dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Nghĩa Minh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Nghĩa Minh

PHẦN I: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 11

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng

Vận dụng cao

Cộng

Chủ đề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN

TL

TN

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TN

TL

TN

TL

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Sự điện li

– Nhận biết được các chất điện li.

– Phân loại được các chất điện li.

– Xác định được nồng độ mol ion trong dung dịch.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Viết được phương trình điện li.

Số câu hỏi

2

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

4

Số điểm

0,8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.4

1

2,2(22%)

2. Axit – bazơ – muối

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Khái niệm axit.

– Công thức của muối ăn.

– Chất chỉ thị axit – bazơ.

Số câu hỏi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

3

Số điểm

1.2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,2(12%)

3. Sự điện li của nước. pH

– Giá trị tích số ion của nước.

– Tính giá trị pH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Tính giá trị pH và xác định được môi trường của dung dịch.

Số câu hỏi

1

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

3

Số điểm

0.4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.4

1

1,8(18%)

4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch.

– Viết phương trình ion đầy đủ, ion rút gọn.

Số câu hỏi

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

Số điểm

0.4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1,4(14%)

5. Chủ đề Nitơ – Photpho

– Cấu hình electron của N

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Thù hình của P

Số câu hỏi

2

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số điểm

0.8

0,8(8%)

6. Chủ đề Các hợp chấy của Nitơ – Photpho

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Các mức oxi hóa có thể có của N.

– Tính chất của amoniac.

– Công thức của muối nitrat.

Số câu hỏi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

2

Số điểm

0.8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.8(8%)

7. Phân bón hóa học

– Các nguyên tố trong phân bón hóa học.

Số câu hỏi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

1

Số điểm

0.4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,4(4%)

TS câu TN

13

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15

TS điểm TN

5,2

0.8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6(60%)

TS câu TL

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

4

TS điểm TL

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

1

4(40%)

TS câu hỏi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

3

2

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

19

TS Điểm

5,2 (52%)

1,8 (18%)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,0 (20%)

1,0 (10%)

10(100%)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn thi: Hóa học – Khối 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Mã đề 132

Họ và tên:……………………………………………………………………………… Lớp:…………………………….

Cho biết nguyên tử khối:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử N là

A. 2s22p4 B. 2s22p3 C. 2s22p6 D. 3s23p3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Một dung dịch axit có nồng độ [H+] = 0,01M, giá trị pH của dung dịch đó bằng

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 3: Photpho có các dạng thù hình nào sau đây

A. Photpho đỏ và photpho nâu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Photpho đỏ và photpho trắng

C. Photpho trắng và photpho nâu

D. Photpho nâu và photpho vàng

Câu 4: Nồng độ [H+] trong dung dịch HCl 0,1M là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,2M B. 0,05M C. 0,1M D. 0,15M

Câu 5: Các số oxi hóa có thể có của nitơ là

A. -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5. B. -3, 0, +1, +2, +3, +5.

C. 0, +1, +2, +5. D. 0, +1, +2, +3, +4, +5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Câu trả lời nào sau đây không đúng ?

A. Phân lân cung cấp nguyên tố P

B. Phân đạm cung cấp nguyên tố N

C. Phân phức hợp cung cấp nguyên tố O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Phân kali cung cấp nguyên tố K

Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây có thể dẫn điện

A. NaCl B. C2H5OH C. Glucôzơ D. CH3OH

Câu 8: Ở điều kiện 25oC, tích số ion của nước có giá trị bằng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. [H+].[OH] = 10-7 B. [H+].[OH] = 1014

C. [H+].[OH] = 107 D. [H+].[OH] = 10-14

Câu 9: Chất nào sau đây là chất điện li rất yếu

A. NaCl B. NaOH C. H2O D. HCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Theo thuyết điện li axit là những chất khi tan trong nước phân li ra ion

A. Na+ B. OH C. Cl D. H+

Câu 11: Thành phần chính của muối ăn là

A. NaOH B. HCl C. NaCl D. Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Amoniac chuyển màu quỳ tím thành

A. Màu đỏ B. Màu xanh

C. Màu tím D. Không đổi màu

Câu 13: Muối nào sau đây là muối nitrat ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NH4Cl B. NaHCO3 C. Na2CO3 D. NaNO3

Câu 14: Bazơ chuyển quỳ tím thành

A. Màu xanh B. Không đổi màu

C. Màu đỏ D. Màu tím

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây:

A. Tạo thành chất khí

B. Tạo thành chất kết tủa

C. Tạo thành chất điện li yếu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Một trong 3 điều kiện trên.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1: (1,0 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau đây: HCl, H2O, NaOH, Na2SO4.

Bài 2: (1,0 điểm) Tính giá trị pH và xác định môi trường của các dung dịch sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Dung dịch có [H+] = 0,01M

b. Dung dịch có [OH] = 0,001M

Bài 3: (1,0 điểm) Viết phương trình ion đầy đủ, ion rút gọn của các phản ứng hóa học sau:

a. NaOH + HCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. CuCl2 + Na2S

Bài 4: (1,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn). Tìm giá trị m.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Môn thi: Hóa học – Khối 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mã đề 209

Họ và tên:……………………………………………………………………………… Lớp:…………………………….

Cho biết nguyên tử khối:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Photpho có các dạng thù hình nào sau đây

A. Photpho trắng và photpho nâu

B. Photpho đỏ và photpho trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Photpho nâu và photpho vàng

D. Photpho đỏ và photpho nâu

Câu 2: Bazơ chuyển quỳ tím thành

A. Màu xanh B. Màu đỏ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Màu tím D. Không đổi màu

Câu 3: Muối nào sau đây là muối nitrat ?

A. NH4Cl B. NaHCO3 C. Na2CO3 D. NaNO3

Câu 4: Một dung dịch axit có nồng độ [H+] = 0,01M, giá trị pH của dung dịch đó bằng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 5: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử N là

A. 2s22p4 B. 2s22p6 C. 2s22p3 D. 3s23p3

Câu 6: Chất nào sau đây là chất điện li rất yếu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaOH B. NaCl C. H2O D. HCl

Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây có thể dẫn điện

A. Glucôzơ B. CH3OH C. NaCl D. C2H5OH

Câu 8: Nồng độ [H+] trong dung dịch HCl 0,1M là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,05M B. 0,2M C. 0,15M D. 0,1M

Câu 9: Các số oxi hóa có thể có của nitơ là

A. 0, +1, +2, +5. B. -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

C. 0, +1, +2, +3, +4, +5. D. -3, 0, +1, +2, +3, +5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Câu trả lời nào sau đây không đúng ?

A. Phân kali cung cấp nguyên tố K

B. Phân phức hợp cung cấp nguyên tố O

C. Phân đạm cung cấp nguyên tố N

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Phân lân cung cấp nguyên tố P

Câu 11: Amoniac chuyển màu quỳ tím thành

A. Màu đỏ B. Màu xanh

C. Màu tím D. Không đổi màu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Ở điều kiện 25oC, tích số ion của nước có giá trị bằng

A. [H+].[OH] = 107 B. [H+].[OH] = 10-14

C. [H+].[OH] = 1014 D. [H+].[OH] = 10-7

Câu 13: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tạo thành chất khí

B. Tạo thành chất kết tủa

C. Tạo thành chất điện li yếu

D. Một trong 3 điều kiện trên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: Theo thuyết điện li axit là những chất khi tan trong nước phân li ra ion

A. Na+ B. Cl C. OH D. H+

Câu 15: Thành phần chính của muối ăn là

A. NaOH B. HCl C. NaCl D. Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1: (1,0 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau đây: HCl, H2S, KOH, K2SO4.

Bài 2: (1,0 điểm) Tính giá trị pH và xác định môi trường của các dung dịch sau:

a. Dung dịch có [H+] = 0,001M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Dung dịch có [OH] = 0,01M

Bài 3: (1,0 điểm) Viết phương trình ion đầy đủ, ion rút gọn của các phản ứng hóa học sau:

a. KOH + HNO­3

b. CuCl2 + K2S

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 4: (1,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn). Tìm giá trị m.

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Đề gồm 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn thi: Hóa học – Khối 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Mã đề 357

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên:……………………………………………………………………………… Lớp:…………………………….

Cho biết nguyên tử khối:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Muối nào sau đây là muối nitrat ?

A. NH4Cl B. NaHCO3 C. Na2CO3 D. NaNO3

Câu 2: Theo thuyết điện li axit là những chất khi tan trong nước phân li ra ion

A. Na+ B. OH C. Cl D. H+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Nồng độ [H+] trong dung dịch HCl 0,1M là

A. 0,2M B. 0,05M C. 0,1M D. 0,15M

Câu 4: Câu trả lời nào sau đây không đúng ?

A. Phân phức hợp cung cấp nguyên tố O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Phân kali cung cấp nguyên tố K

C. Phân đạm cung cấp nguyên tố N

D. Phân lân cung cấp nguyên tố P

Câu 5: Photpho có các dạng thù hình nào sau đây

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Photpho đỏ và photpho nâu

B. Photpho nâu và photpho vàng

C. Photpho trắng và photpho nâu

D. Photpho đỏ và photpho trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử N là

A. 2s22p4 B. 3s23p3 C. 2s22p6 D. 2s22p3

Câu 7: Bazơ chuyển quỳ tím thành

A. Màu xanh B. Không đổi màu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Màu tím D. Màu đỏ

Câu 8: Một dung dịch axit có nồng độ [H+] = 0,01M, giá trị pH của dung dịch đó bằng

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 9: Thành phần chính của muối ăn là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaOH B. HCl C. NaCl D. Na2CO3

Câu 10: Amoniac chuyển màu quỳ tím thành

A. Màu đỏ B. Màu xanh

C. Màu tím D. Không đổi màu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Ở điều kiện 25oC, tích số ion của nước có giá trị bằng

A. [H+].[OH] = 107 B. [H+].[OH] = 10-14

C. [H+].[OH] = 1014 D. [H+].[OH] = 10-7

Câu 12: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tạo thành chất khí

B. Tạo thành chất kết tủa

C. Tạo thành chất điện li yếu

D. Một trong 3 điều kiện trên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Dung dịch chất nào sau đây có thể dẫn điện

A. NaCl B. C2H5OH C. Glucôzơ D. CH3OH

Câu 14: Chất nào sau đây là chất điện li rất yếu

A. NaOH B. NaCl C. H2O D. HCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: Các số oxi hóa có thể có của nitơ là

A. 0, +1, +2, +3, +4, +5. B. -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

C. 0, +1, +2, +5. D. -3, 0, +1, +2, +3, +5.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 1: (1,0 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau đây: HCl, H2O, NaOH, Na2SO4.

Bài 2: (1,0 điểm) Tính giá trị pH và xác định môi trường của các dung dịch sau:

a. Dung dịch có [H+] = 0,01M

b. Dung dịch có [OH] = 0,001M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 3: (1,0 điểm) Viết phương trình ion đầy đủ, ion rút gọn của các phản ứng hóa học sau:

a. NaOH + HCl

b. CuCl2 + Na2S

Bài 4: (1,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn). Tìm giá trị m.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 2 trang)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn thi: Hóa học – Khối 11

Thời gian làm bài: 45 phút

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(không kể thời gian giao đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Mã đề 485

Họ và tên:……………………………………………………………………………… Lớp:…………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho biết nguyên tử khối:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Các số oxi hóa có thể có của nitơ là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0, +1, +2, +3, +4, +5. B. -3, 0, +1, +2, +3, +5.

C. -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5. D. 0, +1, +2, +5.

Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử N là

A. 2s22p4 B. 2s22p3 C. 2s22p6 D. 3s23p3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Nồng độ [H+] trong dung dịch HCl 0,1M là

A. 0,2M B. 0,15M C. 0,05M D. 0,1M

Câu 4: Theo thuyết điện li axit là những chất khi tan trong nước phân li ra ion

A. OH B. H+ C. Cl D. Na+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Thành phần chính của muối ăn là

A. NaOH B. HCl C. NaCl D. Na2CO3

Câu 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây:

A. Một trong 3 điều kiện trên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Tạo thành chất kết tủa

C. Tạo thành chất điện li yếu

D. Tạo thành chất khí

Câu 7: Một dung dịch axit có nồng độ [H+] = 0,01M, giá trị pH của dung dịch đó bằng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 8: Photpho có các dạng thù hình nào sau đây

A. Photpho đỏ và photpho trắng

B. Photpho trắng và photpho nâu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Photpho đỏ và photpho nâu

D. Photpho nâu và photpho vàng

Câu 9: Muối nào sau đây là muối nitrat ?

A. NaHCO3 B. NaNO3 C. NH4Cl D. Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Ở điều kiện 25oC, tích số ion của nước có giá trị bằng

A. [H+].[OH] = 107 B. [H+].[OH] = 10-14

C. [H+].[OH] = 1014 D. [H+].[OH] = 10-7

Câu 11: Bazơ chuyển quỳ tím thành

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Màu tím B. Màu đỏ

C. Không đổi màu D. Màu xanh

Câu 12: Dung dịch chất nào sau đây có thể dẫn điện

A. NaCl B. C2H5OH C. Glucôzơ D. CH3OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Chất nào sau đây là chất điện li rất yếu

A. NaOH B. NaCl C. H2O D. HCl

Câu 14: Amoniac chuyển màu quỳ tím thành

A. Màu đỏ B. Màu xanh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Màu tím D. Không đổi màu

Câu 15: Câu trả lời nào sau đây không đúng ?

A. Phân kali cung cấp nguyên tố K

B. Phân đạm cung cấp nguyên tố N

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Phân lân cung cấp nguyên tố P

D. Phân phức hợp cung cấp nguyên tố O

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1: (1,0 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau đây: HCl, H2S, KOH, K2SO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 2: (1,0 điểm) Tính giá trị pH và xác định môi trường của các dung dịch sau:

a. Dung dịch có [H+] = 0,001M

b. Dung dịch có [OH] = 0,01M

Bài 3: (1,0 điểm) Viết phương trình ion đầy đủ, ion rút gọn của các phản ứng hóa học sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. KOH + HNO­3

b. CuCl2 + K2S

Bài 4: (1,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn). Tìm giá trị m.

PHẦN III: HƯỚNG DẪN CHẤM

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 11

MÃ ĐỀ 132

I. Trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu đúng 0.4 điểm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi

1

2

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

5

6

7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8

9

10

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

B

B

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

C

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

Câu hỏi

11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12

13

14

15

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án

C

B

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

D

II. Tự luận (4 điểm)

Bài

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án

Điểm

Bài 1:

(1 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCl H+ + Cl

H2O H+ + OH

NaOH Na+ + OH

Na2SO4 2Na+ + SO42-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 2:

(1 điểm)

[H+] = 0,01M => pH = 2

=> Axit

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[OH] = 0,001M => pH = 11

=> Bazơ

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

Bài 3:

(1 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Na+ + OH + H+ + Cl Na+ + Cl + H2O

H+ + OH H2O

Cu2+ + 2Cl + 2Na+ + S2- CuS + 2Na+ + 2Cl

Cu2+ + S2- CuS

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 4:

(1 điểm)

Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O

nNO = 2,24/22,4 = 0,1 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Theo phương trình, ta có:

=> nAl = 0,1 mol

=> mAl = 0,1.27 = 2,7 gam

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

0.25

MÃ ĐỀ 209

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. Trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu đúng 0.4 điểm

Câu hỏi

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án

B

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

C

A

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

B

Câu hỏi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

12

13

14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15

Đáp án

B

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

D

C

II. Tự luận (4 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài

Đáp án

Điểm

Bài 1:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1 điểm)

HCl H+ + Cl

H2S2H+ + S2-

KOH K+ + OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

K2SO4 2K+ + SO42-

0.25

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

Bài 2:

(1 điểm)

[H+] = 0,001M => pH = 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> Axit

[OH] = 0,01M => pH = 12

=> Bazơ

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

0.25

Bài 3:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1 điểm)

K+ + OH + H+ + NO3 K+ + NO3 + H2O

H+ + OH H2O

Cu2+ + 2Cl + 2K+ + S2- CuS + 2K+ + 2Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cu2+ + S2- CuS

0.25

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

Bài 4:

(1 điểm)

Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

nNO = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Theo phương trình, ta có:

=> nAl = 0,2 mol

=> mAl = 0,2.27 = 5,4 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÃ ĐỀ 357

I. Trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu đúng 0.4 điểm

Câu hỏi

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

Đáp án

D

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

A

D

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

C

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi

11

12

13

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14

15

Đáp án

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

A

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. Tự luận (4 điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 1:

(1 điểm)

HCl H+ + Cl

H2O H+ + OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaOH Na+ + OH

Na2SO4 2Na+ + SO42-

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

Bài 2:

(1 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[H+] = 0,01M => pH = 2

=> Axit

[OH] = 0,001M => pH = 11

=> Bazơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 3:

(1 điểm)

Na+ + OH + H+ + Cl Na+ + Cl + H2O

H+ + OH H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cu2+ + 2Cl + 2Na+ + S2- CuS + 2Na+ + 2Cl

Cu2+ + S2- CuS

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

Bài 4:

(1 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O

nNO = 2,24/22,4 = 0,1 mol

Theo phương trình, ta có:

=> nAl = 0,1 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> mAl = 0,1.27 = 2,7 gam

0.25

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

MÃ ĐỀ 485

I. Trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu đúng 0.4 điểm

Câu hỏi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

3

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

6

7

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

10

Đáp án

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

D

B

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

C

A

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

Câu hỏi

11

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

14

15

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

A

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

II. Tự luận (4 điểm)

Bài

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Điểm

Bài 1:

(1 điểm)

HCl H+ + Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H2S2H+ + S2-

KOH K+ + OH

K2SO4 2K+ + SO42-

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

0.25

Bài 2:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1 điểm)

[H+] = 0,001M => pH = 3

=> Axit

[OH] = 0,01M => pH = 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> Bazơ

0.25

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

Bài 3:

(1 điểm)

K+ + OH + H+ + NO3 K+ + NO3 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H+ + OH H2O

Cu2+ + 2Cl + 2K+ + S2- CuS + 2K+ + 2Cl

Cu2+ + S2- CuS

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

0.25

Bài 4:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1 điểm)

Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O

nNO = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Theo phương trình, ta có:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> nAl = 0,2 mol

=> mAl = 0,2.27 = 5,4 gam

0.25

0.25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0.25

0.25

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

GIỮA HỌC KÌ I

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *