Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa GDTX Nam Trực

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa GDTX Nam Trực

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 12

Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Lương

Trung tâm GDTX Nam Trực.

Nội dung đề:

Mã đề: 12

Câu 1. Kim loại nào sau đây không tác dụng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Cr B. Al, Fe, Cu C. Ag, Au, Cu D. Zn, Fe

Câu 2. Dãy kim loại nào sau đây tác dụng với H2O ở điều kiện thường ?

A. Na, K, Ca B. Na, Mg, Ca C. K, Ba, Fe D. Cu, Al, Fe

Câu 3 . Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

A. ancol etylic. B. glucozơ. C. fructozơ. D. glucozơ và fructozơ

Câu 4. Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

A. 7,65 gam B. 8,10 gam C. 8,15 gam D. 0,85 gam

Câu 5. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

A. Vonfram B. Sắt C. Đồng D. Crom

Câu 6. Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

A. (CH3)2NH B. C6H5NH2 C. NH3 D. CH3NH2

Câu 7 . Trung hoà m gam axit CH3COOH bằng 100ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 9,0 B. 6,0 C. 3,0 D. 12,0

Câu 8 . Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng

A. nhiệt phân B. trao đổi C. trùng hợp D. trùng ngưng.

Câu 9 . Tơ nilon – 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH

C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. D. H2N-(CH2)5-COOH

Câu 10 . Chất nào sau đây không phản ứng với Na?

A. C2H5OH B. CH3CHO C. CH3COOH D. C6H5OH

Câu 11. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Ag B. Cu C. Al D. Fe

Câu 12. Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (c + d +e) bằng

A. 5 B. 3 C. 6 D. 4

Câu 13. Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Ag + Cu(NO3)2 B. Fe + Cu(NO3)2 C. Cu + AgNO3 D. Zn + Fe(NO3)

Câu 14. Kim loại có tính chất vật lí chung là

A. chất rắn ở điều kiện thường B. tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và ánh kim

C. không bay hơi và không cháy D. khối lượng riêng lớn

Câu 15. Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là

A. kim loại Na B. quỳ tím. C. dung dịch Br2 D. dung dịch NaOH

Câu 16. Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6

A. Rb+ B. Li+ C. Na+ D. K+

Câu 17. Cho 5,6 gam Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được V lit khí không màu ở đktc. Giá trị của V là

A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 2.8

Câu 18. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH B. HCOONa và C2H5OH

C. C2H5COONa và CH3OH D. CH3COONa và C2H5OH

Câu 19. Có các kim loại là Na, Cu, Al, Fe, Ag. Số kim loại tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 20. Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là

A. 3 B. 4 C. 6 D. 5

Câu 21. Este etyl axetat có công thức là

A. CH3COOC2H5 B. CH3CH2OH C. CH3COOH D. CH3CHO

Câu 22. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính bazơ B. tính oxi hóa. C. tính axit. D. tính khử.

Câu 23. Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là

A. 9,9 gam B. 9,7 gam C. 9,8 gam D. 7,9 gam

Câu 24. Cho đinh sắt sạch vào các dung dịch: HCl, NaCl, CuCl2, ZnCl2, AgNO3, SnCl2. Số phản ứng xảy ra là

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

Câu 25. Cho phản ứng: Cu + FeCl3 → . Sản phẩm của phản ứng là

A. CuCl2 + Fe B. CuCl2 + Fe + H2O C. CuCl2 + FeCl2 D. CuCl3 + Fe

Câu 26. Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin?

A. CH3–CH(NH2)–COOH B. H2N–CH2-CH2–COOH

C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH D. H2N-CH2-COOH

Câu 27. Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là

A. 13,6 gam B. 14,96 gam C. 20,7 gam D. 27,2 gam

Câu 28. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ

C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ

Câu 29. Cho kim loại Cu có lẫn tạp chất là Fe và Zn. Để loại bỏ tạp chất người ta dùng dung dịch nào sau đây?

A. FeCl2 B. CuCl2 C. ZnCl2 D. AgNO3

Câu 30. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH3 B. CH3-CH2-CH3 C. CH2=CH-CH3 D. CH3-CH2-Cl

ĐÁP ÁN

1

A

2

A

3

D

4

C

5

D

6

A

7

B

8

D

9

C

10

B

11

A

12

D

13

A

14

B

15 B

16

C

17

A

18

D

19

D

20

C

21

A

22

D

23

B

24

D

25

C

26

D

27

A

28

C

29

B

30

C

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

12 – HOAHOC- Ngô Thị Lương – De so 1

12 – HOAHOC- Ngô Thị Lương – De so 2

12 – HOAHOC- Ngô Thị Lương – De so 3

Xem thêm

Leave a Comment