dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 môn hoá học

SƠ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HÀ TĨNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH

LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài 180 phút

Câu 1:

a. Giải thích quy luất biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Tại sao năng lượng liên kết của phân tử Cl2 lại lớn hơn năng lượng liên kết của phân tử F2, Cl2, Br2.

Câu 2:

a. X, Y, Z là các đồng phân, công thức phân tử là C4H6O2Cl2. Xác định công thức cấu tạo có thể có của X, Y, Z, biết rằng:

X + NaOH dư → A + C2H4(OH)2 + NaCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y + KOH dư → B + C2H5OH + KCl + H2O

Z + KOH dư → Muối của một axit hữu cơ + KCl + H2O.

Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Dung dịch phenyl amoniclorua và dung dịch natrialuminat.

– Dung dịch glyxin và metylamin.

– Dung dịch natrihiđrosufat và dung dịch barihiđrocacbonat.

– Canxi photphat và axit photphoric.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3:

a. So sánh tính bazơ của các hợp chất sau và giải thích:

CH3-CH(NH2)-COOH (I); CHC-CH2-NH2 (II); CH2=CH-CH2-NH2 (III); CH3-CH2-CH2-NH2 (IV)

b. Hãy gắn các giá trị pKa 3,15 và 8,23 cho tứng chức trong phân tử đipeptit Gly-Ala. Viết công thức cấu tạo của đipeptit này ở môi trường có pH = 4 và pH = 11.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4:

a. Bốn hợp chất A, B, C, D có cùng công thức phân tử C3H7NO2. Viết công thức cấu tạo có thể có của các hợp chất trên, biết rằng chúng thuộc loại hợp chất khác nhau và đều có mạch cacbon không phân nhánh.

b. Cho 0,1 mol este X phản ứng vừa đủ 200ml dung dịch NaOH 1M thu được 19,8 gam hổn hợp sản phẩm hữu cơ. Xác định công thức cấu tạo có thể có của X.

Câu 5:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hai đồng phân X, Y chỉ chứa các nguyên tố C, H, O trong đó H chiếm 2,439% về khối lượng. Khi đốt cháy X hoặc Y đều thu được số mol H2O bằng số mol mổi chất. Hợp chất Z có khối lượng phân tử bằng khối lượng phân tử của X và cũng chứa C, H, O. Biết 1 mol X hoặc Z tác dụng vừa đủ với 3 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, 1 mol Y tác dụng vừa đủ với 4 mol AgNO3 trong dung dịch NH3.

Tìm công thức phân tử của X, Y, Z, biết rằng chúng đều có mạch cacbon không phân nhánh.

Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu 6:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Cho hổn hợp A gồm Fe2O3 và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch B và còn lại 1 gam Cu không tan. Sục NH3 dư vào B, lọc lấy kết tủa và nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Tính khối lượng của hổn hợp A ban đầu.

b. Cho 48 gam Fe2O3 vào m gam dung dịch H2SO4 loãng nồng độ 9,8%, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch có khối lượng 474 gam( dung dịch A). Tính C% các chất tan trong dung dịch A.

Cho 48 gam Fe2O3 vào m gam dung dịch H2SO4 9,8%, sau đó sục khí SO2 vào cho đến dư. Tính C% của các chất tan trong dung dịch thu được, biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 7:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung 8,08 gam một muối A, thu được các sản phẩm khí và 1,6 gam một hợp chất ở thể rắn không tan trong nước. Toàn bộ sản phẩm khí được hấp thụ hết bởi 200 gam dung dịch NaOH nồng độ 1,2%, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một muối B duy nhất có nồng độ 2,47%. Tìm công thức phân tử A, biết khi nung số oxi hóa của kim loại không thay đổi.

Câu 8:

Đốt cháy hoàn toàn một khí hiđrocacbon A với khí oxi trong bình kín. Nếu tăng nồng độ oxi lên hai lần thì tốc độ phản ứng tăng lên 32 lần. Tìm công thức phân tử có thể có của A, biết công thức tính tốc độ trùng với công thức thiết lập theo lí thuyết, các hệ số hợp thức trong phương trình phản ứng đều nguyên, các phản ứng xảy ra ở cùng nhiệt độ.

Câu 9:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Hợp chất A chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C9H11NO2. A phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Biết rằng:

A tác dụng được với HNO2 sinh ra B ( C9H10O3). Đun nóng B với axit H2SO4 đặc được chất C (C9H8O2), C phản ứng với dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4 loãng, đun nóng tạo ra chất D (C8H6O4), D có tính đối xứng cao.

Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D.

b. Hợp chất A có công thức C2H8N2O3. Cho 2,16 gam A tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng được dung dịch B chỉ chứa các chất vô cơ và khí D có mùi đặc trưng. Viết công thức cấu tạo có thể có của A, tính khối lượng muối có trong B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10:

a. Khi tiến hành este hóa một 1 mol axit CH3COOH với 1 mol ancol C2H5OH thì hiệu suất phản ứng este hóa đạt cực đại 66,67 %. Để hiệu suất este hóa đạt cực đại 80% thì cần tiến hành phản ứng este hóa 1 mol axit với bao nhiêu mol ancol.

b. Xét phản ứng tổng hợp amoniac: NH3(khí) + 3H2(khí) 2NH3(khí).

Ở 4500C hằng số cân bằng của phản ứng này là Kp = 1,5.10-5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 ở nhiệt độ trên, nếu ban đầu trộn N2 và H2 theo tỉ lệ 1 : 3 về thể tích và áp suất hệ cân bằng là 500 atm.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

2011-2012-DE_VA_DAP_AN_HSG_12_HA_TINH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *