dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Thịnh Long

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Thịnh Long

MÃ ĐỀ 109

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

A. NaCl. B. NaOH. C. HCl. D. C2H5OH.

Câu 2: Phương trình điện li nào viết đúng?

A. H2S 2H+ + S2-. B. NaCl Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Thịnh Long 1 Na+ + Cl.

C. KOH K+ + OH. D. HClO H+ + ClO.

Câu 3: Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. K2HPO4.           B. NaHSO4.           C. NaHCO3.     D. KCl.

Câu 4: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. NaCl. B. NaOH. C. KNO3. D. KCl.

Câu 5: Dung dịch nào sau đây có pH<7?

A. NaOH. B. HCl. C. Na2CO3. D. Na2SO4.

Câu 6: Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?

A. H2SO4 và NaOH. B. HCl và Na2CO3.

C. NaNO3 và KCl. D. AgNO3 và KCl.

Câu 7: Axit nào sau đây là axit đa nấc?

A. HCl. B. HNO2. C. H2SO3. D. CH3COOH.

Câu 8: Nhỏ dung dịch natri sunfat vào ống nghiệm đựng dung dịch bari clorua thì thu được kết tủa có màu gì?

A. màu xanh. B. màu vàng. C. màu trắng. D. màu đỏ.

Câu 9: Cặp ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. H+ và S2-. B. H+ và SO42-. C. Cu2+ và OH. D. H+ và CO32-.

Câu 10: Tính chất nào sau đây khi nói về NH3 là chính xác?

A. Có tính bazơ yếu. B. Có tính oxi hóa.

C. Tan rất ít trong nước. D. Có tính axit.

Câu 11: Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường?

A. NH3. B. N2. C. HNO3. D. NH4Cl.

Câu 12: Khi nhiệt phân muối NaNO3 thu được sản phẩm gồm

A. Na2O, NO2, O2. B. NaNO2, O2. C. Na, NO2, O2. D. Na2O, O2.

Trang 1/4

Câu 13: Muối amoni hiđrocacbonat thường được dùng để làm xốp bánh. Muối này có công thức là

A. NH4Cl. B. NH4NO3.

C. (NH4)2CO3. D. NH4HCO3.

Câu 14: Dung dịch H2SO4 không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. BaCl2 . B. NaOH.

C. KCl. D. CH3COONa.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. NaCl rắn khan dẫn được điện. B. Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính.

C. Ở 250C tích số ion của nước có giá trị 1014. D. Nước là chất điện li mạnh.

Câu 16: Trong dung dịch K2SO4 1M, ion K+ có nồng độ là

A. 1M. B. 0,5M. C. 4M. D. 2M.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai?

A. N2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. Ở điều điện thường, nitơ khá trơ về mặt hóa học.

B. Trong phòng thí nghiệm khí amoniac được điều chế bằng cách đun nóng muối amoni với Ca(OH)2.

C. Axit nitric vừa có tính axit mạnh, vừa có tính oxi hóa mạnh.

D. Tất cả các muối amoni khi phân hủy đều tạo ra khí amoniac.

Câu 18: Dung dịch X có chứa các ion Na+ (0,1 mol); Cu2+ (0,2 mol); NO3(x mol); SO42- (0,15 mol). Giá trị của x là

A. 0,1. B. 0,2. C. 0,15. D. 0,35.

Câu 19: Để điều chế được 4 lít khí NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì cần V lít khí H2 . Biết thể tích các khí đo trong cùng điều kiện. Giá trị của V là

A. 4 lít. B. 6 lít. C. 8 lít. D. 12 lít.

Câu 20: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol ; 0,12 mol và 0,05 mol . Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 7,190. B. 7,020. C. 7,875. D. 7,705.

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21: (1 điểm)

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) NaHCO3 + HCl

b) FeCl3+ KOH

Câu 22: (1 điểm)

Trong công nghiệp HNO3 được điều chế theo sơ đồ sau: NH3→ NO → NO2 → HNO3.

Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có).

Câu 23: (2 điểm)

Hỗn hợp X gồm Al và Zn có tổng khối lượng 15,15 gam. Hòa tan hết hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5).

Trang 2/4

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính % khối lượng từng kim loại trong X.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 24: (1 điểm)

Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Tính m.

Cho các giá trị nguyên tử khối: Na=23; Ba=137; Al=27; Zn=65; Ag=108; N=14; S=32; Cl=35,5; O=16; H=1.

BÀI LÀM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

MÃ ĐỀ: 245

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B. PHẦN TỰ LUẬN

……………………………………………………………………………………………………………….

.

Trang 3/4

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

ĐÁP ÁN

mã đề 109

MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

Xem thêm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *