Điện phân 500 ml dung dịch AlCl3 0,2M trong thời gian 12352 giây với dòng điện một chiều

Điện phân 500 ml dung dịch AlCl3 0,2M trong thời gian 12352 giây với dòng điện một chiều

 

Điện phân 500 ml dung dịch AlCl3 0,2M trong thời gian 12352 giây với dòng điện một chiều cường độ I = 2,5A. Các phản ứng hoàn toàn. Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm so với ban đầu là?

A. 18,93 B. 11,13 C. 15,22 D. 16,82

 

ne= It/F= 0,32 > 3nAl3+ = 0,3 => có xảy ra điện phân nước

Catot: toàn bộ quá trình đều là điện phân H2O:

2H2O + 2e -> H2 + OH => nH2=1/2.ne=0,16 mol

Anot: Ban đầu điện phân Cl sau đó điện phân H2O

2Cl -> Cl2 + 2e                           => nCl2 = 1/2.nCl- = 0,15

H2O -> 2H+ + 1/2 O2 + 2e       => nO2 = 1/4 (0,32-0,3) = 0,005

m(dd giảm) = mH2 + mCl2 + mO2 = 11,13 gam

đáp án B

 

Các thầy cô và các em có thể xem lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân tại

Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa