dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Trần Quốc Tuấn

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn hóa THPT Trần Quốc Tuấn

SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT Trần Quốc Tuấn MÔN: HÓA HỌC 11-THPT

Năm học: 2020- 2021

I. MA TRẬN ĐỀ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CHỦ ĐỀ

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

VẬN DỤNG CAO

SỰ ĐIỆN LI

8,5 đ

2 câu trắc nghiệm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2 câu trắc nghiệm+ 1 bài tự luận

1 câu trắc nghiệm + 1 bài tự luận

1 câu trắc nghiệm+ 1 bài tự luận

2 câu – 0,5 đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2 câu – 0,5 đ +1 bài tự luận 3 điểm

1 câu – 0,25 đ +1 bài tự luận 3 điểm

1 câu – 0,25 đ +1 bài tự luận 1 điểm

NITO- PHOTPHO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,5 đ

2 câu trắc nghiệm

1câu trắc nghiệm

3 câu trắc nghiệm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2 câu – 0,5 đ

1 câu – 0,25 đ

3 câu – 0,75 đ

Tổng số

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12 câu trắc nghiệm + 4 bài tự luận

1 điểm

3,75 điểm

4,0 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,25 điểm

 

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. ĐỀ

SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THPT Trần Quốc Tuấn MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11- THPT

Năm học: 2020- 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Thời gian làm bài :45 phút)

Mã đề : 001

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)

Câu 1: Chất nàosau đây làchất điện limạnh?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaCl. B. C6H12O6. C. HF. D. H2O

Câu 2: N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với :

A. H2 B. O2 C. Li D. Mg

Câu 3: Nồng độ mol/l của trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 0,6 mol Al2(SO4)3 là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,8 M. B. 0,4 M. C. 1,2 M. D. 2,4 M.

Câu 4: Phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+à H2S là :

A. H2 + S® H2S B. BaS + H2SO4 (loãng)® H2S +2BaSO4.

C. FeS(r) + 2HCl ® 2H2S + FeCl2 D. Na2S +2HCl® H2S +2 NaCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng?

A. HCl + Fe(OH)3 B. CuCl2 + AgNO3

C.KCl + NaOH D. K2SO4 + Ba(NO3)2

Câu 6:Dung dịch muối nào sau đây có pH < 7 ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COONa. B. Na2CO3. C. Ba(NO3)2. D. NH4Cl.

Câu 7: Trong phòng thí nghiệm NH3 được điều chế từ phương trình

A. Ca(OH)2 + 2NH4Cl CaCl2 + 2NH3 +2 H2O

B. N2+ 3H22 NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. A và B đều đúng

D. Tất cả đều sai

Câu 8:Cho sơ đồ phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Tổng hệ số cân bằng (là các số nguyên tối giản) của các chất tham gia phản ứng là:

A. 64 B. 38 C. 46 D. 13

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9 :Cho dd KOH đến dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thu được thể tích (lít) khí thoát ra (đktc) là:

A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 0,112 lít D. 4,48 lít

Câu 10:Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là:

A. 4 lít B. 6 lít C. 8 lít D. 12 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 loãng, dư thì thu được khí X không màu hoá nâu trong không khí . Khí X là :

A. N2 B. N2O C. NO D. NO2

Câu 12: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là :

A. 0,2 M B. 0,1 M C. 0,13 M D. 0,12 M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm)

Bài 1 ( 3 điểm):Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) CaCl2 + AgNO3®

b) MgSO4 + NaOH ®

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) KHCO3 + HCl ®

Bài 2 ( 3 điểm):

a .Tìm nồng độ các ion H+ , SO42- và pH của dung dịch H2SO4 0,05M

b. Trung hòa 200ml dung dịch H2SO4 0,1M cần vừa đủ 100ml Ba(OH)2 nồng độ x mol/lít , sau phản ứng thu được a gam kết tủa trắng. Tính giá trị x, a ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 3 ( 1 điểm):Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3 và Cl, trong đó số mol của ion Cl là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m ?

Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 

SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT Trần Quốc Tuấn MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11- THPT

Năm học: 2020- 2021

(Thời gian làm bài :45 phút)

Mã đề : 002

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)

Câu 1:Dung dịch muối nào sau đây có pH < 7 ?

A. CH3COONa. B. Na2CO3. C. Ba(NO3)2. D. NH4Cl.

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm NH3 được điều chế từ phương trình

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ca(OH)2 + 2NH4Cl CaCl2 + 2NH3 +2 H2O B. N2+ 3H22 NH3

C. A và B đều đúng D. Tất cả đều sai

Câu 3:Cho sơ đồ phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Tổng hệ số cân bằng (là các số nguyên tối giản) của các chất tham gia phản ứng là:

A. 64 B. 38 C. 46 D. 13

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4 :Cho dd KOH đến dư vào 50 ml dd (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ, thu được thể tích (lít) khí thoát ra (đktc) là:

A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 0,112 lít D. 4,48 lít

Câu 5:Chất nàosau đây làchất điện limạnh?

A. NaCl. B. C6H12O6. C. HF. D. H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với :

A. H2 B. O2 C. Li D. Mg

Câu 7: Nồng độ mol/l của trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 0,6 mol Al2(SO4)3 là:

A. 0,8 M. B. 0,4 M. C. 1,2 M. D. 2,4 M.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+à H2S là

A. H2 + S® H2S B. BaS + H2SO4 (loãng)® H2S +2BaSO4.

C. FeS(r) + 2HCl ® 2H2S + FeCl2 D. Na2S +2HCl® H2S +2 NaCl.

Câu 9: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCl + Fe(OH)3 B. CuCl2 + AgNO3

C.KCl + NaOH D. K2SO4 + Ba(NO3)2

Câu 10: Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 loãng, dư thì thu được khí X không màu hoá nâu trong không khí . Khí X là :

A. N2 B. N2O C. NO D. NO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là :

A. 0,2 M B. 0,1 M C. 0,13 M D. 0,12 M

Câu 12:Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là:

A. 4 lít B. 6 lít C. 8 lít D. 12 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm)

Bài 1 ( 3 điểm):Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) CaCl2 + AgNO3®

b) MgSO4 + NaOH ®

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) KHCO3 + HCl ®

Bài 2 ( 3 điểm):

a .Tìm nồng độ các ion H+ , SO42- và pH của dung dịch H2SO4 0,05M

b. Trung hòa 200ml dung dịch H2SO4 0,1M cần vừa đủ 100ml Ba(OH)2 nồng độ x mol/lít , sau phản ứng thu được a gam kết tủa trắng. Tính giá trị x, a ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 3 ( 1 điểm):Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3 và Cl, trong đó số mol của ion Cl là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m ?

Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

III. HƯỚNG DẪN CHẤM

SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT Trần Quốc Tuấn NĂM HỌC : 2020- 2021

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : HÓA HỌC –LỚP 11

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3điểm)

– Mỗi câu đúng 0,25 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mã đề : 001

Câu

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

12

Đáp án

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

C

D

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

B

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

C

D

Mã đề : 002

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

1

2

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4

5

6

7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8

9

10

11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12

Đáp án

D

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

A

A

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

D

C

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

D

 

B.PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 1 ( 3 điểm):Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) CaCl2 + 2AgNO3® Ca(NO3)2 + 2AgCl

Cl+ Ag+ ® AgCl

1 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(HS không cân bằng hoặc cân bằng sai thì trừ 0,25 đ / 1 ptpư)

b) MgSO4 + 2NaOH ® Mg(OH)2 + Na2SO4

Mg2+ + 2OH ® Mg(OH)2

1 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) KHCO3 + HCl ® KCl + CO2 + H2O

HCO3+ H+ ® CO2 + H2O

1 điểm

Bài 2 ( 3 điểm):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a .Tìm nồng độ các ion H+ , SO42- và pH của dung dịch H2SO4 0,05M

b. Trung hòa 200ml dung dịch H2SO4 0,1M cần vừa đủ 100ml Ba(OH)2 nồng độ x mol/lít , sau phản ứng thu được a gam kết tủa trắng. Tính giá trị x, a ?

a. H2SO4® 2H+ + SO42

0. 5 đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,05M ® 0,1M ®0,05M

0, 5đ

pH = -log H+ = -log 0,1 = 1

0,5đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. n H2SO4 = 0,1 . 0,2 = 0,02

0,25đ

H2SO4 + Ba(OH)2® BaSO4 +2 H2O

0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

mol 0,02 ® 0,02 ® 0,02

0,25đ

x = 0,02 / 0,1 = 0,2 M

0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a = 0,02 .233 = 4,66 g

0,5đ

Bài 3 ( 1 điểm):Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3 và Cl, trong đó số mol của ion Cl là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m ?

P1 : n Ca2+ = n kết tủa = 0,02 ®n Ca2+ trong hh X= 0,04

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

P2 : n Ca2+ < n kết tủa ®Ca2+ / 1 phần hết

Bảo toàn nguyên tố C có : n HCO3– = 0,03mol

®nHCO3trong hh X= 0,06

0, 5đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bảo toàn điện tích : n Na+ = 0,08

Đun sôi đến cạn thì : 2HCO3® CO32- + CO2 + H2O

0,06 ® 0,03

®m = 0,04.40 +0,08.23 +0,03.60 +0,1.35,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

= 8,79 gam

0, 5đ

 

……..HẾT……….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

GIỮA KÌ I

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *