dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Hải Hậu A

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Hải Hậu A

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: HOÁ – Lớp 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 45 phút

———————————————–

Mức độ

Nội dung

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số điểm

TN

TL

TN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TL

TN

TL

TN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TL

Chủ đề 1: Sự điện li

3 câu

0,75

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chủ đề 2: Axit, bazo, muối. pH, chất chỉ thị

3 câu

3 câu

Câu 22b

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,5

Chủ đề 3: Phản ứng trao đổi ion

1 câu

Câu 21 a, b, d

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 câu

Câu 21c

Câu 22a

1 câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,75

Chủ đề 4: Nito – NH3, NH4+

3 câu

1 câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0

Chủ đề 5: Tổng hợp

1 câu

Câu 23a

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 câu

Câu 23b

2 câu

Câu 24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3,0

Số điểm

2,5

1,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,5

1,5

0,5

1,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

10 điểm

Tổng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4,0

3,0

2,0

1,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

—–HẾT—–

BẢNG MÔ TẢ NĂNG LỰC

Môn học: Hoá học 11

Nội dung

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Loại câu hỏi/bài tập

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng cao

Sự điện li

Nitơ – Amoniac

Câu hỏi/bài tập định tính

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Viết được phương trình phân tử và phương trình ion của các phản ứng xảy ra giữa axit, bazơ, muối

– Viết pthh minh hoạ tính chất hoá học của amoniac

– Viết được phương trình phân tử, phương trình ion của phản ứng xảy ra giữa hai muối axit khi biết tỉ lệ mol.

– Giải được bài tập nhận biết các dung dịch muối riêng biệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số điểm

3,0 điểm

2,0 điểm

Bài tập định lượng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Tính được pH của dung dịch sau phản ứng

– Vận dụng kiến thức về phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li để giải bài toán theo định luật bảo toàn điện tích và phương trình ion rút gọn

– Vận dụng kiến thức về axit tác dụng với dung dịch muối để giải được bài toán tính khối lượng kết tủa

Số điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0 điểm

2,0 điểm

1,0 điểm

Bài tập thực hành/thí nghiệm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Giải thích được sự thay đổi màu sắc của dung dịch do sự điện li của amoniăc phụ thuộc vào nồng độ

– Giải thích được phản ứng oxi hóa amoniăc trong không khí khi có mặt của xúc tác.

Số điểm

1,0 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng số điểm

4,0 điểm

3,0 điểm

2,0 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 điểm

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU

ĐỀ CHÍNH THỨC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: HOÁ HỌC – Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Đề thi gồm: 02 trang)

Họ và tên thí sinh:……………………………………………………….…………..

Số báo danh:……………………………………………….Lớp:………………………..STT lớp:………….

*HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Thương

Mã đề thi 112

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

 1. Dung dịch nào sau đây có nồng độ mol Na+ = 0,9M; PO43- = 0,3M:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Na3PO4 0,3M B. Na3PO4 0,1M C. Na(PO4)3 0,3M D. NaPO4 0,1M

 1. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

A. màu hồng. B. màu đỏ. C. màu xanh. D. màu vàng.

 1. Cho các cặp chất:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4; (d) Ca(OH)2 và NaHCO3.

Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch thu được kết tủa là:

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3

 1. Trộn 20ml dd NaOH 0,05M với 20ml dd Ba(OH)2 0,075M. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bằng tổng thể tích của hai dung dịch ban đầu thì pH của dung dịch thu được là:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12 B. 13 C. 11 D. 12,5

 1. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. NaOH. B. (NH4)2SO4. C. NaNO3. D. BaCl2.

 1. Cho dãy các cht: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy không có tính chất lưng tính là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. Ba(OH)2. B. CH­3COOH. C. Fe(NO3)3. D. C6H12O6 (glucozơ).

 1. Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với V ml dd KOH 0,1 mol/l thu được dd X có pH=2. Giá trị của V là:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,25. B. 0,11. C. 0,30. D. 0,20

 1. Các dung dịch dưới đây có cùng nồng độ là 0,1M. Giá trị pH của dung dịch nào là lớn nhất?

A. Ba(OH)2. B. H2SO4. C. HCl. D. NaOH.

 1. Cho phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl. B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

C. Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O. D. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O.

 1. Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, (NH4)2SO4, FeCl3, NaF, NaHSO4 và K2CO3. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím là

A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Có hai dung dịch XY chứa các ion khác nhau. Mỗi dung dịch chứa đúng hai loại cation và hai loại anion trong số các ion sau (các ion trong 2 dung dịch không trùng lặp):

 

Ion

K+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mg2+

H+

Cl

Số mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,15

0,1

0,25

0,2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,1

0,075

0,25

0,15

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Biết dung dịch Y không hòa tan được Fe(OH)3. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X

(K=39, Mg=24, N=14, H=1, Cl=35,5, S=32, O=16, C=12)

A. 25,3 gam. B. 22,9 gam. C. 15,15 gam. D. 24,2 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Cẩm tú cầu là loài hoa được trồng nhiều nhất tại Sa Pa hay Đà Lạt. Màu của loại hoa này có thể thay đổi tùy thuộc vào pH của thổ nhưỡng nên có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất trồng

 

pH đất trồng

< 7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

= 7

> 7

Hoa sẽ có màu

Lam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trắng sữa

Hồng

 

Khi trồng loài hoa trên, nếu ta bón thêm 1 ít vôi tôi (CaO) và chỉ tưới nước thì khi thu hoạch hoa sẽ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Có màu trắng sữa. B. Có màu hồng.

C. Có đủ cả 3 màu lam, trắng , hồng. D. Có màu lam.

 1. Phản ứng có phương trình ion rút gọn: HCO3 + OH → CO32- + H2O là

A. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

C. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

D. 2NaHCO3 + 2KOH → Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O

 1. Dung dịch A chứa các ion: CO32-, SO32-, SO42-, 0,1 mol HCO3và 0,4 mol Na+. Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch A thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V là:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,20. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,1.

 1. Cho 12,65 gam Na tác dụng hết vói 500 ml dung dịch HCl X mol/lít thu được 500ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của X là (Na=23)

A. 1,0 B. 2,0 C. 2,5 D. 1,4

Phần II. Tự luận (6,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21. (2 điểm) Viết phương trình dạng phân tử và phương trình dạng ion rút gọn của các phản ứng hóa học xảy ra trong dung dịch (Coi H2SO­4 và Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

 1. MgCl2 + K2CO3

 2. HCl + Ba(OH)2

 3. NH4Cl + Ca(OH)2

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 4. Ba(HCO3)2 + NaHSO4 (tỉ lệ mol 1:2

Câu 22. (1,0 điểm) Cho biết các hiện tượng và cách giải thích sau đây đúng hay sai?

 1. Hoà tan vôi sống (CaO) vào nước thu được dung dịch A. Cho dụng cụ thử điện vào dung dịch A thì bóng đèn sáng vì CaO là chất điện li, khi tan trong nước tạo dung dịch dẫn được điện.

 2. Khi dẫn luồng khí NH3 qua ống đựng CuO nung nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang màu đỏ, phản ứng này xảy ra do NH3 có tính bazơ

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 3. Có thể phân biệt giấm ăn và dung dịch cồn 900 bằng cách dùng dụng cụ thử điện, vì dung dịch giấm ăn sẽ cho bóng điện sáng còn dung dịch cồn thì không.

 4. Vắt nhiều nước chanh vào nước rau muống thấy nước rau chuyển dần từ màu xanh sang màu hồng vì nước rau muống là chất chỉ thị còn nước chanh có môi trường axit.

Câu 23. (2,25 điểm)

1. Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,15M và Ca(OH)2 0,05M thu được dung dịch X. Tính pH dung dịch X?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Cho 100ml dung dịch A chứa Na+, CO32-, HCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). Cũng 100ml dung dịch A phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 1,97 gam kết tủa.

a. Viết các phương trình ion thu gọn của các phản ứng xảy ra?

b. Tính khối lượng chất tan có trong 200ml dung dịch A? (Na=23, C=12, O=16, Ba=137)

Câu 24. (0,75 điểm) Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba, Na2O, K2O và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng vào nước thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm giá trị của m?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

—–HẾT—–

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIỮA KÌ I LỚP 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2020 – 2021

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)= 0,25đ x 16

Phần II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 21. (2 điểm) Viết phương trình dạng phân tử và phương trình dạng ion rút gọn của các phản ứng hóa học xảy ra trong dung dịch (Coi H2SO­4 và Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. MgCl2 + K2CO3

 2. HCl + Ba(OH)2

 3. NH4Cl + Ca(OH)2

 4. Ba(HCO3)2 + NaHSO4 (tỉ lệ mol 1:2

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn chấm:

4 ptpt * 0,25đ + 4 pt ion * 0,25đ = 2đ

Câu 22. (1,0 điểm) Cho biết các hiện tượng và cách giải thích sau đây đúng hay sai?

 1. Hoà tan vôi sống (CaO) vào nước thu được dung dịch A. Cho dụng cụ thử điện vào dung dịch A thì bóng đèn sáng vì CaO là chất điện li, khi tan trong nước tạo dung dịch dẫn được điện.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 2. Khi dẫn luồng khí NH3 qua ống đựng CuO nung nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang màu đỏ, phản ứng này xảy ra do NH3 có tính bazơ

 3. Có thể phân biệt giấm ăn và dung dịch cồn 900 bằng cách dùng dụng cụ thử điện, vì dung dịch giấm ăn sẽ cho bóng điện sáng còn dung dịch cồn thì không.

 4. Vắt nhiều nước chanh vào nước rau muống thấy nước rau chuyển dần từ màu xanh sang màu hồng vì nước rau muống là chất chỉ thị còn nước chanh có môi trường axit.

Hướng dẫn chấm: mỗi ý 0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 – Sai; 2 – Sai; 3 – Đúng; 4 – Đúng

Câu 23. (3 điểm)

1 (2 điểm). Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,15M và Ca(OH)2 0,05M thu được dung dịch X. Tính pH dung dịch X?

1. nH2SO4 = 0,01 mol nH+ = 0,02 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

nNaOH = 0,015 ; nCa(OH)2 = 0,005 nOH = 0,025 mol

có thể viết ptpt hoặc pt ion : ………………………….0,5đ

H+ + OH H2O

0,02 0,02 …………………………………….. 0,5đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

nOH dư = 0,005 mol……………………… 0,25đ

V dung dịch X = 0,2 lít

[OH] = 0,025M……………………………… 0,5đ

[H+] = 4.10-13 pH = 12,4 …………………… 0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2 (1 điểm). Cho 100ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). Cũng 100ml dung dịch A phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 1,97 gam kết tủa.

a. Viết các phương trình của các phản ứng xảy ra?

b. Tính khối lượng chất tan có trong 200ml dung dịch A? (Na=23, C=12, O=16, Ba=137)

Hướng dẫn chấm :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Pt ion hoặc ptpt cho điểm tương đương

Ba2+ + CO32- BaCO3………………. 0,25đ

0,01 0,01

CO32- + 2H+ CO2 + H2O………….. 0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,01 0,01

HCO3 + H+ CO2 + H2O………….. 0,25đ

0,02 0,02

nNa+ = 0,01.2 + 0,02 = 0,04

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

mchất tan trong 200ml dung dịch A = 2.(0,04.23 + 0,01.60 + 0,02.61) = 5,48g…. 0,25đ

Câu 24. (0,75 điểm) Để m gam hỗn hợp Na, K, Ba trong không khí một thời gian, thu được hỗn hợp X gồm Na, K, Ba, Na2O, K2O và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng. Hoà tan hết X vào nước thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được dung dịch Z có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm giá trị của m?

Hướng dẫn chấm:

200ml dd Y có nOH = 0,2.(0,2 + 0,15.2)+ 0,4.0,1=0,14 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

400ml dd Y có nOH = 0,28 mol ………………………….. 0,25đ

M + H2O M(OH)x + x/2 H2

nOH = 2nH2 = 2.0,07 = 0,14 mol ………………………… 0,25đ

M2Ox + H2O 2M(OH)x

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

nOH còn lại = 0,14 mol nO trong oxit = 0,07 mol

m hỗn hợp = 0,07.16 /8,75% = 12,8g

m KL = 12,8 – 0,07.16 = 11,68g ………………………….. 0,25đ

—-Hết—–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

GIỮA HỌC KÌ I

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *