOOC6H5

Câu 24. X là hỗn hợp gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong lượng vừa đủ 120ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,16 gam một muối duy nhất và 4,56 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. CTCT của 2 este và giá trị của m là

A. HCOOCH3, HCOOC2H5 và 8,4 gam. B. HCOOCH3, HCOOC2H5 và 7,92 gam.

C. CH3COOCH3, CH3COOC2H5 và 8,4 gam. D. CH3COOCH3, CH3COOC2H5 và 7,92 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25. Cho sơ đồ phản ứng:

(1) polime thiên nhiên (A) + H2O (B). (2) Saccarit (D) + H2O (B) + (E).

(3) (B) + H2 sobitol. (4) (B) 2(F) + 2(G).

(5) (G) + O2 (H) + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết polime A là chất rắn hình sợi. Nhận xét đúng

A. D có phản ứng tráng bạc. B. E phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo sobitol.

C. Trong tự nhiên, F được tổng hợp từ polime A. D. G phản ứng được với H tạo ra metyl axetat.

Câu 26. Tính khối lượng gạo nếp phải dùng để lên men (hiệu suất cả quá trình là 60%) thu được 460ml cồn 50o. Cho biết tỉ lệ tinh bột trong gạo nếp là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 357 gam. B. 675 gam. C. 433 gam. D. 633 gam.

Câu 27. Cho các phát biểu sau:

(1) Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.

(2) Dung dịch I2 làm hồ tinh bột chuyển sang màu xanh tím.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Tơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ và axit nitric đặc.

(4) Triolein dễ bị ôi thiu (oxi hóa) trong không khí hơn tristearin.

(5) Trong công nghiệp, saccarozơ dùng để pha chế một số loại dược phẩm.

(6) Mỡ bò, dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

Câu 28. Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn hợp 2 axit béo. Nếu đốt cháy hoàn toàn a mol X thì thu được 12,32 lít CO2 (đktc) và 8,82 gam H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 40ml dung dịch Br2 1M. Hai axit béo đó là

A. axit panmitic và axit linoleic. B. axit panmitic và axit oleic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. axit stearic và axit linoleic. D. axit stearic và axit oleic.

Câu 29. Cho m gam hỗn hợp E gồm este đơn chức X este hai chức, mạch hở Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất . Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 và H2O bằng 1,36 mol. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thoát ra 1,792 lit khí (đktc); Biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,4 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y có trong E gần nhất với

A. 62%. B. 71%. C. 65%. D. 66%.

Câu 30. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 1: Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 2 ml etyl axetat.

Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả 2 ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sau bước 2, chất lỏng trong ống thứ nhất phân lớp, chất lỏng trong ống thứ hai đồng nhất.

(b) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.

(c) Sau bước 3, sản phẩm thủy phân trong cả hai ống nghiệm đều tan tốt trong nước.

(d) Ở bước 3, có thể thay thế việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm.

Số phát biểu đúng

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

———-HẾT———

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT GIAO THỦY

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA LỚP 12

Câu

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ghi chú

1

B

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

3

A

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

5

C

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

7

A

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

9

B

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

11

D

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

13

D

14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

15

C

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

17

C

18

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

19

A

20

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

21

B

22

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

23

D

24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

25

B

26

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

27

A

28

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

29

A

30

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

———-HẾT———

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

GIỮA HỌC KÌ I

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *