dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Đoàn Kết

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Đoàn Kết

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. MA TRẬN

Nội dung

Biết

Hiểu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN

TL

TN

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN

TL

Sự điện li

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

Nito- Amoniac-Muối amoni

1

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Axitnitric- Muối nitrat

1

1

2/3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1/3

Tổng

4

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

5/3

1/3

  1. ĐỀ

    SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÔN : HÓA HỌC 11

Phần I: Trắc nghiệm: 2,5 điểm

Câu 1: Cho dãy các chất sau: HCl, H2SO4, H3PO4, NaOH, C2H5OH, Ba(OH)2, Fe(NO3)3, NH4Cl, KAlO2. Số chất điện li mạnh là:

A. 6                    B. 7                           C. 8                      D. 9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Cho các chất sau: KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2 và Pb(OH)2. Số chất có tính chất lưỡng tính là:     

A. 2.                    B. 3                C. 4                      D. 5

Câu 3: Khi trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,125M với 400 ml dung dịch HCl 0,05M thu được dung dịch có pH là:            

A. 2                  B. 6              C. 10                     D. 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là:

A. NH4+, NO3, HCO3, OH                        B. K+, H+, SO42-, OH

C. Na+, NH4+, H+,CO3 2-                             D. Ca2+, Fe2+, NO3, Cl

Câu 5: Thể tích dung dịch HNO3 0,3M vừa đủ để trung hòa 100 ml dung dịch chứa hỗn hp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 100 ml            B. 150ml                   C. 200 ml                  D. 250 ml

Câu 6: Cho phản ứng hóa học NaOH + HCl →  NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn với phản ứng trên?

A. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl

B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O

D. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

Câu 7: Cho thí nghiệm như hình vẽ, bên trong bình có chứa khí NH3, trong chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein. Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là: 

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Đoàn Kết 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nước phun vào bình và chuyển thành màu xanh.

B. Nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng.

C. Nước phun vào bình và không có màu.

D. Nước phun vào bình và chuyển thành màu tím.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 37,8 gam             B. 18,9 gam                  C. 28,35 gam                 D. 39,8 gam

Câu 9: Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 33,8 gam              B. 28,5 gam                   C. 29,5 gam          D. 31,3 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:

A. 0,448                 B. 0,792                    C. 0,672                D. 0,746

Phần II: Tự luận. 7,5 điểm

Câu 1: (2,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chỉ dùng một hóa chất, hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau đụng trong các lọ mất nhãn sau: NH4Cl, (NH4)2SO4 và KNO3. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 2: (2,0 điểm)

Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: (3,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 23,6 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào dung dịch HNO3 2M (dư), thu được dung dịch A và 7,84 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc)

1. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

2. Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Tính thể tích của dung dịch HNO3 ban đầu (biết rằng dùng dư 10% so với lượng cần phản ứng)

———- Hết ———-

  1. HƯỚNG DẪN CHẤM

SỞ GDĐT NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : HÓA HỌC 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phần I. Trắc nghiệm. Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án

B

C

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

D

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

C

Phần 2: Tự luận.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1

Dùng dung dịch Ba(OH)2

– Trình bày lời đúng cho 1,0 điểm.

– Viết phương trình phản ứng đúng cho 1,0 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Dùng dung dịch Ba(OH)2 để nhận biết 3 dung dịch trên. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào 3 ống nghiệm đã được đánh số thứ tự

Ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng BaSO4 và sủi bột khí là ống nghiệm chứa (NH4)2SO4

Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → H2O + 2NH3 + BaSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lọ có sủi bọt khí NH3 là NH4Cl

Ba(OH)2 + 2NH4Cl → 2H2O + 2NH3 + BaCl2

Không xuất hiên hiện tượng gì là KNO3

Câu 2: Mỗi phương trình đúng cho 0,5 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

N2 + 3H2 2NH3

4NH3 + 5O2   4NO + 6H2O

2NO + O2 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3

1. 2,0 điểm. 

Viết phương trình phản ứng đúng cho 0,5 điểm

Lập hệ phương trình đúng cho 0,5 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Giải hệ phương trình ra số mol Fe = 0,25 mol. Số mol Cu = 0,15 cho 0,5 điểm

– Tính ra % Fe = 59,32%, % Cu = 40,68% cho 0,5 điểm

2, Tìm ra khối lượng 2 muối = 88,7 gam. Cho 0,75 điểm

3, Số mol HNO3 = 1,4 mol, thể tích HNO3 đủ = 0,7 lít, thể tích HNO3 dư 10% = 0,77 lít. Cho 0,75 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I HÓA 11

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *