Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 môn hoá học

Đề thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 môn hoá học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2019-2020
Môn thi: HÓA HỌC-LỚP 12
Thời gian làm bài: 180 phút. Đề thi có 02 trang, gồm 8 câu.

Cho biết Nguyên tử khối: H =1, C =12, N=14, 0 =16, Na = 23, Mg=24, S =32, K = 39, Ca = 40, Ba= 137, Zn
= 65: Mn = 55, CI = 35,5; AI = 27.
Câu 1: (3,0 điểm)
1. Cho các chất: p-crezol; natri phenolat; etylamoni hidrosunfat; isoamyl axetat; amilozơ, Ala-Gly lần lượt tác
dụng với các dung dịch ở nhiệt độ thích hợp: HCl; NaOH. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy
ra (nếu có).
2. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
– Bước 1: Rót 1,5 ml dung dịch saccarozơ 1% vào ống nghiệm sạch và rót tiếp vào đó 0,5 ml dung dịch H
2SO4.
Đun nóng dung dịch trong khoảng 3 phút. Để nguội..
– Bước 2: Cho từ từ NaHCO, (tinh thể) vào ống nghiệm nói trên và khuấy đều bằng đũa thuỷ tinh cho đến khi
kết thúc phản ứng.
– Bước 3: Rót dung dịch thu được ở bước 2 vào ống nghiệm đựng Cu(OH)
2 (có mặt NaOH), đun nóng.
Nêu hiện tượng xảy ra tại các bước trên. Cho biết vai trò của H
2SO4, NaHCO3 tại các bước 1, 2 và viết các
phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm trên.
Câu 2: (3,0 điểm)
1. Hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ C
2H7O3N và C3H12O3N2. Cho m gam X tác. dụng với dung dịch HCl
dư, thu được 4,48 lít khí Y (đktc). Mặt khác, khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu
được 6,72 lít (đktc) khí Z và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T, thu được chất rắn gồm hai hợp chất vô cơ. Xác
định giá trị của m..
2. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat và axit oleic. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm
cháy vào dung dịch Ca(OH)
2 dư, thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng dung dịch X so với khối
lượng dung dịch Ca(OH)
2 ban đầu tăng hay giảm bao nhiêu gam?
Câu 3: (2,0 điểm)
Cho 1,792 lít khí O
2 tác dụng với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho hết lượng Y
vào nước dư, thu được dung dịch Z và 3,136 lít khí H
2. Cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch
NaHCO
3, thu được 39,4 gam kết tủa. Mặt khác, hấp thu hoàn toàn 10,08 lít khí CO2 vào dung dịch Z, thu được
m gam kết tủa. Xác định giá trị của m, biết các khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Câu 4: (2,0 điểm)
Đun nóng hỗn hợp gồm 22,12 gam KMnO
4 và 18,375 gam KClO3, một thời gian, thu được 37,295 gam hỗn
hợp chất rắn X gồm KMnO
4, K2MnO4, MnO2, KClO3, KCl. Cho toàn bộ lượng X tác dụng với dung dịch HCl
đặc, dư, đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn cho toàn bộ lượng khí clo thu được tác dụng hết với m gam bột
Fe nung nóng, thu được chất rắn Y. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng với dung dịch AgNO
3 dư đến khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được 204,6 gam kết tủa. Xác định giá trị của m.
Câu 5: (3,0 điểm)
1. Hòa tan hết 4,88 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgCO
3, ZnCO3 trong dung dịch chứa 0,215 mol NaHSO4
0,025 mol HNO
3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 1,68 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, NO và 0,025
mol H. Dung dịch Z sau phản ứng chỉ chứa muối trung hòa. Làm khô dung dịch Z thu được m gam muối khan.
Xác định giá trị của m
ĐẺ THI CHÍNH THỨC
2. Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M tác dụng với 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 x mol/l, thu được 42,75 gam
kết tủa. Thêm tiếp 200 ml dung dịch Ba(OH 1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là 94,2375
gam. Xác định giá trị của x.
Câu 6: (2,5 điểm)
1. Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch gồm NaNO
3, và H2SO4, đun nóng nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,
thu được 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí A có khối lượng 1,84 gam gồm hai khí không màu (có một khí hóa nâu
trong không khí), dung dịch B và còn lại 4,08 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch B thì thu
được bao nhiêu gam muối khan?
2. Thủy phân 136,8 gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có khả
năng tác dụng tối đa với 0,51 mol Br
2. Mặt khác, dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đến
phản ứng hoàn toàn, thu được 1,14 mol Ag. Biết glucozơ chiếm 3600/61% số mol của Y. Tính khối lượng của
saccarozơ trong hỗn hợp X.
Câu 7: (2,0 điểm).
Hỗn hợp A gồm các chất X, Y, Z là 3 este đều mạch hở và chỉ chứa một loại nhóm chức (trong đó X, Y đều
đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp B chỉ
chứa hai muối có tỉ lệ số mol 1:1 và hỗn hợp hai ancol đều nọ, có cùng số nguyên tử cacbon. Cho toàn bộ hỗn
hợp hai ancol này vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp B, thu
được CO
2, 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Tính % khối lượng của este nhỏ nhất trong hỗn hợp A.
Câu 8: (2,5 điểm)
1. Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no, mạch hở A và 2 mol aminoaxit no, mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol
HCl hay 4 mol NaOH, Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X cần vừa đủ 46,368 lít (đktc) khí O
2, thu được
8,064 lít (đktc) khí Ng. Nếu cho a gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được m gam muối. Xác định
giá trị của m.
2. Cho 0,5 mol hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO
3/NH3 dư, đun nóng,
thu được 64,8 gam Ag. Mặt khác, đun nóng 37,92 gam hỗn hợp E với 320 ml dung dịch NaOH 2M rồi cô cạn
dung dịch, thu được chất rắn Y và 20,64 gam hỗn hợp hai ancol no trong đó oxi chiếm 31% về khối lượng. Đốt
cháy hết lượng Y thì thu được Na
2CO3, x mol CO2 và y mol H2O. Giả thiết este không bị thủy phân trong dung
dịch AgNO
3/NH3. Tính tỉ lệ x:y
————————–HẾT————————–
– Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố.
– Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

hsg-hoa-12-tinh-ha-tinh-2020

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết