dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Trãi

Đề thi giữa học kì 1 môn hóa lớp 12 THPT Nguyễn Trãi

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT – NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

MÔN HÓA HỌC 12 – NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 50 phút

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(40 câu trắc nghiệm-gồm 4 trang)

Mã đề thi 201

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S= 32; Cl = 35,5;

Na = 23; Mg= 24; Al= 27; K = 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu = 64; Zn= 65; Ag = 108; Ba= 137;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 41: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. HCOOCH3. B. CH3COOC2H5 . C. CH3COOCH3 . D. C2H5COOCH3 .

Câu 42: Các loại dầu ăn như dầu lạc, dầu cọ, dầu vừng, dầu ô-liu,… có thành phần chính là

A. chất bột đường (cacbohiđrat). B. chất đạm (protein).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. chất béo. D. khoáng chất và vitamin.

Câu 43: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. Tinh bột. D. Fructozơ.

Câu 44: Khi thủy phân đến cùng xenlulozơ thì thu được sản phẩm là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Fructozơ. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Tinh bột.

Câu 45: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

A. 12. B. 10. C. 11. D. 6.

Câu 46: Quá trình quang hợp của cây xanh sinh ra khí O2 và tạo ra cacbohiđrat nào dưới đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Xenlulozơ. B. Saccarozơ. C. Tinh bột. D. Glucozơ.

Câu 47: Chất nào sau đây có nhiều trong cây mía, củ cải đường?

A. Tinh bột. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Glucozơ.

Câu 48: Chất nào sau đây không làm quỳ tím ẩm đổi màu?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Etylamin. B. Anilin. C. Axit glutamic. D. Lysin.

Câu 49: Amino axit nào có phân tử khối nhỏ nhất?

A. Glyxin. B. Alanin. C. Lysin. D. Valin.

Câu 50: Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H5NH2. B. CH3COOC2H5. C. HCOONH4. D. H2NCH2COOH.

Câu 51: Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên gọi là

A. valin. B. glyxin. C. lysin. D. alanin.

Câu 52: Thủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. CH3COOC2H5.

Câu 53: Đốt cháy hoàn toàn este X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Vậy X là

A. este hai chức no, mạch hở. B. este đơn chức, mạch hở, có một nối đôi.

C. este đơn chức, no, mạch hở. D. este đơn chức, có 1 vòng no.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 54: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, các axit stearic, oleic, panmitic là

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 55: Thủy phân hoàn toàn tripanmitin trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối có công thức là

A. C17H35COONa. B. C15H31COONa. C. C17H31COONa. D. C17H33COONa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 56: Thủy phân chất béo X trong dd NaOH thu được natrioleat và glixerol. Công thức của X là

A. (C17H33COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H31COO)3C3H5.

Câu 57: Ở điều kiện thường, X là chất rắn không màu, tan tốt trong nước. Thủy phân X nhờ tác dụng axit thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học và chất Z là đồng phân của Y . Chất X và Y lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. saccarozo và glucozơ. B. tinh bột và glucozơ.

C. xenlulozơ và saccarozơ. D. saccarozơ và fructozo.

Câu 58: Anilin phản ứng được với chất nào sau đây?

A. KCl. B. Na2CO3. C. HCl. D. NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 59: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử axit glutamic có hai nguyên tử oxi. B. Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng

C. Ở điều kiện thường, glyxin là chất lỏng. D. Phân tử Gly-Ala có một nguyên tử nitơ.

Câu 60: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Axit glutamic B. Metylamin C. Anilin D. Glyxin

Câu 61: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam Ag. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng a mol O2. Giá trị của a là

A. 1,24. B. 1,48. C. 1,68. D. 1,92.

Câu 62: Thủy phân hoàn toàn 4,4g etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch thu được số gam chất rắn là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,64 g B. 3,2 g C. 2,64 g D. 1,32 g

Câu 63: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm etyl axetat và phenyl axetat (tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 5,60. B. 6,40. C. 4,88. D. 3,28.

Câu 64: Thủy phân hoàn toàn 100ml dung dịch saccarozơ. 2M thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng hết với dung dịch AgNO/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 21,6 gam B. 43,2 gam C. 86,4 gam D. 32,4 gam

Câu 65: Cho m gam Ala-Gly tác dụng với dd HCl dư, sau phản ứng thu được 47,4 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 29,2. B. 14,6. C. 32,8. D. 16,4.

Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C4H9N B. C2H7N C. C3H7N D. C3H9N

Câu 67: Cho 0,027 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin vào 100 ml dung dịch HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 69 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit glutamic trong X là

A. 0,020. B. 0,025. C. 0,012. D. 0,015.

Câu 68: Phát biểu nào sau đây không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Anilin không làm đổi màu quỳ tím.

B. Dung dịch alanin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

C. Alanin là chất rắn ở điều kiện thường, có nhiệt độ nóng chảy cao.

D. Anilin là chất lỏng ở điều kiện thường, tan ít trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 69: Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag là :

A.4. B. 2. C.1. D.3

Câu 70: Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch glucozơ hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo phức chất màu xanh lam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Chất có nhiều trong khói thuốc lá gây hại cho sức khoẻ con người là heroin.

(c) Nhỏ dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, xuất hiện màu xanh tím.

(d) Cho dung dịch anilin vào nước brom, xuất hiện kết tủa trắng.

(e) Cho dung dịch fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được kết tủa bạc trắng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(f) Cho anilin vào nước cất, để yên thấy dung dịch phân lớp.

Số phát biểu đúng

A. 5 B. 4 C. 3 D. 6

Câu 71: Etyl axetat có công thức hóa học là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOC2H5 B. C2H5COOCH3. C. CH3COOCH3. D. CH2=CHCOOCH3.

Câu 72: Tiến hành thí nghiệm sau theo các bước sau:

Bước 1: Nhỏ vài giọt anilin vào ống nghiệm chứa 5 ml nước cất, lắc đều, sau đó để yên.

Bước 2: Nhỏ tiếp dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 3: Cho tiếp dung dịch NaOH loãng (dùng dư), đun nóng.

Cho các nhận định sau:

(a) Kết thúc bước 1, nhúng quỳ tím vào dung dịch thấy quỳ tím không đổi màu.

(b) Ở bước 2 thì anilin tan dần.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Kết thúc bước 3, thu được dung dịch trong suốt.

(d) Ở bước 1, anilin hầu như không tan, nó tạo vẩn đục và lắng xuống đáy.

(e) Ở thí nghiệm trên, nếu thay anilin bằng metylamin thì thu được kết quả tương tự.

Số nhận định đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 73: Cho 11,25 gam glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men là :

A. 70%. B. 75%. C. 80%. D. 85%.

Câu 74: Thủy phân 4,4 gam etyl axetat trong môi trường axit với hiệu suất 50%, thu được m gam sản phẩm hữu cơ. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,65. B. 4,85. C. 3,10. D. 4,40.

Câu 75: X là este của amino axit có công thức phân tử là C3H7O2N. Cho X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 1M, đun nóng thu được dung dịch Y và 3,2 gam chất hữu cơ Z. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 11,30. B. 14,10. C. 16,95. D. 11,70.

Câu 76: Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Ở nhiệt độ thường, tripanmitin là chất rắn.

(b) Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

(c) Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là một số chẵn.

(d) Tất cả các dung dịch amin đều có thể làm quỳ tím chuyển màu xanh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Muối natri của axit glutamic được ứng dụng làm mì chính.

(g) Trong y học, axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.

Số phát biểu đúng

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 77: Thực hiện phản ứng phản ứng điều chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình tự sau:

Bước 1: Cho 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic kết tinh và 2 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8-10 phút trong nồi nước sôi.

Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3-4 ml nước lạnh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(1) Phản ứng este hóa giữa ancol isomylic với axit axetic là phản ứng một chiều.

(2) Việc cho hỗn hợp sản phẩm vào nước lạnh nhằm tránh sự thủy phân.

(3) Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 2 lớp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Tách isoamyl axetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết.

(5). Este tạo ra sau bước 3 có mùi dầu chuối.

(6) Để thu được tinh dầu chuối đảm bảo chất lượng hơn, có thể thay axit axetic bằng giấm ăn lên men tự nhiên từ nếp cái hoa vàng.

. Số phát biểu đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 78: Hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z đều đa chức, no, mạch hở (MX < MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 5,7 gam E cần vừa đủ 5,488 lít khí O2, thu được 3,42 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 5,7 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được muối T (có mạch cacbon không phân nhánh) và hỗn hợp hai ancol (đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng). Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,72 gam H2O. Phân tử khối của Y

A. 118. B. 132. C. 146. D. 160.

Câu 79: Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2, là muối amoni của axit cacboxylic với amin) và chất hữu cơ Y (CmH2m+1O2N). Cho 26,15 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,31 mol KOH, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm ancol metylic, m gam hỗn hợp hai muối (trong đó có muối của một α-amino axit) và 5,376 lít hỗn hợp hai amin. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 28,81. B. 22,87. C. 31,19. D. 27,83.

Câu 80: Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa dầu thực vật sẽ cho ra bơ nhân tạo.

(b) Nước mía ép có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là một số chẵn.

(d) Các este đơn chức đều tham gia phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành một muối.

(e) Anilin không có tính bazơ nên dung dịch anilin không làm xanh quỳ tím.

Số phát biểu đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

HÓA 12 GHKI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *