Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa THPT Trần Văn Lan đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa THPT Trần Văn Lan đề số 3

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

HÓA HỌC 12 NĂM HỌC 2016 – 2017

* Hình thức trắc nghiệm 100%, đáp án làm trên giấy trắc nghiệm

* Số câu trắc nghiệm : 30 * Thời gian làm bài: 45 phút

* Nội dung: 5 chủ để: este- lipit, cacbohiđrat, amin – amino axit- peptit – protein, polime, đại

cương kim loại

Nội dung

Số câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Este

5

2

1

1

1

Lipit

2

1

1

Monosaccarit

2

1

1

Đisaccarit

2

1

1

Polisaccarit

2

1

1

Amin

2

1

1

Amino axit

2

1

1

Peptit, protein

2

1

1

polime

5

3

1

1

Tính chất của kim loại

3

1

1

1

Dãy điện hóa

1

1

Tổng hợp

2

1

1

Tổng số câu

30

12 (40 %)

6 (20%)

8 (26,66 %)

4 (13,33 %)

Số điểm

10 điểm

4 điểm

2 điểm

2,67 điểm

1,33 điểm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12

Môn: HÓA HỌC

Câu 1: Có thể chuyển hóa trực tiếp từ lipit lỏng sang lipit rắn bằng phản ứng

A. Tách nước B. Hidro hóa C. Đề hiđro hóa D. Xà phòng hóa

Câu 2: C4H8O2 có số đồng phân este là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 3: CH3COOCH=CH2 có tên gọi là

A. Metyl acrylat B. Vinyl axetat C. Metyl propionat D. Vinyl fomat

Câu 4: Khối lượng muối thu được khi cho 11,25 gam axit amino axetic (H2NCH2COOH) tác dụng hết với dung dịch axit HCl là (Cho C = 12, H = 1, O = 16, N = 14, Cl = 35,5) là

A. 10,15 gam. B. 15,15 gam. C. 11,15 gam. D. 16,725 gam.

Câu 5: : Đốt hoàn toàn 7,4 gam este đơn chất X thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của X là

A. C3H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C3H4O2

Câu 6: Glucozơ và fructozơ

A. Đều tạo dung dịch màu xanh thẫm với Cu(OH)2 B. Đều có nhóm chức -CHO trong phân tử

C. Là 2 dạng thù hình của cùng 1 chất D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

Câu 7: Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. dung dịch Br2 B. quỳ tím C. iot D. Na

Câu 8: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozo với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là (Cho C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108)

A. 21,6g B. 10,8g C. 32,4g D. 16,2g

Câu 9:Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron B. sợi bông và tơ visco

C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6 D. tơ visco và tơ nilon-6

Câu 10: Cho các chất sau: C6H5NH2 (1); CH3NH2 (2); NH3 (3). Trật tự tăng dần tính bazơ (từ trái qua phải) là

A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (1). C. (1), (3), (2). D. (3), (2), (1).

Câu 11: Cho 9 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl khối lượng muối thu được là (Cho C = 12, H = 1, N = 14, Cl = 35,5)

A. 0,85 gam. B. 7,65 gam. C. 16,3 gam. D. 8,1 gam.

Câu 12: PVC là chất rắn định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước,vải che mưa,… PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A.Vinyl clorua. B. Acrilonitrin C.Propilen. D.Vinyl axetat.

Câu 13: Nhóm CO-NH là

A. nhóm hiđroxyl. B. nhóm cacboxyl. C. nhóm peptit. D. nhóm cacbonyl.

Câu 14: Cho các chất sau: 1- CH3OH, 2- HCl, 3- NaOH, 4- Na2SO4, 5- NaCl. Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với

A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 1, 2, 3, 4. D. 1, 4, 5.

Câu 15: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. toluen (C6H5-CH3). B. stiren (C6H5-CH=CH2).

C. propen (CH2=CH-CH3). D. isopren (CH2=C(CH3)-CH=CH2).

Câu 16: Kim loại có các tính chất vật lý chung là

A. tính dẻo, tính dẫn điện, tính cứng, khối lượng riêng. B. tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim

C. tính cứng, tính dẻo, tính đẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.D. tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy.

Câu 17: Polime có công thức [-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào?

A. Tơ nilon-6,6 B. Cao su C. Chất dẻo D. Tơ capron

Câu 18: Trong các phản ứng hoá học nguyên tử kim loại thể hiện

A. tính oxi hoá. B. tính khử.

C. không thể hiện tính oxi hoá và không thể hiện tính khử. D. vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử.

Câu 19: Cho C4H8O2 (X) tác dụng với dd NaOH sinh ra C2H3O2Na. Ctct của X là

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC3H5.

Câu 20: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia vào

A. pứ tráng bạc. B. pứ với Cu(OH)2. C. pứ thuỷ phân. D. pứ đổi màu iot.

Câu 21:Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0.03 mol Zn(NO3)2 và 0.05mol Cu(NO3)2,sau một thời gian thu được 5.25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y, khối lượng kết tủa thu được là 6,67gam. Giá trị của m là:

A. 2,86 B. 4,05 C.2,02 D.3,6

Câu 22: Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức , mạch hở X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol. Tên gọi của X là

A. etyl fomiat. B. etyl propionat. C. etyl axetat. D. propyl axetat.

Câu 23: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe cần dùng 200ml dung dịch CuSO4 1M, tính giá trị m (Cho Cu = 64, Fe = 56)

A. 5,6 gam. B. 11,2 gam. C. 16,8 gam. D. 22,4 gam.

Câu 24: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua. B. Trùng ngưng axit -aminocaproic.

C. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic. D. Trùng hợp metyl metacrylat.

Câu 25: Để phân H2N-CH2-COOH, CH3COOH, H2N-(CH2)4CH(NH2)COOH người ta dùng

A. Na. B. NaOH. C. quì tím. D. HCl.

Câu 26: Trùng hợp 2 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam polietilen (PE)?

A. 28 gam B. 14 gam C. 56 gam D. 42 gam

Câu 27: Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?

A. Dầu vừng (mè). B. Dầu lạc (đậu phộng). C. Dầu dừa. D. Dầu luyn.

Câu 28: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 8,96 lít B. 6,72 lít C. 17,92 lít D. 11,2 lít

Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α – amino axit có cùng công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 6,53. B. 7,25. C. 5,06 . D. 8,25.

Câu 30: Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H,O)chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu đượcdung dịchY.Làm bay hơi Y, chỉ thu được164,7gam hơi nước và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z.Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 23,85gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hai axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T (chứa C, H, OvàMT < 126).Số nguyên tử H trong phân tử T bằng

A.6. B. 12. C. 8. D.10.

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

11

C

21

B

2

C

12

A

22

C

3

B

13

C

23

B

4

D

14

A

24

D

5

B

15

A

25

C

6

A

16

B

26

C

7

C

17

A

27

D

8

C

18

B

28

A

9

B

19

C

29

B

10

C

20

C

30

C

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

12- Hóa học – Vũ Văn Ban – Đề 1

12- Hóa học – Vũ Văn Ban – Đề 2

12- Hóa học – Vũ Văn Ban – Đề HKI

Xem thêm

Leave a Comment