dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn hóa đề số 8

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn hóa đề số 8

Kiểm tra: 45 phút – Mã đề 601

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Hợp chất CH2=CH-COOCH3 không tác dụng với chất nào sau đây

A. NaOH B. H2 C. Br2 D. NaCl

Câu 2: Chất nào sau đây là disaccarit?

 1. Tinh bột B. xenlulozo C. saccarozo D.glucozo

Câu 3: Đường nho là tên gọi của loại đường

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. fructozo B. xenlulozo C. saccarozo D. glucozo

Câu 4: Chất nào dưới đây không tác dụng với AgNO3/NH3

A.glucozo B. fructozo C. metyl fomat D. tinh bột

Câu 5: Giá trị % m­N trong anilin là.

 1. 15,05
 1. 17,2
C. 7,252 D. 45,16

Câu 6: Số đồng phân của C­­3H9N

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 1
 1. 2
C. 3 D. 4

Câu 7: Nhận xét nào sau đây không đúng:

A.Trimetylamin là chất khí, mùi khó chịu, tan nhiều trong nước B.Các amin đều độc

C.Cây thuốc lá chứa amin rất độc là nicotin D.Anilin làm giấy quỳ chuyển sang màu xanh

Câu 8: Cho 4,65 gam metyl amin phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ tạo dung dịch X chỉ chứa a gam muối amoni trung hòa. Giá trị của a là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12 B. 19,35 C. 10,125 D. 11

Câu 9 : Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); màu trắng (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (2), (3), (4) và (5).

Câu 10: Cho 20 gam dung dịch X chứa glucozo đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ % của glucozo trong dung dịch X?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 18% B. 9% C. 36% D.20%

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 12: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. propyl fomat. D. vinyl axetat.

Câu 13 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5

C. (C17H31COO)3C3H5 D. C17H35COOH

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sản phẩm của phản ứng thủy phân este luôn là axit và ancol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

C. Khi thủy phân etyl axetat trong dung dịch axit thì thu được axit axetic và etanol.

D. Khi đốt cháy este no đơn chức mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước

Câu 15 Khi thủy phân chất béo trong NaOH luôn thu được

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C17H35COONa B. C3H5(COOH)3 C. C3H5(OH)3 D. C17H33COONa

Câu 16 : Thứ tự sắp xếp các amin theo lực bazo tăng dần

A. Phenyl amin < amoniac < etyl amin B.Phenyl amin < etyl amin < amoniac

C. Etyl amin < amoniac < phenyl amin D. Amoniac < phenylamin < etylamin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17 Cho 13,2 g este đơn chức E tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối . Xác định E.

A.HCOOCH3 B. CH3-COOC2H5 C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3

Câu 18 :Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19 Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

A. etyl fomat B. glucozo C. saccarozo D. Tinh bột

Câu 20 : Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 9,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

Câu 22: Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được 9 gam glucozo. Giá trị của m là:

A. 10,6875 B. 21,375 C. 13,68 D.6,84

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23 : Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh

A. phenyl amoniclorua B. etyl amin C. phenyl amin D. axit axetic

Câu 24: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25: Cho các chất sau: glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 thành dung dịch xanh lam?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 26: Nhóm chất nào sau đây tác dụng hết với dung dịch KOH

A. etyl axetat, etyl amin, glucozo B. metyl amonisunfat, phenol, etyl axetat

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. etyl axetat, Tri stearin, glucozo D. metyl amonisunfat, axit axetic, anilin

Câu 27: Cho 20,4 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dd NaOH 2M thu được dd Y. Cô cạn dd Y được chất rắn khan có khối lượng là

A: 12,3 B: 32,8 C: 22,3 D: 33,7

Câu 28: Giá trị của V ml nước Brom 3% ( D =1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin. Biết hiệu suất phản ứng là 100%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 164,1ml B.54,7ml C. 16,41ml D. 146,1ml

Câu 29 :Đốt cháy m gam hỗn hợp metylamin, etylamin, trimetylamin, đimetylamin trong không khí vừa đủ (chứa 20% O2 còn lại là N2) thu được hỗn hợp sản phẩm khí và hơi Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn Z qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,404 gam .Sau đó dẫn tiếp sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư đến khi hấp thụ hoàn toàn thấy có 4,8 gam kết tủa và còn lại V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.1,012 gam và 8,0192 lít B. 1,292 gam và 8,0912 lít

C.1,012 gam và 0,224 lít D.1,292 gam và 0,224 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30: Một hỗn hợp X gồm CH6N2O3 , C4H12N2O4 đem phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M , đun nóng thu được dung dịch Y và thoát ra một khí Z duy nhất nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ . Cô cạn dung dịch Y thu được 15,2 gam muối khan. Giá trị %m CH6N2O3 trong X là:

A. 55,294% B. 44,706% C. 27,65% D.45%

Câu 31 Cho các chất sau: etyl axetat, etyl amin, glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo, tri olein, anilin. Số chất tác dụng với dung dịch brom

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 32 : Biết a mol chất béo X có thể cộng hợp tối đa với 8a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít khí CO2 ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A. V = 22,4(b + 7a). B. V = 22,4(b + 10a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4(4a – b).

Câu 33 : Cho các chất sau đây : HCOOC6H5; (CH3COO)3C3H5; CH3OOC– CH2– COOC2H5; CH3COOC2H3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ số mol 1:2

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34 Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 23o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn là 0,8g/mL

A. 19,75 lít B. 18,34 lít C. 9,875 lít D. 24,69 lít

Câu 35: Đ điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 75%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá tr của V là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 47,647. B. 66,7. C. 32,4. D. 35,735.

Câu 36 Cho hợp chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ với dung dịch NaOH 20%, sau đó đem cô cạn thì phần bay hơi chỉ có hơi nước có khối lượng 10,32 gam và chất rắn còn lại chứa hai muối natri chiếm khối lượng 4,44gam. Đốt cháy hai muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 3,18 gam Na2CO3 ; 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9g H2O. Nhận định nào không đúng về Y

A. Y có 2 đồng phân cấu tạo B. Y phản ứng với AgNO3/NH3

C. Y là hợp chất tạp chức D. 1 mol Y tác dụng với 3 mol NaOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 37: Cho biết có bao nhiêu nhận định đúng

Khi đốt cháy glucozo và saccarozo đề thu được số mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng

Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi 1 gốc α-glucozơ liên kết với 1 gốc ß- fructozơ

glucozo là đường có tính khử còn saccarozo là đường không có tính khử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi cho H2SO4 đặc vào tinh thể glucozo, chất rắn từ không màu chuyển sang màu đen

Tất cả các amin đều không tác dụng với dung dịch brom

-Các este là chất lỏng tan tốt trong nước

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 38 Cho các phản ứng:

A + 3NaOH C6H5ONa + X + CH3CHO + H2O

X + 2NaOH T + 2Na2CO3

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 Y + …..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y + NaOH Z + ……..

Z + NaOH T + Na2CO3

Công thức phân tử của A là

A. C8H8O2 B. C10H10O2 C. C11H12O4 D. C11H10O4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 39 Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y (Mx<My) bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Khối lượng X là

A. 1,11gam . B. 0,88 gam. C. 0,74 gam D. 0,6 gam.

Câu 40 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một este X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và ancol Z. Tên của X là

D. etyl propionat. B. Metyl propionat. C. Isopropyl axetat. D. Etyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kiểm tra: 45 phút – Mã đề 602

Câu 1: Số đồng phân của C­­3H9N

 1. 1
 1. 2
C. 3 D. 4

Câu 2: Cho 20 gam dung dịch X chứa glucozo đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ % của glucozo trong dung dịch X?

 1. 18% B. 9% C. 36% D.20%

Câu 3: Hợp chất CH2=CH-COOCH3 không tác dụng với chất nào sau đây

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaOH B. H2 C. Br2 D. NaCl

Câu 4: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. propyl fomat. D. vinyl axetat.

Câu 5: Chất nào dưới đây không tác dụng với AgNO3/NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.glucozo B. fructozo C. metyl fomat D. tinh bột

Câu 6: Nhận xét nào sau đây không đúng:

A.Trimetylamin là chất khí, mùi khó chịu, tan nhiều trong nước B.Các amin đều độc

C.Cây thuốc lá chứa amin rất độc là nicotin D.Anilin làm giấy quỳ chuyển sang màu xanh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 8: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh

A. phenyl amoniclorua B. etyl amin C. phenyl amin D. axit axetic

Câu 9: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 10: Thứ tự sắp xếp các amin theo lực bazo tăng dần

A. Phenyl amin < amoniac < etyl amin B. Phenyl amin < etyl amin < amoniac

C. Etyl amin < amoniac < phenyl amin D. Amoniac < phenylamin < etylamin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11 Cho 13,2 g este đơn chức E tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối . Xác định E.

A.HCOOCH3 B. CH3-COOC2H5 C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3

Câu 12 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo ?

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. (C17H31COO)3C3H5 D. C17H35COOH

Câu 13: Chất nào sau đây là disaccarit?

A.Tinh bột B. xenlulozo C. saccarozo D.glucozo

Câu 14: Đường nho là tên gọi của loại đường

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. fructozo B. xenlulozo C. saccarozo D. glucozo

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sản phẩm của phản ứng thủy phân este luôn là axit và ancol.

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Khi thủy phân etyl axetat trong dung dịch axit thì thu được axit axetic và etanol.

D. Khi đốt cháy este no đơn chức mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước

Câu 16: Khi thủy phân chất béo trong NaOH luôn thu được

A. C17H35COONa B. C3H5(COOH)3 C. C3H5(OH)3 D. C17H33COONa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Cho 4,65 gam metyl amin phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ tạo dung dịch X chỉ chứa a gam muối amoni trung hòa. Giá trị của a là:

A. 12 B. 19,35 C. 10,125 D. 11

Câu 18: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); màu trắng (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (2), (3), (4) và (5).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19:Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam.

Câu 20 Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

A. etyl fomat B. glucozo C. saccarozo D. Tinh bột

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Giá trị % m­N trong anilin là.

 1. 15,05
 1. 17,2
C. 7,252 D. 45,16

Câu 22: Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được 9 gam glucozo. Giá trị của m là:

A. 10,6875 B. 21,375 C. 13,68 D.6,84

Câu 23: Cho các chất sau: glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 thành dung dịch xanh lam?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 24: Nhóm chất nào sau đây tác dụng hết với dung dịch KOH

A. etyl axetat, etyl amin, glucozo B. metyl amonisunfat, phenol, etyl axetat

C. etyl axetat, Tri stearin, glucozo D. metyl amonisunfat, axit axetic, anilin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25: Cho 20,4 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dd NaOH 2M thu được dd Y. Cô cạn dd Y được chất rắn khan có khối lượng là

A: 12,3 B: 32,8 C: 22,3 D: 33,7

Câu 26 : Biết a mol chất béo X có thể cộng hợp tối đa với 8a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít khí CO2 ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A. V = 22,4(b + 7a). B. V = 22,4(b + 10a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4(4a – b).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27: Giá trị của V ml nước Brom 3% ( D =1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin. Biết hiệu suất phản ứng là 100%.

A. 164,1ml B.54,7ml C. 16,41ml D. 146,1ml

Câu 28 :Đốt cháy m gam hỗn hợp metylamin, etylamin, trimetylamin, đimetylamin trong không khí vừa đủ (chứa 20% O2 còn lại là N2) thu được hỗn hợp sản phẩm khí và hơi Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn Z qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,404 gam .Sau đó dẫn tiếp sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư đến khi hấp thụ hoàn toàn thấy có 4,8 gam kết tủa và còn lại V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.1,012 gam và 8,0192 lít B. 1,292 gam và 8,0912 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.1,012 gam và 0,224 lít D.1,292 gam và 0,224 lít

Câu 29 Cho các chất sau: etyl axetat, etyl amin, glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo, tri olein, anilin. Số chất tác dụng với dung dịch brom

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 30 : Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 9,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75%

Câu 31 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

Câu 32 : Cho các chất sau đây : HCOOC6H5; (CH3COO)3C3H5; CH3OOC– CH2– COOC2H5; CH3COOC2H3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ số mol 1:2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 33 Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y (Mx<My) bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Khối lượng X là

A. 1,11gam . B. 0,88 gam. C. 0,74 gam D. 0,6 gam.

Câu 34: Đ điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 75%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá tr của V là

A. 47,647. B. 66,7. C. 32,4. D. 35,735.

Câu 35 Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 23o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn là 0,8g/mL

A. 19,75 lít B. 18,34 lít C. 9,875 lít D. 24,69 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 36 Cho biết có bao nhiêu nhận định đúng

Khi đốt cháy glucozo và saccarozo đề thu được số mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng

Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi 1 gốc α-glucozơ liên kết với 1 gốc ß- fructozơ

glucozo là đường có tính khử còn saccarozo là đường không có tính khử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi cho H2SO4 đặc vào tinh thể glucozo, chất rắn từ không màu chuyển sang màu đen

Tất cả các amin đều không tác dụng với dung dịch brom

-Các este là chất lỏng tan tốt trong nước

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 37 Cho các phản ứng:

A + 3NaOH C6H5ONa + X + CH3CHO + H2O

X + 2NaOH T + 2Na2CO3

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 Y + …..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y + NaOH Z + ……..

Z + NaOH T + Na2CO3

Công thức phân tử của A là

A. C8H8O2 B. C10H10O2 C. C11H12O4 D. C11H10O4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 38: Một hỗn hợp X gồm CH6N2O3 , C4H12N2O4 đem phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M , đun nóng thu được dung dịch Y và thoát ra một khí Z duy nhất nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ . Cô cạn dung dịch Y thu được 15,2 gam muối khan. Giá trị %m CH6N2O3 trong X là:

A. 55,294% B. 44,706% C. 27,65% D.45%

Câu 39 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một este X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và ancol Z. Tên của X là

D. etyl propionat. B. Metyl propionat. C. Isopropyl axetat. D. Etyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 40 Cho hợp chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ với dung dịch NaOH 20%, sau đó đem cô cạn thì phần bay hơi chỉ có hơi nước có khối lượng 10,32 gam và chất rắn còn lại chứa hai muối natri chiếm khối lượng 4,44gam. Đốt cháy hai muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 3,18 gam Na2CO3 ; 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9g H2O. Nhận định nào không đúng về Y

A. Y có 2 đồng phân cấu tạo B. Y phản ứng với AgNO3/NH3

C. Y là hợp chất tạp chức D. 1 mol Y tác dụng với 3 mol NaOH

Trường THPT Nguyễn Khuyến ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian làm bài 50 phút

Mã đề 602

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207, P= 31

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

Câu 1: Hợp chất CH3-COOCH= CH2 không tác dụng với chất nào sau đây

A. Na2SO4 B. H2 C. Br2 D. KOH

Câu 2: Chất nào sau đây là polisaccarit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Tinh bột B. fructozo C. saccarozo D.glucozo

Câu 3:Loại đường có nhiều trong cây mía, của cải đường và cụm hoa thốt nốt:

A. fructozo B. xenlulozo C. saccarozo D. glucozo

Câu 4:Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng thủy phân?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.saccarozo B.xenlulozo C. metyl fomat D. glucozo

Câu 5: Cho một số tính chất: là chất rắn(1); dễ tan trong nước (2); màu trắng (3); nồng độ trong máu ổn định là 0,1% (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của glucozo là:

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (4) và (5). D. (2), (3), (4) và (5).

Câu 6: Cho 50ml dung dịch X chứa glucozo đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,32 gam Ag. Nồng độ mol của glucozo trong dung dịch X?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,4M B. 0,8M C. 1,6M D. 0,2M

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Fructozo làm mất màu dung dịch Brom

B. Glucozo tham gia phản ứng thủy phân

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Saccarozo là nguyên liệu để thủy phân thành glucozo và fructozo dùng trong kĩ thuật tráng gương, ruột phích

D. tinh bột làm mất màu nước Brom

Câu 8: Chất X có công thức cấu tạo CH3-COOCH= CH2. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. propyl fomat. D. vinyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo ?

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (C15H31COO)3C3H5

C. C3H5(OH)3 D. C17H35COOH

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Sản phẩm của phản ứng thủy phân este no đơn chức mạch hở trong môi trường axit luôn là axit và ancol.

B. etyl fomat có phản ứng tráng gương

C. Khi thủy phân etyl axetat trong dung dịch NaOH thì thu được natri axetat và ancol etylic

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 75% thu được 27 gam glucozo. Giá trị của m là:

A. 38,475 B. 68,4 C. 34,2 D.19,2375

Câu 12 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13 : Thủy phân một trieste thu được glixerol và hai axit béo C17H35COOH và C15H31COOH, số đồng phân este là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 14: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm tham gia được phản ứng tráng bạc?

A. CH2=CH-COO-CH2-CH3. B. CH3-COO-CH2-CH=CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH3-COO-CH3 D. CH3-COO-CH=CH2.

Câu 15 Để thủy phân hết 9,25g một este đơn chức cần dùng 50ml dung dịch NaOH 2,5M. Tạo ra 10,25g muối. Công thức cấu tạo đúng của este là:

A. HCOOC2H5. C. C2H5COOCH3. B. CH3COOCH3. D. HCOOC3H7

Câu 16 Cho 30 g axit axetic tácdụng với 92 g ancol etylic có mặt H2SO4 đặc , biết hiệu suất của phản ứng là 60%.Khối lượng este sinh ra là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 27,4 g B. 28,4g C. 26,4 D. 30,5g

Câu 17: Giá trị % mN trong metylamin:

A. 45,16% B. 15,05% C. 31,11% D. 38,71%

Câu 18: Số đồng phân amin C2H7N:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 19: Nhận xét nào sau đây không đúng :

 1. Đimetylamin là chất khí, mùi khó chịu, tan nhiều trong nước
 2. Nhiệt độ sôi amin tăng dần và độ tan giảm dần theo chiều phân tử khối tăng
 3. Anilin tạo kết tủa trắng với nước Brom
 4. Các amin đều không độc

Câu 20: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu hồng

A. phenyl amoniclorua B. etyl axetat C. phenyl amin D. đi metyl amin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21 Chất nào sau đây không có phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3

A. etyl fomat B. glucozo C. anilin D. fructozo

Câu 22: Cho 1,86 gam anilin phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa H2SO4 loãng, vừa đủ thu được dung dịch X chứa a gam muối amoni trung hòa. Giá trị của a?

A. 2,8 4 B.3,82 C. 5,68 D.2,48

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23 Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch KOH vừa đủ . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

A. 9,8 gam. B. 20,2 gam. C. 8,2 gam. D. 12 gam.

Câu 24 : Amin nào có lực bazo mạnh nhất:

A.Phenyl amin B. Amoniac C. metylamin D. đimetylamin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25 : Cho các chất sau đây : HCOOCH2C6H5; (CH3COO)3C3H5; CH3OOC– CH2– COOC2H5; CH3COOC2H3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ số mol 1:2

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 26 Nhóm chất nào sau đây thủy phân hết trong môi trường axit

A. etyl axetat, saccarozo, glucozo B. metyl amonisunfat, phenol, etyl axetat

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. etyl axetat, Tri stearin, tinh bột C. metyl amonisunfat, axit axetic, xenlulozo

Câu 27 Cho các chất sau: etyl axetat, etyl amin, glucozo, fructozo, tinh bột , saccarozo, tri olein, vinyl axetat

anilin. Số chất tác dụng với dung dịch brom

A. 2 B. 3 C. 4 D.5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28 : Cho 27,2 gam phenyl axetat tác dụng với 100ml dd NaOH 5M thu được dd Y. Cô cạn dd Y được chất rắn khan có khối lượng là

A. 44,2 B. 43,6 C. 39,6 D. 34,2

Câu 29: Lấy a gam anilin cho vào nước Brom dư thu được 6,6 gam kết tủa trắng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

A. 1,86 B. 1,68 C. 5,58 D. 3,72

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30 : Tính khối lượng gạo nếp phải dùng để lên men ( hiệu suất chung l à 50%) thu được 460ml rượu 46o. biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml

A. 596,16g B. 298,08g C. 760g D. 810g.

Câu 31 : Biết a mol chất béo X có thể cộng hợp tối đa với 5a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít khí CO2 ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A. V = 22,4(b + 7a). B. V = 22,4(b + 10a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4(4a – b).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 32: Cho các phản ứng:

A + 3NaOH C6H5ONa + X + CH3CHO + H2O

X + 2NaOH T + 2Na2CO3

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 Y + …..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Y + NaOH Z + ……..

Z + NaOH T + Na2CO3

Công thức phân tử của X là

A. C3H2O4Na2 B. C2O4Na2 C. C4H4O4Na2 D. C11H10O4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 33: Đốt cháy m gam hỗn hợp metylamin, etylamin, trimetylamin, đimetylamin trong không khí vừa đủ( chứa 20% O2 còn lại là N2) thu được hỗn hợp sản phẩm khí và hơi Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn Z qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 3,6 gam .Sau đó dẫn tiếp sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư đến khi hấp thụ hoàn toàn thấy có 12,5 gam kết tủa và còn lại V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.2,6 gam và 20,72 lít B. 2,6 gam và 0,56 lít

C.2,25 gam và 20,72 lít D.2,25 gam và 0,56 lít

Câu 34 Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. khối lượng của este nhỏ lớn là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,11gam . B. 0,88 gam. C. 0,74 gam D. 0,6 gam.

Câu 35 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam este X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,1 gam muối của axit hữu cơ Y và ancol Z. Tên của X là

D. etyl propionat. B. Metyl propionat. C. Isopropyl axetat. D. Etyl axetat.

Câu 36 Cho các phát biểu sau đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Amilopectin có cấu trúc dạng mạch phân nhánh.

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc α glucozơ và một gốc β fructozơ liên kết với nhau

Tinh bột là chất rắn, ở dạng vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh

Nước ép quả chuối chín có phản ứng màu với iot, nước ép quả chuối xanh cho phản ứng tráng gương

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Glucozơ là chất dinh dưỡng và được sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói 

Tất cả các amin đều làm quỳ tím chuyển màu xanh

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 37 Hợp chất hữu cơ A gồm ba nguyên tố C,H,O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%.Sau phản ứng thu được dung dịch X,cô cạn dung dịch X thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86.6gam,còn lại là chất rắn gồm hai muối có khối lượng 23 gam.Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 13.8 gam K2CO3 và 38 gam hỗn hợp CO2 và H2O.Toàn bộ lượng CO2 này cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 70 gam kết tủa.Biết 70<MA < 140. Nhận định nào không đúng về A

A. Hợp chất A có 4 đồng phân B. Các đồng phân của A không có phản ứng tráng bạc

C. 1 mol A tác dụng với 2 mol KOH D. A chứa vòng ben zen

Câu 38 : Một hỗn hợp X gồm CH6N2O3 , C4H12N2O4 đem phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,8M , đun nóng thu được dung dịch Y và thoát ra một khí Z duy nhất nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ . Cô cạn dung dịch Y thu được 5,72 gam muối khan. Giá trị %m CH6N2O3 trong X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 29,19% B. 70,8% C. 43,79% D.20%

Câu 39: Cho các chất sau: glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo. Số chất có phản ứngAgNO3/NH3 dư?

 1. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 40 : Đ điều chế 17,82 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá tr của V là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 19,853. B. 7,147. C. 6,62. D. 35,735.

Trường THPT Nguyễn Khuyến ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian làm bài 50 phút

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mã đề 603

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207, P= 31

(Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

Câu 1 : Thứ tự sắp xếp các amin theo lực bazo tăng dần

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Phenyl amin < amoniac < etyl amin B.Phenyl amin < etyl amin < amoniac

B. Etyl amin < amoniac < phenyl amin C. Amoniac < phenylamin < etylamin

Câu 2: Cho 20 gam dung dịch X chứa glucozo đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ % của glucozo trong dung dịch X?

 1. 18% B. 9% C. 36% D.20%

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4 : Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. propyl fomat. D. vinyl axetat.

Câu 5 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo ?

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. (C17H31COO)3C3H5 D. C17H35COOH

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sản phẩm của phản ứng thủy phân este luôn là axit và ancol.

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Khi thủy phân etyl axetat trong dung dịch axit thì thu được axit axetic và etanol.

D. Khi đốt cháy este no đơn chức mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước

Câu 7 Khi thủy phân chất béo trong NaOH luôn thu được

A. C17H35COONa B. C3H5(COOH)3 C. C3H5(OH)3 D. C17H33COONa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8 Cho 13,2 g este đơn chức E tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối . Xác định E.

A.HCOOCH3 B. CH3-COOC2H5 C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3

Câu 9 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được 9 gam glucozo. Giá trị của m là:

A. 10,6875 B. 21,375 C. 13,68 D.6,84

Câu 11 : Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh

A. phenyl amoniclorua B. etyl amin C. phenyl amin D. axit axetic

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 13 :Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14 Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

A. etyl fomat B. glucozo C. saccarozo D. Tinh bột

Câu 15 : Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 9,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: Hợp chất CH2=CH-COOCH3 không tác dụng với chất nào sau đây

A. NaOH B. H2 C. Br2 D. NaCl

Câu 17: Chất nào sau đây là disaccarit?

 1. Tinh bột B. xenlulozo C. saccarozo D.glucozo

Câu 18 :Nhận xét nào sau đây không đúng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Trimetylamin là chất khí , mùi khí chịu, tan nhiều trong nước

B.Các amin đều độc

C.Cây thuốc lá chứa amin rất độc là nicotin

D.Anilin làm giấy quỳ chuyển sang màu xanh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Cho 4,65 gam metyl amin phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ tạo dung dịch X chỉ chứa a gam muối amoni trung hòa. Giá trị của a là:

A. 12 B. 19,35 C. 10,125 D. 11

Câu 20 : Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); màu trắng (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (2), (3), (4) và (5).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21 :Đường nho là tên gọi của loại đường

 1. fructozo B. xenlulozo C. saccarozo D. glucozo

Câu 22 :Chất nào dưới đây không tác dụng với AgNO3/NH3

A.glucozo B. fructozo C. metyl fomat D. tinh bột

Câu 23 :Giá trị % m­N trong anlin là.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 15,05
 1. 17,2
C. 7,252 D. 45,16

Câu 24 : Số đồng phân của C­­3H9N

 1. 1
 1. 2
C. 3 D. 4

Câu 25: Một hỗn hợp X gồm CH6N2O3 , C4H12N2O4 đem phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M , đun nóng thu được dung dịch Y và thoát ra một khí Z duy nhất nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ . Cô cạn dung dịch Y thu được 15,2 gam muối khan. Giá trị %m CH6N2O3 trong X là:

A. 55,294% B. 44,706% C. 27,65% D.45%

Câu 26 Cho các chất sau: etyl axetat, etyl amin, glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo, tri olein

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

anilin. Số chất tác dụng với dung dịch brom

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 27 Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 23o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn là 0,8g/mL

A. 19,75 lít B. 18,34 lít C. 9,875 lít D. 24,69 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28 : Đ điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 75%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá tr của V là

A. 47,647. B. 66,7. C. 32,4. D. 35,735.

Câu 29: Biết a mol chất béo X có thể cộng hợp tối đa với 8a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít khí CO2 ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. V = 22,4(b + 7a). B. V = 22,4(b + 10a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4(4a – b).

Câu 30 : Cho các chất sau đây : HCOOC6H5; (CH3COO)3C3H5; CH3OOC– CH2– COOC2H5; CH3COOC2H3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ số mol 1:2

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 31 Cho hợp chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ với dung dịch NaOH 20%, sau đó đem cô cạn thì phần bay hơi chỉ có hơi nước có khối lượng 10,32 gam và chất rắn còn lại chứa hai muối natri chiếm khối lượng 4,44gam. Đốt cháy hai muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 3,18 gam Na2CO3 ; 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9g H2O. Nhận định nào không đúng về Y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Y có 2 đồng phân cấu tạo B. Y phản ứng với AgNO3/NH3

C. Y là hợp chất tạp chức D. 1 mol Y tác dụng với 3 mol NaOH

Câu 32: Cho biết có bao nhiêu nhận định đúng

Khi đốt cháy glucozo và saccarozo đề thu được số mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi 1 gốc α-glucozơ và 1 gốc ß- fructozơ

glucozo là đường có tính khử còn saccarozo là đường không có tính khử

Khi cho H2SO4 đặc vào tinh thể glucozo, chất rắn từ không màu chuyển sang màu đen

Tất cả các amin đều không tác dụng với dung dịch brom

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

-Các este là chất lỏng tan tốt trong nước

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 33 Cho các phản ứng:

A + 3NaOH C6H5ONa + X + CH3CHO + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X + 2NaOH T + 2Na2CO3

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 Y + …..

Y + NaOH Z + ……..

Z + NaOH T + Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Công thức phân tử của A là

A. C8H8O2 B. C10H10O2 C. C11H12O4 D. C11H10O4

Câu 34 Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. khối lượng của este nhỏ là

A. 1,11gam . B. 0,88 gam. C. 0,74 gam D. 0,6 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 35 : Cho các chất sau: glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 thành dung dịch xanh lam?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 36 : Nhóm chất nào sau đây tác dụng hết với dung dịch KOH

A. etyl axetat, etyl amin, glucozo B. metyl amonisunfat, phenol, etyl axetat

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. etyl axetat, Tri stearin, glucozo C. metyl amonisunfat, axit axetic, anilin

Câu 37: Cho 20,4 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dd NaOH 2M thu được dd Y. Cô cạn dd Y được chất rắn khan có khối lượng là

A: 12,3 B: 32,8 C: 22,3 D: 33,7

Câu 38: Giá trị của V ml nước Brom 3% ( D =1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin. Biết hiệu suất phản ứng là 100%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 164,1ml B.54,7ml C. 16,41ml D. 146,1ml

Câu 39 :Đốt cháy m gam hỗn hợp metylamin, etylamin, trimetylamin, đimetylamin trong không khí vừa đủ( chứa 20% O2 còn lại là N2) thu được hỗn hợp sản phẩm khí và hơi Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn Z qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,404 gam .Sau đó dẫn tiếp sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư đến khi hấp thụ hoàn toàn thấy có 4,8 gam kết tủa và còn lại V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.1,012 gam và 8,0192 lít B. 1,292 gam và 8,0912 lít

C.1,012 gam và 0,224 lít D.1,292 gam và 0,224 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 40 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một este X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và ancol Z. Tên của X là

D. etyl propionat. B. Metyl propionat. C. Isopropyl axetat. D. Etyl axetat.

Trường THPT Nguyễn Khuyến ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài 50 phút

Mã đề 604

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207, P= 31

(Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1 Chất nào sau đây không có phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3

A. etyl fomat B. glucozo C. anilin D. fructozo

Câu 2: Cho 1,86 gam anilin phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa H2SO4 loãng, vừa đủ thu được dung dịch X chứa a gam muối amoni trung hòa. Giá trị của a?

A. 2,8 4 B.3,82 C. 5,68 D.2,48

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3 Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch KOH vừa đủ . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

A. 9,8 gam. B. 20,2 gam. C. 8,2 gam. D. 12 gam.

Câu 4 : Amin nào có lực bazo mạnh nhất:

A.Phenyl amin B. Amoniac C. metylamin D. đimetylamin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5 : Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu hồng

A. phenyl amoniclorua B. etyl axetat C. phenyl amin D. đi metyl amin

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Fructozo làm mất màu dung dịch Brom

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Glucozo tham gia phản ứng thủy phân

C. Saccarozo là nguyên liệu để thủy phân thành glucozo và fructozo dùng trong kĩ thuật tráng gương, ruột phích

D. tinh bột làm mất màu nước Brom

Câu 7: Chất X có công thức cấu tạo CH3-COOCH= CH2. Tên gọi của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. propyl fomat. D. vinyl axetat.

Câu 8 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo ?

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (C15H31COO)3C3H5

C. C3H5(OH)3 D. C17H35COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sản phẩm của phản ứng thủy phân este no đơn chức mạch hở trong môi trường axit luôn là axit và ancol.

B. etyl fomat có phản ứng tráng gương

C. Khi thủy phân etyl axetat trong dung dịch NaOH thì thu được natri axetat và ancol etylic

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều

Câu 10 Để thủy phân hết 9,25g một este đơn chức cần dùng 50ml dung dịch NaOH 2,5M. Tạo ra 10,25g muối. Công thức cấu tạo đúng của este là:

A. HCOOC2H5. C. C2H5COOCH3. B. CH3COOCH3. D. HCOOC3H7

Câu 11 Cho 30 g axit axetic tácdụng với 92 g ancol etylic có mặt H2SO4 đặc , biết hiệu suất của phản ứng là 60%.Khối lượng este sinh ra là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 27,4 g B. 28,4g C. 26,4 D. 30,5g

Câu 12: Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 75% thu được 27 gam glucozo. Giá trị của m là:

A. 38,475 B. 68,4 C. 34,2 D.19,2375

Câu 13 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

Câu 14: Thủy phân một trieste thu được glixerol và hai axit béo C17H35COOH và C15H31COOH, số đồng phân este là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 15: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm tham gia được phản ứng tráng bạc?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH2=CH-COO-CH2-CH3. B. CH3-COO-CH2-CH=CH2.

C. CH3-COO-CH3 D. CH3-COO-CH=CH2.

Câu 16 Giá trị % mN trong metylamin:

A. 45,16% B. 15,05% C. 31,11% D. 38,71%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Số đồng phân amin C2H7N:

A.4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 18: Hợp chất CH3-COOCH= CH2 không tác dụng với chất nào sau đây

A. Na2SO4 B. H2 C. Br2 D. KOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Chất nào sau đây là polisaccarit?

A.Tinh bột B. fructozo C. saccarozo D.glucozo

Câu 20 Loại đường có nhiều trong cây mía, của cải đường và cụm hoa thốt nốt:

A. fructozo B. xenlulozo C. saccarozo D. glucozo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21 Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A.saccarozo B.xenlulozo C. metyl fomat D. glucozo

Câu 22 Cho một số tính chất: là chất rắn(1); dễ tan trong nước (2); màu trắng (3); nồng độ trong máu ổn định là 0,1% (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của glucozo là:

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (4) và (5). D. (2), (3), (4) và (5).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23 Cho 50ml dung dịch X chứa glucozo đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,32 gam Ag. Nồng độ mol của glucozo trong dung dịch X?

A. 0,4M B. 0,8M C. 1,6M D. 0,2M

Câu 24 Nhận xét nào sau đây không đúng :

A. Đimetylamin là chất khí, mùi khó chịu, tan nhiều trong nước

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Nhiệt độ sôi amin tăng dần và độ tan giảm dần theo chiều phân tử khối tăng

C. Anilin tạo kết tủa trắng với nước Brom

D. Các amin đều không độc

Câu 25: Cho các chất sau đây : HCOOCH2C6H5; (CH3COO)3C3H5; CH3OOC– CH2– COOC2H5; CH3COOC2H3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ số mol 1:2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 26 : Biết a mol chất béo X có thể cộng hợp tối đa với 5a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít khí CO2 ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A. V = 22,4(b + 7a). B. V = 22,4(b + 10a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4(4a – b).

Câu 27 Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. khối lượng của este nhỏ lớn là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,11gam . B. 0,88 gam. C. 0,74 gam D. 0,6 gam.

Câu 28 Nhóm chất nào sau đây thủy phân hết trong môi trường axit

A. etyl axetat, saccarozo, glucozo B. metyl amonisunfat, phenol, etyl axetat

B. etyl axetat, Tri stearin, tinh bột C. metyl amonisunfat, axit axetic, xenlulozo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29: Một hỗn hợp X gồm CH6N2O3 , C4H12N2O4 đem phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,8M , đun nóng thu được dung dịch Y và thoát ra một khí Z duy nhất nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ . Cô cạn dung dịch Y thu được 5,72 gam muối khan. Giá trị %m CH6N2O3 trong X là:

A. 29,19% B. 70,8% C. 43,79% D.20%

Câu 30: Cho các chất sau: glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo. Số chất có phản ứngAgNO3/NH3 dư?

 1. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 31 : Đ điều chế 17,82 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá tr của V là

A. 19,853. B. 7,147. C. 6,62. D. 35,735.

Câu 32 Cho các chất sau: etyl axetat, etyl amin, glucozo, fructozo, tinh bột , saccarozo, tri olein, vinyl axetat

anilin. Số chất tác dụng với dung dịch brom

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2 B. 3 C. 4 D.5

Câu 33 : Cho 27,2 gam phenyl axetat tác dụng với 100ml dd NaOH 5M thu được dd Y. Cô cạn dd Y được chất rắn khan có khối lượng là

A. 44,2 B. 43,6 C. 39,6 D. 34,2

Câu 34 Lấy a gam anilin cho vào nước Brom dư thu được 6,6 gam kết tủa trắng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,86 B. 1,68 C. 5,58 D. 3,72

Câu 35: Tính khối lượng gạo nếp phải dùng để lên men ( hiệu suất chung l à 50%) thu được 460ml rượu 46o. biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml

A. 596,16g B. 298,08g C. 760g D. 810g.

Câu 36 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam este X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,1 gam muối của axit hữu cơ Y và ancol Z. Tên của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. etyl propionat. B. Metyl propionat. C. Isopropyl axetat. D. Etyl axetat.

Câu 37 Cho các phát biểu sau đây:

Amilopectin có cấu trúc dạng mạch phân nhánh.

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc α glucozơ và một gốc β fructozơ liên kết với nhau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tinh bột là chất rắn, ở dạng vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh

Nước ép quả chuối chín có phản ứng màu với iot, nước ép quả chuối xanh cho phản ứng tráng gương

Glucozơ là chất dinh dưỡng và được sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói 

Tất cả các amin đều làm quỳ tím chuyển màu xanh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 38 Hợp chất hữu cơ A gồm ba nguyên tố C,H,O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%.Sau phản ứng thu được dung dịch X,cô cạn dung dịch X thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86.6gam,còn lại là chất rắn gồm hai muối có khối lượng 23 gam.Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 13.8 gam K2CO3 và 38 gam hỗn hợp CO2 và H2O.Toàn bộ lượng CO2 này cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 70 gam kết tủa.Biết 70<MA < 140. Nhận định nào không đúng về A

A. Hợp chất A có 4 đồng phân B. Các đồng phân của A không có phản ứng tráng bạc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 1 mol A tác dụng với 2 mol KOH D. A chứa vòng ben zen

Câu 39: Cho các phản ứng:

A + 3NaOH C6H5ONa + X + CH3CHO + H2O

X + 2NaOH T + 2Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 Y + …..

Y + NaOH Z + ……..

Z + NaOH T + Na2CO3

Công thức phân tử của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H2O4Na2 B. C2O4Na2 C. C4H4O4Na2 D. C11H10O4

Câu 40: Đốt cháy m gam hỗn hợp metylamin, etylamin, trimetylamin, đimetylamin trong không khí vừa đủ( chứa 20% O2 còn lại là N2) thu được hỗn hợp sản phẩm khí và hơi Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn Z qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 3,6 gam .Sau đó dẫn tiếp sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư đến khi hấp thụ hoàn toàn thấy có 12,5 gam kết tủa và còn lại V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.2,6 gam và 20,72 lít B. 2,6 gam và 0,56 lít

C.2,25 gam và 20,72 lít D.2,25 gam và 0,56 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trường THPT Nguyễn Khuyến ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian làm bài 50 phút

Mã đề 605

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207, P= 31

(Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

Câu 1 :Nhận xét nào sau đây không đúng:

A.Trimetylamin là chất khí , mùi khí chịu, tan nhiều trong nước

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Các amin đều độc

C.Cây thuốc lá chứa amin rất độc là nicotin

D.Anilin làm giấy quỳ chuyển sang màu xanh

Câu 2: Chất nào sau đây là disaccarit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Tinh bột B. xenlulozo C. saccarozo D.glucozo

Câu 3: Cho 4,65 gam metyl amin phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ tạo dung dịch X chỉ chứa a gam muối amoni trung hòa. Giá trị của a là:

A. 12 B. 19,35 C. 10,125 D. 11

Câu 4: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); màu trắng (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (2), (3), (4) và (5).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Cho 20 gam dung dịch X chứa glucozo đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ % của glucozo trong dung dịch X?

 1. 18% B. 9% C. 36% D.20%

Câu 6: Hợp chất CH2=CH-COOCH3 không tác dụng với chất nào sau đây

A. NaOH B. H2 C. Br2 D. NaCl

Câu 7 :Đường nho là tên gọi của loại đường

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. fructozo B. xenlulozo C. saccarozo D. glucozo

Câu 8 :Chất nào dưới đây không tác dụng với AgNO3/NH3

A.glucozo B. fructozo C. metyl fomat D. tinh bột

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Sản phẩm của phản ứng thủy phân este luôn là axit và ancol.

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

C. Khi thủy phân etyl axetat trong dung dịch axit thì thu được axit axetic và etanol.

D. Khi đốt cháy este no đơn chức mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10 :Giá trị % m­N trong anlin là.

A.15,05 B.17,2 C. 7,252 D. 45,16

Câu 11: Số đồng phân của C­­3H9N

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 13: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. propyl fomat. D. vinyl axetat.

Câu 14 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo ?

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5

C. (C17H31COO)3C3H5 D. C17H35COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15 Khi thủy phân chất béo trong NaOH luôn thu được

A. C17H35COONa B. C3H5(COOH)3 C. C3H5(OH)3 D. C17H33COONa

Câu 16 : Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh

A. phenyl amoniclorua B. etyl amin C. phenyl amin D. axit axetic

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 18 : Thứ tự sắp xếp các amin theo lực bazo tăng dần

A. Phenyl amin < amoniac < etyl amin B.Phenyl amin < etyl amin < amoniac

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Etyl amin < amoniac < phenyl amin C. Amoniac < phenylamin < etylamin

Câu 19 Cho 13,2 g este đơn chức E tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối . Xác định E.

A.HCOOCH3 B. CH3-COOC2H5 C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3

Câu 20 :Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam.

Câu 21 Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

A. etyl fomat B. glucozo C. saccarozo D. Tinh bột

Câu 22: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 9,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75%

Câu 23 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

Câu 24: Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được 9 gam glucozo. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 10,6875 B. 21,375 C. 13,68 D.6,84

Câu 25 Cho các chất sau: etyl axetat, etyl amin, glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo, tri olein

anilin. Số chất tác dụng với dung dịch brom

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26 : Biết a mol chất béo X có thể cộng hợp tối đa với 8a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít khí CO2 ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A. V = 22,4(b + 7a). B. V = 22,4(b + 10a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4(4a – b).

Câu 27 : Cho các chất sau đây : HCOOC6H5; (CH3COO)3C3H5; CH3OOC– CH2– COOC2H5; CH3COOC2H3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ số mol 1:2

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28 Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 23o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn là 0,8g/mL

A. 19,75 lít B. 18,34 lít C. 9,875 lít D. 24,69 lít

Câu 29 : Đ điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 75%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá tr của V là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 47,647. B. 66,7. C. 32,4. D. 35,735.

Câu 30Cho hợp chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ với dung dịch NaOH 20%, sau đó đem cô cạn thì phần bay hơi chỉ có hơi nước có khối lượng 10,32 gam và chất rắn còn lại chứa hai muối natri chiếm khối lượng 4,44gam. Đốt cháy hai muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 3,18 gam Na2CO3 ; 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9g H2O. Nhận định nào không đúng về Y

A. Y có 2 đồng phân cấu tạo B. Y phản ứng với AgNO3/NH3

C. Y là hợp chất tạp chức D. 1 mol Y tác dụng với 3 mol NaOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31 Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. khối lượng của este nhỏ là

A. 1,11gam . B. 0,88 gam. C. 0,74 gam D. 0,6 gam.

Câu 32 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một este X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và ancol Z. Tên của X là

D. etyl propionat. B. Metyl propionat. C. Isopropyl axetat. D. Etyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 33: Cho các chất sau: glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 thành dung dịch xanh lam?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 34: Nhóm chất nào sau đây tác dụng hết với dung dịch KOH

A. etyl axetat, etyl amin, glucozo B. metyl amonisunfat, phenol, etyl axetat

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. etyl axetat, Tri stearin, glucozo C. metyl amonisunfat, axit axetic, anilin

Câu 35: Cho 20,4 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dd NaOH 2M thu được dd Y. Cô cạn dd Y được chất rắn khan có khối lượng là

A: 12,3 B: 32,8 C: 22,3 D: 33,7

Câu 36: Giá trị của V ml nước Brom 3% ( D =1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin. Biết hiệu suất phản ứng là 100%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 164,1ml B.54,7ml C. 16,41ml D. 146,1ml

Câu 37: Cho biết có bao nhiêu nhận định đúng

Khi đốt cháy glucozo và saccarozo đề thu được số mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng

Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi 1 gốc α-glucozơ và 1 gốc ß- fructozơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

glucozo là đường có tính khử còn saccarozo là đường không có tính khử

Khi cho H2SO4 đặc vào tinh thể glucozo, chất rắn từ không màu chuyển sang màu đen

Tất cả các amin đều không tác dụng với dung dịch brom

-Các este là chất lỏng tan tốt trong nước

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 38 Cho các phản ứng:

A + 3NaOH C6H5ONa + X + CH3CHO + H2O

X + 2NaOH T + 2Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 Y + …..

Y + NaOH Z + ……..

Z + NaOH T + Na2CO3

Công thức phân tử của A là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C8H8O2 B. C10H10O2 C. C11H12O4 D. C11H10O4

Câu 39 :Đốt cháy m gam hỗn hợp metylamin, etylamin, trimetylamin, đimetylamin trong không khí vừa đủ( chứa 20% O2 còn lại là N2) thu được hỗn hợp sản phẩm khí và hơi Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn Z qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,404 gam .Sau đó dẫn tiếp sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư đến khi hấp thụ hoàn toàn thấy có 4,8 gam kết tủa và còn lại V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.1,012 gam và 8,0192 lít B. 1,292 gam và 8,0912 lít

C.1,012 gam và 0,224 lít D.1,292 gam và 0,224 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 40: Một hỗn hợp X gồm CH6N2O3 , C4H12N2O4 đem phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M , đun nóng thu được dung dịch Y và thoát ra một khí Z duy nhất nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ . Cô cạn dung dịch Y thu được 15,2 gam muối khan. Giá trị %m CH6N2O3 trong X là:

A. 55,294% B. 44,706% C. 27,65% D.45%

Trường THPT Nguyễn Khuyến ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài 50 phút

Mã đề 606

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207, P= 31

(Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Cho 50ml dung dịch X chứa glucozo đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,32 gam Ag. Nồng độ mol của glucozo trong dung dịch X?

A. 0,4M B. 0,8M C. 1,6M D. 0,2M

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Fructozo làm mất màu dung dịch Brom

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Glucozo tham gia phản ứng thủy phân

C. Saccarozo là nguyên liệu để thủy phân thành glucozo và fructozo dùng trong kĩ thuật tráng gương, ruột phích

D. tinh bột làm mất màu nước Brom

Câu 3 Chất X có công thức cấu tạo CH3-COOCH= CH2. Tên gọi của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. propyl fomat. D. vinyl axetat.

Câu 4 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo ?

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (C15H31COO)3C3H5

C. C3H5(OH)3 D. C17H35COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sản phẩm của phản ứng thủy phân este no đơn chức mạch hở trong môi trường axit luôn là axit và ancol.

B. etyl fomat có phản ứng tráng gương

C. Khi thủy phân etyl axetat trong dung dịch NaOH thì thu được natri axetat và ancol etylic

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều

Câu 6: Hợp chất CH3-COOCH= CH2 không tác dụng với chất nào sau đây

A. Na2SO4 B. H2 C. Br2 D. KOH

Câu 7 : Chất nào sau đây là polisaccarit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Tinh bột B. fructozo C. saccarozo D.glucozo

Câu 8 : Nhận xét nào sau đây không đúng :

A. Đimetylamin là chất khí, mùi khó chịu, tan nhiều trong nước

B. Nhiệt độ sôi amin tăng dần và độ tan giảm dần theo chiều phân tử khối tăng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Anilin tạo kết tủa trắng với nước Brom

D. Các amin đều không độc

Câu 9 Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu hồng

A. phenyl amoniclorua B. etyl axetat C. phenyl amin D. đi metyl amin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10 Chất nào sau đây không có phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3

A. etyl fomat B. glucozo C. anilin D. fructozo

Câu 11:Loại đường có nhiều trong cây mía, của cải đường và cụm hoa thốt nốt:

A. fructozo B. xenlulozo C. saccarozo D. glucozo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12:Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A.saccarozo B.xenlulozo C. metyl fomat D. glucozo

Câu 13: Cho một số tính chất: là chất rắn(1); dễ tan trong nước (2); màu trắng (3); nồng độ trong máu ổn định là 0,1% (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của glucozo là:

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (4) và (5). D. (2), (3), (4) và (5).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 75% thu được 27 gam glucozo. Giá trị của m là:

A. 38,475 B. 68,4 C. 34,2 D.19,2375

Câu 15 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16 : Thủy phân một trieste thu được glixerol và hai axit béo C17H35COOH và C15H31COOH, số đồng phân este là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 17 Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch KOH vừa đủ . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

A. 9,8 gam. B. 20,2 gam. C. 8,2 gam. D. 12 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18 : Amin nào có lực bazo mạnh nhất:

A.Phenyl amin B. Amoniac C. metylamin D. đimetylamin

Câu 19: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm tham gia được phản ứng tráng bạc?

A. CH2=CH-COO-CH2-CH3. B. CH3-COO-CH2-CH=CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH3-COO-CH3 D. CH3-COO-CH=CH2.

Câu 20 Để thủy phân hết 9,25g một este đơn chức cần dùng 50ml dung dịch NaOH 2,5M. Tạo ra 10,25g muối. Công thức cấu tạo đúng của este là:

A. HCOOC2H5. B. CH3COOCH3 C. C2H5COOCH3. . D. HCOOC3H7

Câu 21 Cho 30 g axit axetic tácdụng với 92 g ancol etylic có mặt H2SO4 đặc , biết hiệu suất của phản ứng là 60%.Khối lượng este sinh ra là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 27,4 g B. 28,4g C. 26,4 D. 30,5g

Câu 22 Giá trị % mN trong metylamin:

A. 45,16% B. 15,05% C. 31,11% D. 38,71%

Câu 23: Số đồng phân amin C2H7N:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 24: Cho 1,86 gam anilin phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa H2SO4 loãng, vừa đủ thu được dung dịch X chứa a gam muối amoni trung hòa. Giá trị của a?

A. 2,8 4 B.3,82 C. 5,68 D.2,48

Câu 25 : Cho 27,2 gam phenyl axetat tác dụng với 100ml dd NaOH 5M thu được dd Y. Cô cạn dd Y được chất rắn khan có khối lượng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 44,2 B. 43,6 C. 39,6 D. 34,2

Câu 26: Lấy a gam anilin cho vào nước Brom dư thu được 6,6 gam kết tủa trắng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

A. 1,86 B. 1,68 C. 5,58 D. 3,72

Câu 27 Hợp chất hữu cơ A gồm ba nguyên tố C,H,O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%.Sau phản ứng thu được dung dịch X,cô cạn dung dịch X thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86.6gam,còn lại là chất rắn gồm hai muối có khối lượng 23 gam.Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 13.8 gam K2CO3 và 38 gam hỗn hợp CO2 và H2O.Toàn bộ lượng CO2 này cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 70 gam kết tủa.Biết 70<MA < 140. Nhận định nào không đúng về A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Hợp chất A có 4 đồng phân B. Các đồng phân của A không có phản ứng tráng bạc

C. 1 mol A tác dụng với 2 mol KOH D. A chứa vòng ben zen

Câu 28 : Tính khối lượng gạo nếp phải dùng để lên men ( hiệu suất chung l à 50%) thu được 460ml rượu 46o. biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml

A. 596,16g B. 298,08g C. 760g D. 810g.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29 : Biết a mol chất béo X có thể cộng hợp tối đa với 5a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít khí CO2 ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A. V = 22,4(b + 7a). B. V = 22,4(b + 10a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4(4a – b).

Câu 30: Cho các phản ứng:

A + 3NaOH C6H5ONa + X + CH3CHO + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X + 2NaOH T + 2Na2CO3

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 Y + …..

Y + NaOH Z + ……..

Z + NaOH T + Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Công thức phân tử của X là

A. C3H2O4Na2 B. C2O4Na2 C. C4H4O4Na2 D. C11H10O4

Câu 31: Đốt cháy m gam hỗn hợp metylamin, etylamin, trimetylamin, đimetylamin trong không khí vừa đủ( chứa 20% O2 còn lại là N2) thu được hỗn hợp sản phẩm khí và hơi Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn Z qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 3,6 gam .Sau đó dẫn tiếp sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư đến khi hấp thụ hoàn toàn thấy có 12,5 gam kết tủa và còn lại V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.2,6 gam và 20,72 lít B. 2,6 gam và 0,56 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.2,25 gam và 20,72 lít D.2,25 gam và 0,56 lít

Câu 32 Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. khối lượng của este nhỏ lớn là

A. 1,11gam . B. 0,88 gam. C. 0,74 gam D. 0,6 gam.

Câu 33 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam este X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,1 gam muối của axit hữu cơ Y và ancol Z. Tên của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. etyl propionat. B. Metyl propionat. C. Isopropyl axetat. D. Etyl axetat.

Câu 34 Cho các phát biểu sau đây:

Amilopectin có cấu trúc dạng mạch phân nhánh.

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc α glucozơ và một gốc β fructozơ liên kết với nhau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tinh bột là chất rắn, ở dạng vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh

Nước ép quả chuối chín có phản ứng màu với iot, nước ép quả chuối xanh cho phản ứng tráng gương

Glucozơ là chất dinh dưỡng và được sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói 

Tất cả các amin đều làm quỳ tím chuyển màu xanh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 35: Một hỗn hợp X gồm CH6N2O3 , C4H12N2O4 đem phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,8M , đun nóng thu được dung dịch Y và thoát ra một khí Z duy nhất nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ . Cô cạn dung dịch Y thu được 5,72 gam muối khan. Giá trị %m CH6N2O3 trong X là:

A. 29,19% B. 70,8% C. 43,79% D.20%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 36: Cho các chất sau: glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo. Số chất có phản ứngAgNO3/NH3 dư?

 1. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 37: Đ điều chế 17,82 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá tr của V là

A. 19,853. B. 7,147. C. 6,62. D. 35,735.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 38 : Cho các chất sau đây : HCOOCH2C6H5; (CH3COO)3C3H5; CH3OOC– CH2– COOC2H5; CH3COOC2H3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ số mol 1:2

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 39 Nhóm chất nào sau đây thủy phân hết trong môi trường axit

A. etyl axetat, saccarozo, glucozo B. metyl amonisunfat, phenol, etyl axetat

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. etyl axetat, Tri stearin, tinh bột C. metyl amonisunfat, axit axetic, xenlulozo

Câu 40 Cho các chất sau: etyl axetat, etyl amin, glucozo, fructozo, tinh bột , saccarozo, tri olein, vinyl axetat

anilin. Số chất tác dụng với dung dịch brom

A. 2 B. 3 C. 4 D.5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trường THPT Nguyễn Khuyến ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian làm bài 50 phút

Mã đề 607

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207, P= 31

(Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

Câu 1 Cho 13,2 g este đơn chức E tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối . Xác định E.

A.HCOOCH3 B. CH3-COOC2H5 C.HCOOC2H5 D.CH3COOCH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2 :Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam.

Câu 3 Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

A. etyl fomat B. glucozo C. saccarozo D. Tinh bột

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4 : Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 9,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75%

Câu 5 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được 9 gam glucozo. Giá trị của m là:

A. 10,6875 B. 21,375 C. 13,68 D.6,84

Câu 7: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh

A. phenyl amoniclorua B. etyl amin C. phenyl amin D. axit axetic

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 9: Hợp chất CH2=CH-COOCH3 không tác dụng với chất nào sau đây

A. NaOH B. H2 C. Br2 D. NaCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Chất nào sau đây là disaccarit?

 1. Tinh bột B. xenlulozo C. saccarozo D.glucozo

Câu 11 :Đường nho là tên gọi của loại đường

 1. fructozo B. xenlulozo C. saccarozo D. glucozo

Câu 12 :Chất nào dưới đây không tác dụng với AgNO3/NH3

A.glucozo B. fructozo C. metyl fomat D. tinh bột

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13 :Giá trị % m­N trong anlin là.

A. 15,05 B.17,2 C. 7,252 D. 45,16

Câu 14 : Số đồng phân của C­­3H9N

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 15 :Nhận xét nào sau đây không đúng:

A.Trimetylamin là chất khí , mùi khí chịu, tan nhiều trong nước

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Các amin đều độc

C.Cây thuốc lá chứa amin rất độc là nicotin

D.Anilin làm giấy quỳ chuyển sang màu xanh

Câu 16: Cho 4,65 gam metyl amin phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ tạo dung dịch X chỉ chứa a gam muối amoni trung hòa. Giá trị của a là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12 B. 19,35 C. 10,125 D. 11

Câu 17 : Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); màu trắng (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (2), (3), (4) và (5).

Câu 18: Cho 20 gam dung dịch X chứa glucozo đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 2,16 gam Ag. Nồng độ % của glucozo trong dung dịch X?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 18% B. 9% C. 36% D.20%

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 20: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. propyl fomat. D. vinyl axetat.

Câu 21 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5

C. (C17H31COO)3C3H5 D. C17H35COOH

Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sản phẩm của phản ứng thủy phân este luôn là axit và ancol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

C. Khi thủy phân etyl axetat trong dung dịch axit thì thu được axit axetic và etanol.

D. Khi đốt cháy este no đơn chức mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước

Câu 23 Khi thủy phân chất béo trong NaOH luôn thu được

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C17H35COONa B. C3H5(COOH)3 C. C3H5(OH)3 D. C17H33COONa

Câu 24 : Thứ tự sắp xếp các amin theo lực bazo tăng dần

A. Phenyl amin < amoniac < etyl amin B.Phenyl amin < etyl amin < amoniac

B. Etyl amin < amoniac < phenyl amin C. Amoniac < phenylamin < etylamin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25 Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. khối lượng của este nhỏ là

A. 1,11gam . B. 0,88 gam. C. 0,74 gam D. 0,6 gam.

Câu 26 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một este X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và ancol Z. Tên của X là

D. etyl propionat. B. Metyl propionat. C. Isopropyl axetat. D. Etyl axetat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27: Cho các chất sau: glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 thành dung dịch xanh lam?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 28: Nhóm chất nào sau đây tác dụng hết với dung dịch KOH

A. etyl axetat, etyl amin, glucozo B. metyl amonisunfat, phenol, etyl axetat

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. etyl axetat, Tri stearin, glucozo C. metyl amonisunfat, axit axetic, anilin

Câu 29: Cho 20,4 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dd NaOH 2M thu được dd Y. Cô cạn dd Y được chất rắn khan có khối lượng là

A: 12,3 B: 32,8 C: 22,3 D: 33,7

Câu 30: Giá trị của V ml nước Brom 3% ( D =1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin. Biết hiệu suất phản ứng là 100%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 164,1ml B.54,7ml C. 16,41ml D. 146,1ml

Câu 31 :Đốt cháy m gam hỗn hợp metylamin, etylamin, trimetylamin, đimetylamin trong không khí vừa đủ( chứa 20% O2 còn lại là N2) thu được hỗn hợp sản phẩm khí và hơi Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn Z qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,404 gam .Sau đó dẫn tiếp sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư đến khi hấp thụ hoàn toàn thấy có 4,8 gam kết tủa và còn lại V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.1,012 gam và 8,0192 lít B. 1,292 gam và 8,0912 lít

C.1,012 gam và 0,224 lít D.1,292 gam và 0,224 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 32: Một hỗn hợp X gồm CH6N2O3 , C4H12N2O4 đem phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M , đun nóng thu được dung dịch Y và thoát ra một khí Z duy nhất nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ . Cô cạn dung dịch Y thu được 15,2 gam muối khan. Giá trị %m CH6N2O3 trong X là:

A. 55,294% B. 44,706% C. 27,65% D.45%

Câu 33 : Cho các chất sau đây : HCOOC6H5; (CH3COO)3C3H5; CH3OOC– CH2– COOC2H5; CH3COOC2H3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ số mol 1:2

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34: Cho biết có bao nhiêu nhận định đúng

Khi đốt cháy glucozo và saccarozo đề thu được số mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng

Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi 1 gốc α-glucozơ và 1 gốc ß- fructozơ

glucozo là đường có tính khử còn saccarozo là đường không có tính khử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi cho H2SO4 đặc vào tinh thể glucozo, chất rắn từ không màu chuyển sang màu đen

Tất cả các amin đều không tác dụng với dung dịch brom

-Các este là chất lỏng tan tốt trong nước

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 35 Cho các chất sau: etyl axetat, etyl amin, glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo, tri olein

anilin. Số chất tác dụng với dung dịch brom

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 36 : Biết a mol chất béo X có thể cộng hợp tối đa với 8a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít khí CO2 ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. V = 22,4(b + 7a). B. V = 22,4(b + 10a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4(4a – b).

Câu 37 Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 23o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn là 0,8g/mL

A. 19,75 lít B. 18,34 lít C. 9,875 lít D. 24,69 lít

Câu 38: Đ điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 75%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá tr của V là

A. 47,647. B. 66,7. C. 32,4. D. 35,735.

Câu 39 Cho hợp chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ với dung dịch NaOH 20%, sau đó đem cô cạn thì phần bay hơi chỉ có hơi nước có khối lượng 10,32 gam và chất rắn còn lại chứa hai muối natri chiếm khối lượng 4,44gam. Đốt cháy hai muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 3,18 gam Na2CO3 ; 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9g H2O. Nhận định nào không đúng về Y

A. Y có 2 đồng phân cấu tạo B. Y phản ứng với AgNO3/NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Y là hợp chất tạp chức D. 1 mol Y tác dụng với 3 mol NaOH

Câu 40 Cho các phản ứng:

A + 3NaOH C6H5ONa + X + CH3CHO + H2O

X + 2NaOH T + 2Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 Y + …..

Y + NaOH Z + ……..

Z + NaOH T + Na2CO3

Công thức phân tử của A là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C8H8O2 B. C10H10O2 C. C11H12O4 D. C11H10O4

Trường THPT Nguyễn Khuyến ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian làm bài 50 phút

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mã đề 608

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207, P= 31

(Thí sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)

Câu 1 : Amin nào có lực bazo mạnh nhất:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Phenyl amin B. Amoniac C. metylamin D. đimetylamin

Câu 2: Hợp chất CH3-COOCH= CH2 không tác dụng với chất nào sau đây

A. Na2SO4 B. H2 C. Br2 D. KOH

Câu 3: Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 75% thu được 27 gam glucozo. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 38,475 B. 68,4 C. 34,2 D.19,2375

Câu 4 : Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.

Câu 5 : Thủy phân một trieste thu được glixerol và hai axit béo C17H35COOH và C15H31COOH, số đồng phân este là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 6: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm tham gia được phản ứng tráng bạc?

A. CH2=CH-COO-CH2-CH3. B. CH3-COO-CH2-CH=CH2.

C. CH3-COO-CH3 D. CH3-COO-CH=CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: Chất nào sau đây là polisaccarit?

A.Tinh bột B. fructozo C. saccarozo D.glucozo

Câu 8:Loại đường có nhiều trong cây mía, của cải đường và cụm hoa thốt nốt:

A. fructozo B. xenlulozo C. saccarozo D. glucozo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9 :Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A.saccarozo B.xenlulozo C. metyl fomat D. glucozo

Câu 10: Cho một số tính chất: là chất rắn(1); dễ tan trong nước (2); màu trắng (3); nồng độ trong máu ổn định là 0,1% (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của glucozo là:

A. (3), (4), (5) và (6). B. (1), (3), (4) và (6). C. (1), (2), (4) và (5). D. (2), (3), (4) và (5).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Cho 50ml dung dịch X chứa glucozo đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,32 gam Ag. Nồng độ mol của glucozo trong dung dịch X?

A. 0,4M B. 0,8M C. 1,6M D. 0,2M

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Fructozo làm mất màu dung dịch Brom

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Glucozo tham gia phản ứng thủy phân

C. Saccarozo là nguyên liệu để thủy phân thành glucozo và fructozo dùng trong kĩ thuật tráng gương, ruột phích

D. tinh bột làm mất màu nước Brom

Câu 13: Chất X có công thức cấu tạo CH3-COOCH= CH2. Tên gọi của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. metyl acrylat. B. etyl axetat. C. propyl fomat. D. vinyl axetat.

Câu 14 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo ?

A. (C6H5COO)3C3H5 B. (C15H31COO)3C3H5

C. C3H5(OH)3 D. C17H35COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15 Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sản phẩm của phản ứng thủy phân este no đơn chức mạch hở trong môi trường axit luôn là axit và ancol.

B. etyl fomat có phản ứng tráng gương

C. Khi thủy phân etyl axetat trong dung dịch NaOH thì thu được natri axetat và ancol etylic

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều

Câu 16 Để thủy phân hết 9,25g một este đơn chức cần dùng 50ml dung dịch NaOH 2,5M. Tạo ra 10,25g muối. Công thức cấu tạo đúng của este là:

A. HCOOC2H5. C. C2H5COOCH3. B. CH3COOCH3. D. HCOOC3H7

Câu 17 Chất nào sau đây không có phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. etyl fomat B. glucozo C. anilin D. fructozo

Câu 18: Cho 1,86 gam anilin phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa H2SO4 loãng, vừa đủ thu được dung dịch X chứa a gam muối amoni trung hòa. Giá trị của a?

A. 2,8 4 B.3,82 C. 5,68 D.2,48

Câu 19 Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng dung dịch KOH vừa đủ . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 9,8 gam. B. 20,2 gam. C. 8,2 gam. D. 12 gam.

Câu 20 Cho 30 g axit axetic tácdụng với 92 g ancol etylic có mặt H2SO4 đặc , biết hiệu suất của phản ứng là 60%.Khối lượng este sinh ra là

A. 27,4 g B. 28,4g C. 26,4 D. 30,5g

Câu 21: Giá trị % mN trong metylamin:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 45,16% B. 15,05% C. 31,11% D. 38,71%

Câu 22: Số đồng phân amin C2H7N:

A.4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 23: Nhận xét nào sau đây không đúng :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Đimetylamin là chất khí, mùi khó chịu, tan nhiều trong nước

B. Nhiệt độ sôi amin tăng dần và độ tan giảm dần theo chiều phân tử khối tăng

C.Anilin tạo kết tủa trắng với nước Brom

D.Các amin đều không độc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu hồng

A. phenyl amoniclorua B. etyl axetat C. phenyl amin D. đi metyl amin

Câu 25 : Cho các chất sau: glucozo, fructozo, tinh bột, xenlulozo, saccarozo. Số chất có phản ứngAgNO3/NH3 dư?

 1. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 26 : Đ điều chế 17,82 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá tr của V là

A. 19,853. B. 7,147. C. 6,62. D. 35,735.

Câu 27 : Tính khối lượng gạo nếp phải dùng để lên men ( hiệu suất chung l à 50%) thu được 460ml rượu 46o. biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml

A. 596,16g B. 298,08g C. 760g D. 810g.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28 : Biết a mol chất béo X có thể cộng hợp tối đa với 5a mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít khí CO2 ở đktc. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là

A. V = 22,4(b + 7a). B. V = 22,4(b + 10a). C. V = 22,4.(b + 6a). D. V = 22,4(4a – b).

Câu 29: Cho các phản ứng:

A + 3NaOH C6H5ONa + X + CH3CHO + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X + 2NaOH T + 2Na2CO3

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3 Y + …..

Y + NaOH Z + ……..

Z + NaOH T + Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Công thức phân tử của X là

A. C3H2O4Na2 B. C2O4Na2 C. C4H4O4Na2 D. C11H10O4

Câu 30: Đốt cháy m gam hỗn hợp metylamin, etylamin, trimetylamin, đimetylamin trong không khí vừa đủ( chứa 20% O2 còn lại là N2) thu được hỗn hợp sản phẩm khí và hơi Z gồm CO2, H2O, N2. Dẫn Z qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 3,6 gam .Sau đó dẫn tiếp sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư đến khi hấp thụ hoàn toàn thấy có 12,5 gam kết tủa và còn lại V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.2,6 gam và 20,72 lít B. 2,6 gam và 0,56 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.2,25 gam và 20,72 lít D.2,25 gam và 0,56 lít

Câu 31 Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. khối lượng của este nhỏ lớn là

A. 1,11gam . B. 0,88 gam. C. 0,74 gam D. 0,6 gam.

Câu 32: Cho các chất sau đây : HCOOCH2C6H5; (CH3COO)3C3H5; CH3OOC– CH2– COOC2H5; CH3COOC2H3. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch NaOH theo tỷ lệ số mol 1:2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 33 Nhóm chất nào sau đây thủy phân hết trong môi trường axit

A. etyl axetat, saccarozo, glucozo B. metyl amonisunfat, phenol, etyl axetat

B. etyl axetat, Tri stearin, tinh bột C. metyl amonisunfat, axit axetic, xenlulozo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34 Cho các chất sau: etyl axetat, etyl amin, glucozo, fructozo, tinh bột , saccarozo, tri olein, vinyl axetat

anilin. Số chất tác dụng với dung dịch brom

A. 2 B. 3 C. 4 D.5

Câu 35 : Cho 27,2 gam phenyl axetat tác dụng với 100ml dd NaOH 5M thu được dd Y. Cô cạn dd Y được chất rắn khan có khối lượng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 44,2 B. 43,6 C. 39,6 D. 34,2

Câu 36: Lấy a gam anilin cho vào nước Brom dư thu được 6,6 gam kết tủa trắng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

A. 1,86 B. 1,68 C. 5,58 D. 3,72

Câu 37 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam este X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,1 gam muối của axit hữu cơ Y và ancol Z. Tên của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. etyl propionat. B. Metyl propionat. C. Isopropyl axetat. D. Etyl axetat.

Câu 38 Cho các phát biểu sau đây:

Amilopectin có cấu trúc dạng mạch phân nhánh.

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc α glucozơ và một gốc β fructozơ liên kết với nhau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tinh bột là chất rắn, ở dạng vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh

Nước ép quả chuối chín có phản ứng màu với iot, nước ép quả chuối xanh cho phản ứng tráng gương

Glucozơ là chất dinh dưỡng và được sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói 

Tất cả các amin đều làm quỳ tím chuyển màu xanh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 39 Hợp chất hữu cơ A gồm ba nguyên tố C,H,O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%.Sau phản ứng thu được dung dịch X,cô cạn dung dịch X thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86.6gam,còn lại là chất rắn gồm hai muối có khối lượng 23 gam.Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 13.8 gam K2CO3 và 38 gam hỗn hợp CO2 và H2O.Toàn bộ lượng CO2 này cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 70 gam kết tủa.Biết 70<MA < 140. Nhận định nào không đúng về A

A. Hợp chất A có 4 đồng phân B. Các đồng phân của A không có phản ứng tráng bạc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 1 mol A tác dụng với 2 mol KOH D. A chứa vòng ben zen

Câu 40 : Một hỗn hợp X gồm CH6N2O3 , C4H12N2O4 đem phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,8M , đun nóng thu được dung dịch Y và thoát ra một khí Z duy nhất nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ . Cô cạn dung dịch Y thu được 5,72 gam muối khan. Giá trị %m CH6N2O3 trong X là:

A. 29,19% B. 70,8% C. 43,79% D.20%

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi thầy cô link download đề thi

Nguyễn Khuyến

Xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *