dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn hóa đề số 15

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn hóa đề số 15

Trần Nhân Tông – 40 phút

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Fructozơ. D. Mantozơ.

Câu 2: Chất nào sau đây là amin bậc 2?

A. H2N-CH2-NH2. B. (CH3)2CH-NH2. C. CH3-NH-CH3. D. (CH3)3N.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Ứngvới CTPT C3H6O2có bao nhiêu đồng phân este đơn chức?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 5,2. B. 3,4. C. 3,2. D. 4,8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino. B. chỉ chứa nhóm amino.

C. chỉ chứa nhóm cacboxyl. D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.

Câu 6: Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 25,00%. B. 50,00%. C. 36,67%. D. 20,75%.

Câu 7: Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là:

A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantôzơ

Câu 8: Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin.

Câu 9: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch

A. NaOH. B. HCl. C. Na2CO3. D. NaCl.

Câu 10:Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Tristearin. B. Metyl axetat. C.Metyl fomat. D.Benzyl axetat.

Câu 11: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90% thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozo. Giá trị của m là

A.20,5 B. 22,8 C.18,5 D.17,1

Câu 12: Chất X cócấu tạo CH3CH2COOCH3.TêngọicủaX là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.metylaxetat B. metylpropionate C.propylaxetat D.etylaxetat

Câu 13:Cho m gam H2NCH2COOH phản ứnghết với dungdịch KOH, thu được dung dịch chứa 28,25 gam muối. Giá trị của m là:

A.28,25 B. 18,75 C.21,75 D.37,50

Câu 14:Cho các phátbiểu sau đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. Glucozo được gọi đường nho do nhiều trong quả nho chín.

  2. Chấtbéo là đieste của glixerol với axit béo.

  3. ) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

  4. nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

   SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  5. Trong mật ong chứa nhiều fructozo.

  6. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

Số phát biểu đúng là

A. 5 B. 6 C.3 D.4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: Từ 1 kg gạo nếp (có 80% tinh bột) khi lên men và chưng cất sẽ thu được V lít ancol etylic ( rượu nếp) 450. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,807 g/ml. Giá trị của V là:

A. 1,0. B. 2,4. C. 4,6 D. 2,0

Câu16: Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3trong NH3, thu được10,8 gam Ag. Nồngđộ của dung dịch glucozơ đã dùng là

A.0,20M. B. 0,01M. C.0,02M. D.0,10M.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là

A. 13,8 B. 4,6 C. 6,975 D. 9,2

Câu18: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chấtmàu xanh tím. Polime X

A.tinhbột. B. xenlulozơ. C.saccarozơ. D.glicogen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Phátbiểunàosauđâyđúng?

A. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.

C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Câu20: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A.53,95. B. 44,95. C.22,60. D.22,35.

Câu 21: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axitcacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. D. HCOOCH3 và HCOOC2H5.

Câu 22: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A.3,425. B.4,725. C.2,550. D.3,825.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu23:Đốt cháy hoàn toàn 1,48 g este A thu được 2,64g CO2 và 1,08 g H2O. Tìm CTPT của A.

A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C3H4O2

Câu 24 : Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5

(T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. X, Y,Z, T. B. X, Y, T. C.X, Y,Z. D.Y,Z, T.

Câu 25: KếtquảthínghiệmcủacácdungdịchX,Y, Z, T vớithuốcthửđượcghi ở bảngsau:

Mẫuthử

Thuốcthử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hiệntượng

T

Quỳ tím

Quỳ tím chuyển màu xanh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y

Dung dịch AgNO3trong NH3đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

X, Y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

Z

Nước brom

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kết tủa trắng

X, Y,Z, T lầnlượt là:

A. Saccarozơ,glucozơ,anilin, etylamin. B.Saccarozơ,anilin,glucozơ, etylamin.

C.Anilin, etylamin,saccarozơ, glucozơ. D.Etylamin,glucozơ,saccarozơ,anilin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26: Aminoaxit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X

A. H2N-[CH2]4-COOH. B. H2N-[CH2]2-COOH.

C. H2N-[CH2]3-COOH. D. H2N-CH2-COOH.

Câu 27: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96%(D=1,52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu lít?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 14,390 lít B. 15,000 lít C. 1,439 lít D. 24,3990 lít

ĐÁP ÁN ĐỀ THI 8 TUẦN HỌC KÌ I

MÔN HÓA 12 – NĂM HỌC 2016 – 2017

CÂU

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐÁP ÁN

1

A

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

3

B

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

5

A

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

7

B

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

9

B

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

11

B

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

13

B

14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

15

A

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

17

B

18

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

19

C

20

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

21

C

22

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

23

B

24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

25

A

26

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

27

A

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

ĐỀ THI 8 TUẦN K12 MÔN HÓA

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *