dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 11 môn hóa tỉnh Nghệ An năm 2014

Đề thi hsg lớp 11 môn hóa tỉnh Nghệ An năm 2014

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: HÓA HỌC – BẢNG A
Thời gian làm bài 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (4,5 điểm).
1. Trong cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố kim loại A có 1 electron độc thân, số lớp electron gấp
2 lần số electron lớp ngoài cùng. Hãy xác định nguyên tử nguyên tố kim loại
A.
2. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch A. Cho dung dịch A
(không có Cl2 dư) lần lượt tác dụng với: dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl2; dung dịch Br2; dung dịch H2O2. Hãy
nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.
3. Vẽ hình mô tả thí nghiệm điều chế HCl trong phòng thí nghiệm (ghi rõ các chú thích cần thiết). Viết
phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Câu 2 (3,5 điểm).
1. Cho 8,00 ml dung dịch HNO3 0,01M vào nước rồi pha loãng thành 500 ml dung dịch, hòa tan m gam
NaOH vào dung dịch này thu được dung dịch có pH = 7,50. Tìm m (coi thê tích không thay đổi trong quá trình
hòa tan)
2. X, Y, Z là các chất vô cơ, thể khí ở điều kiện thường (đã học trong chương trình phổ thông) có các tính
chất sau: Khi cho
X tác dung với nước brom sẽ tao ra môt chất khí có số mol bằng 1
2
số mol X phản ứng; Khí
Y tác dụng với nước brom tạo ra kết tủa màu vàng; còn khí Z chỉ làm mất màu nước brom và phản ứng tạo ra
dung dịch trong suốt. Tìm các khí
X, Y, Z và viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.
Câu 3 (3,5 điểm).
1. Hỗn hợp A gồm 3 hiđrocacbon đồng phân X, Y, Z có công thức phân tử là C9H12. Tìm công thức cấu
tạo
X, Y, Z biết:
– Cả 3 chất đều không làm mất màu dung dịch brom.
– Khi đun nóng với dung dịch KMnO
4 trong H2SO4 loãng thì X Y đều cho củng sản phẩm có công thức
phân tử C
9H6O6, còn Z cho sản phẩm có công thức phân tử C8H6O4.
– Khi đun nóng với brom có mặt bột sắt.
X chỉ cho một sản phẩm monobrom. Còn Y, Z mỗi chất cho 2
sản phẩm monobrom. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
2. Đốt cháy hoàn toàn 12,5 gam một hiđrocacbon X mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, cho toàn bộ sản
phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)
2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
108,35 gam kêt tủa và phần dung dịch giảm 59,85 gam. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo, gọi tên
hiđrocacbon X.
Câu 4 (4,5 điểm).
1. Hòa tan x gam hỗn hợp gồm CuCl
2 và FeCl3 vào nước thu được dung dịch X. Chia dung dịch X làm
hai phần bằng nhau.
– Phần 1: Cho phản ứng với dung dịch K
2S dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 40,4 gam kết tủa.
– Phần 2: Cho phản ứng với khí H
2S dư đên phản ứng hoàn toàn, thu được 18,4 gam kết tủa.
a) Viết phương trìnhhóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Tìm x.
2. Thủy phân hoàn toàn 49,5 gam photpho halogenua thu được hỗn hợp 2 axit. Để trung hòa hỗn hợp axit
này cần dùng 900 ml dung dịch KOH 2,0M. Tìm công thức phân tử của photpho halogenua đó.
Câu 5 (4,0 điểm).
Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp
X gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan
hết thu được dung dịch
D và V lit (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm hai chất khí có tỉ lệ số mol 3:2).
Cho 500 ml dung dịch NaOH 1,2M vào dung dịch D thu được kết tủa z và dung dịch E. Lọc lấy Z rồi
nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn
R. Cô cạn dung dịch F được chất
rắn
F. Nung F đến khối lượng không đổi thu được 37,05 gam chất rắn. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
1. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X.
2. Tính C% mỗi chất tan trong D.
3. Xác định các khí trong Y và tính V.
………..………………… Hết……………………………..
Họ và tên thí sinh:………………………………………………..Số báo danh:……………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Lớp 11 Nghệ An 2014

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *