Tổng hợp giáo án và các chuyên đề học tập hoá học 10

Săn SALE Shopee ngay thôi

Các thầy cô click vào từng bài để xem và download các giáo án và chuyên đề học tập

Giáo án hoá 10 theo từng bài sách KNTT

Bài 1: Thành phần của nguyên tử

Bài 2: Nguyên tố hoá học

Bài 3: Cấu trúc vỏ electron nguyên tử

Bài 4: Ôn tập chương 1

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 9: Ôn tập chương 2

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 10: Quy tắc octet

Bài 11: Liên kết ion

Bài 12: Liên kết cộng hoá trị

Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

Bài 14: Ôn tập chương 3

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 15: Phản ứng oxi hoá khử

Bài 16: Ôn tập chương 4

Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hoá học

Bài 18: Ôn tập chương 5

Bài 19: Tốc độ phản ứng

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 20: Ôn tập chương 6

Bài 21: Nhóm halogen

Bài 22: Hydrogen halide. Muối halide

Bài 23: Ôn tập chương 7

Giáo án hoá 10 theo từng bài sách CD

Bài 1: Nhập môn hoá học

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 2: Các thành phần của nguyên tử

Bài 3: Nguyên tố hoá học

Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử

Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron

Bài 6: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 7: Xu hướng biến đổi tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm

Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 9: Quy tắc octet

Bài 10: Liên kết ion

Bài 11: Liên kết cộng hoá trị

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 12: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

Bài 13: Phản ứng oxi hoá khử

Bài 14: Phản ứng hoá học và enthalpy

Bài 15: Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hoá học

Bài 16: Tốc độ phản ứng hoá học

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 17: Nguyên tố và đơn chất halogen

Bài 18: Hydrogen halide và hydrohalic acid

Giáo án hoá 10 theo từng bài sách CTST (Word + Powerpoint)

Bài 1: Nhập môn hoá học

Bài 2: Thành phần của nguyên tử

Bài 3: Nguyên tố hoá học

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 4: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử

Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 6: Xu hướng biến đổi tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm

Bài 7: Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài 8: Quy tắc octet

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 9: Liên kết ion

Bài 10: Liên kết cộng hoá trị

Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

Bài 12: Phản ứng oxi hoá khử và ứng dụng trong cuộc sống

Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 14: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học

Bài 15: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng

Bài 16: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học

Bài 17: Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA

Bài 18: Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide

Săn SALE Shopee ngay thôi

Ôn tập chương 1

Ôn tập chương 2

Ôn tập chương 3

Ôn tập chương 4

Ôn tập chương 5

Săn SALE Shopee ngay thôi

Ôn tập chương 6

Ôn tập chương 7

Kiểm tra học kì 1

Kiểm tra học kì 2

Giáo án chuyên đề học tập

Chuyên đề 1: Cơ sở hoá học

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 1: Liên kết hoá học

Bài 2: Phản ứng hạt nhân

Bài 3: Năng lượng hoạt hoá của phản ứng hoá học

Bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

Chuyên đề 2: Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 5: Sơ lược về phản ứng cháy nổ

Bài 6: Điểm chớp cháy Nhiệt độ ngọn lửa Nhiệt độ tự bốc cháy

Bài 7: Hoá học về phản ứng cháy, nổ

Bài 8: Phòng chống cháy, nổ

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 6: Hoá học về phản ứng cháy và nổ (sách CD)

Bài 7: Phòng chống và xử lí cháy và nổ (sách CD)

Chuyên đề 3: Thực hành hoá học và công nghệ thông tin

Bài 9: thực hành vẽ cấu trúc phân tử

Bài 10: Thực hành thí nghiệm hoá học ảo

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài 11: Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng

Mời các thầy cô xem thêm giáo án và các tài liệu dạy học hóa học 10 chương trình mới

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 10

Săn SALE Shopee ngay thôi

2 Comments

  1. cho mình hỏi là tại sao phần chuyên đề hoá học lại không có link download

  2. cho mình xin tổng hợp giáo án và các chuyên đề học tập hoá học 10

  3. Cám ơn bạn rất nhiều luôn
    muốn có mail của bạn để mình trao đổi tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *