0

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Hải Hậu A

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Hải Hậu A

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: HOÁ – Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

———————————————–

Mức độ

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Số điểm

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chủ đề 1: Sự điện li

3 câu

0,75

Chủ đề 2: Axit, bazo, muối. pH, chất chỉ thị

3 câu

3 câu

Câu 22b

2,5

Chủ đề 3: Phản ứng trao đổi ion

1 câu

Câu 21 a, b, d

1 câu

Câu 21c

Câu 22a

1 câu

2,75

Chủ đề 4: Nito – NH3, NH4+

3 câu

1 câu

1,0

Chủ đề 5: Tổng hợp

1 câu

Câu 23a

1 câu

Câu 23b

2 câu

Câu 24

3,0

Số điểm

2,5

1,5

1,5

1,5

0,5

1,5

0,5

0,5

10 điểm

Tổng

4,0

3,0

2,0

1,0

—–HẾT—–

BẢNG MÔ TẢ NĂNG LỰC

Môn học: Hoá học 11

Nội dung

Loại câu hỏi/bài tập

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Sự điện li

Nitơ – Amoniac

Câu hỏi/bài tập định tính

– Viết được phương trình phân tử và phương trình ion của các phản ứng xảy ra giữa axit, bazơ, muối

– Viết pthh minh hoạ tính chất hoá học của amoniac

– Viết được phương trình phân tử, phương trình ion của phản ứng xảy ra giữa hai muối axit khi biết tỉ lệ mol.

– Giải được bài tập nhận biết các dung dịch muối riêng biệt.

Số điểm

3,0 điểm

2,0 điểm

Bài tập định lượng

– Tính được pH của dung dịch sau phản ứng

– Vận dụng kiến thức về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li để giải bài toán theo định luật bảo toàn điện tích và phương trình ion rút gọn

– Vận dụng kiến thức về axit tác dụng với dung dịch muối để giải được bài toán tính khối lượng kết tủa

Số điểm

1,0 điểm

2,0 điểm

1,0 điểm

Bài tập thực hành/thí nghiệm

– Giải thích được sự thay đổi màu sắc của dung dịch do sự điện li của amoniăc phụ thuộc vào nồng độ

– Giải thích được phản ứng oxi hóa amoniăc trong không khí khi có mặt của xúc tác.

Số điểm

1,0 điểm

Tổng số điểm

4,0 điểm

3,0 điểm

2,0 điểm

1 điểm

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: HOÁ HỌC – Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi gồm: 02 trang)

Họ và tên thí sinh:……………………………………………………….…………..

Số báo danh:……………………………………………….Lớp:………………………..STT lớp:………….

*HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Thương

Mã đề thi 112

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

 1. Dung dịch nào sau đây có nồng độ mol Na+ = 0,9M; PO43- = 0,3M:

A. Na3PO4 0,3M B. Na3PO4 0,1M C. Na(PO4)3 0,3M D. NaPO4 0,1M

 1. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

A. màu hồng. B. màu đỏ. C. màu xanh. D. màu vàng.

 1. Cho các cặp chất:

 1. Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4; (d) Ca(OH)2 và NaHCO3.

Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch thu được kết tủa là:

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3

 1. Trộn 20ml dd NaOH 0,05M với 20ml dd Ba(OH)2 0,075M. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của hai dung dịch ban đầu thì pH của dung dịch thu được là:

A. 12 B. 13 C. 11 D. 12,5

 1. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. NaOH. B. (NH4)2SO4. C. NaNO3. D. BaCl2.

 1. Cho dãy các cht: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy không có tính chất lưng tính là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. Ba(OH)2. B. CH­3COOH. C. Fe(NO3)3. D. C6H12O6 (glucozơ).

 1. Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với V ml dd KOH 0,1 mol/l thu được dd X có pH=2. Giá trị của V là:

A. 0,25. B. 0,11. C. 0,30. D. 0,20

 1. Các dung dịch dưới đây có cùng nồng độ là 0,1M. Giá trị pH của dung dịch nào là lớn nhất?

A. Ba(OH)2. B. H2SO4. C. HCl. D. NaOH.

 1. Cho phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl. B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

C. Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O. D. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O.

 1. Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, (NH4)2SO4, FeCl3, NaF, NaHSO4 và K2CO3. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là

A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

 1. Có hai dung dịch XY chứa các ion khác nhau. Mỗi dung dịch chứa đúng hai loại cation và hai loại anion trong số các ion sau (các ion trong 2 dung dịch không trùng lặp):

 

Ion

K+

Mg2+

H+

Cl

Số mol

0,15

0,1

0,25

0,2

0,1

0,075

0,25

0,15

 

Biết dung dịch Y không hòa tan được Fe(OH)3. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X

(K=39, Mg=24, N=14, H=1, Cl=35,5, S=32, O=16, C=12)

A. 25,3 gam. B. 22,9 gam. C. 15,15 gam. D. 24,2 gam.

 1. Cẩm tú cầu là loài hoa được trồng nhiều nhất tại Sa Pa hay Đà Lạt. Màu của loại hoa này có thể thay đổi tùy thuộc vào pH của thổ nhưỡng nên có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất trồng

 

pH đất trồng

< 7

= 7

> 7

Hoa sẽ có màu

Lam

Trắng sữa

Hồng

 

Khi trồng loài hoa trên, nếu ta bón thêm 1 ít vôi tôi (CaO) và chỉ tưới nước thì khi thu hoạch hoa sẽ

A. Có màu trắng sữa. B. Có màu hồng.

C. Có đủ cả 3 màu lam, trắng , hồng. D. Có màu lam.

 1. Phản ứng có phương trình ion rút gọn: HCO3 + OH → CO32- + H2O là

A. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2H2O

B. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

C. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

D. 2NaHCO3 + 2KOH → Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O

 1. Dung dịch A chứa các ion: CO32-, SO32-, SO42-, 0,1 mol HCO3và 0,4 mol Na+. Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch A thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V là:

A. 0,20. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,1.

 1. Cho 12,65 gam Na tác dụng hết vói 500 ml dung dịch HCl X mol/lít thu được 500ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của X là (Na=23)

A. 1,0 B. 2,0 C. 2,5 D. 1,4

Phần II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 21. (2 điểm) Viết phương trình dạng phân tử và phương trình dạng ion rút gọn của các phản ứng hóa học xảy ra trong dung dịch (Coi H2SO­4 và Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

 1. MgCl2 + K2CO3

 2. HCl + Ba(OH)2

 3. NH4Cl + Ca(OH)2

 4. Ba(HCO3)2 + NaHSO4 (tỉ lệ mol 1:2

Câu 22. (1,0 điểm) Cho biết các hiện tượng và cách giải thích sau đây đúng hay sai?

 1. Hoà tan vôi sống (CaO) vào nước thu được dung dịch A. Cho dụng cụ thử điện vào dung dịch A thì bóng đèn sáng vì CaO là chất điện li, khi tan trong nước tạo dung dịch dẫn được điện.

 2. Khi dẫn luồng khí NH3 qua ống đựng CuO nung nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang màu đỏ, phản ứng này xảy ra do NH3 có tính bazơ

 3. Có thể phân biệt giấm ăn và dung dịch cồn 900 bằng cách dùng dụng cụ thử điện, vì dung dịch giấm ăn sẽ cho bóng điện sáng còn dung dịch cồn thì không.

 4. Vắt nhiều nước chanh vào nước rau muống thấy nước rau chuyển dần từ màu xanh sang màu hồng vì nước rau muống là chất chỉ thị còn nước chanh có môi trường axit.

Câu 23. (2,25 điểm)

1. Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,15M và Ca(OH)2 0,05M thu được dung dịch X. Tính pH dung dịch X?

2. Cho 100ml dung dịch A chứa Na+, CO32-, HCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). Cũng 100ml dung dịch A phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 1,97 gam kết tủa.

a. Viết các phương trình ion thu gọn của các phản ứng xảy ra?

b. Tính khối lượng chất tan có trong 200ml dung dịch A? (Na=23, C=12, O=16, Ba=137)

Câu 24. (0,75 điểm) Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba, Na2O, K2O và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng vào nước thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm giá trị của m?

—–HẾT—–

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIỮA KÌ I LỚP 11

NĂM HỌC 2020 – 2021

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)= 0,25đ x 16

Phần II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 21. (2 điểm) Viết phương trình dạng phân tử và phương trình dạng ion rút gọn của các phản ứng hóa học xảy ra trong dung dịch (Coi H2SO­4 và Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

 1. MgCl2 + K2CO3

 2. HCl + Ba(OH)2

 3. NH4Cl + Ca(OH)2

 4. Ba(HCO3)2 + NaHSO4 (tỉ lệ mol 1:2

Hướng dẫn chấm:

4 ptpt * 0,25đ + 4 pt ion * 0,25đ = 2đ

Câu 22. (1,0 điểm) Cho biết các hiện tượng và cách giải thích sau đây đúng hay sai?

 1. Hoà tan vôi sống (CaO) vào nước thu được dung dịch A. Cho dụng cụ thử điện vào dung dịch A thì bóng đèn sáng vì CaO là chất điện li, khi tan trong nước tạo dung dịch dẫn được điện.

 2. Khi dẫn luồng khí NH3 qua ống đựng CuO nung nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang màu đỏ, phản ứng này xảy ra do NH3 có tính bazơ

 3. Có thể phân biệt giấm ăn và dung dịch cồn 900 bằng cách dùng dụng cụ thử điện, vì dung dịch giấm ăn sẽ cho bóng điện sáng còn dung dịch cồn thì không.

 4. Vắt nhiều nước chanh vào nước rau muống thấy nước rau chuyển dần từ màu xanh sang màu hồng vì nước rau muống là chất chỉ thị còn nước chanh có môi trường axit.

Hướng dẫn chấm: mỗi ý 0,25đ

1 – Sai; 2 – Sai; 3 – Đúng; 4 – Đúng

Câu 23. (3 điểm)

1 (2 điểm). Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,15M và Ca(OH)2 0,05M thu được dung dịch X. Tính pH dung dịch X?

1. nH2SO4 = 0,01 mol nH+ = 0,02 mol

nNaOH = 0,015 ; nCa(OH)2 = 0,005 nOH = 0,025 mol

có thể viết ptpt hoặc pt ion : ………………………….0,5đ

H+ + OH H2O

0,02 0,02 …………………………………….. 0,5đ

nOH dư = 0,005 mol……………………… 0,25đ

V dung dịch X = 0,2 lít

[OH] = 0,025M……………………………… 0,5đ

[H+] = 4.10-13 pH = 12,4 …………………… 0,25đ

2 (1 điểm). Cho 100ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). Cũng 100ml dung dịch A phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 1,97 gam kết tủa.

a. Viết các phương trình của các phản ứng xảy ra?

b. Tính khối lượng chất tan có trong 200ml dung dịch A? (Na=23, C=12, O=16, Ba=137)

Hướng dẫn chấm :

Pt ion hoặc ptpt cho điểm tương đương

Ba2+ + CO32- BaCO3………………. 0,25đ

0,01 0,01

CO32- + 2H+ CO2 + H2O………….. 0,25đ

0,01 0,01

HCO3 + H+ CO2 + H2O………….. 0,25đ

0,02 0,02

nNa+ = 0,01.2 + 0,02 = 0,04

mchất tan trong 200ml dung dịch A = 2.(0,04.23 + 0,01.60 + 0,02.61) = 5,48g…. 0,25đ

Câu 24. (0,75 điểm) Để m gam hỗn hợp Na, K, Ba trong không khí một thời gian, thu được hỗn hợp X gồm Na, K, Ba, Na2O, K2O và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng. Hoà tan hết X vào nước thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được dung dịch Z có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm giá trị của m?

Hướng dẫn chấm:

200ml dd Y có nOH = 0,2.(0,2 + 0,15.2)+ 0,4.0,1=0,14 mol

400ml dd Y có nOH = 0,28 mol ………………………….. 0,25đ

M + H2O M(OH)x + x/2 H2

nOH = 2nH2 = 2.0,07 = 0,14 mol ………………………… 0,25đ

M2Ox + H2O 2M(OH)x

nOH còn lại = 0,14 mol nO trong oxit = 0,07 mol

m hỗn hợp = 0,07.16 /8,75% = 12,8g

m KL = 12,8 – 0,07.16 = 11,68g ………………………….. 0,25đ

—-Hết—–

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

GIỮA HỌC KÌ I

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *