dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Lương Thế Vinh

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Lương Thế Vinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Họ, tên thí sinh:……………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số báo danh:…………………………………………..

MÔN: HÓA HỌCLỚP 12

Thời gian làm bài: 50 phút

Mã đề thi: 132

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Cho H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, K=39, Ca=40; Ag=108)

Câu 1: Số đồng phân amin bậc II ứng với CTPT C5H13N là

A. 4. B. 6. C. 8. D. 7.

Câu 2: Hợp chất (C17H33COO)3C3H5 có tên gọi là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. trilinolein. B. tripanmitin. C. triolein. D. tristearin.

Câu 3: Khi nói về amino axit, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Amino axit là hợp chất tạp chức, trong phân tử có nhóm –COOH và 1 nhóm-NH2.

B. Trong dd, amino axit tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Lysin thuộc loại α- amino axit.

D. Axit glutamic dùng làm thuốc hỗ trợ thần kinh.

Câu 4: Khi nhỏ nước brom vào ống nghiệm đựng anilin thấy

A. kết tủa trắng. B. kết tủa nâu đỏ. C. khí bay ra. D. tạo thành dd đồng nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Khi nói về amin, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tất cả các amin đều độc.

B. Anilin là chất lỏng, không màu, tan ít trong nước.

C. Tất cả các amin đều có tính bazo mạnh hơn NH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Tính bazo của điphenylamin mạnh hơn tính bazo của triphenylamin.

Câu 6: Dung dịch nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu đỏ?

A. Lysin. B. Anilin. C. Axit amino axetic. D. Axit glutamic.

Câu 7: Hợp chất NH2-CH(CH3)-COOH có tên gọi không đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Alanin. B. Axit α- amino propionic.

C. Axit 2- amino propanoic. D. Anilin.

Câu 8: Chất nào sau đây không phải là este?

A. CH3COOCH3. B. CH3COONH3CH3. C. CH3OCOH. D. (C17H35COO)3C3H5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Số đồng phân este có phản ứng ứng tráng bạc ứng với CTPT C4H8O2

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 10: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

A. Glucozo. B. Xenlulozo. C. Saccarozo. D. Chất béo.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Glucozo. B. Fructozo. C. Tinh bột. D. Saccarozo.

Câu 12: Khi thực hiện phản ứng este hóa giữa CH3COOH và CH3CH2OH ở điều kiện thích hợp thu được este có tên gọi là

A. etyl fomat. B. etyl axetat. C. metyl fomat. D. metyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Este nào sau đây có mùi thơm chuối chín?

A. benzyl axetat. B. etyl butirat. C. isoamyl axetat. D. etyl propionat.

Câu 14: Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol triolein trong dd KOH thu được 1 mol C3H5(OH)3

A. 3 mol C17H35COONa. B. 3 mol C17H33COOK.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 3 mol C17H33COONa. D. 3 mol C17H35COOK.

Câu 15: Khi thủy phân chất béo luôn thu được

A. muối axit béo. B. xà phòng. C. axit béo. D. glixerol.

Câu 16: Amino axit nào có phân tử khối bằng 117?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Glyxin. B. Alanin. C. Valin. D. Phenyl alanin.

Câu 17: Khi nói về cacbohidrat, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi thủy phân saccarozo thu được hai loại monosaccarit.

B. Xenlulozo và tinh bột là đồng phân của nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột không tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Là hợp chất hữu cơ đơn chức.

Câu 18: Khi nói về chất béo, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Chất béo còn có tên gọi khác là triglixerit.

C. Chất béo lỏng chứa chủ yếu gốc axit béo không no.

D. Khi hidro hóa hoàn toàn tristearin thu được triolein.

Câu 19: Hợp chất X có CTCT: C6H5-NH2 ( trong đó C6H5 là vòng benzen). Tên gọi nào sau đây không đúng tên gọi của X?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Benzylamin. B. Anilin. C. Benzenamin. D. Phenylamin.

Câu 20: Số nguyên tử H trong phân tử saccarozo là

A. 11. B. 12. C. 22. D. 6.

Câu 21: Thực hiện phản ứng este hóa 12 gam axit axetic với 9,6 gam ancol metylic trong dd H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp, với hiệu suất 80% . Khối lượng este thu được là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 22,0. B. 20. C. 14,08. D. 11,84.

Câu 22: Đun nóng hh gồm glixerol và 3 axit béo trong H2SO4 đặc. Số đồng phân tri este tối đa thu được là

A. 12. B. 3. C. 9. D. 18.

Câu 23: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam etyl axetat trong 250 ml dd KOH 1M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 18,4. B. 19,6. C. 22,4. D. 16,4.

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X thu được N2, 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam nước. CTPT của X là

A. C2H5N. B. C4H9N. C. C3H9N. D. C3H9N2

Câu 25: Cho m gam fructozo tác dụng hết với lượng dư AgNO3/dd NH3, đun nóng thu được 21,6 gam bạc. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 36. B. 18. C. 54. D. 27.

Câu 26: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp các triglixerit cần 300 ml dd KOH 1M. Sau phản ứng thu được dd có chứa 93,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 89,0. B. 86,0. C. 80,6. D. 88,4.

Câu 27: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của mỗi giai đoạn là 90%. Toàn bộ lượng khí CO2 thu được hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 lấy dư, sau phản ứng thu được 38 gam kết tủa. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 38,0. B. 34,2. C. 43,2. D. 56,7.

Câu 28: Cho 15 gam glyxin tác dụng hết với dd NaOH lấy dư, sau phản ứng khối lượng muối thu được là

A. 19,4. B. 23,0. C. 22,6. D. 21,4.

Câu 29: Hỗn hợp X gồm 15 gam glyxin và 14,7 gam axit glutamic. Cho hỗn hợp X vào dd có chứa 0,2 mol KOH được dd Y. Cho dd Y tác dụng hết với dd HCl dư được dd Z. Cô cạn dd Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 44,55. B. 52,34. C. 55,55. D. 50,15.

Câu 30: Hiđro hóa hoàn toàn 42,9 gam chất béo X cần dùng 0,1 mol H2 (xúc tác Ni, t0) thu được chất béo Y no. Xà phòng hóa toàn bộ Y cần dùng 150 ml dung dịch NaOH 1M. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y cần dùng a mol O2. Giá trị của a là

A. 3,925. B. 7,85. C. 6,65. D. 7,75.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các amin bằng lượng oxi vừa đủ, sau phản ứng thu được 6,6 gam CO2; 2,7 gam H2O và 0,672 lít khí N2 (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp amin trên tác dụng với dd HCl lấy dư thì khối lượng muối thu được là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5,13. B. 12,33. C. 4,65. D. 5,63.

Câu 32: Cho 15,96 gam aminoaxit X (trong phân tử có 1 nhóm –NH2) tác dụng vừa đủ dd HCl. Sau phản ứng thu được dd có chứa 20,34 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

A. 9. B. 5. C. 11. D. 7.

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 17,1 gam hỗn hợp gồm glucozo, saccarozo, xenlulozo bằng lượng oxi vừa đủ thu được CO2 và 9,9 gam H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 lấy dư, sau phản ứng thì khối lượng kết tủa thu được là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 62 gam. B. 65 gam. C. 55 gam. D. 60 gam.

Câu 34: Kết quả thí nghiệm các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hiện tượng

X, Y

Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y

Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng

Kết tủa bạc trắng sáng

Z

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nước Br2

Kết tủa trắng

T

Dung dịch phenolphtalein

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Màu hồng

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ. B. Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin.

C. Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin. D. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn m gam este đơn chức X thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Mặt khác để xà phòng hóa hoàn toàn m gam este trên cần 100 ml dd KOH 0,5M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 4,9 gam muối. Tên gọi của X là

A. etyl fomat. B. etyl axetat. C. metyl axetat. D. etyl propionat.

Câu 36: Cho các phát biểu sau:

(1) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Các este no, đơn chức khi thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

(3) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(4) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, đun nóng), thu được tripanmitin.

(5) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(6) Trong dd glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng.

Số phát biểu đúng

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 37: Cho 0,2 mol hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m+3 O2N) đều mạch hở tác dụng vừa đủ với 0,25 mol NaOH, đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ gồm 21,25 gam hỗn hợp Z gồm hai muối và 5,5 gam hỗn hợp hai khí làm quỳ tím ẩm hóa xanh có tỉ khối so với H2 là 13,75. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 57,88%. B. 40,09%. C. 77,18%. D. 64,69%.

Câu 38: Tiến hành phản ứng xà phòng hóa theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ: 1 gam mỡ lợn và 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh (quá trình đun, có cho vào hỗn hợp vài giọt nước cất) trong thời gian 8 – 10 phút.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 3: Rót vào hỗn hợp 5 ml dung dịch NaCl bão hòa , khuấy nhẹ, sau đó để nguội hỗn hợp.

Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau:

(a) Ở bước 1, Có thể thay mỡ lợn bằng dầu dừa.

(b) Vai trò của nước cất ở bước 2 là để tách muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Thêm dung dịch NaCl bão hoà để làm tăng hiệu suất phản ứng.

(d) Sau bước 3, hỗn hợp tách thành hai lớp: phía trên là chất rắn màu trắng, phía dưới là chất lỏng đồng nhất

(e) Trong công nghiệp phản ứng trên được dùng để sản xuất xà phòng và glixerol.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 18,48 gam CO2. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,05 mol H2 (xúc tác Ni, t0) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 10,93. B. 10,83. C. 15,60. D. 15,88.

Câu 40: Hỗn hợp X gồm Alanin. Glyxin, axit Glutamic và axit metacrylic. Hỗn hợp Y gồm etilen, propen và etylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì tổng số mol O2 cần là 1,14 mol thu được H2O; 0,1 mol N2 và 0,91 mol CO2. Mặt khác a mol X tác dụng vừa đủ với V( ml) dd KOH 1M và NaOH 1,5M . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Giá trị của V là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 200. B. 100. C. 150. D. 120.

———————————————–

———– HẾT ———-

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

ĐÁP ÁN MÃ 132 MA TRẬN ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ 1

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *