dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Du

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Du

SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CỤM CÁC TRƯỜNG THPT

HUYỆN NAM TRỰC

MA TRẬN THI THỬ TN THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi môn:KHTN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Môn thi thành phần: Hóa học

Thời gian làm bài:50 phút; không kể thời gian giao đề

Chủ đề

Tỉ lệ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhận biết

(LT)

Thông hiểu

(LT/BT)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng

(LT/BT)

Vận dụng cao

(LT/BT)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng

(LT/BT)

Lớp 11

Số câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

0

0

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3(3/0)

Số điểm

0,75

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

0

0,75

Este- chất béo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số câu

3

1(0/1)

1(0/1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1(0/1)

6(3/3)

Số điểm

0,75

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

1,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cacbohidrat

Số câu

1

1(0/1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

0

3(2/1)

Số điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75

Amin-aminoax-peptit- protein

Số câu

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1(0/1)

0

1(0/1)

5(3/2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số điểm

0,75

0,25

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

1,25

Polime

Số câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1(1/0)

0

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2(2/0)

Số điểm

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

0

0,5

Đại cương kim loại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số câu

5

3(1/2)

1(0/1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

9(6/3)

Số điểm

1,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75

0,25

0

2,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kim loại IA-IIA-Al và hợp chất

Số câu

3

2(1/1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

1(0/1)

6(4/2)

Số điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75

0,5

0

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,50

Tổng hợp vô cơ

Số câu

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

2(2/0)

1(1/0)

3(3/0)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số điểm

0

0

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,75

Tổng hợp hữu cơ

Số câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0

1(1/0)

1(1/0)

0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2(2/0)

Số điểm

0

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0

0,5

Tổng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số câu

20(20/0)

10(4/6)

6(4/2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4(1/3)

40(29/11)

Số điểm

5,00

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,50

1,50

1,00

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH

CỤM CÁC TRƯỜNG THPT

HUYỆN NAM TRỰC

ĐỀ CHÍNH THỨC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: Hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 50 phút;

(40 câu trắc nghiệm)

H

Mã đề thi: 101

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ọ, tên thí sinh: ……………………………………………………………………….

Số báo danh: ……………………………………………………………………………..

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 41: Thành phần chính của đá vôi là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. MgCO3. B. Na2CO3. C. CaCO3 . D. K2CO3.

Câu 42: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được sản phẩm là

A. HCOOH. B. CH3OH. C. CH3COOH. D. CH3CH2OH.

Câu 43: Chất được sử dụng làm phân đạm là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaCl. B. (NH2)2CO. C. KCl. D. Ca(H2PO4)2.

Câu 44: Oxit nào sau đây bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao ?

A. K2O. B. CaO. C. Fe2O3. D. Al2O3.

Câu 45: Dãy các kim loại đều khử dễ dàng nước ở điều kiện thường tạo dung dịch bazơ là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Be, K. B. Na, Ca. C. Mg, Ba. D. Al, Mg.

Câu 46: Etilen là khí có tác dụng làm quả chín nhanh hơn, nó cũng là nguyên liệu tổng hợp chất dẻo polietilen. Công thức phân tử của etilen là

A. CH4. B. C6H6. C. C2H4. D. C2H2.

Câu 47: Số nguyên tử hiđro trong phân tử saccarozơ là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6. B. 22. C. 11. D. 12.

Câu 48: Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.

B. Este isoamyl axetat có mùi dầu chuối.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Metyl acrylat, tripanmitin, tristearin đều là este.

D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.

Câu 49: Cu và CuO đều tan được trong dung dịch

A. HCl . B. HNO3. C. AgNO3. D. Fe(NO3)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 50: Kim loại tan được trong dung dịch kiềm dư là

A. Mg B. Fe C. Cu D. Al

Câu 51: Công thức phân tử của metylamin là

A. CH5N. B. C2H8N2. C. C2H7N. D. CH3NHCH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 52: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Na B. Ba C. Mg D. Cu

Câu 53: Trong các loại tơ dưới đây, tơ nào là tơ nhân tạo ?

A. Tơ visco. B. Tơ capron. C. Nilon -6,6. D. Tơ tằm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 54: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol ?

A. Metyl fomat. B. Metyl axetat. C. Tristearin. D. Benzyl axetat.

Câu 55: Số nguyên tử nitơ trong phân tử Ala-Gly-Gly là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 56: Chất nào sau đây có phân tử khối bằng 117 ?

A. Alanin. B. Lysin. C. Valin. D. Axit glutamic.

Câu 57: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl propionat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. propyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 58: Để bảo vệ vỏ tàu thép bằng phương pháp điện hóa người ta dùng kim loại

A. Na. B. Cu. C. Zn. D. Ag.

Câu 59: Trộn bột kim loại X với một loại oxit của sắt (gọi là hỗn hợp tecmit). Hỗn hợp này được dùng để hàn đường ray xe lửa. Kim loại X là

A. Ba. B. Cu. C. Zn . D. Al.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 60: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất ?

A. Al B. Cu C. Ag D. Fe

Câu 61: Chất X tác dụng được với dung dịch HCl, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra kết tủa. X là

A. NaHCO3. B. Ca(HCO3)2. C. NaNO3. D. BaCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 62: Cho các phát biểu sau:

(a) Muối mononatri glutamat được dùng làm bột ngọt.

(b) Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chất béo.

(c) Saccarozơ dễ bị thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Để rửa sạch anilin bám trong ống nghiệm ta dùng dung dịch HCl loãng.

Số phát biểu đúng là:

A. 1 . B. 4 C. 3 D. 2

Câu 63: Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 7,2. B. 10,2. C. 14,4. D. 5,1.

Câu 64: Hòa tan hoàn toàn m gam nhôm trong dung dịch KOH dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 lít khí (đo ở đktc). Giá trị của m là

A. 5,40. B. 2,70. C. 4,05. D. 8,10.

Câu 65: Cho các polime sau: polietilen, poli(etylen terephtalat), tơ nitron, tơ nilon-6,6, cao su buna. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 66: Cho m gam glucozơ lên men thành 0,8 mol ancol etylic với hiệu suất 75%. Giá trị của m là

A. 72. B. 54. C. 96. D. 102.

Câu 67: Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 26,35 gam muối khan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 25,80. B. 20,60. C. 22,45. D. 20,85.

Câu 68: Khi điện phân với điện cực trơ 300 ml dung dịch CuSO4 0,1M với cường độ dòng điện 5A trong 6 phút 26 giây. Khối lượng catot tăng m gam. Giá trị của m là

A. 2,56 B. 0,64 C. 0,16 D. 1,28

Câu 69: Oxi hóa hoàn toàn 14,30 gam hỗn hợp bột các kim loại Mg, Al, Zn bằng oxi dư thu được 22,3 gam hỗn hợp oxit. Cho lượng oxit này tác dụng hết với dung dịch HCl thì lượng muối tạo ra là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 48,90 gam B. 36,60 gam C. 32,05 gam D. 49,80 gam

Câu 70: Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư thu được chất rắn X . Chất rắn X là

A. AgCl. B. Fe . C. AgCl, Fe . D. AgCl, Ag.

Câu 71: Cho 1 mol chất X (C9H8O4,chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 :2.

B. Chất Y có phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi.

D. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 :3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 72: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cu, FeO, CuOFe3O4 . Hòa tan hoàn toàn m gam X trong 550 ml dung dịch HNO3 2M. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc) và dung dịch chỉ chứa 80,6 gam muối. Giá trị của m gần nhất với

A. 29,50. B. 27,30. C. 24,90. D. 31,70.

Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 2,415 mol khí O2, thu được 1,71 mol CO2 và 1,59 mol H2O. Mặt khác a gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b

A. 26,58. B. 28,56. C. 27,42. D. 30,18.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 74: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(b) Hấp thụ hết 0,15 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH.

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 .

Câu 75: Cho các phát biểu:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Các nguyên tố ở nhóm IA đều là kim loại.

(b) Tính dẫn điện của kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe .

(c) Kim loại Na khử được ion Cu2+ trong dung dịch thành Cu.

(d) Nhôm bị ăn mòn điện hóa khi cho vào dung dịch chứa Na2SO4 và H2SO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.

(g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, sau phản ứng thu được Fe .

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 76: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1-2 ml dung dịch hồ tinh bột.

Bước 2: Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đó.

Bước 3: Đun nóng dung dịch trong ống nghiệm một lát.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 4: Làm nguội dung dịch trong ống nghiệm vừa đun ở bước 3 .

Cho các phát biểu sau:

(1) Dung dịch ở bước 1 có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam.

(2) Sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm có màu xanh tím.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Ở bước 3, màu xanh tím của dung dịch trong ống nghiệm bị nhạt dần hoặc mất màu.

(4) Sau bước 4, màu xanh tím của dung dịch trong ống nghiệm sẽ biến mất hoàn toàn.

(5) Ở bước 1, nếu thay tinh bột bằng glucozơ thì các hiện tượng thí nghiệm sau bước 2 vẫn xảy ra tương tự.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

C

0

âu 77: Rót từ từ dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp X chứa 1,5a mol Na2CO3 và 0,75a mol NaHCO3 ta có đồ thị như sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi số mol HCl là 4x thì dung dịch chứa 22,85 gam chất tan. Giá trị của a

A. 0,10. B. 0,15. C. 0,12. D. 0,20.

Câu 78: Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết π). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm XY cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và hỗn hợp ba muối, trong đó tổng khối lượng muối của hai axit no là a gam. Giá trị của a là:

A. 20,60. B. 12,36. C. 10,68. D. 13,20.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 79: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H11N3O6) và Y (C4H12N2O6). Cho 44,20 gam E tác dụng tối đa với 0,92 mol KOH, thu được chất hữu cơ Z đa chức, bậc một và dung dịch T. Cô cạn T thu được chất rắn M gồm các muối vô cơ. Nung M đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan.

Cho các phát biểu sau:

(a) Giá trị của m là 64,12.

(b) Chỉ có một công thức cấu tạo thỏa mãn của chất Y.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Cho X hoặc Y vào dung dịch H2SO4 loãng, đều có khí không màu thoát ra.

(d) Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 23,16 gam muối.

Số phát biểu sai

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 80: Hòa tan hoàn toàn hau chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V lít Z, đun nóng thu được n1 mol khí.

Thí nghiệm 2: Cho dung dịch H2SO4 dư vào V lít Z, thu được n2 mol khí không màu, hóa nâu ngoài không khí, là sản phẩm khử duy nhất.

Thí nghiệm 3: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào V lít Z, thu được n1 mol kết tủa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 = 6n2. Hai chất X, Y lần lượt là

A. NH4NO3 và FeSO4. B. NH4Cl và AlCl3.

C. NH4NO3 và FeCl3. D. (NH4)2SO4 và Fe(NO3)2.

———– HẾT ———-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mã 101

Đáp án

41

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

42

D

43

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

44

C

45

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

46

C

47

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

48

A

49

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

50

D

51

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

52

D

53

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

54

C

55

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

56

C

57

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

58

C

59

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

60

C

61

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

62

C

63

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

64

B

65

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

66

C

67

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

68

B

69

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

70

D

71

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

72

B

73

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

74

C

75

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

76

D

77

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

78

B

79

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

80

D

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

GIỮA HỌC KÌ I

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *