dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Quất Lâm

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Quất Lâm

I. MA TRẬN ĐỀ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.Mục đích của đề kiểm tra:

Đánh giá kết quả học tập của HS theo các chuẩn kiến thức, kĩ năng (được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT) của chương este-lipit, cacbohiđrat, amin-amino axit-peptit-protein.

2.Hình thức kiểm tra :

– Hình thức kiểm tra của đề kiểm tra 50 phút theo hình thức TNKQ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I LỚP 12

Hình thức : TNKQ

Ma trận đề thi 8 tuần học kì 1

Tên chủ đề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nội dung kiến thức

Số câu

Biết

Hiểu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng

Vận dụng cao

Este

Khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý, ứng dụng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

3

0

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

Tính chất hóa học, điều chế

6

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

1

0

Bài tập tính theo phương trình, xác định công thức

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

0

2

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

Bài tập hỗn hợp

3

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

0

3

Lipit – chất béo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khái niệm lipit – chất béo, gọi tên, công thức, tính chất hóa học

2

1

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

0

Bài tập tính toán

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

0

1

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cacbohidrat

Khái niệm, phân loại, công thức, danh pháp, tính chất vật lí, điều chế

3

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

0

0

Tính chất hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

3

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

Bài tập

6

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

1

1

Amin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khái niệm, đồng phân, danh pháp, phân loại, tính chất vật lí

2

2

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

0

Tính chất hóa học

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

3

0

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài tập

1

0

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

0

Tổng số câu

40

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

16

12

8

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. ĐỀ

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM

ĐỀ CHÍNH thứcththTHỨC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn:Hóa học – lớp 12 THPT

(Thời gian làm bài: 50 phút.)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề khảo sát gồm 03 trang

Cho: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Ag = 108

Câu 41: Chất tạo ra phản ứng màu với hồ tinh bột là

A. H2. B. HCl. C. I2. D. O2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 42: Amin bậc hai là

A. C6H5NHCH3. B. CH3CH2NH2. C. CH3CH(CH3)NH2. D. (CH3)3N.

Câu 43: Số đồng phân este của axit fomic cùng công thức phân tử C4H8O2

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 44: Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

A. saccarozơ. B. tinh bột. C. glucozơ. D. etyl axetat.

Câu 45: Số nguyên tử hiđro trong phân tử glucozơ là

A. 22. B. 6. C. 11. D. 12.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 46: Số nguyên tử C trong tristearin là

A. 54. B. 57. C. 51. D. 55.

Câu 47: Trong các amin dưới đây, amin nào có tính bazơ mạnh nhất ?

A. NH3 B. C6H5NH2 C. (CH3)2NH D. (C6H5)2NH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 48: Công thức cấu tạo thu gọn của xenlulozơ là

A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H8O2(OH)3]n. C. [C6H5O2(OH)3]n. D. [C6H7O3(OH)3]n.

Câu 49: Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. dung dịch Brom. B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. dung dịch NaOH. D. AgNO3/NH3, đun nóng.

Câu 50: Vinyl axetat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH=CH2. C. C2H5COOCH3 D. CH2=CH-COOCH3

Câu 51: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. quang hợp B. este hóa C. sự lên men D. xà phòng hóa

Câu 52: Este có mùi thơm của chuối chín là

A. isoamylfomat B. isoamylaxetat C. butylpropionat D. etylaxetat

Câu 53: Glucozơ tác dụng H2 ( xt Ni, t0) tạo ra

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. fructozơ B. axit glutamic C. axit hexanoic D. sobitol

Câu 54: Chất không tan trong nước lạnh nhưng trong nước nóng tạo dung dịch keo là

A. glucozơ. B. saccarozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ.

Câu 55: Cho các chất: CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOCH3. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCOOCH3. B. C2H5OH. C. CH3COOH. D. CH3COOCH3.

Câu 56: Saccarozơ thuộc loại:

A. đisaccarit. B. đa chức. C. monosaccarit. D. polisaccarit.

Câu 57: Cho các chất phenylamin, glucozơ, metylamin, axit axetic. Dung dịch chất nào làm đổi màu quỳ tím sang xanh?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. axit axetic. B. metylamin. C. glucozơ. D. phenylamin.

Câu 58: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 10,5 gam X trong dung dịch KOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 14,70 gam. B. 14,35 gam. C. 17,15gam D. 11,90 gam.

Câu 59: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit metacrylic là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. metyl acrylat. B. etyl acrylat. C. etyl metacrylat. D. metyl metacrylat.

Câu 60: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Trong công thức của este RCOOR’, R chỉ có thể là gốc hiđrocacbon.

B. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thuận nghịch.

D. Phản ứng giữa ancol với axit cacboxylic được gọi là phản ứng thủy phân.

Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Glucozơ màu trắng, ít tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc α-glucozơ.

C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

D. Nồng độ glucozơ trong máu người bình thường hầu như không đi khoảng 1%.

Câu 62: Xà phòng hóa hoàn toàn a mol triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được a mol glixerol và

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3a mol natri oleat. B. 3a mol axit oleic. C. a mol natri oleat. D. a mol axit oleic.

Câu 63: Este X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối là natri phenolat và natri fomat. X có công thức là

A. C6H5-COO-CH3. B. C6H5-OOC-C2H5. C. CH3-COO-C6H5 D. H-COO-C6H5.

Câu 64: Lên men hoàn toàn 22,5 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5,60. B. 11,20. C. 8,96. D. 14.

Câu 65: Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch chất X, lắc nhẹ, thấy có kết tủa trắng. Chất X là

A. glixerol B. axit axetic C. etanol D. anilin

Câu 66: Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, benzyl fomat, vinyl fomat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 67: Cá có mùi tanh là do trong cá có chứa một số chất amin có mùi vị tanh. Để khử mùi tanh của cá, khi làm cá người ta thường ngâm cá một vài phút trong

A. nước vôi B. giấm ăn C. nước vo gạo D. nước sạch

Câu 68: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 27 gam Ag. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 40,50. B. 11,25. C. 22,50. D. 45,00.

Câu 69: Cho axit axetic tác dụng với ancol etylic dư (H2SO4 đặc, to), kết thúc thí nghiệm thu được 0,03 mol etyl axetat với hiệu suất phản ứng là 60%. Vậy số mol axit axetic đã phản ứng là

A. 0,05 mol B. 0,015 mol C. 0,018 mol D. 0,03 mol

Câu 70: Cho sơ đồ phản ứng :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) X + O2 axit cacboxylic Y;

(2) X + H2 ancol Y2;

(3) Y1 + Y2 Y3 + H2O

Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. anđehit axetic. B. anđehit acrylic. C. anđehit metacrylic. D. anđehit propionic.

Câu 71: Xà phòng hóa 17,6 gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,4M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 20,8 gam B. 17,12 gam C. 6,56 gam D. 16,4 gam

Câu 72: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo HNO3). Để thu được 148,5 gam xenlulozơ trinitrat thì thể tích dung dịch HNO3 40%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

( D = 1,5 g/ml) cần dùng là:

A. 157,5 ml. B. 375ml . C. 262,5 ml D. 152,5ml

Câu 73: Cho các chất và dung dịch sau: vinylaxetat, etylacrylat, benzen, dung dịch glucozơ, dung dịch fructozơ, dung dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br2

A. 5 B. 3. C. 4 D. 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 74: Cho 14,75 gam amin no, mạch hở, đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl dư, thu được 23,875 gam muối. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

A. 3. B. 8. C. 4. D. 2.

Câu 75: Cho m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và a gam hỗn hợp muối của axit oleic và axit stearic. Hiđro hóa m gam X cần dùng 0,02 mol H2 (xúc tác Ni, to), thu được triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Giá trị của a là

A. 38,60. B. 36,24. C. 36,68. D. 38,20.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 76: Cho m gam gạo chứa 10% tạp chất trơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất mỗi giai đoạn lần lượt là 80% và 75%. Lượng CO2 sinh ra cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 15,76 gam kết tủa và dung dịch X. Lọc bỏ kết tủa và đun nóng dung dịch X lại thu thêm được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 36,00. B. 72,00. C. 12,96. D. 144,00.

Câu 77: Đốt cháy hoàn toàn 6,84 gam hỗn hợp X gồm tinh bột, metylfomat, glucozơ, saccarozơ cần vừa đủ 5,376 lít O2 (đktc) rồi hấp thụ hết sản phẩm vào bình chứa dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng sau phản ứng giảm m gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Giá trị của m là

A. 31,52. B. 17,00. C. 32,76. D. 14,52.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 78: Cho các sơ đồ phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y;

(2) F + NaOH → X + Z;

(3) Y + HCl → T + NaCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; E và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME< MF< 175.Cho các phát biểu sau:

(a) Nhiệt độ sôi của E thấp hơn nhiệt độ sôi của CH3COOH

(b) Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

(c) Hai chất E và T có cùng công thức đơn giản nhất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

(e) Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 79: Điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm được mô tả theo hình vẽ sau :

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Quất Lâm 1

Cho các phát biểu sau:

(a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp (77°C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) H2SO4 đặc vừa làm chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước.

(c) Etyl axetat qua ống dẫn dưới dạng hơi nên cần làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ.

(d) Khi kết thúc thí nghiệm, cần tắt đèn cồn trước khi tháo ống dẫn hơi etyl axetat.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 80: Khi thủy phân hết 3,28 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở thì cần vừa đủ 0,05 mol NaOH, thu được một muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hết Y trong O2 dư, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 1,71. B. 3,06. C. 1,26. D. 2,16.

———– HẾT ———-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT QUẤT LÂM

(Đáp án gồm 2 trang)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: HÓA HỌC 12 NĂM HỌC 2020-2021

Mã 132

Mã 209

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mã 357

Mã 485

Câu 1

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

B

A

Câu 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

A

D

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3

A

B

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

Câu 4

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

D

Câu 5

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

B

B

Câu 6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

B

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7

C

D

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

Câu 8

A

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

Câu 9

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

C

C

Câu 10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

C

D

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11

D

B

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

Câu 12

B

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

Câu 13

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

D

Câu 14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15

C

A

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

Câu 16

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

Câu 17

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

D

Câu 18

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

D

B

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19

D

D

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

Câu 20

B

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

Câu 21

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

A

D

Câu 22

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

A

D

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23

D

D

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

Câu 24

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

C

Câu 25

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

A

Câu 26

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27

B

A

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

Câu 28

C

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

Câu 29

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

B

C

Câu 30

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

D

C

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31

C

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

Câu 32

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

C

Câu 33

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

B

Câu 34

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

A

C

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 35

A

C

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

Câu 36

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

Câu 37

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

A

Câu 38

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

D

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 39

B

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

Câu 40

D

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

GIỮA HỌC KÌ I- HOÁ HỌC 12

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *