dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Phạm Văn Nghị

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Phạm Văn Nghị

SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II

NĂM HỌC 2020- 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Môn : Hóa học lớp 12 THPT

( Thời gian làm bài 50 phút )

Đề khảo sát gồm 7 trang

—————————————————————————————————————

MÃ ĐỀ : 103

Câu 1 :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Biết Y phản ứng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là ?

A.

0,1.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,2.

C.

0,25.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,15.

Câu 2 :

Tính chất nào không phải tính chất vật lý của este ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhẹ hơn nước, hòa tan tốt trong nước

B.

Có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol cùng cacbon

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các este thường có mùi thơm dễ chịu .

D.

Có khả năng hoàn tan được nhiều chất hữu cơ khác nhau

Câu 3 :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2

A.

HCOOH.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CHO.

C.

CH3COOH.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H5OH.

Câu 4 :

Bộ dụng cụ chiết dùng để tách hai chất lỏng X, Y được mô tả như hình vẽ:

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Phạm Văn Nghị 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nếu chất lỏng Y là nước cất, thì chất lỏng X là

A.

Dầu ăn.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ancol etylic.

C.

Axit axetic.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ancol metylic.

Câu 5 :

Anilin có công thức là ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C6H5NH2.

B.

CH3COOH .

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C6H5OH.

D.

CH3OH .

Câu 6 :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 28 gam dung dịch KOH 28%. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 25,68 gam chất lỏng X và chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và K2CO3, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 18,34 gam. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 13,888 lít khí H2 (đktc). Giá trị m gần nhất với ?

A.

10

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12

C.

14

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

Câu 7 :

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3COOCH3. Tên gọi của X là ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

propyl axetat

B.

metyl axetat

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

etyl axetat

D.

metyl propionat

Câu 8 :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng là 90%). Giá trị của m là ?

A.

10 kg

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21 kg

C.

30 kg

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

42 kg

Câu 9 :

Cho X, Y, Z và T là các chất khác nhau trong số bốn chất sau đây: C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất X Y Z T

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhiệt độ sôi (0C) 182,0 -33,4 16,6 184,0

pH (dung dịch nồng độ 0,1 8,8 11,1 11,9 5,4 mol/l)

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

T là C6H5NH2

B.

X là NH3

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Z là C2H5NH2

D.

Y là C6H5OH

Câu 10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

:

Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 0,2 mol X cần tối đa 0,3 mol NaOH trong dung dịch, thu được m gam hỗn hợp hai muối Y . Giá trị của m là

A.

19,8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

13,6.

C.

26,6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

37,4.

Câu 11

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau

 1. Mety amin cũng có mùi khai và tan nhiều trong nước.

 2. Các aminoaxit là chất rắn , kết tinh , có vị ngọt.

 3. Anilin không tan trong dung dịch HCl nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

.

 1. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển sang màu hồng .

 2. Phản ứng este hóa glyxin với ancol etylic cũng dùng xúc tác là axit H2SO4 đặc

Số phát biểu sai là ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.

2

B.

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.

5

D.

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12

:

Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử của Y là

?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.

85.

B.

45.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.

68.

D.

46.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13

:

Chất thuộc loại đisaccarit là ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

glucozơ.

B.

fructozơ.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

saccarozơ.

D.

xenlulozơ.

Câu 14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

:

Đốt cháy hoàn toàn a mol triglixerit X, thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 4a. Nếu thủy phân hoàn toàn X, thu được hỗn hợp gồm glixerol, axit oleic và axit stearic, số nguyên tử hiđro (H) trong X là ?

A.

108.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

102.

C.

106

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

104

Câu 15

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phát biểu nào sau đây sai ?

A.

Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì thu được sản phẩm có phản ứng tráng gương .

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Saccarozo không hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường .

C.

Xenlulozo trinitrat rất dễ cháy và nổ mạnh .

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp .

Câu 16

:

Trung hoà 0,1 mol amino axit X có 1 nhóm NH2 cần 200g dung dịch NaOH 4%. Cô cạn dung dịch thu được 16,3gam muối khan. Công thức của X là ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.

H2NCH2CH2COOH

B.

H2NCH2COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.

H2NCH(COOH)2

D.

H2NCH2CH(COOH)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17

:

Chất có phản ứng màu với dung dịch I2 là ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Fructozo .

B.

Glucozo.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Saccarozo .

D.

Tinh bột.

Câu 18

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

:

Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là ?

A.

C17H35COOH và glixerol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

C15H31COONa và etanol.

C.

C15H31COOH và glixerol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

C17H35COONa và glixerol.

Câu 19

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp X gồm một số amino axit (chỉ chứa nhóm chức COOH và NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 16:7. Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X cần vừa đúng 120 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác cho 10,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được m gam rắn. Giá trị của m là ?

A.

16,36

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13,84

C.

14,56

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14,20

Câu 20

:

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo ra 80 gam kết tủa. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.

54 gam.

B.

108 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.

96 gam.

D.

72 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21

:

Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H2N-CH2-COOH .

B.

HOOC-CH2CH(NH2)COOH .

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3–CH(NH2)–COOH .

D.

H2N–CH2-CH2–COOH .

Câu 22

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

:

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là ?

A.

CH3COONa và C2H5OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

CH3COONa và CH3OH.

C.

HCOONa và CH3OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

HCOONa và C2H5OH.

Câu 23

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là ?

A.

18,24 gam.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

18,38 gam.

C.

16,68 gam.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

17,80 gam.

Câu 24

:

Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.

phenol.

B.

este đơn chức.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.

ancol đơn chức.

D.

glixerol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25

:

Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[C6H7O3(OH)3]n.

B.

[C6H7O2(OH)3]n .

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[C6H8O2(OH)3]n.

D.

[C6H5O2(OH)3]n.

Câu 26

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

:

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A.

Ca(OH)2 trong NaOH, đun nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C.

AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

kim loại Na.

Câu 27

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan 6 gam glyxin vào 200 ml dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,15M thu được dung dịch X. Cho 6,8 gam NaOH tan hết trong dung dịch X được dung dịch Y. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là. ?

A.

15,04

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14,08

C.

12,84

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13,59

Câu 28

:

Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.

ancol etylic.

B.

fructozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.

glucozơ.

D.

glucozơ và fructozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29

:

Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C4H8O4 .

B.

C2H4O2.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C4H8O2 .

D.

C3H6O2 .

Câu 30

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

:

Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat và phenyl fomat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí hiđro (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là ?

A.

57,9.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

54,3.

C.

58,2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

52,5.

Câu 31

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A.

Đốt cháy este no đơn chức mạch hở được số mol CO2 bằng số mol H2O

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vinyl axetat không được điều chế từ axit và ancol tương ứng .

C.

Thủy phân phenyl axetat trong môi trường bazo được muối và ancol .

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong phản ứng este hóa , axit sulfuric đặc đóng vai trò vừa là chất xúc tác vừa là chất hút nước .

Câu 32

:

Cho sơ đồ chuyển hoá:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Triolein +H2 (xt) X (+NaOH) dung dch Y(+HCl) Z. Các chất

hữu cơ có trong Z là ?

A.

axit panmitic và glixerol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

axit oleic và glixerol.

C.

axit stearic và natri glixerat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

axit stearic và glixerol.

Câu 33

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chất A có CTPT là CxHyN có %mN = 31,11%. A phản ứng với HCl như sau: A + HCl

RNH3Cl. CTCT của A là ?

A.

C2H5NH2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

CH3CH(CH3)NH2

C.

CH3-NH-CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

CH3CH2CH2NH2

Câu 34

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là ?

A.

0,2M.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,3M.

C.

0,4M.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,1M.

Câu 35

:

Chất X có công thức phân tử C4H9O2N . Biết : X + NaOH → Y + CH3OH;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y + HCl (dư) → Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là ?

A.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH

C.

H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH

Câu 36

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là ?

A.

C2H5OH .

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3NH2 .

C.

C2H5NH2 .

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H2NCH2COOH

.

Câu 37

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch

A.

NaOH .

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaCl .

C.

Na2CO3 .

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCl .

Câu 38

:

Cho các phát biểu sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo , glucozo và hồ dán .

 2. Xenlulozo có dạng sợi , không tan trong etanol , benzene .

 3. Saccarozo là thực phẩm quan trọng của con người .

 4. Nhỏ vài giọt axit sunfuric đặc vào đường saccarozo thì nó bị than hóa

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 5. Trong tinh bột thì amilopetin thường chiếm tỉ lệ cao hơn amilozo

Số phát biểu đúng là ?

A.

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

4

C.

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.

2

Câu 39

:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng?

A.

trùng ngưng.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

thủy phân.

C.

tráng gương.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

hoà tan Cu(OH)2.

Câu 40

:

Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.

Etyl axetat .

B.

Etyl fomat .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.

Etyl propionat .

D.

Propyl axetat .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố : H= 1 ; O = 16 ; C = 12 ; Ca = 40 ; Na = 23 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; N = 14 ; K = 39 ; Ba = 137 ; Mg = 24

— Hết —

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

MÃ ĐỀ 103_GIỮA KÌ I

MÃ ĐỀ 105_GIỮA KÌ I

MÃ ĐỀ 106_GIỮA KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÃ ĐỀ 107_GIỮA KI I

MÃ ĐỀ 108_ GIỮA KÌ I

MÃ ĐỀ 109_GIỮA KÌ 1

MÃ ĐỀ 110_ GIỮA KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MATRAN_DAPAN_HÓA 12

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *