0

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Phòng năm 2020

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Phòng năm 2020

Trang 1/2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG
(Đề thi gồm 09 bài; 02 trang)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 12
Năm học 2019 – 2020
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – BẢNG KHÔNG CHUYÊN
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19/09/2019

Bài 1. (1,0 điểm)
Hợp chất M có dạng XY3 được tạo thành từ hai nguyên tố hóa học X và Y. Biết X và Y thuộc
cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn (Z
X > ZY). Tổng số hạt mang điện
trong M là 80.
a. Xác định hai nguyên tố X và Y.
b. Cho biết công thức phân tử hiđroxit cao nhất của X.
Bài 2. (1,0 điểm)
Cho X là một hợp chất vô cơ. X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được muối Y và khí Z
có mùi khai. Sục khí CO
2 dư vào dung dịch muối Y, tạo thành kết tủa T. Nung T ở nhiệt độ cao đến
khối lượng không đổi được chất rắn G. Biết T hay G đều tan trong dung dịch NaOH lại tạo thành muối
Y (M
G – MT = 24 g/mol). Mặt khác, cho khí Z tác dụng với khí CO2 (trong điều kiện thích hợp), thu
được chất H ở dạng tinh thể là một loại phân bón hóa học phổ biến. Cho H tác dụng với dung dịch
Ba(OH)
2 dư, thu được khí Z và kết tủa M màu trắng.
a. Xác định các chất X, Y, Z, T, G, H, M.
b. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
Bài 3. (1,0 điểm)
1. Cho dung dịch X chứa các chất: CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. Trình bày phương pháp hóa
học để tách riêng CH
3COOH ra khỏi dung dịch X mà không làm thay đổi khối lượng. Viết các phương
trình phản ứng hóa học xảy ra.
2. Từ CH
4 và các chất vô cơ cần thiết (điều kiện phản ứng có đủ), viết các phương trình phản ứng
hóa học điều chế các chất: m-NO
2-C6H4-COOH và p-NO2-C6H4-COOH.
Bài 4. (1,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm Na, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 37,65 gam hỗn hợp X trong nước, thu được
200 ml dung dịch Y và 1,12 lít khí H
2 (đktc). Lấy 200 ml dung dịch Y trộn với 300 ml dung dịch chứa
HCl 0,5M và H
2SO4 1M, sau phản ứng thu được dung dịch có pH bằng 13. Tính phần trăm khối lượng
các chất trong X.
Bài 5. (1,0 điểm)
Cho A là một hiđrocacbon mạch hở. Đốt cháy hết 0,25 mol hỗn hợp X gồm CH4 và A bằng O2 dư,
sản phẩm sau phản ứng cho qua bình đựng H
2SO4 đặc 98% thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Mặt
khác, cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO
3 trong NH3, thu được kết tủa
màu vàng có khối lượng nhỏ hơn 13 gam. Biết các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn.
a. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A.
b. Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với 0,5 lít dung dịch Br
2 0,1M, sau phản ứng thấy dung
dịch Br
2 mất màu hoàn toàn và có 0,21 mol khí thoát ra. Hỏi sản phẩm thu được là gì, khối lượng bao
nhiêu gam?
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang 2/2
Bài 6. (1,5 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 1180m (gam) hỗn hợp H gồm FeS2, FeS, FexOy, FeCO3 (trong đó oxi chiếm
24,407% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 2 mol HNO
3. Kết thúc phản ứng thu được dung
dịch X và 549m (gam) hỗn hợp khí T gồm NO, NO
2, CO2. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,16 gam Cu,
thu được dung dịch Y và khí NO duy nhất thoát ra, tổng khối lượng chất tan trong Y nhiều hơn tổng
khối lượng chất tan trong X là 18,18 gam. Mặt khác, cho dung dịch X phản ứng với lượng dư dung
dịch Ba(OH)
2, thu được 90,4 gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5 trong cả quá trình không có
NH
4+, các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn.
a. Tính m và phần trăm khối lượng các khí có trong hỗn hợp khí T.
b. Biện luận tìm công thức phân tử của Fe
xOy.
Bài 7. (1,5 điểm)
Cho X (CnHmO4) và Y (CpHqO5) là hai hợp chất hữu cơ mạch hở, không phân nhánh. Đun nóng
175,6 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng vừa đủ 560 gam dung dịch KOH 20%. Cô cạn dung dịch
sau phản ứng, thu được 180,4 gam chất rắn khan G gồm hai muối của hai axit cacboxylic thuần chức
(tỉ lệ mol hai muối là 2 : 3) và phần hơi (gồm nước và 100 gam hai ancol có số nguyên tử cacbon bằng
nhau). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối G cần dùng 38,08 lít O
2 (đktc).
Tìm công thức cấu tạo của X và Y.
Bài 8. (1,0 điểm)
Một trong các ứng dụng của thuỷ ngân (Hg) là sử dụng trong công nghiệp sản xuất bóng đèn. Mỗi
chiếc bóng đèn huỳnh quang sử dụng 30 mg thuỷ ngân ở dạng lỏng, còn mỗi chiếc bóng đèn compact
sử dụng 1 viên amalgam có khối lượng 11,5 mg (hỗn hợp Hg-Zn-Bi ở dạng rắn với hàm lượng Hg tầm
30%).
a. Tính khối lượng Hg (kg) cần dùng để sản xuất 480000 bóng đèn huỳnh quang và 1,6 triệu
bóng đèn compact.
b. Trong công nghiệp sản xuất bóng đèn, sử dụng viên amalgam với sử dụng thủy ngân ở dạng
lỏng thì phương án nào an toàn hơn? Vì sao?
Bài 9. (1,0 điểm)
Trong thí nghiệm phản ứng tráng bạc người ta đã làm các bước sau đây:
(1) Nhỏ 3-5 giọt dung dịch HCHO (37% – 40%) vào ống nghiệm.
(2) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH
3 2M vào ống nghiệm.
(3) Nhỏ 2 ml dung dịch AgNO
3 1% vào ống nghiệm.
(4) Cho ống nghiệm vào trong cốc nước nóng tầm 70
0C, để yên vài phút.
(5) Nhỏ dung dịch NaOH đặc vào ống nghiệm, tráng đều, đun nóng, sau đó đổ đi và rửa lại nhiều
lần bằng nước cất.
a. Hãy sắp xếp trình tự các bước trên một cách hợp lí nhất và nêu hiện tượng xảy ra sau mỗi
bước (nếu có)
b. Có nên đun trực tiếp ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thay vì cho ống nghiệm vào cốc
nước nóng tầm 70
0C hay không?
c. Nêu mục đích của việc thực hiện bước (5) bên trên.
—————-HẾT—————
Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: …………………………………………….. Số báo danh:……………………………………………..
Cán bộ coi thi 1:……………………………………………….. Cán bộ coi thi 2:………………………………………..

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

Đáp án đề thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 TP Hải Phòng môn Hóa Học Bảng Không chuyên 2019-2020

Đề thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 TP Hải Phòng môn Hóa Học Bảng Không chuyên 2019-2020

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *